Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewerage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Wskazano na różnice w projektowaniu bezwykopowej renowacji i rekonstrukcji przewodów kanalizacyjnych. Dokonano analizy najczęściej popełnianych w Polsce błędów w zakresie ustalania wymogów dotyczących sztywności obwodowej powłok żywicznych utwardzanych in situ.
EN
The differences in designing renovation realised without excavation and reconstruction of sewage pipelines were indicated. The analysis of most often made in Poland mistakes concerning establishing the requirements concerning circumferential rigidity for resinous coating hardened in situ was done.
PL
Przedstawiono bezwykopowe technologie napraw i uszczelnień przewodów za pomocą sztywnych powłok, a także opasek gumowych. Omówiono poszczególne technologie oraz możliwości ich stosowania.
EN
The trenchless technologies of sewers local sealings and repairs using rigid coatings and rubber bands are presented. The different technologies as well as the possibilities of their application are discussed.
3
Content available remote Nieporozumienia dotyczące korozji siarczanowej kanałów
100%
PL
Zarówno projektanci jak i wykonawcy przywiązują małą wagę do korozji siarczanowej kanałów ściekowych. Przedsiębiorstwa te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zapadnięcie się kanałów trzydzieści, czy czterdzieści lat po ich wybudowaniu. Dlatego na temat korozji siarczanowej narosło wśród ludzi zajmujących się kanalizacją wiele nieporozumień. Niektóre z tych nieporozumień dotyczą szybkości, z którą zachodzi redukcja siarki, miejsca gdzie ona się odbywa, wpływu średnicy przewodu tłocznego na ilość redukowanej siarki. Nieporozumienia te zostały opisane i wyjaśnione.
EN
The process of concrete and reinforced concrete sewers sulfate corrosion is not paid enough attention of designers and constructing companies. They do not take any liability for collapsing of sewers thirty or forty years after constructing them. Some misunderstandings regarding this process include the kinetic of sulfate production, the place where this reduction occurs, the impact of a pressure pipe diameter on the concentration of sulfate in outflow. These misunderstandings have been described and clarified.
PL
Przedstawiono kilka podstawowych różnic pomiędzy systemami odprowadzania ścieków w Polsce w porównaniu z innymi europejskimi krajami. Wskazano na między innymi stosunkowo niski udział kanalizacji ogólnospławnej, niemal całkowity brak zbiorników retencyjnych pomimo położenia całego kraju w zlewni Bałtyku, a więc w obszarze szczególnie wrażliwym na usuwanie biogenów, niewłaściwe konstrukcje przelewów burzowych.
EN
Several important differences between wastewater disposal systems in Poland and in some of other European Union countries have been pointed out. In Poland the share of combined sewerage systems is relatively low, retention storm water tanks almost not exist and the regulations referring to combined sewerage overflows are much less demanding than in most of surrounding countries in spite of the fact that almost the whole surface area of the country is drained by streams and rivers outflowing to the Baltic Sea being strongly sensitive to biogens. Old fashion inefficient combined sewerage overflows are the most widely spread. To apply the Best Storm Water Management Practice to many sewerage systems in Poland it is necessary to develop technical methods of infiltration being safe for nearby properties and change the rules of environmental law.
5
Content available remote Enter of the Dragon
100%
6
Content available remote Improvement of water quality in the city of Szczecin
100%
7
Content available remote Suszenie osadów ściekowych
100%
PL
Suszenie osadów ściekowych jest operacją jednostkową o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, stosowaną w skali technicznej w niektórych oczyszczalniach ścieków komunalnych. Analiza i badania przebiegu suszenia osadów mają na celu poprawę jego efektywności, przyniesienie wymiernych oszczędności energetycznych, a w konsekwencji zmniejszenie kosztu przetwarzania tych odpadów. W pracy zamieszczono wyniki badań przebiegu suszenia osadu w warunkach technicznych i laboratoryjnych.
EN
Drying of sewer settlings, which is an activity requiring, a great amount of energy, is applied on the technical scale in some of the communal waste treatment plants. Analysis and research of the drying of sewage residue is aimed at increasing the effectiveness and energetic savings, therefore minimising the cost of reprocessing the residue. In the article the results of the research, conducted both in technical and laboratorial conditions, have been shown.
8
Content available remote Wiejskie gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków
100%
PL
Bieżące uwarunkowania kształtujące zasady eksploatacji systernów zaopatrzenia w wodę (SZW) w Polsce to produkcja wody o wysokich parametrach jakości oraz utrzymanie tej jakości podczas transportu wody ze stacji wodociągowej bezpośrednio do odbiorcy. Zasady te ksztattowane są nie tylko obowiązującymi aktami legislacyjnymi, ale również dążeniem przedsiębiorstw wodociągowych do zaspokojenia wszelkich oczekiwań każdego konsumenta w odniesieniu do jakości dostarczanej mu wody. System zaopatrzenia w wodę musi przede wszystkim budzić zaufanie konsumentów, co w dużej mierze gwarantuje racjonalne, aktywne jak i elastyczne zarządzanie jego elementami, w długiej perspektywie czasu. Zmienne warunki eksploatacji, takie jak: gwałtowne, losowe zmiany jakości wody w źródle awarie zarówno układów uzdatniania jak i dystrybucji wody czy też regres wielkości rozbioru wody w systemach wodociągowych muszą być uwzględniane na każdym etapie funkcjonowania SZW, począwszy od studium projektowego, poprzez eksploatacją i modernizacją jego elementów. W artykule przedstawiono zmienne uwarunkowania techniczno-technologiczne eksploatacji jednej z największych stacji uzdatniania wody SUW "Czaniec" w Kobiernicach, znajdującej się w gestii zarządzania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A., dostarczającej wodę do mieszkańców aglomeracji śląskiej.
EN
Present conditions formatting principles of exploitation of water supply systems (WSS) in Poland are production of water of high quality parameters and its maintain during transportation from a water-supply station to its direct receiver. These principles are formed basing on legislative documents and also by aspiration of water-supply firms to satisfy every customers' quality needs of provided water. Water supply system must be first of all trustworthy for customers, what guarantees rational, active and flexible managin of its elements in long period of time. Volatile conditions of exploitation such as: sudden, random changes in water quality of the source, breakdowns of water treatments and water distribution structures or regress of water demand quantity of water supply systems have to be considered at every stage of WSS operation from design-time through exploitation and modernization of its elements. In the article there are presented volatile technical and technological conditions of exploitation of one of the greatest water treatment plant "Czaniec" WTP in Kobiernice managed by Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (Uppersilesian Waterpipe Company) which provides water for inhabitants of Silesian agglomeration.
PL
System kanalizacji zewnętrznej jest jednym z najważniejszych systemów infrastruktury komunalnej oraz bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Rozwój technologii w zakresie przetwórstwa tworzyw sprawił, że obecnie dostępne są różnorodne materiałowo i konstrukcyjnie systemy przewodów kanalizacyjnych, studzienek, zapewniających wieloletnią pracę w różnorodnych warunkach. Praktyczne zastosowanie systemów kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych datuje się od wielu lat. Jako pierwszy był wyprodukowany PVC-U (1935r.), później wraz z postępem technologicznym PE-LD (1945 r.), PE-HD i PP (1955 r.). Od tego cza su wraz ze wzrostem postępu technologicznego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych znacznie zwiększyły się możliwości właściwego wyboru surowców do produkcji rur, studzienek kanalizacyjnych spełniających bardzo wysokie wymagania użytkowe. Należy tutaj odnotować duży wzrost zastosowania systemów kanalizacyjnych z tworzyw należących do grupy poliolefin (CnH2N) zwłaszcza polipropylenu PP-B (kopolimer blokowy) i PP-H (homopolimer) oraz polietylenu PE (PE-LLD, PE-HD).
PL
W artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia z zastosowania mikroskopii elektronowej oraz fluorescencji rentgenowskiej do badania struktury żeliwa sferoidalnego, z którego wykonano rury, oraz wewnętrznej i zewnętrznych warstw ochronnych przed korozją. Badania wykazały, że powszechne niesprawdzanie jakości przewodów rurowych dostarczonych na budowę powoduje stosowanie rur, które nie spełniają wymogów określonych normami. Zwiększa to awaryjność, skraca czas eksploatacji i prowadzi do strat wody.
EN
Three years’ experience of using scanning electron microscopy and roentgen fluorescence to investigate structure of ductile iron probes collected from drinking water pipes has been briefly summarized. Inside and outside protective layers have been also investigated. According to the bank of data collected during this three years period the total lack of testing the quality of pipes in Poland results in using often products not fulfilling requirements of international standards. This may cause higher frequency of failures and shorten the life time of being in service.
13
Content available remote Obliczenia rynien okapowych
100%
PL
Przeprowadzono równaniami aproksymacje stabelazyzowanych parametrów stosowanych w normie PN-EN 12056-3 do obliczania ryniem okapowych. Przedstawiono również pewne rozszerzenie obliczeń rynien pionowych, a wyniki zestawiono w tabeli.
EN
Parameters used in the standard PN-EN 12056-3 for calculating eaven gutters capaticy have been approximated by equations. Some extension of vertical gutters calculations has been presented and results summarized in a form of a table.
PL
Infiltracja wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych jest zjawiskiem wysoce niepożądanym zarówno ze względów ekonomicznych jak i wielu względów technicznych. Przyczynia się do wzrostu objętości rozcienczonych ścieków w oczyszczalniach ścieków co powoduje wzrost kosztów ich oczyszczania. Inicjuje również występowanie katastrof kanalizacyjnych polegających na zapadaniu się nawierzchni ulicznych w kierunku nieszczelnych przewodów. Poniżej zaprezentowano wyniki pionierskich badań w tym zakresie rozpoczętych w 1991 roku w Katedrze Sieci i Instalacji Sanitarnych Politechniki Świętokrzyskiej. Omówiono skutki występowania infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych. Ponadto na wybranym odcinku sieci kanalizacyjnej zaprezentowano korzyści ekonomiczne wynikające z eliminacji infiltracji poprzez zastosowanie wybranej bezwykopowej metody renowacji.
EN
Infiltration of groundwater into the sewer pipe leakage is highly undesirable phenomenon, both for economic reasons and many of technical reasons. This phenomenon causes, that the quantity of dilute waste water in sewer plants increases and the costs of its utilization grows as well. It can be also responsible for sewerage catastrophes, like collapsing the street surface in the direction of leaky sewers. In the paper the results of pioneer examinations, which have been leading since 1991 in the Institute of Sewerage and Water Supply were presented. It discusses the results of occurrences of ground water infiltration into leaky sewers. The economic profits connected with elimination of ground water infiltration by using trench- less technology, were also presented on a given section of sewerage.
15
Content available remote Nierozwiązany problem ścieków szpitalnych
100%
PL
Przedstawiono przegląd składu ścieków szpitalnych, a następnie porównano go ze składem ścieków komunalnych. Omówiono stan prawny dotyczący odprowadzania ścieków szpitalnianych, po oczyszczeniu, bezpośrednio do odbiornika, a następnie do sanitarnej kanalizacji miejskiej. Niedostatki przepisów prawnych zostaty ukazane i uwypuklone.
EN
Hospital wastewater physical, chemical and bacteriological parameters have been briefly described and compared with composition of typical municipal sewage. The legal status of hospital wastewaters disposal have been discussed in the case of discharging them first directly to rivers (after treatment) and then to municipal sewerage systems. Some shortcomings of Polish law requirements have been pointed out.
16
100%
PL
Dobrze znany wzór na określenie przeciętnych wartości naprężenia ścinającego wzdłuż obwodu zwilżonego został wyprowadzony, a następnie użyty dla uzasadnienia empirycznego wzoru Imhoffa, dotyczącego wyznaczania minimalnych spadków poszczególnych kanałów. Podsumowano, że w celu uzyskania takich samych wartości naprężeń ścinających w kanałach o tym samym kształcie i napełnieniu względnym, ale o różnych wielkościach, należy spadki kanałów dobrać odwrotnie proporcjonalnie do ich wysokości. Następnie przedyskutowano i zilustrowano graficznie wpływ wysokości napełnienia na średnią wartość naprężenia wzdłuż obwodu zwilżonego.
EN
The well known formula for predicting the average shear stresses along the wetted perimeter has been developed and used for supporting the empirical I mhoff equation for minimal slopes of sewers. I t has been concluded that to obtain the same shear stress along walls of large and small sewers their slopes should be inverse to the height of sewers of the same shape and the same relative depth of flow. The impact of depth of flow on the average shear stress along the wetted perimeter has been described in details and illustrated in figures.
Instal
|
2006
|
tom nr 6
66-69
PL
Woda opadowa może stanowić wartościowy substytut wody wodociągowej i może być wykorzystywana do różnych celów. W publikacji przedstawiono wyniki analizy działania układu do wykorzystywania wody opadowej w instalacjach spłuczkowych na podstawie opracowanego modelu symulacyjnego takiej instalacji w powiązaniu z danymi meteorologicznymi. Określono również efekt ekonomiczny uzyskiwany w budownictwie jednorodzinnym dzięki jej zastosowaniu.
EN
Precipitation water may become a valuable substitution for tap water, supplied by public water-supply systems, and it may be used for various purposes. Results of the analysis of operation of a system of precipitation water use for toilet flushing, based on specially developed simulation model and meteorological data, is presented. The economic effect obtainable in residential housing due to its use is also determined.
18
Content available remote Wykorzystanie materiałów promocyjnych firm do sprawdzenia ich wiarygodności
100%
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat analizy kosztów całego okresu użytkowania produktu. Na przykładzie analizy materiałów informacyjnych firmy Jung Pumpen Polska Sp. z o. o. przedstawiono sposób sprawdzania wiarygodlności firm oferujących swoje usługi.
EN
The basic information concerning the cost analysis of product consumption period was presented in the article. The way of verifying the companies' credibility was presented on the example of promotion materials analysis of Jung Pumpen Polska Sp. z o. o.
19
Content available remote Próba zdefiniowania kryteriów wyboru systemu odprowadzania ścieków komunalnych
100%
PL
Próba zdefiniowania kryteriów wyboru systemu odprowadzania ścieków komunalnych. Inwestorzy nadal stoją przed problemem wyboru odpowiedniego systemu odprowadzającego ścieki, przy uwzględnieniu minimum kosztów budowy i eksploatacji. Przy wyborze tym pomocne mogą być następujące kryteria: terytorialno-przestrzenne, techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Uwzględniają one zarówno systemy kanalizacji konwencjonalnej, jak i niekonwencjonalnej.
EN
An attempt to define the criteria of the choice of the public sewerage system. Investors keep facing the problem of the choice of the appropriate sewerage system, taking into account the minimum cost of the investment and exploitation. The following criteria can be useful at choosing the system: land-territorial, technical, economic and environmental. These criteria embrace conventional sewerage systems as well as unconventional.
PL
Efektywność przemian biochemicznych w ściekach zależy od warunków panujących w systemach kanalizacyjnych, a towarzyszą tym przemianom zauważalne przez eksploatatorów sieci takie procesy jak: zagniwanie, wydzielanie siarkowodoru czy metanu, a także korozja. Wyniki badań wykazują, że kolektory ściekowe można traktować jako bioreaktory, w których zapoczątkowany jest proces biodegradacji zanieczyszczeń. Potwierdzeniem zachodzących procesów biodegradacji są zmiany w składzie ścieków wyrażone wskaźnikami zanieczyszczeń jak: ChZT, BZT5, OWO oraz zmianami frakcji ChZT.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.