Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1600

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Students
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
1
100%
XX
Uzupełnieniem w wypełnianiu misji wydziału każdej uczelni jest studenckie koło naukowe. Jednym z tego rodzaju przykładów jest SKN "Bezpieczna Ściana" na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. W roku jubileuszu dziesięciolecia koła wśród członków przeprowadzono badanie ankietowe, w którym poddano ocenie działalność stowarzyszenia, a tym samym zbadano, jak jest ono widziane w oczach jego członków. (abstrakt oryginalny)
EN
The mission of the faculty of each university is complemented by a student research group. One such example is the Safe Longwall at the Faculty of Mining and Geology of the Silesian University of Technology. In the anniversary year of the 10th anniversary of the circle, a questionnaire survey was conducted among the members of the circle, in which the activities of the circle were evaluated and thus how the scientific circle is perceived by its members. (original abstract)
XX
Artykuł ukazuje historię powstania oraz kierunki działania Studenckiego Koła Naukowego Logistyki LogPoint. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the history of establishing and the lines of development of the Student Scientific Circle of Logistics LogPoint. (original abstract)
XX
Chęć zdobycia wyższego wykształcenia jest przejawem postawy przedsiębiorczej. Pytanie o motywy studiowania nieodłącznie wiąże się z odpowiedzią dotyczącą wartości wykształcenia we współczesnych realiach. Celem podjętych badań było poznanie motywów wyboru studiów, satysfakcji z nich oraz planów zawodowych studiujących turystykę i rekreację w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celowym doborem objęto 136 respondentów (69% kobiet i 31% mężczyzn). Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik: ankiety (kwestionariusz własnego autorstwa), wywiadu i obserwacji. We wnioskowaniu statystycznym posłużono się frekwencją cech oraz testem niezależności chi-kwadrat. Stwierdzono, że najczęściej wskazywanymi motywami wyboru studiów turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy były: zamiłowanie do podróżowania i chęć poznawania świata, perspektywa ciekawej pracy, możliwość zatrudnienia w jednostce turystycznej oraz zainteresowanie rekreacją fizyczną. Większość studentów była zadowolona z wybranego kierunku studiów, zwłaszcza kierujący się motywami sportowymi, uprawianiem turystyki kwalifikowanej oraz motywami prozawodowymi i autotelicznymi. Swoją przyszłość zawodową w jednostce turystycznej planowało ponad dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Mężczyźni częściej w porównaniu z kobietami chcieliby pracować w innym zawodzie związanym z kulturą fizyczną.(abstrakt oryginalny)
EN
Willingness to complete higher education is a manifestation of an enterprising attitude. Reasons behind seeking higher education are inseparably connected with the value of education in today's realities. The aim of this study was to determine the reasons behind the choice of study, satisfaction with studies and career plans of students of Tourism and Recreation at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. 136 respondents (69% of women and 31% men) were chosen by nonprobability sampling. The method of diagnostic survey was used, which incorporated a survey (author's questionnaire), interview and observation techniques. For the statistical inference, the incidence of features and the chi-square test for independence were used. It was found that the most common reasons to choose Tourism and Recreation at the UKW were: passion for travel and desire to explore the world, the prospect of interesting work, employment opportunities in tourism, and interest in physical recreation. Most of the students were satisfied with the chosen field of study, especially those who were motivated by sport, qualified tourism, carrier prospects and autotelic reasons. Twice as many women than men planned their professional future in tourism. Men were more likely to prefer professions related to physical culture.(original abstract)
EN
The article aims to define the differences and similarities between students of Polish and Arab nationality related to environmental awareness. The study has been carried out as a diagnostic survey using the proprietary questionnaire form. The survey included 418 Polish students representing 44 universities and 110 Arab students from 7 countries and 40 universities. Both groups have been shown to have their own distinct characteristics, although some similarities can also be found. The greatest differences are revealed in the scope of subjective assessment of the state of the environment, types of pro-environmental actions taken by them and readiness to make sacrifices to the environment. The similarities are noticeable in declared knowledge about the environment, the sources of information on the environment and its quality and opinions on the most important environmental threats. The most important reasons for the observed variability are differences between environmental conditions in Poland and on the Arabian Peninsula, differences in the scope of environmental hazards and problems, as well as various cultural conditions (especially religious ones) and related values.(original abstract)
EN
Nowadays university studies are treated in a natural way as a next and obvious stage of education. Usually students start the studies with many individual attitudes to university, and different expectations of academic life and most often with the lack of awareness what the specific of studies on the university level is. The organization of studies as well as the ways of influence of academic environment often differ from high school well known patterns. The purpose of this article is to know the students' attitudes and expectations of university studies which will help to better create the proper development tasks for students. In the paper the analysis of research results is presented, which especially point at motivation issue, students' attitudes to the learning process and ways of knowledge gathering, also the attitudes towards methods of delivery and the academic teachers, as well as other students. (original abstract)
6
Content available remote Preinkubacja i inkubacja - usługi wspierające rozwój studenta
80%
XX
Z powodu niejednoznaczności pojęć warto przytoczyć definicję preinkubacji i inkubacji. Bazując na doświadczeniu zdobytym przy obsłudze obu procesów1, autor zaproponuje własne definicje, które jednak nie odbiegają w znaczący sposób od występujących w literaturze, jedynie je optymalizują2 i porządkują. Preinkubacja - to usługa umożliwiająca przedsiębiorcy przetestowanie swojego pomysłu na biznes w realnych warunkach rynkowych. Preinkubacja polega na udzieleniu młodemu przedsiębiorcy (osobie fizycznej) osobowości prawnej i tym samym umożliwienie mu działania jak normalna firma bez jej fizycznej rejestracji. W ramach preinkubacji uczestnik może wystawiać faktury, zarabiać, podpisywać umowy oraz rozliczać koszty. W ramach usług dodatkowych i niepłatnych jest korzystanie z pomieszczenia biurowego i sali do spotkań oraz uczestnictwo w szkoleniach. Preinkubacja nie wymaga zarejestrowania firmy, nie można preinkubować firmy (fragment tekstu)
EN
One of the main areas of operation of the academic business incubators are the services of pre-incubation and incubation. These services stimulate pro-entrepreneurship awareness and assist in student business by definition. The present thesis aims to present a model of pre-incubation and incubation ser-vices. The model was prepared on the basis of research on the participants of incubation and pre-incubation. These models aim to present the expectations of the said services' participants. The model is based on research conducted on 19 pre-incubated projects and 12 incubated projects. In order to achieve maximum. (original abstract)
7
Content available remote Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze studentów - wybrane aspekty
80%
XX
Przedsiębiorczość powszechnie rozumiana jest jako zdolność do podejmowania różnych przedsięwzięć, która jest cechą ludzi aktywnych i energicznych, ujawniającą się w różnym wieku. Psycholodzy kwalifikują przedsiębiorczość jako cechę psychiczną, warunkującą zdolność bycia dobrym przedsiębiorcą. Tak więc osoba przedsiębiorcza to taka, która osiąga sukces w organizowaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw - produkcyjnych lub usługowych. Jakkolwiek zdania naukowców są podzielone w kwestii, czy nauczanie przedsiębiorczości może być efektywne, to oczywiste jest, że ta cecha osobowości poparta niezbędną wiedzą daje trudny do przecenienia potencjał intelektualny i co ważne - sprawczy, tak istotny dla gospo-darki1. Przedsiębiorczość można definiować jako specyficzne podejście do zarządzania polegające na najlepszym wykorzystaniu zasobów2. Jest to klasyczne ujęcie według P. Druckera. Przeciwstawne koncepcje traktowały przedsiębiorczość jako podejście do zarządzania polegającego na tworzeniu lub wykorzystywaniu szansy bez względu na dysponowane zasoby. Wśród wielu interpretacji przedsiębiorczości można wyróżnić dwa zasadnicze podejścia: pierwsze, atrybutowe, w którym przedsiębiorczość rozumie się jako zespół ludzkich cech związanych między innymi z aktywnością, skłonnością do ryzyka i innowacyjnością.(fragment tekstu)
EN
Entrepreneurship is a source of competition in the market economy. Important meaning plays entrepreneurial orientation, especially among the students. In the paper selected theoretical and empirical aspects of these problems are presented.(original abstract)
8
Content available remote Sport and other motor activities of Warsaw students
80%
EN
Study aim: To assess the engagement of students of Warsaw university schools in sports and in recreational motor activities.Material and methods: A cohort (n = 1100) of students attending B.S. or M.S. courses at 6 university schools in Warsaw were studied by applying questionnaire techniques. The questions pertained to participation in competitive sports and in recreational motor activities throughout the last year.Results: 8% of all students participated in competitive sports, 5% were members of college athletic clubs. Over 90% of students declared practicing leisure motor activities regularly (53%), seasonally (29%) or occasionally (11%). Most differences were related to the study year, 2nd year students being more active than their 4th year mates.Conclusions: Higher engagement of 2nd than of 4th year students in motor activities may result from obligatory, curricular physical education activities. Academic communities ought to undertake substantial effort towards shaping continuous health-directed habits of students.
XX
Przedmiotem artykułu są problemy badawcze Studenckiego Koła Naukowego Chemiczno-Towaroznawczego w okresie 17 lat jego istnienia. Zostały zaprezentowane niektóre kierunki badań i udział członków w kongresach i podobnych wydarzeniach. Wreszcie omówiono aktualne problemy badawcze.
EN
The subject of the report are research problems of Society over the period of 17 years of its existence. Some lines of research have been presented and participation of members in congresses and similar events. Finally, current research problems have been discussed. (original abstract)
XX
Podsumowując dotychczasowe rozważania, warto wskazać wymieniane przez młodych ludzi podstawowe czynniki sukcesu na rynku pracy, tj.: posiadanie znajomości, dobrego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Przydatne w tym względzie jest także przytoczenie rezultatów badań autorki odnośnie do metod poszukiwania przez studentów zarobkowego zajęcia na tle wyników, jakie uzyskali badacze z firmy SMG/KRC, koncentrujący się na sposobach znalezienia pierwszej pracy wśród osób w wieku 25-30 lat. (fragment tekstu)
11
80%
XX
Ryby to jeden z podstawowych produktów spożywczych, który jest uważany za wartościowe źródło białka. Dlatego niepokój budzi fakt niskiego poziomu spożycia w Polsce ryb i przetworów, wynoszącego ok. 13 kg/osobę. Celem pracy było zdiagnozowanie czynników wpływających na konsumpcję ryb i przetworów rybnych przez młodych, studiujących na różnych kierunkach Polaków, wchodzących w dorosłość. Badania wykazały, że spożycie ryb na poziomie kilka razy w miesiącu deklarowali studenci kierunków medycznych 40%, studenci kierunków ścisłych 17%, a nauk humanistycznych 15%. Studenci preferują spożycie ryb w postaci filetów i konserw. Preferencje kulinarne, wartość zdrowotna oraz cena to czynniki najczęściej brane pod uwagę przy wyborze ryb.(abstrakt oryginalny)
EN
Fish are one of the basic food products which is considered as a valuable source of protein. Therefore, the low consumption rate of fish and processed fish products in Poland, which is about 13 kg per person, is alarming. The purpose of this study was to diagnose the factors influencing the consumption of fish and processed fish products by young Poles studying on different faculties and entering their adult age. The study has shown that 40% of medical students have declared fish consumption several times a month, whereas 17% of technology students and 15% of humanities students have declared the same. Students prefer to eat fish in the form of fillet and canned fish. Culinary preferences, health value and the price have been the most common factors taken into account while choosing a particular fish.(original abstract)
12
80%
XX
Celem artykułu jest, na podstawie wyników badań własnych, ocena i porównanie potencjału przedsiębiorczego wśród studentów w rodzinie, których funkcjonuje biznes rodzinny oraz nie funkcjonuje firma rodzinna. Wnioskowanie opiera się o wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych w 2017 roku na grupie 238 studentów studiujących na Uczelni Wyższej na kierunkach ekonomicznych. W artykule wykorzystano metody statystyczne: statystyki opisowe oraz statystyki nieparametryczne, które pozwoliły na porównanie orientacji przedsiębiorczej w dwóch grupach studentów. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to assess and compare the entrepreneurial potential of students in the aspect of family entrepreneurship based on the results of own research. The article uses descriptive statistics and nonparametric statistics, which allowed to compare the entrepreneurial orientation of students from families with operating family business and students who have no experience with family business. On the basis of the research conducted on a group of 238 students, it turned out that in both groups higher entrepreneurial intentions are shown by men, but in general respondents who do not have experience with family business more often want to set up their own company. In addition, research has shown that in the surveyed groups other characteristics that determine entrepreneurial intentions affect a greater willingness to start a business. (original abstract)
XX
W badaniu zaprezentowano wyniki badań w zakresie przedsiębiorczości młodzieży akademickiej województwa podlaskiego. Głównym celem badań było określenie zależności zachodzących pomiędzy stopniem, trybem i rokiem kształcenia a przejawianą przedsiębiorczością. Postawy przedsiębiorcze identyfikowano za pomocą cech osobowości sygnalizowanych przez studentów, a także działań podejmowanych przez studentów, takich jak założenie własnej działalności gospodarczej czy też sama chęć założenia własnej działalności gospodarczej. Badanie postaw przedsiębiorczych na podlaskich uczelniach zostało przeprowadzone w 2015 roku wśród 2 004 studentów. W doborze próby zastosowano dobór losowy warstwowy, a w badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety skonstruowany specjalnie na potrzeby tego badania. Podjęte przez autorkę badania są wyrazem zainteresowania tematyką przedsiębiorczości, a przedstawione wyniki powinny stanowić zachętę do podejmowania dalszych badań dotyczących przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to evaluate the entrepreneurial attitudes of the students of Podlaskie Voivodeship and to identify the correlation between the study cycle, degree and course type and manifested entrepreneurial attitudes. Entrepreneurial attitudes were identified by means of the students' personality traits, as well as through activities undertaken by them, such as starting their own business, or the intention to do so. The study of entrepreneurial attitudes at Podlaskie's higher education institutions was conducted in 2015 among 2,004 students. The sampling of the population group was random and stratified; the questionnaire had been designed specifically for the needs of the study. Research undertaken by the author is an expression of a deep interest in the subject of entrepreneurship and the results presented in the paper should encourage further studies in the field. (original abstract)
14
Content available Studenci Mazowsza i Polski
80%
EN
In this article we present a description of the changes over time in the number and structure of the learners in higher education institutions under the ownership of the school, mode of study, orientation training, and gender. The analysis is conducted separately for Poland and the Mazowsze in order to demonstrate the similarities between these administration units.
XX
Artykuł ma charakter sprawozdawczy z realizacji projektu "Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki- poznajemy siebie i naszych Partnerów" obejmującego wizyty w Drohobyczu na Ukrainie w dniach 4 - 8 października i w Legnicy w Polsce w dniach 11 - 15 października. Wzięło w nim udział 20 młodych osób (kobiet i mężczyzn) w wieku od 18 do 22 lat, studiujących na różnych kierunkach, których wspólne zainteresowania i podejmowane aktywności wynikały z potrzeby poznawania i popularyzacji historycznych faktów oraz dbania o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Działania o charakterze kooperatywnym realizowane były w formie pracy indywidualnej i grupowej z wykorzystaniem aktywnych metod edukacji pozaformalnej i przy zaangażowaniu środowiska lokalnego, w tym powołanej Rady Ekspertów Społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a report on the implementation of the project "From Witelon's Land to Ivan Franko's Land - We Get to Know Ourselves and Our Partners " including visits to Drohobych in Ukraine from 4th to 8th October and in Legnica in Poland from 11th to 15th October. It was attended by 20 young people (both M and F), aged from 18 to 22, studying at various faculties, whose common interests and activities resulted from the need to learn and popularize historical facts and care for the preservation of their cultural heritage. Cooperative activities were carried out in the form of individual and group work with the application of active methods of non-formal education and with the involvement of the local community, including the appointed Council of Social Experts. (original abstract)
16
Content available remote Praca socjalna środowisk studenckich
80%
XX
Większość studentów zaangażowana w pracę socjalną wiąże ją ze swoją przyszłą specjalizacją, przyszłym zawodem, albo też traktują ją jako "poligon doświadczalny" pod przyszłe życie [Gramlewicz, 2009: 37]. Nie ma w tej chwili regionu w Polsce gdzie nie istniały by ośrodki pracy studenckiej w ramach pracy socjalnej. Najwięcej studentów pracuje m.in. w służbie zdrowia, hospicjach, do-mach opieki społecznej, domach starców, w sieci handlowej, domach dziecka, szpitalach, sanatoriach, urzędach pracy, terenowych ośrodkach pomocy społecznej, więzieniach oraz szpitalach dziecięcych. (fragment tekstu)
EN
Introduction: Statistical data from the turn of the 20th century shows a significant increase in the average human life span and, what follows, an extension of old age. The world is aging and Poland has joined the list of countries which have been classified as demographically old since the rate at which society is aging has become very fast. Purpose: The aim of this thesis was to become familiar with the opinions submitted by respondents regarding aging and old age, health problems connected with aging and preferred health behaviors.Materials and methods: The research was conducted between January 3rd of 2013 and February 15th of 2014 on a group of 200 junior high school students and 200 university students from the Medical University of Białystok Faculty of Health Sciences using a questionnaire created by the authors.Results: A vast majority of the respondents of the study groups declared that they have thought about old age. Among university students this percentage reached 38.5%. Almost 50.0% of all respondents acknowledged that older people are needed by society.Conclusions: The results show that the aging process should be contemplated considering multiple aspects of life: biological, psychological and social. Moreover, youth education programs about seniors and old age as well as about ways to counteract their stigmatization should be introduced.
EN
Topic addressed in this study is extremely important and timely in terms of economic activity in the labor market still young and still learning. Currently, they are becoming more numerous and often sought after group of employees by employers, such as those offering internships employee. Requirements of the booming job market for graduates, motivates learners to work even during initial training, in order to make it easier to start after finishing education. It often happens that the work undertaken in college becomes a permanent job for a long time. It can be observed that over the last several years beginning activity among students moved into a learning period, young people no longer wait until the end of the period of study to take up employment.
19
Content available remote Postrzeganie działalności gospodarczej przez studentów
80%
XX
Dyskusja nad fenomenem przedsiębiorczości w polskiej gospodarce rozpoczęła się wraz z procesem transformacji i z różnym nasileniem toczy się nadal. Wciąż podejmowane są próby wprowadzania ułatwień dla działalności gospodarczej i wciąż przedsiębiorcy uważają, że władza nie rozumie specyfiki funkcjonowania firm. Przez wiele lat panowało w społeczeństwie przekonanie, że prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga szczególnych umiejętności, a sukces rynkowy tak naprawdę nie zależy od starań właściciela, ale od tego, jak dobrze potrafi on omijać przepisy prawa, czy ma tzw. znajomości oraz układy. Chyba najbardziej negatywny obraz właścicieli firm ukształtował się w świadomości osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, które doświadczyły takich sytuacji, jak: praca bez należnego wynagrodzenia, zatrudnienie w szarej strefie czy też niedotrzymywanie umów ze strony pracodawców. Tego rodzaju patologie były i nadal są bardzo istotnym czynnikiem kształtującym obraz przedsiębiorcy w świadomości społecznej. Ostatnie lata przyniosły w tej dziedzinie znaczące zmiany. Głównie dlatego, że wiele osób, które znalazły się w sytuacji bezrobocia, stanęło przed koniecznością podjęcia działalności na własny rachunek. Wcielanie się w rolę przedsiębiorcy, nawet jeśli nie kończy się sukcesem, na trwałe zmienia sposób postrzegania właścicieli firm. Przedsiębiorca staje się zatem nowym zawodem, który bywa wykonywany przez osoby o różnym poziomie wykształcenia, zróżnicowanych kwalifikacjach, doświadczeniach zawodowych oraz różnych cechach osobowościowych.(fragment tekstu)
EN
The article discusses role of entrepreneurship and especially Small and Medium Enterprises sector in managing the problem of high unemployment rate in contemporary Polish economy. Entrepreneur, in this context, should be considered as a profession opening new opportunities for those, who fail in search for full-time employment. Very important issues to be taken into consideration are young people preferences concerning their professional career. That is why the sample research carried out among students of University of Bielsko-Biała has shortly been presented here.(original abstract)
20
Content available remote Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
80%
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystania telefonów komórkowych (a w szczególności tych z dostępem do Internetu - smartfonów) w procesie edukacyjno-informacyjnym oraz komunikacyjnym przez śląskich studentów. W badaniach przedstawiono również zagrożenia wynikające z dysfunkcyjnego sposobu korzystania z telefonu komórkowego przez studentów (uzależnienie od rozmów prowadzonych przez telefon, wiadomości tekstowych SMS, funkcji aparatu). Niewłaściwe używanie telefonu może zdominować życie człowieka i doprowadzić do znacznego ograniczenia kontaktów towarzyskich i społecznych, co często może prowadzić do zaniedbywania osób najbliższych, szkoły lub pracy. Natomiast z drugiej, pozytywnej strony - nowe możliwości i aplikacje, w szczególności przeznaczone na smartfony, mogą usprawnić proces edukacyjny i informacyjny w szkole wyższej. (abstrakt autora)
EN
The purpose of this study is to analyze the possibilities of using mobile phones (especially - smartphones) in the process of education and information and communication by the Silesian students. The study also presents risks resulting from dysfunctional way of using a mobile phone by students (dependence on of talks on the phone, SMS text messages, the phone function). While on the other, the positive side - new opportunities and applications, in particular, smartphones can improve the educational process and information at university level. (author's abstract)
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.