Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Partycypacja społeczna w kształtowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyj-muje w Polsce postać budżetu partycypacyjnego. Zamierzonym efektem wprowadzenia tej formy demokracji uczestniczącej jest zwiększony poziom zadowolenia mieszkańców z usług publicznych. W związku z brakiem analiz tego zagadnienia na gruncie polskiej nauki celem artykułu była próba dokonania analizy konstrukcji budżetu partycypacyjnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy w trzech aspektach: procedury tworzenia budżetu partycypacyjnego w świetle dotychczasowych doświadczeń z jego wdrażaniem; zestawienia popytowo – podażowego na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego; zestawienia szans i zagrożeń wynikających z implementacji budżetu partycypacyjnego. Przy opracowaniu artykułu korzystano z materiałów źródłowych Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy, literatury przedmiotu dotyczącej budżetu partycypacyjnego oraz ekonomii wspólnego dobra, danych uzyskanych w wywiadzie z naczelnikiem Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
EN
Social participation in shaping the budget of a local Polish government takes the form of the participatory budgeting. The intended effect of the introduction of this form of participatory democracy is the increased level of citizen satisfaction with public services. In view of the lack of analysis of this issue on the basis of Polish science, the goal of this article was to analyze the structure of the participatory budget on the example of the capital city of Warsaw in three aspects: the procedure of creating a participatory budget in the light of experience with its implementation; the supply-demand collation of projects within the participatory budget; the analysis of opportunities and threats resulting the implementation of the participatory budget. The following materials were used during the preparation of this article: source materials from the Centre for Social Communications of Warsaw, literature on participatory budgeting and the economics of common good, data from the interview with the chief Department of Public Consultation and Participation Warsaw office.
EN
The aim of a study was to determine the nutrient and water uptake by tomato plant grown in three independent systems of the nutrient film technique (NFT), provided with the nutrient solutions containing different levels of sulphates: I – 200, II – 400, i III – 600 mg dm⁻³. Nutrient and water uptake depended mainly on stages of plant maturity, and in a less degree on the concentration of sulphates in the solution. Average daily uptake by single plant was (mg): nitrogen – 131.4; phosphorus – 31.6; potassium – 229.6; calcium – 100.7; magnesium –23.2. Average daily uptake of water was 1084 cm³.
PL
Badano pobranie azotu, fosforu, potasu, wapnia i magnezu oraz wody przez rośliny pomidora uprawiane w trzech niezależnych systemach cienkowarstwowych kultur przepływowych (CKP), zasilanych pożywką o zróżnicowanej zawartości siarczanów, tj. I – 200, II – 400 i III – 600 mg dm⁻³. Pobieranie składników i wody zależało głównie od fazy wzrostu, a w mniejszym stopniu od zawartości siarczanów w pożywkach. Średnie dzienne pobranie składników przez pojedynczą roślinę pomidora wynosiło (mg): azot – 131,4; fosfor – 31,6; potas – 229,6; wapń – 100,7; magnez – 23,2, natomiast wody – 1084 cm³.
PL
Określono skuteczność oczyszczania ścieków z produkcji środków czystości w zintegrowanym układzie oczyszczania łączącym ultrafiltrację i wymianę jonową. Badania zrealizowano na ceramicznym module o granicznej rozdzielczości 5 kDa oraz makroporowatych i żelowych żywicach jonowymiennych. Szczególnie efektywny okazał się zintegrowany układ oczyszczania z makroporowatą magnetyczną żywicą MIEX. Uzyskano obniżenie stężenia anionowych substancji powierzchniowo czynnych i związków organicznych na poziomie 97% i 82%. Proces regeneracji wysyconych żywic jonowymiennych pozwolił na ich wielokrotne wykorzystanie w zintegrowanym układzie oczyszczania.
EN
Three com. ion-exchange resins were used to remove anionic surfactants, org. matter and dyes from surfactants-contg. wastewaters treated previously by ultrafiltration through a ceramic module (cut-off of 5 kDa). The most effective was a macropourous strong base resin. The removal of surfactants and org. matter amounted to 97% and 82%, resp. The spent resins were regenerated by an alk. treatment and recycled.
PL
Badano wpływ mocznikowej, amonowej i azotanowej formy nawozu azotowego na plonowanie i jakość owoców pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w ziemi ogrodniczej i w substracie torfowym. Uzyskane wyniki świadczą o braku wpływu formy azotu nawozowego na plon owoców, tak w sezonie wiosennym, jak i jesiennym. Z kolei na wielkość plonu istotny wpływ wywierał rodzaj podłoża. W obydwu sezonach wyższy plon uzyskano z roślin uprawianych w substracie torfowym. Podobnie forma azotu nawozowego nie miała istotnego wpływu na zawartość suchej masy, cukrów, kwasu askorbinowego i kwasowość owoców, z wyjątkiem kwasowości w sezonie wiosennym oraz suchej masy w sezonie jesiennym. Większe zróżnicowanie w zawartości poszczególnych składników w owocach wynikało z rodzaju zastosowanych podłoży. Pomidory uprawiane w substracie torfowym charakteryzowały się wyższą zawartością cukrów w sezonie wiosennym oraz w obydwu sezonach niższą kwasowością. Zwraca również uwagę niższa zawartość suchej masy oraz kwasu askorbinowego, w obydwu sezonach uprawy, w pomidorach uprawianych w substracie torfowym. Ponadto w obydwu sezonach stwierdzono istotne współdziałanie pomiędzy formą nawozu oraz rodzajem podłoża na zawartość suchej masy. W przypadku ziemi ogrodniczej najniższą zawartością suchej masy charakteryzowały się pomidory nawożone formą azotanową, natomiast w substracie torfowym formą mocznikową.
EN
The effects of different forms of nitrogen (urea, ammonium and nitrate) on yield and quality of tomato (Lycopersicon esculentum), grown in different media (soil and peat) were studied. The results obtained in this study show the lack of the effect of nitrogen form on tomato yield neither in autumn nor in spring season. On the other hand, the effect of media was significant; in both seasons higher yield was found when tomato was grown in peat. The form of nitrogen had also no effect on dry matter, sugars, ascorbic acid contents and acidity, except for the acidity in spring season and dry matter content in autumn fruits. The effect of media was more pronounced. Tomatoes grown in peat showed higher sugar content in spring season and, irrespective of season, lower acidity. In addition, in both seasons, lower dry matter and ascorbic acid ontents were found in tomatoes grown in peat. A significant interaction between nitrogen form and growing media was observed for dry matter content. In case of tomatoes grown in soil, the lowest dry matter content was seen when nitrate-N was used. On the other hand when tomato was grown in peat, the lowest dry matter content was found in fruits from plants fertilized with urea-N.
9
100%
EN
The EU membership requires introduction of significant changes in the agricultural sector. Such changes will not be possible without investments in human capital. The aim of the paper is to make an attempt at presenting the coincidence of three factors conducive to the development of lifelong learning process in rural areas: 1) EU and Polish legislation concerning the cross-compliance rule enforcement; 2) EU financial support for human capital development in the EU second programming period; 3) new banking product connected with financing adult education (Individual Learning Accounts, ILA).
11
Content available remote Surfactant separation in pressure-driven membrane processes
100%
EN
The separation and transport properties of polymer membranes were tested for surfactant solutions in the concentration range of 0.1-3.0 CMC. It was found that the critical micelle concentration was a crucial parameter determining the effectiveness of ultrafiltration process. With an increase in surfactant concentration the retention coefficients and hydraulic performance decreased, with a rise of above the CMC value. Permeation tests on the nanofiltration membranes enabled efficient removal of surfactant on a level of above 90%. In contrast to ultrafiltration membranes, the effectiveness of nanofiltration ones was stable irrespective of surfactant concentration in model solution.
PL
Zbadano właściwości separacyjne i transportowe membran polimerowych w stosunku do roztworów surfaktantu w zakresie stężeń 0,1-3,0 CMC. Stwierdzono, że istotnym parametrem decydującym o skuteczności separacji substancji powierzchniowo czynnych (SPC) w procesie ultrafiltracji jest krytyczne stężenie micelizacji. Zaobserwowano, że początkowo współczynnik retencji SPC oraz hydrauliczna wydajność membran w przypadku wszystkich testowanych polimerów zmniejszają się wraz ze wzrostem stężenia składnika w roztworze, a następnie - powyżej wartości CMC - ponownie rosną. Membrany nanofiltracyjne zapewniały dużą skuteczność separacji SPC z roztworów wodnych (powyżej 90%) i w przeciwieństwie do membran ultrafiltracyjnych uzyskiwane współczynniki retencji były stabilne w całym zakresie badanych stężeń.
15
100%
EN
The EU membership requires introduction of significant changes in the agricultural sector. Such changes will not be possible without investments in human capital. The aim of the paper is to make an attempt at presenting the coincidence of three factors conducive to the development of lifelong learning process in rural areas: 1) EU and Polish legislation concerning the cross-compliance rule enforcement; 2) EU financial support for human capital development in the EU second programming period; 3) new banking product connected with financing adult education (Individual Learning Accounts, ILA).
16
Content available remote Ultrafiltration concentration of model detergent solutions
100%
EN
The efficiency of ultrafiltration allowing model detergent solutions to be purified and concentrated was evaluated. The tests were performed with the use of flat-sheet polyethersulfone and polysulfone membranes (with a cut-off of 5, 10 and 30 kDa) and flat Pellicon module with poiyethersulfone membranes (with a cut-off of 5 kDa). The lowest separation of anionic surfactant and total organic carbon was achieved at surfactant concentration below the critical micelle concentration (CMC). Around and above the CMC value the membrane selectivity and hydraulic performance slightly increased in comparison to the lowest concentration. The retention coefficient of anionic surfactant for all the membranes tested was stable during concentration processes and ranged from 75% (PS30) to 90% (PES5 and PS5). Also concentration tests on Pellicon ultrafiltration module enabled efficient removal of anionic surfactant (about 90%) from model solutions.
PL
Zbadano efektywność ultrafillracyjnego oczyszczania i zatężania modelowych roztworów detergentów. W badaniach wykorzystano płaskie membrany ultrafiltracyjne o granicznej rozdzielczość (cut-off) wynoszącej 5, 10 i 30 kDa oraz moduł Pellicon z płaskimi membranami wykonanymi z polieterosulfonu (5 kDa). Stwierdzono, że separacja anionowa substancji powierzchniowo czynnej oraz ogólnego węgla organicznego była najmniej efektywna dla roztworów poniżej krytycznego stężenia micel (CMC). Po zwiększeniu stężenia substancji powierzchniowo czynnej w roztworze powyżej wartości CMC w niewielkim stopniu wzrastała selektywność i hydrauliczna wydajność membran. Proces ultrafiltracji umożliwiał zatężanie roztworów ze stałą i wysoką skutecznością separacji. Uzyskiwane współczynniki retencji mieściły się w zakresie od 75% (na membranie PS30) do 90% (na membranach PES5 i PS5). Zatężanie prowadzone w układzie przepływu krzyżowego w module płaskim z membranami polietersulfonowymi (5 kDa) gwarantowało usunięcie anionowej substancji powierzchniowo czynnej na poziomie 90%.
EN
The paper discusses difficulties connected with obtaining public fund for the realization of programs of educational opportunities equalization (competition and non-competition versions). The comparative studies have been prepared on the basis of two latest legislative solutions: program of assistance for children and youth from former State Agricultural Enterprises; regional programs of educational opportunities equalization. The article also includes the financial results of assistance forms accumulation in both competition and non-competition. The potential value of the obtained financial support highlights the threads of increasing the differences in the access to education. Promotion of the competition in the realization of the program of educational opportunities equalization will increase the existing territorial differences.
20
Content available remote Recovery of contaminated single-phase detergent by means of membrane filtration
100%
EN
The results of the purification of contaminated cleaning solutions (acidic single-phase detergent), emanating from a diary industry, with the use of NF and UF flat-sheet membranes have been reported. The studies have shown potential usefulness of membrane filtration for the recovery of spent acid single-phase detergent. The NF (NP030 and NP010) and the tight UF (PS1) membranes provided high separation of specific milk components (protein and lactose) and organic matter, expressed as TOC and COD. The purified detergent maintained its low pH value and high value of acidity. However the surface tension slightly increased as a result of the high separation of the anionic surfactant.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.