Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 300

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zmiany strukturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Aura
|
2021
|
nr nr 1
10-11
XX
Firmy zaangażowane w produkcję szkodliwych dóbr zmieniają swój profil i zaczynają się interesować pokrewnymi rynkami, które nie wywołują u klientów zgorszenia czy oburzenia. Należy się cieszyć z takich konwersji. Wprawdzie nie muszą one wynikać z pobudek moralnych, ale kierują ludzką pomysłowość i przedsiębiorczość w obszary nieobciążone dotychczasowymi szkodami. Obserwowane na świecie próby wchodzenia firm naftowych na rynek surowców odnawialnych zwiastują realność świata uniezależnionego od paliw kopalnych. Niestety nie wszystkie rządy dostrzegają potrzebę zmian strukturalnych w gospodarce i za pomocą różnych manipulacji starają się te zmiany opóźnić. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies that manufacture harmful products are changing their profiles and turning to neighbouring markets which are less likely to be contested by prospective clients. Such conversions are to be applauded. They are not necessarily driven by ethical motives, but they can direct people's ingenuity and entrepreneurship into areas that are charged with less damages. Attempts of oil firms at entering the renewable energy market confirm the feasibility of a world unaddicted to fossil fuels. Unfortunately, not all governments appreciate the need for structural changes and some are trying to postpone them. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych tendencji zmian strukturalnych zachodzących w światowej produkcji, jak też zmian w układzie sił pomiędzy wyodrębnionymi regionami współczesnej gospodarki światowej. Dodatkowo zwrócono uwagę na ich związek ze zmianami w charakterze współczesnej specjalizacji. Przedmiotem analizy są zarówno długoterminowe trendy, jak i zmiany dokonujące się w ostatnich latach, objętych już światowym kryzysem finansowo-gospodarczym, dla których dostępne są odpowiednie dane statystyczne. Wyniki badań wskazują na zachodzący proces serwicyzacji gospodarki światowej, chociaż nie jest on powszechny we wszystkich jej regionach, a w latach 2000 wystąpiły zmiany, które odwracają dotychczasowe długookresowe tendencje. W ostatnich latach widoczna jest też trwała i wyraźna tendencja spadku udziału w gospodarce światowej grupy krajów zaawansowanych i przesuwania się centrum gospodarczego świata z Atlantyku do regionu Pacyfiku. Zmiany strukturalne zachodzące w obecnej fazie rozwoju gospodarki światowej są ściśle związane z procesem funkcjonalnej i regionalnej fragmentaryzacji produkcji, a następnie jej reintegracją dzięki wymianie handlowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is the analysis of main trends of structural changes in the world production and also changes among respective regions share in the contemporary world economy. Additionally some changes in the nature of specialization in connection with those structural shifts were taken into account. The general conclusion is that the world economy is in the servicization phase of development, but it is not evident in all regions and during the last years there have been changes inverting previous long-term trends. Moreover, the region of advanced (developed) economies has noted the decrease in its share in the world economy and the world economic centre has shifted from the Atlantic to the Pacific area for many years. The structural changes in current economic development stage of the world economy are strictly connected with functional and spatial fragmentation of production process and then its reintegration through the international trade. (original abstract)
3
Content available remote Conditions for the Development and Structural Changes in Bioeconomy
100%
XX
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem i celem opracowania jest przedstawienie ogólnych czynników rozwoju biogospodarki oraz pożądanych kierunków zmian strukturalnych w tym kompleksie gospodarki. Materiały i metody: Praca została napisana przy wykorzystaniu literatury problemu oraz dokumentów różnych instytucji, zwłaszcza instytucji Unii Europejskiej. Wyniki: W pracy starano się wykazać znaczenie biogospodarki i potrzebę zmian strukturalnych w biogospodarce. Wskazano na potrzebę przechodzenia w ramach kapitalizmu społecznego od koncepcji łańcuchów podaży poprzez agrokompleksy do organizacji bioklastrów. Wnioski: Ewolucyjne zmiany struktur i funkcjonowania biogospodarki zmienia charakter konkurowania partnerów biznesowych w łańcuchach podaży, przyczynia się do wzmocnienia korzyści konsumentów i przeciwdziała nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The object and goal of the study is to present general development factors of bioeconomy and the desired directions of structural changes in this sector of economy. Materials and methods: This study was written with the use of publications devoted to this issue and documents of various institutions, especially those of the European Union. Results: The study attempts to demonstrate the importance of bioeconomy and the need for structural changes in bioeconomy. The authors highlight the need for transition within the social capitalism system from the concept of supply chains through agricultural complexes to the organisation of bioclusters. Conclusions: Evolutionary changes in the structure and functioning of bioeconomy are altered by the nature of competition between business partners in supply chains, which contributes to the consolidation of consumer benefits and counteracts over-exploitation of natural resources. (original abstract)
Equilibrium
|
2020
|
tom 15
|
nr nr 1
49-62
EN
Research background: While entrepreneurship in transition economies is the subject of a growing body of literature, the debate on factors influencing entrepreneurial activity in such economies is still incomplete. This paper extends this debate by focusing on the effect of changes in the economic structure on entrepreneurship in Poland. The findings might be supportive for policymakers in pursuing policy aimed at boosting entrepreneurship in a transition economy.Purpose of the article: The aim of the paper is to investigate the extent to which changes in the economic structure impact entrepreneurial activity in Poland. The paper contributes to the literaturę by providing empirical support to the pending research efforts to recognize entrepreneurship dimensions in a transition economy.Methods: The hypothesis was tested with fixed effects panel regression with robust standard errors. Data were sourced from the Statistics Poland for all Polish NUTS-2 regions for the period 2003-2017. Panel data are balanced and include 3 600 observations.Findings & Value added: This paper extends previous research on factors affecting entrepreneurial activity in a transition economy by focusing on the importance of changes in the economic structure for new firm creation. The findings provide evidence of the significant value of the service sector in boosting entrepreneurial activity in Poland. The findings might attract attention of policymakers. Fostering structural change towards smart specialization in services should be regarded when constituting programmes supporting entrepreneurship. (original abstract)
5
Content available remote Zmiany strukturalne na rynku materiałów drzewnych w Polsce
100%
EN
In the last dozen or so years the wood materials market in Poland has been distinctly transformed. Apart from changes consisting in a large increase in production and consumption of wood goods, its product structure has changed significantly, partly as a result of globalisation, and especially technical progress and its transfer. Wood materials and products are of great importance for the Polish economy, however, until recently there was observed lack of detailed knowledge on their actual applications and scale of use. Therefore, an important source of knowledge about particular segments of the market in wood materials, are results of the latest research conducted in the Wood Technology Institute48. Wood materials and products use was quantified on the basis of the index method which consisted in determining a model material composition of main types of wood products, and then - establish their end-use.(original abstract)
XX
Artykuł omawia wielookresowy proces zmian w strukturze tworzenia i podziału produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce, krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz kilku krajach z obszaru Azji Południowo-Wschodniej. Jest to próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie struktura tworzenia PKB w Polsce oraz tendencje w jego podziale są zbliżone do tendencji obserwowanych w krajach wysoko rozwiniętych oraz szybko rozwijających się. Zgromadzony materiał statystyczny obejmuje okres od 1970-1994 roku.
EN
The aim of the paper is to analyze structural changes in Central European economies in 2000-2014 and to assess their impact on economic growth dynamics. Structural changes are one of the crucial factors contributing to an increase in labour productivity and economic growth. Depending on the patterns of workforce migrations and the rate of technological progress, their impact can be either positive or negative. In the Czech Republic, Slovakia and Hungary those changes meant decreasing shares of agriculture and industry in the creation of value-added accompanied by an increase of the service sector's share in the economy. In Poland the changes were less significant, and included growth of the industry sector at the expense of the services. Existing economy structure determines sectoral specialization of production. Central European economies share significant comparative advantage in manufacturing, but prevalent industries are low-tech and of diminishing role in the world economy. Only Hungary has some comparative advantage in high-tech industries. The highest growth of labour productivity was achieved in manufacturing, it also had the largest contribution to the increase in total non-agricultural labour productivity. In 2002-2007 an increase in productivity occurring in the Czech Republic, Slovakia and Hungary was mainly due to technological progress while in Poland - due to workforce migration from agricultural sector to manufacturing and services. After 2008 the role of technological progress was less significant as it contributed to increased labour productivity only in Slovakia. Intersectoral migrations improved labour productivity in Poland and Hungary.(original abstract)
XX
Dokonując analizy zmian strukturalnych jakie zaszły na rynku międzynarodowego transportu drogowego ładunku w latach 2008-2014 można zauważyć zarówno szanse na wzrost polskiego sektora, jak i zagrożenia w krótkim jak i długim okresie. Do krótkookresowych zagrożeń należy zaliczyć głownie rosnącą konkurencję ze strony przedsiębiorstw z krajów Europy Południowej, które po wejściu do struktur Unii Europejskiej, a także ze względu na niższe koszty pracy zaczęły uczestniczyć w rywalizacji na rynkach zachodnioeuropejskich.(fragment tekstu)
EN
Transport is the basis of the European process of integration, closely connected with the creation of the internal market, which facilitates employment and economic growth. Structural changes occurring in the member states are also related to the sector of road transport, which has been gaining more and more importance for the development of the Polish economy since 2004. The main aim of the undertaken research was to analyze structural changes taking place on the European transport market and to determine their influence on Polish road carriers. The study is based on an analysis and evaluation of selected statistical data helping assess structural changes in the market of international cargo transport in the years 2008-2014, as well as indicate how these translate into the developmental prospects of the sector. While conducting an analysis of the structural changes that occurred on the market of international road transport of cargo in the years 2008-2014, one may notice both chances of development for the Polish sector, as well as short- and long-term threats. Short-term threats include the growing competition from Southern European companies due to their lower costs of labor, as countries from this region began to compete on Western European markets after joining the European Union. In the long-term perspective, transport companies will have to face increased participation of railway transport in the transport market-this kind of transport is ranked first in all European strategies as the most significant method of carrying goods within the Union.(original abstract)
XX
Rozwój sektora usług, który obserwowany jest wraz ze wzrostem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, jest tylko jednym z symptomów przemian zachodzących w gospodarce. Znacznie istotniejsze są zmiany w strukturze samego sektora usług. Ze względu na dużą heterogeniczność tego sektora, dopiero analiza przekształceń w odniesieniu do poszczególnych rodzajów usług daje pełen obraz przemian i znaczenia trzeciego sektora w gospodarce. Głównym celem artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w strukturze sektora usług krajów UE z wykorzystaniem metody przesunięć udziałów. Analiza została przeprowadzona w układzie sekcji NACE (PKD) w latach 2010-2020 dla liczby podmiotów gospodarczych oraz liczby zatrudnionych w układzie terytorialnym na poziomie NUTS2. Analiza prowadzi do wniosku, że następuje spadek znaczenia tradycyjnych usług zaliczanych do sekcji G oraz rozwój usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (sekcja M), a także wzrost znaczenia usług związanych z sektorem ICT (sekcja J). Polskie regiony nie odstają od ogólnoeuropejskiego wzorca zmian, a niektóre z nich należały do jednostek z najdynamiczniej rozwijającymi się sekcjami badanych usług w Europie. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the service sector, which is observed along with the increase in socio-economic development, is only one of the symptoms of changes in the economy. Much more important are the changes in the structure of the service sector itself. Due to the high heterogeneity of this sector, only a detailed analysis of changes to individual types of services gives a complete picture of the changes and the importance of the third sector in the economy. The article's main objective is to identify changes taking place in the structure of the EU countries' services sector using the transfer method of share transfer. The analysis was carried out in the format of NACE sections (PKD) in 2010-2020 for the number of economic entities and employees in the territorial layout at the NUTS2 level. The analysis concludes that there is a decline in the importance of traditional services under Section G, the development of professional, scientific and technical services (Section M) and an increase in the importance of ICT-related services (Section J). Polish regions do not differ from the pan-European pattern of change; some belonged to units with the most dynamically developing sections of the surveyed services in Europe(original abstract)
10
Content available remote Structural Transformations of Economic Functions of Warsaw
75%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja wyspecjalizowanych (egzogenicznych) funkcji stolicy Polski oraz analiza przekształceń struktury funkcjonalnej miasta w latach 2004-2014. Okres ten to czas rozwoju gospodarki kraju, powiązany z akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej. Przeprowadzono badania nad wielkością, strukturą i zmianami zatrudnienia. Badanie wykonane zostało na gruncie teorii bazy ekonomicznej miasta, z wykorzystaniem dwóch mierników: wskaźnika nadwyżki pracowników (WNP) i współczynnika specjalizacji Florence'a (WSF). Badanie może być przydatne w planowaniu rozwoju i w zarządzaniu miastem(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify the specialized (exogenous) functions of Polish capital - Warsaw - and to analyze this town functional structure in the period 2004- -2014. The discussed period is characterized by the development of country economy, which coincided with the Polish accession to the European Union structures. The conducted research covered the size, structure and changes of employment. The research was conducted at the background of economic base theory with regard to a city using two measures - surplus employee index (SEI) and Florence's index of specialization (FIS). The research can turn out useful in urban development planning and in city management(original abstract)
XX
Nauki ekonomiczne coraz częściej włączają zmienne kulturowe do analizy procesów zmian gospodarczych. W artykule zwrócono uwagę na niektóre kwestie teoretyczne i metodologiczne, wiążące się ze stosowaniem perspektywy kulturowej, oraz na sposób, w jaki czynnik kulturowy (jak kultura ekonomiczna) jest stosowany w badaniach nad procesami zmiany gospodarczej: na poziomie makro - narodowej kultury ekonomicznej, czyli historycznie zakorzenionych wartości kulturowych sprzyjających rozwojowi; na poziomie mezo - kultury ekonomicznej różnych grup, zbiorowości i miast; na poziomie mikro - kultury organizacyjnej, istotnego składnika kultury ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The economics sciences more and more often connects cultural variables to economic change processes. The article considers several theoretical and methodological issues in the analysis of culture, and in the way economic culture is used in studies on processes of economic change on various levels: at the macro-level of national economic culture in the search for historically rooted cultural values conducive to economic development; at the mezo-level of the economic culture of various social groups, communities and cities; and at the micro-level of organisational culture, which is a significant component of economic culture. (original abstract)
XX
Kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych jest systemem zbudowanym z podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług ubezpieczeniowych (zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, ubezpieczających, ubezpieczonych, ewentualnie uposażonych) oraz podmiotów wspomagających funkcjonowanie kanału w zakresie realizacji pojedynczych funkcji i łączących ich więzi poziomych i pionowych, umożliwiających przepływ strumieni obligatoryjnych pomiędzy usługodawcą, czyli zakładem ubezpieczeń i usługobiorcą. Powyższa definicja kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych jest definicją równościową. Projektuje ona znaczenie definiendum, coraz powszechniej używanego w teorii oraz praktyce, na bazie podmiotowych, funkcjonalnych i systemowych definicji kanałów dystrybucji, spotykanych w naukach marketingowych (definicja regulująca).(fragment tekstu)
13
75%
XX
W ostatnich dwudziestu latach rynek wieprzowiny w Stanach Zjednoczonych został poddany głębokim przemianom polegających na koncentracji podmiotów na wszystkich poziomach produkcji trzody i wieprzowiny oraz na postępie w koordynacji pionowej. Duża skala produkcji i zaangażowanie dużego kapitału nie pozwalają producentom na ograniczanie produkcji w okresie spadku cen trzody. W rezultacie wahania podaży, a więc najistotniejszy element w mechanizmie "cyklu świńskiego" charakteryzuje się malejącą amplitudą wahań. Oznacza to zmianę modelu pajęczyny z periodycznego na model wahań zbieżnych. Pomimo relatywnie małych wahań produkcji, ceny trzody cechuje tak samo duża amplituda wahań i częstość ich występowania jak w poprzednich dziesięcioleciach. Dzieje się tak, z dwu powodów. Z jednej strony zgodnie z teorią ekonomii usztywnionemu popytowi towarzyszy giętkość cen. Z drugiej strony na ceny trzody wpływ mają także kursy dolara do walut krajów, z którymi Stany Zjednoczone prowadzą handel zagraniczny. (abstrakt oryginalny)
EN
In the last twenty years, the pork meat market in the United States was modified in many aspects including changes in concentration of the pig and pork production as well as on progress in the vertical coordination. The large production and the involvement of large capital does not allow producers to restrict production in a period of falling prices of pigs. As a result, fluctuations in supply, being the most important element of "hog cycle" is characterized by decreasing their amplitude. It is accompanied by changing of the cobwebs model from periodic to convergent fluctuations. However, regardless of small variations in production, pig prices are characterized by the same large amplitude fluctuations and their frequency as in previous decades. This happens due to two reasons. On the one hand, according to economic theory inelastic demand is accompanied by flexibility of prices. On the other hand, the pig prices are influenced by exchange rates of currencies with respect to dollar of the countries trading with the United States. Celem badań jest przedstawienie tych zależności. (original abstract)
XX
Praca składa się z części ogólnej i szczegółowej. W pierwszej części dokonano analizy struktury geograficznej handlu zagranicznego Polski pod kątem grup krajów oraz struktury branżowej polskiego handlu zagranicznego pod kątem wartości i udziałów sekcji nomenklatury SITC. W drugiej części przedstawiono strukturę eksportu według najważniejszych krajów przeznaczenia, strukturę importu według najważniejszych krajów pochodzenia oraz zaprezentowano szczegółową strukturę importu i eksportu ważniejszych towarów nomenklatury CN. Celem pracy jest określenie zmian geograficznej i przedmiotowej struktury obrotów towarowych polskiego handlu zagranicznego w latach 1999-2012. Przedmiotem badań jest handel zagraniczny Polski w wąskim znaczeniu. W pracy przedstawiono wartości odnoszące się do eksportu i importu w sensie obrotu towarowego - tylko wywóz i przywóz towarów. W tekście wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Statystycznych Handlu Zagranicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present changes in the geographical structure and commodity composition of Polish foreign trade. Foreign trade is understood here in the narrow sense of selling and buying material goods abroad. The analysis covers Polish trade with all the countries of the world during the years 1999-2012. The article presents: the structure of foreign trade turnover by groups of countries (developed countries, developing countries and Central and East European countries) in 1999-2012, the composition of imports and exports by sections according to SITC nomenclature in 1999-2012, the foreign trade turnover by major countries in 2002 and 2012, and imports and exports by main commodities according to CN nomenclature in 2002 and 2012.(original abstract)
XX
Cykl koniunkturalny od lat 60. XX wieku uległ głębokim zmianom, które oznaczają wydłużenie fazy wzrostu i skrócenie fazy załamania koniunktury. Przypisuje się to w dużym stopniu koordynacji polityki gospodarczej głównych ośrodków oraz liberalizacji wymiany (regionalnej, subregionalnej i globalnej). Zmiany strukturalne obserwowane w gospodarce światowej zachodzą z różną dynamiką w zależności od kontynentu. Dużą rolę w tych zmianach odgrywa liberalizacja kontaktów zagranicznych oraz jej kierunek geograficzny i poziom rozwoju integrujących się gospodarek (lub liberalizujących swoje kontakty partnerów). W opracowaniu podkreśla się znaczenie zróżnicowania poziomów rozwoju. Nie wszystkie państwa w poszczególnych regionach w tym samym stopniu skorzystały z istniejących możliwości, co więcej, nie ma pełnej świadomości wpływu liberalizacji na rozwój gospodarczy, a w szczególności nie widzi się związków między warunkami rozwoju a zróżnicowaniem rozwojowym integrujących się gospodarek. Ostatni kryzys 2008+ wyraźnie przyspieszył zmiany strukturalne oraz wpłynął na stosowaną politykę gospodarczą, przesuwając zaangażowanie państwa z jednych dziedzin na inne. Zmiany te wynikają ze zmian strukturalnych gospodarki. Ewolucja struktury sprzyja zwiększeniu tworzenia wartości dodanej, co wpływa na proces bogacenia się społeczeństw w ramach polityki podnoszenia dobrobytu. Proces zmian przebiega w sposób zróżnicowany w poszczególnych państwach i zależy od zastosowanych rozwiązań wprowadzonych przez polityki gospodarcze.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic cycle has deeply changed since the 1960s. Those changes consist of the prolongation of the phase of growth and relative shortening of the downturn phase. Those observed effects are ascribed to coordination of economic policies by the main economic centers and liberalization of trade (in regions, subregionally and globally). The dynamics of structural changes observed in the world economy is differentiated according to geographic continents. An important role in structural changes is effected by the liberalization of external economic relations, their geographic directions as well as the level of development of the integrating economies (or partners who liberalize their relations). The paper shows that a difference of development levels matters in that process. Not all economies in each of the regions were able to make full use of the optional advantages. Moreover, the knowledge about the impact of liberalization on development, with specific relationship among economies which represent differentiated levels of development, seems to be still very limited. The last 2008+ crisis has accelerated the structural changes and has changed the applied economic policies moving the engagement of state from one areas to others. Those changes in policies, followed by financial allocations, are resulted by structural changes of the world economies. The evolution of the structure of world economy helps to increase the creation of value added, what has an impact on the level of wealth of the society. The speed of undertaken changes is differentiated among states. The rate of changes is resulted by the applied economic policies.(original abstract)
XX
W ostatnich latach pojawiła się koncepcja gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W ramach tej koncepcji wiedza staje się jednym z czynników produkcji, obok tradycyjnych czynników, takich jak ziemia, kapitał i praca. Dla GOW charakterystyczne są zmiany strukturalne związane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych. Z punktu widzenia ekonomii istotne znaczenie ma ocena znaczenia sektora ICT w gospodarce. W związku z tym głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena znaczenia sektora ICT w budowie GOW, a także przedstawienie obecnego stanu i tendencji dalszego rozwoju tego sektora. (fragment tekstu)
EN
ICT sector is a principal growth enabler of the knowledge-based economy. It performs a dual role: provides the platform and infrastructure for processes and transactions in the knowledge economy. I need, a large part of the rapid growth in global ICT sector has come from the hardware side, especially related to mobile telecommunication. The challenges and opportunities in the future lie in the service side. ICT services (for example programming) and ICT-enabled services (such as e-commerce and call centres) are expected to be the growth engines in the global ICT and knowledge-based economy. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest weryfikacja hipotezy o występowaniu w rolnictwie UE genotypów strukturalnych. Do jej weryfikacji wykorzystano dane GUS: "Badania Struktury Gospodarstw Rolnych" dla 258 regionów NUTS 2 w latach 2010 i 2016. Na podstawie danych obliczono 21 zmiennych strukturalnych, które zostały następnie wykorzystane do przeprowadzenia analizy profili ukrytych. Na ostatnim etapie badań zweryfikowano oddziaływanie genotypów strukturalnych na produktywność czynników wytwórczych z wykorzystaniem metody MANOVA. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie 5 genotypów strukturalnych: (1) małe gospodarstwa i spolaryzowana struktura agrarna, (2) bardzo małe, niewyspecjalizowane, pracochłonne gospodarstwa i spolaryzowana struktura agrarna, (3) duże gospodarstwa i niespolaryzowana struktura agrarna, (4) gospodarstwa przeciętne, (5) bardzo duże gospodarstwa - obserwacje odstające. Cechą, która najsilniej różnicowała gospodarstwa była koncentracja produkcji. Dodatkowo potwierdziła się względna stałość przynależności regionu do danego genotypu, a także wpływ tej przynależności na wydajność czynników wytwórczych, w szczególności na wydajność pracy. Ewentualne przejścia pomiędzy grupami dotyczyły w zdecydowanej większości regionów o większej skali produkcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to verify the hypothesis that structural genotypes exist in EU agriculture. To verify the hypothesis, Eurostat data from the 2010 and 2016 Farm Structure Survey for 258 NUTS 2 regions were used. 21 structural variables were calculated on the basis of the data and then they were used to carry out a latent profile analysis. At the last stage of the research, the influence of structural genotypes on the productivity of production factors was verified using the MANOVA method. The obtained results confirm the existence of 5 structural genotypes: (1) small farms and a polarized agrarian structure, (2) very small, non-specialized, labour-intensive farms and a polarized agrarian structure, (3) large farms and non-polarized agrarian structure, (4) average farms, (5) very large farms - outliers. What differed the most among farms was the concentration of production. Additionally, the relative stability of the adherence of the regions to a given genotype was confirmed, as well as the influence of this relation on the productivity, in particular on labour productivity. Any transitions between clusters concerned, in the vast majority, those regions where the scale of production was higher.(original abstract)
XX
Celem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest opisanie koncepcji przydatnej do identyfikacji zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. Zaproponowany sposób opisu zmian struktur organizacyjnych opiera się na określeniu cech charakteryzujących poszczególne typy struktur. Uchwycenie zmian cech charakteryzujących umożliwia wnioskowanie o kierunku zmian struktur organizacyjnych. (fragment tekstu)
XX
Pakiet PcGive umożliwia modelowanie szeregów czasowych charakteryzujących się występowaniem zmian strukturalnych. Użytkownicy tego pakietu mają dostęp do dodatkowych informacji na temat zmienności szeregów czasowych, a mianowicie momentów przełączania procesu ekonomicznego pomiędzy różnymi reżimami zmienności, średniego czasu trwania procesu ekonomicznego w poszczególnych reżimach zmienności oraz skali zmiany parametru zmienności w zależności od obowiązującego reżimu. Informacje te powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zabezpieczeniu się przed negatywnymi skutkami ryzyka towarzyszącego działalności podmiotów gospodarczych. Celem tego opracowania jest przedstawienie narzędzia, jakim jest moduł Regime Switching Models w pakiecie PcGive, oraz przykładowego jego zastosowania do analizy zmienności kursów wymiany złotego w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tzn. 01.05.2004-31.12.2013. (abstrakt autora)
EN
PcGive package enables the modeling of time series which are characterized by the occurrence of structural breaks. PcGive's users have access to additional information about volatility of these time series, namely the moments of switching the economic process between different volatility regimes, the average duration of the economic process in different volatility regimes and the scale of changes in variance level depending on the volatility regime. This information should be taken into account when deciding whether to hedging against the negative effects of risk associated with business entities activity. The purpose of this paper is to present a tool which is the "Regime Switching Models" module of PcGive package and an exemplary of its application to the analysis of volatility of the zloty exchange rate in the period of Polish membership in the European Union, i.e. 01.05.2004-31.12.2013. (author's abstract)
XX
Kraje Europy Środkowej w latach 2004-2018 doświadczyły istotnych zmian strukturalnych, które dotyczyły również rynku pracy. Polegały one na wzroście stopy aktywności zawodowej i spadku bezrobocia, wzroście udziału pracujących w sektorze usługowym i uelastycznieniu rynku pracy. Przedmiotem analizy są zmiany zachodzące na rynku pracy krajów Europy Środkowej w latach 2004-2018 na tle krajów Unii Europejskiej i gospodarki Światowej. Zbadano również wpływ dwóch czynników, które w ostatnich latach miały kluczowe znaczenie w procesie zmian: przeobrażeń strukturalnych w gospodarce i postępu technologicznego. Przeprowadzona analiza pokazała, że zmiany zachodzące w krajach Europy Środkowej nie zawsze były zbieżne z bardziej powszechnymi tendencjami, np. zmiana udziału poszczególnych sektorów w zatrudnieniu ogółem była zgodna z ogólną tendencją, natomiast w przypadku niepełnego zatrudnienia lub pracy w niepełnym wymiarze godzin sytuacja krajów Europy Środkowej była odmienna. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2004-2018, Central European countries experienced significant structural changes that affected the labour market as well. These included an increase in the activity rate and a decrease in unemployment, a growing share of those employed in the services sector and increased flexibility of employment. The main focus of the paper is on the developments in the V4 countries' labour markets in comparison to more general trends in the European Union and global economy. The aim was to investigate the impact of two determinants of the changes: technological progress and structural transformations of the economy. The results of the analysis revealed that trends in the V4 countries were not always concurrent with the more widespread tendencies, e.g. the shift in the share of various sectors in total employment was consistent with the general trend, while in the case of under-employment or share of part-time employment, the V4 situation varied. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.