Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontekst
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Dialog z otoczeniem
100%
PL
Artykuł porusza zagadnienia kontekstu w architekturze, jego wpływ na kształtowanie, odbiór i ocenę istniejących oraz powstających budowli. W tekście zwrócono uwagę na różnorodność odniesień kontekstualnych (przestrzeń, tło historyczne, konstrukcja i materiał, tradycja) oraz ich znaczenie w procesie projektowania architektonicznego. W świetle dzisiejszych działań przestrzennych ważne okazuje się respektowanie kontekstu jako jednego z istotniejszych kryteriów tworzenia wartościowej i szczerej architektury odpowiadającej potrzebom użytkowników i pozostającej w interesujących relacjach z otoczeniem.
EN
The article raises a subject of context in architecture, its influence on shape, perception and evaluation of existing and erecting buildings. In the text the attention is paid to diverse forms of context (referring to space, historical conditions, construction and materials, tradition) and their meaning in the architecture design. In the light of today spatial actions and planning it is turning out that it is important to respect context as a one of the most relevant criteria of creating valuable and honest architecture, which suits to its users needs and which remains in interesting relations with its surroundings.
2
Content available remote O roli kontekstu, dzieła i idei w architekturze
100%
PL
Rolą idei jest wyznaczenie ponadczasowego kierunku na drodze poszukiwania prawdy o nas i naturze otaczającego nas świata. Rolą dzieła jest jednoznaczne i skuteczne przeniesienie tego znaczenia w przestrzeni i czasie a rolą kontekstu poddanie weryfikacji jego prawdziwości.
EN
The role of idea is to state the timeless direction on the way of searching for truth about us and the nature of the surrounding world. The role of a work of art is to transform this idea explicitly and effectively in space and time, and the role of the context is to verify its authenticity.
3
Content available remote W kontekście równowagi
100%
PL
Dzieło architektoniczne w kontekście przestrzennym współczesnego miasta powinno być dialogiem, opartym na "równoważeniu przeciwieństw". Kontekst, jako najważniejszy czynnik przestrzenny dyktuje płaszczyzny architektoniczne tego dialogu. Godzenie sprzeczności pozwala na osiągnięcie wewnętrznego porządku dzieła i jego harmonijne zespolenie z otoczeniem. Stosowanie tej uniwersalnej zasady odnosi się w równiej mierze do architektury współczesnej jak i historycznej, co zostało zaobserwowane i przedstawione na wybranych przykładach.
EN
Architectural work in the spatial context of the contemporary town should be a dialogue, based on rule of "balancing the opposites". Context, as the most significant spatial factor indicates the planes of that architectural dialogue. Practicing of that universal rule concerns, 'in equal measure, contemporary and historic architecture, was presented on the chosen examples.
4
Content available Rola języka w postrzeganiu procesów społecznych
100%
PL
W podejmowaniu decyzji ekonomicznych istotną rolę odgrywa spostrzeganie społeczne. W tym jednym z największych działów psychologii społecznej coraz większą wagę przywiązuje się do języka i jego udziału w formułowaniu sądów o grupach społecznych, stereotypów i uprzedzeń. W artykule przedstawiono przykłady badań pokazujących, w jaki sposób język wpływa na postrzeganie procesów społecznych. Przypomniano, w jaki sposób zorganizowana jest wiedza o świecie społecznym, a także te mechanizmy postrzegania społecznego, w których język odgrywa kluczową rolę. Przywołane eksperymenty, wśród nich także istotne dla rozumienia tendencyjnych sądów i błędnych decyzji, dotyczyły: konsekwencji aktywizacji schematów, samospełniającej się przepowiedni, sposobu przedstawiania informacji, zwiększania dostępności pojęć, używania określonych części mowy, a także roli metaforycznego języka, zwłaszcza w powiązaniu z aktywizacją motywów z nim korespondujących. Badania własne wykazały między innymi, że metaforyczne przedstawienie Polski jako organizmu wywołuje mniej przychylne postawy wobec niższych warstw społecznych. Nie potwierdziły wprawdzie hipotez o interakcji pomiędzy ujęciem metaforycznym a motywem, jednak sugerują, że język odgrywa znaczącą rolę w formułowaniu postaw wobec niektórych grup społecznych.
EN
Social cognition plays significant role in taking economical decisions. In the one of the biggest fields of social psychology still growing attention is being paid to the language and its contribution to making judgments on social groups, stereotypes, and prejudices. In the article examples of researches showing how the language effects social cognition were reminded. The way our knowledge on social world is organized and the mechanisms of social cognition, in which language plays key role, were also recalled. The experiments cited, some significant to understanding biased judgments and wrong decisions, concerned: the consequences of schemas’ activation, self-fulfilling prophecy, the ways the information is presented, increasing of concepts’ availability, usage of different parts of speech, and also the role of metaphoric language, especially in connection with activating of motives corresponding to it. Author’s own research proved, among others, the metaphoric representation of Poland doesn’t effect in more favourable attitudes towards the disadvantaged social classes. It didn’t support the hypothesis on the interaction of metaphoric framing and motive. However, it suggests language plays a significant role in the formation of attitudes’ towards some social groups.
5
Content available Tekst – sytuacja – kontekst w dyskusji
88%
PL
Celem artykułu jest uchwycenie sposobów wiązania tekstu z sytuacją, charakterystycznych dla dyskusji politycznych toczonych w mediach. Elementy sytuacji, które zostają zakodowane w tekście tworzą kontekst. Specyficzność powiązań tych elementów daje się zauważyć nie tylko w bieżącej sytuacji komunikacyjnej, która jest kreowana przez dziennikarzy i ich rozmówców w studiu, lecz także w odtwarzaniu elementów tła sytuacyjnego z przeszłości. Zakładamy, że najogólniejszy sposób porządkowania komponentów sytuacji jest skorelowany z gatunkową i dyskursywną formą wypowiedzi. Badania przebiegu dyskusji wskazują, że typowa dla niej jest selekcja elementów tła pozajęzykowego, umieszczanie ich w siatkach różnych relacji, problematyzowanie tematu oraz zderzanie różnych kontekstów.
EN
The aim of the article is to capture the typical ways in which texts are linked with situations during the debates in the media. The elements of a situation which are coded in the text constitute a context. Uniqueness of connections between these elements can be noticed not only in the current communicative situation, which is created by the journalists and their studio guests, but also by showing elements of situational background from the past. We are assuming that the most general way of arranging components of a situation is co-related to the typical and discursive form of a statement. Research shows that selecting elements of the outside language background is typical for debates, along with putting them in a relational network, problematizing the topic, and confronting different contexts.
PL
Rodzina jest uniwersalnym archetypem wspólnym dla wszystkich kultur świata mimo występujących w ich obrębie różnic kulturowych. W niniejszym tekście podejmuję zagadnienie współczesnej rodziny w kontekście zagrożeń jej funkcjonowania. Koncentruję uwagę wokół kwestii terminologicznych oraz uzasadniam nieodzowność opracowania nowej adekwatnej definicji alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego, w tym takich jak kohabitacja oraz konkubinat, związki DINKS, a także singielstwo, wraz z towarzyszącymi im rozmaitymi odmianami. Wszystko, czego doświadcza człowiek w życiu rodzinnym, wpisuje się mniej lub bardziej trwale w jego biografię i stanowi wzorzec dla własnej egzystencji, znacząco przekładając się na kreowane zawłaszcza w jego dorosłym życiu związki i relacje interpersonalne, nie tylko w sferze rodzinnej.
PL
Doniesienia na temat brokeringu (tłumaczeń nieprofesjonalnych) dzieci i młodzieży i stresu, jaki wiąże się z tym zjawiskiem są powszechnie znane i szeroko dyskutowane w literaturze. Artykuł ten jest próbą pokazania tego procesu oraz emocji, które towarzyszą młodym tłumaczom z ich perspektywy, w oparciu o fragment materiału zebranego w ramach badań doktoranckich, prowadzonych przez autorkę. Wybrany został wywiad przeprowadzony w Wielkiej Brytanii z grupą dziewięciu dwujęzycznych dzieci polskich, które regularnie występują w charakterze tłumaczy swoich rodziców i przyjaciół. W pierwszej części przedstawione będzie zjawisko brokeringu, sytuacje w którym występuje najczęściej oraz emocje, które mu towarzyszą na podstawie wybranych przykładów z literatury. W drugiej natomiast, dla zilustrowania samego zjawiska z perspektywy polskiej młodzieży, przedstawione zostaną wybrane fragmenty wywiadu. Omówione będą takie aspekty jak kontekst, w którym dochodzi do tłumaczeń, emocje jakie im towarzyszą oraz wpływ brokeringu na relacje rodzinne. Podsumowanie obejmować będzie ocenę, czy w oczach młodych ludzi zjawisko to postrzegane jest jako coś pozytywnego, czy wręcz przeciwnie.
RU
ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ СТРАТЕРГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ И ОСНОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В статье представлены общие рассуждения, касающиеся стратегического дискурса, в  рамках которых предлагается использование модели дискурса для описания механизма стратегической коммуникации между субъектами национальной безопасности, особенно государствами. Проблематика статьи междисциплинарная.
EN
INTRODUCTION TO RESEARCH ON STRATEGIC DISCUSSION INITIAL. CONSIDERATIONS AND BASIC TERMINOLOGY The article presents general considerations regarding strategic discourse. The use of the discourse model to describe the strategic communications’ mechanism between national security actors, especially states, has been proposed. The subject matter of the article is interdisciplinary.
PL
WPROWADZENIE DO BADAŃ NAD DYSKURSEM STRATEGICZNYMROZWAŻANIA WSTĘPNE I PODSTAWOWA TERMINOLOGIA W artykule zaprezentowano ogólne rozważania dotyczące dyskursu strategicznego. Zaproponowano zastosowanie modelu dyskursu do opisania mechanizmu komunikacji strategicznej między podmiotami bezpieczeństwa, zwłaszcza państwami. Problematyka artykułu ma charakter interdyscyplinarny.
EN
While designing new structures in urban conservation areas, one should: respect the context of a place, the character of a building resulting from the urban analysis and a variety of existing urban and historical themes and details. One example of these issues is the newly established facility in Krakow at 4 Smolensk Street. It is the next stage of the expansion of the Holy Padre Pio’s Work Foundation and it will be open for public use. The building is located in a conservation area of the city. Processes: the design and realization of the investment were subordinated to the aforementioned criteria, but in a manner congruent with contemporary design and technological solutions.
PL
Projektując nowe obiekty budowlane w strefach ochrony konserwatorskiej miast, należy: uszanować kontekst miejsca, charakter zabudowy wynikający z analizy urbanistycznej oraz różnorodność istniejących wątków historycznych i detali. Przykładem wymienionych zagadnień jest nowo powstały obiekt w Krakowie przy ul. Smoleńsk 4. Stanowi on kolejny etap rozbudowy Dzieła Św. Ojca Pio i przeznaczony zostanie na cele użytku publicznego. Obiekt usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Procesy: projektowy oraz realizacyjny inwestycji, podporządkowane zostały wyżej wymienionym kryteriom, jednak w sposób przystający do współczesnych rozwiązań projektowych i technologicznych.
10
Content available remote Skandynawska fenomenologia architektury a witruwiańska triada
75%
PL
Skandynawowie tworzą w duchu ciągłości j dopełnienia. Zasadniczym czynnikiem wpływającym na sposób kształtowania architektury jest odwrócenie relacji architektura - natura. Staje się to szczególnie widoczne w dominującej skali krajobrazu zestawionej z małą skalą ludzkich dzieł, odczytywanych jako ostro odcinające się od tła elementy, zaledwie dodane do większej i skończonej całości. Trwałość, celowość i piękno dzieła wynikają z działań zmierzających do zachowania naturalnego środowiska i łączą się z nawiązywaniem do form archetypowych oraz ze stosowaniem odpowiedniej technologii, dającej możliwość adaptacji budynków do zmieniających się warunków użytkowych i środowiskowych. Dobrym zobrazowaniem tej idei jest zespół kwartałów mieszkaniowych Hestra reprezentuj cy cztery kraje skandynawskie, zlokalizowany w Boras w Szwecji.
EN
Scandinavians create works with the idea of continuity and complementation. The main factor influencing the way of designing architecture is reversal relation architecture - nature. It is clearly seen in a dominant scale of the landscape setting up with a little scale of the human works being seen as sharply cutting of the landscape elements only just added to the bigger and completed unity. Stability, purposefulness and beauty of a piece of work are the result of there activities which want to preserve natural environment being connected to archetypical forms and from using appropriate technology giving the possibility to adopt buildings to the changing utility and environmental conditions. The best example of this idea is the complex of quarters buildings "Hestra" being the representation of four Scandinavians countries localized in Boras (Sweden).
PL
W przypadku zabudowy uzupełniającej Poznania mamy do czynienia z nowoczesnością definiowaną na dwóch płaszczyznach: architektonicznej i urbanistycznej. Definiowanie urbanistyczne odnosi się nie wątpliwie do zagadnienia kontekstu. Definiowanie architektoniczne to przekaz idei projektowej za pomocą kostiumu architektonicznego. Postmodernizm silnie obecny wśród obiektów zabudowy uzupełniającej przełomu XX/XXI przywraca istniejącą w XIX w. rangę elewacjom i krawędziom przestrzeni. Wzajemne powiązania budynków tworzą nową ikonosferę miasta, stają się z natury rzeczy dopełnieniem nawarstwiających się przestrzeni.
EN
In reference to the infill residential development of Poznan we are dealing with modernity defined as usual on two levels of architectural and urban planning. Defining urban planning without a doubt refers to the issue of context. Defining the architectural design is a communication of ideas through architectural costume. Postmodernism strongly present among the objects building supplement breakthrough XX/XXI restores existing in the nineteenth century, edges of space. Differentiates its scale, introducing necking, etc. Suitable switch individual buildings feature, showing, above all, their complicity in creating an area of the contemporary city.
PL
Pojęcie „dialog form" zostało stworzone przez autorów artykułu w celu opisania połączeń i relacji, jakie tworzą współczesne obiekty architektoniczne w istniejącej strukturze miasta. Dialog form jest metaforyczną i symboliczną rozmową pomiędzy obiektami architektonicznymi, które wyrastają w strukturze miasta. Język używany w tej rozmowie nie jest sprecyzowany, jednak jak w każdej dyskusji możemy zaobserwować tutaj dwie sytu- acje: zgodę i konflikt. Idea dialogu form jest sugestią, że zarówno w świadomości miesz-kańców miasta, jak i architektów rozmowa obiektów architektonicznych istnieje. Przytoczone przykłady pokazują, jak ważną sprawą jest zgoda podczas prowadzenia takiej konwersacji.
EN
Dialog of form it's a idea made for a need to descript connection and relation which made future Architect in existing structure. Dialog of form it's a metaphoric and symbolic conversation architecture object which rise into city structure. A language which used isn't precised. But like in all discussion why can observed here both situation: agreement and conflict. Dialog of form idea it's a suggestion that some language between architecture object in awareness citizens and designers exist, and why show some examples this dialog.
PL
Myśląc, automatycznie używamy logiki. Działając w przestrzeni, podobnie podświadomie posługujemy się mentalną syntezą środowiska. Język przestrzeni jest lustrzanym odbiciem języka potocznego. Struktura urbanistyczna na podobieństwo języka może organizować ludzkie odczucia i działania.
EN
While thinking, automatically we are using logics. Acting in the space, similarly subconsciously we are using the mental synthesis of the environment. The language of the space is the mirror reflection of the colloquial language. Similarly to the colloquial language, the structure of the city can organize emotions of the man and his action.
14
Content available remote Forma a kontekst
75%
PL
Artykuł dotyczy relacji pomiędzy formą architektoniczną a kontekstem. Autor podkreśla, iż forma jest pierwszoplanowym czynnikiem wartościującym architekturę. Związki formy architektonicznej z kontekstem i ich współzależności przedstawione zostały na wybranych dziewięciu przykładach twórczości projektowo-realizacyjnej autora z lat 1998-2004. Uwzględnienie w projektowaniu formy architektonicznej szerokiego kontekstu daje ogromne możliwości twórczej indywidualizacji miejsca i jego przestrzeni. Dążenie do indywidualizacji i identyfikacji miejsca na ziemi umożliwia uzyskanie rozwiązań różnorodnych i stworzenie odrębności kulturowej poszczególnych miejsc, regionów, krajów. Pozwala na uniknięcie niekorzystnych skutków przestrzennych, estetycznych i kulturowych, zbyt daleko posuniętej unifikacji architektury i przestrzeni publicznych. Daje możliwość przeciwdziałania zanikaniu odrębności.
EN
The article concerns the ralationship between an architectural form and a context. The author emphasizes that a form is a crucial factor which evaluates architecture. Relationships between an architectural form and a context and their interrelationships have been presented on nine examples of the author.s designing and realizing output from the years 1998-2004. Allowance for a broad context in designing an architectural form opens the door to creative individualizationof a place and its space. Aiming at individualization and identification of a place on earth makes it possible to gain various solutions and create cultural distinction of particular places, regions, countries. It allows us to avoid unprofitable spatial, aesthetic and cultural effects, too intensive unification of architecture and public spaces. It gives the opportunity to countearact disappearing distinctiveness.
15
Content available remote Architektura dziś albo miasta nieśmiertelnych
75%
PL
Nowość w architekturze powstaje wciąż jako efekt znużenia widza odbiorem form już istniejących. Ten proces następuje dziś coraz szybciej. Architektura Wielka dziś abstrahuje od własnych kodów, prezentuje formy o niejasnych semantykach, podobnie jak formy innych sztuk dziś; społeczeństwa akceptują tę sytuację. Być może jest to droga do doskonałości.
EN
Novelty in architecture is still a result of spectators' boredom of existing forms. The process happens today much faster. Today Great Architecture abstracts from its own codes, presents form of unclear semantics like forms of other arts does. Society accepts this situation. It might be the way to perfection.
EN
The question of memory is not a product of a post-modernist discourse. As early as the ancient times an architectonic form was used as material showing mental changes of the human mind. Architectonic memory, in a contemporary world is divided into various fields of science such as philosophy, psychology or literature. In my considerations concerning memory in architecture I would like to present in this article creative work of Zvi Hecker, who in his realisations pays special attention to architectonic space creation based on some kind of return to the past in correlation with participation of contemporary means of architectonic expression.
PL
Poruszanie zagadnienia pamięci nie jest wytworem postmodernistycznego dyskursu. Już w starożytności używano formy architektonicznej jako materiału obrazującego mentalne przemiany ludzkiego umysłu. Pamięć architektoniczną można podzielić na trzy podstawowe części. Do pierwszej grupy zalicza się pamięć architektoniczną XVIII w., która była silnie wkomponowana w naukowe poszukiwanie świata. Działanie to istniało w korelacji z ekspansją kultury i cywilizacji. XVIII-wieczna architektura pamięci to także pewnego rodzaju przywiązanie do tradycyjnych form architektonicznych, proporcji, pionów i poziomów podkreślających kompozycję. Drugą grupę stanowią poszukiwania prowadzone w wieku XIX, kiedy to kształtowała się tradycja kultywowania przeszłości, rosło zainteresowanie sztuką ogrodową, historią i ruinami. Było to pewnego rodzaju działanie mające na celu utrwalanie pamięci architektonicznej, ale w całkowicie innym kontekście. Pamięć architektoniczna reprezentowana przez XVIII i XIX wiek była pewnego rodzaju dysonansem między rzeczywistą grą elementów architektonicznych tworzących przestrzeń a mentalnym światem pamięci. Marcel Proust uważał, że bez zapominania nie ma pamięci. Wartość pamięci odbiera się poprzez dialog z zapominaniem. Trzecią grupę stanowią poszukiwania prowadzone w XX w. W tym okresie następuje ponownie powrót do obserwacji zjawiska pamięci w architekturze. Budowanie muzeów, archiwów, studia historyczne, opieka nad dziedzictwem narodowym, wszystkie te działania jednoznacznie świadczą, że mamy do czynienia z kulturą, która nie chce i nie umie zapomnieć. Walter Benjamin pojmował historię i pamięć w inny sposób. W jego przekonaniu historia w XIX-wiecznym wydaniu to poszukiwanie dominującej siły, natomiast pamięć jest fragmentem przeszłości, który przechodzi do teraźniejszości w sposób niekontrolowany i ekspresyjny; dzięki takiemu działaniu jednostka może odczuć hegemonię historii. Architektura pamięci, bez której możemy żyć, ale nie możemy pamiętać, stała się wyznacznikiem nowych czasów. Poszukujemy przeszłości w teraźniejszej egzystencji. Uświadamiamy sobie, że pamięć staje się równoznaczna z poszukiwaniem kontekstu. Charles Jencks w Architekturze późnego modernizmu przytoczył słowa Petera Eisenmana, który stwierdził, że nie obchodzi go funkcja budynku, jego kontekst i czasami nawet właściciel. Według niego architektura jest odpowiedzialna przed samą sobą, swymi własnymi prawami, pięknem i możliwościami. Jednak czy tworzenie architektury pamięci jest tak naprawdę działaniem mającym cokolwiek wspólnego z kontekstem, czy nie jest to jedynie gra, którą prowadzi architekt z odbiorcą, gra prowadzona w sposób bezwzględny w celu osiągnięcia sukcesu nie tylko komercyjnego, ale także prestiżowego? Pozostawiam to zagadnienie otwartym, bo wydaje mi się, że nie ma jednoznacznej drogi tworzenia architektury pamięci. Każdy z architektów ma swoje podejście do tego zagadnienia. Peter Eisenman na przykład powiedział, że dziś możemy zrozumieć przeszłość jedynie przez jej manifestację we współczesności. Z drugiej strony Zvi Hecker posuwa się do następującego stwierdzenia „Każde poszukiwanie dąży do konkretnych rezultatów. Ale rzeczywiście poszukiwania w architekturze różnią się od innych poszukiwań, choćby tylko wielką masą materiału, której na pewno nie ma w malarstwie i muzyce. Poruszyć tę masę może tylko wizja artysty, architekta". Może na tym właśnie polega poszukiwanie architektury pamięci.
18
Content available remote Architektura pamięci w interpretacji Zvi Heckera
75%
PL
Pamięć architektoniczna we współczesnym świecie jest rozdzielona na różne dziedziny nauki, jak filozofia, psychologia czy literatura. W moich rozważaniach na temat pamięci w architekturze chciałbym przedstawić twórczość Zvi Heckera, który w swoich realizacjach przywiązuje dużą wagę do kreowania przestrzeni architektonicznej na zasadzie pewnego powrotu do przeszłości w korelacji z udziałem współczesnych środków wyrazu architektonicznego. Należy zaznaczyć, iż twórczość Z. Heckera jest bardzo często związana z tworzeniem architektury przeznaczonej na potrzeby diaspory żydowskiej. Ten rodzaj architektonicznej twórczości ma za zadanie ugruntowywanie i kreowanie pamięci architektonicznej. Ta pewnego rodzaju specyfika twórczości nie jest w moim przekonaniu związana z pewnego rodzaju zamknięciem w kręgu tematyki pamięci, staje się formą artystycznej ekspresji, dzięki której pamięć zostaje zamknięta w kostiumie współczesnej architektury.
EN
Architectonic memory, in a contemporary world is divided into various fields of science such as philosophy, psychology or literature. In my considerations concerning memory in architecture I would like to present creative work of Zvi Hecker, who in his realisations pays special attention to architectonic space creation based on some kind of return to the past in correlation with participation of contemporary means of architectonic expression. It should be pointed out that Z. Hecker's art is often connected with creation of architecture meeting the needs of Jewish Diaspora. It is an architecture which, in a way is to strengthen and create architectonic memory. This kind of uniqueness of his work is not in my opinion bound to some sort of seclusion in the circle of memory topic, it rather becomes a form of artistic expression owing to which memory becomes closed in the costume of contemporary architecture.
PL
Referat dotyczy sposobu identyfikacji reguł asocjacyjnych i diagnostycznych, które opisują relacje między cechami obserwowanych procesów. Reguły są identyfikowane za pomocą metody opartej na zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego. Opracowano specjalne sposoby kodowania, operacje genetyczne i ocenę osobników. Podejście opisane w referacie jest częścią metody wnioskowania diagnostycznego z uwzględnieniem kontekstu. Identyfikowane reguły asocjacyjne są przekształcane do postaci reguł diagnostycznych z uwzględnieniem kontekstu.
EN
The paper deals with a way of identification of associative and diagnostic rules, which determine relationships between features of observed processes. Rules are identified by means of a method based on the application of an evolutionary algorithm. Special ways of coding, genetic operations and individual assessments were elaborated. The approach described in the paper is a part of a method of diagnostic inference with the use of contexts. Identified associative rules are transformed into diagnostic rules within given context.
PL
Artykuł jest próbą analizy nowo powstających osiedli mieszkaniowych, których układ urbanistyczny oraz użyte formy architektoniczne nawiązują do zabudowy miejskiej, choć są wprowadzane w struktury zabudowy wiejskiej. Są one reklamowane przez deweloperów jako „przyszłość naszych miast", mimo że ich układ kompozycyjny i jakość przestrzenna nie odnoszą się w żaden sposób do zastanego kontekstu, niszcząc tym samym tożsamość człowieka z miejscem i utrwalając chaos przestrzenny.
EN
This article is an attempt to analyze emerging residential areas, whichused urban composition and architectural forms refer to citydevelopment, but are placed in the rural urban structure. They arepromoted by developers as "the future of our cities", even though their compositional and spatial quality does not refer in any way to theambient context, thus destroying the identity of the man with the place and consolidating spatial chaos.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.