Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sovereign wealth fund
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest omówienie istoty państwowych funduszy majątkowych oraz ich roli w gospodarce światowej, ze szczególnym naciskiem na analizę funduszy chińskich. W pracy wykorzystano metody: analizy literaturowej, analizy danych wtórnych oraz case study. Badaniem studium przypadku objęty został funkcjonujący od 2007 r. fundusz China Investment Corporation, zajmujący się inwestowaniem rezerw pochodzących z nadwyżek handlowych. W opracowaniu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu poświęconą owej problematyce, dane statystyczne pochodzące z opracowań OECD, Sovereign Wealth Funds Institute oraz raportów rocznych funduszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to review an issue of sovereign wealth funds and their role in the global economy, with particular focus on the analysis of Chinese funds. The study methods that have been used are: analysis of literature, secondary data analysis and case study. The main subject of reaserch is China Investment Coproration Fund, which is engaged in investing the reserves from trade surpluses. Available specialized literature, statistical data from the OECD studies, Sovereign Wealth Funds Institute and the annual reports of the funds were used in the article.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba oceny roli PFM krajów afrykańskich w rozwoju Afryki. W pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę PFM Afryki, w drugiej omówiono pozytywne efekty funkcjonowania PFM krajów Afryki, w trzeciej natomiast - zagrożenia związane z ustanawianiem PFM w Afryce. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ocenę wpływu afrykańskich PFM na rozwój Afryki utrudnia specyfika uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i polityczno-instytucjonalnych w krajach Afryki oraz brak dostępu do pełnej informacji. Teoria i praktyka dostarczają bowiem argumentów wskazujących tak na pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie afrykańskich PFM na procesy rozwojowe w krajach Afryki w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to try to assess the role of African SWFs in the development of Africa. The first part of the paper presents the characteristics of the African SWFs, the second discusses the positive effects of the African SWFs, and the third presents the risks associated with the establishment of PFM in Africa. The analysis shows that the impact of SWFs on Africa's development is hampered by the specific socio-economic and political-institutional conditions in African countries and the lack of full information. The theory and practice provide arguments indicating the positive and negative impact of African SWFs on development processes in African countries during the period considered. (original abstract)
XX
Rynek instytucjonalnych podmiotów inwestycyjnych, które określane są wspólnym mianem państwowych funduszy majątkowych, należy do najszybciej rozwijającego się segmentu rynku finansowego. Z roku na rok rośnie też znaczenie tych podmiotów zarówno w architekturze światowych finansów, jak i w gospodarkach krajów, z których się wywodzą. Państwowe fundusze majątkowe są nowym narzędziem zarządzania finansami, poprzez które państwa starają się sprostać ekonomicznym wyzwaniom, stającym przed nimi w globalnej gospodarce na progu XXI wieku. Odzwierciedlają również rosnące znaczenie gospodarek z rynków wschodzących oraz próby redefiniowania zależności państwo - rynki finansowe. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę tych podmiotów oraz ukazano korzyści ekonomiczne płynące z funkcjonowania tych funduszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents Sovereign Wealth Funds in the context of government finance management. The main objective of the paper is to describe economic and finance benefits that these innovative investment vehicles provide to the domestic economy. Sovereign Wealth Funds are new financial mechanisms of economic policy that help countries to achieve their goals in the global economy at the beginning of XXI century. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zostanie omówiona geneza i rozwój tych funduszy oraz podjęte zostaną rozważania nad ich innowacyjnością oraz potencjałem pod względem kształtowa­nia polityki ekonomicznej państwa. Fundusze soverelgn wealth mogą być ważnym innowacyjnym narzędziem kształtowania polityki ekonomicznej państwa z uwagi na ich specyficzną struk­turę, pod pewnymi względami podobną do funduszy hedge. Ich poszczególne funkcje mogą być jednak wypełniane przez istniejące do tej pory wehikuły (na przykład banki centralne). (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The following paper is describing the beginning and expansion of them from micro and macroeconomical point of view with some monetarist aspects as well as analyzing their (SWFs') innovativeness and potential for state's economical policy. The article contains a case study as well: sovereign wealth funds in Russian Federation. (short original abstract)
XX
Sovereign wealth funds (SWF) są państwowymi funduszami inwestycyjnymi, ustanowionymi dla realizacji różnych celów makroekonomicznych. SWF mają coraz większe znaczenie w międzynarodowym systemie walutowym i finansowym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów przejrzystości funkcjonowania SWF. Na potrzeby artykułu przeanalizowano najnowsze raporty i opracowania opublikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Monitor Group Company oraz Sovereign Wealth Fund Institute. (abstrakt oryginalny)
EN
Sovereign Wealth Funds (SWF) are government-owned investment funds, set up for a variety of macroeconomic purposes. SWFs are becoming increasingly important in the international monetary and financial system. The purpose of this article is to present the most important aspects of SWFs transparency. For the article reports and research published by The Monetary Investment Fund, The Monitor Group Company and The Sovereign Wealth Fund Institute were analyzed. (original abstract)
XX
Państwowe fundusze majątkowe stanowią istotny element w segmencie inwestorów instytucjonalnych na świecie. W przeciwieństwie jednak do innych grup inwestorów, takich jak np. fundusze inwestycyjne, w tym fundusze hedgingowe, państwowe fundusze majątkowe należą do kategorii relatywnie słabo poznanych wehikułów inwestycyjnych, chociaż pewien postęp na przestrzeni ostatnich lat w zakresie naukowej eksploracji tematu jest tutaj zauważalny. W artykule podjęta została próba zbadania, czy zaangażowanie kapitałowe państwowego funduszu majątkowego wiąże się ze zmianą dynamiki niektórych wskaźników finansowych spółki giełdowej w okresie po inwestycji. Badanie wpisuje się w szerszy nurt analiz, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do zbadania roli inwestora instytucjonalnego w kontekście zmian wyników finansowych podmiotów, których jest on udziałowcem. Uzyskane wyniki nie dostarczają przekonujących i jednoznacznych dowodów na poparcie hipotezy, że wejściu kapitałowemu funduszu towarzyszy poprawa takich mierników finansowych, jak rentowność kapitału własnego, rentowność aktywów, przychody operacyjne oraz kapitalizacja rynkowa spółki. (abstrakt oryginalny)
EN
Sovereign wealth funds are an important element in the segment of institutional investors in the world. Unlike other investor groups, such as investment funds, including hedge funds, sovereign wealth funds belong to the category of relatively obscure investment vehicles, although some progress in the scientific exploration of the topic has been observed in the period of several years. The article attempts to find out whether the capital involvement of the sovereign wealth fund is connected with the change in the dynamics of some financial indicators of a listed company in the period after the investment. The research belongs to a broader trend of analyses, whose common denominator is the intention to examine the role of an institutional investor - shareholder in the context of changes in the financial results of entities. The obtained results do not provide any convincing and explicit evidence to support the hypothesis that the capital entry of the fund is followed by the improvement in such financial measures as profitability of own capital, assets profitability, operational profits and company market capitalisation. (original abstract)
XX
Podjęto próbę określenia podstawowych tendencji rozwoju zagranicznych inwestycji bezpośrednich dokonywanych przez państwowe fundusze majątkowe i oceny roli tych funduszy w światowych przepływach zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach 2000-2012. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanym okresie nastąpił bezprecedensowy wzrost liczby i wartości aktywów oraz aktywności PFM na światowym rynku zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Mimo gwałtownego wzrostu wartości ZIB PFM, ich udział w światowych ZIB kształtował się na niskim poziomie, a pod względem kierunków lokalizacji geograficznej i sektorowej struktura ZIB PFM nie odbiegała od trendów charakteryzujących ich globalne przepływy.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to define fundamental trends of the development of foreign direct investment conducted by sovereign wealth funds and to evaluate the role of those funds in global flows of foreign direct investments in the course of 2000-2012. The conducted analysis demonstrates that in the analysed period an unprecedented rise in the number and value of SWF's assets as well as SWF's activity occurred in the global market of foreign direct investment. Despite the rapid growth of value of SWF's FDI, their share in global FDI was low, and the directions of geographic and sector allocation, the structure of SWF's FDI did not differ from the trends of global FDI flows.(original abstract)
XX
Rozważania dotyczą przenikania filozofii inwestycyjnej stosowanej przez jednego z głównych uczestników rynku finansowego, jakim są fundusze hedge, przez państwowe fundusze majątkowe. Zasadniczym celem było ukazanie elastyczności inwestycyjnej i łatwości adaptacyjnej funduszy sovereign wealth w pierwszej dekadzie XXI wieku. W pierwszej części przedstawiono fundusze sovereign wealth jako przedmiot badań naukowych, podkreślając podobieństwa i różnice między nimi a funduszami hedge, a w drugiej - rolę i transparentność funduszy sovereign wealth. W ostatniej przebadano studium przypadku Funduszu Stabilizacyjnego Federacji Rosyjskiej. Na podstawie badań wyników inwestycyjnych rosyjskiego funduszu można wnioskować, że charakteryzowała go znaczna zmienność kapitału. Fundusz podejmował de facto spekulacje walutowe na kursach krzyżowych dolara amerykańskiego, euro oraz funta brytyjskiego do rubla rosyjskiego. Kojarzenie kilku rodzajów ryzyka jednocześnie - ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery dłużne oraz ryzyka walutowego, agresywna strategia inwestycyjna, znaczne krótkoterminowe obsunięcia kapitału (drawdowns) oraz globalny charakter działalności - spowodowało, że Fundusz Stabilizacyjny Federacji Rosyjskiej stał się wehikułem zachowującym się podobnie do wyspecjalizowanego funduszu hedge - currency/forex hedge fund.(abstrakt oryginalny)
EN
This chapter presents discusses the implementation of hedge fund investment philosophy by sovereign wealth funds. Hedge funds are one of the main players on a financial market. The main aim is to present investment flexibility and adaptability of sovereign wealth funds during the first decade of the 21st century. The first part of the paper addresses sovereign wealth funds as a subject of research and places an emphasis on similarities between SWFs and hedge funds. The next section presents the role and transparency of sovereign wealth funds. The last part discusses a case study, namely Russian Federation stabilization fund. The analysis of investment performance of the Russian fund suggests that it is characterized by a considerable variability of capital. In fact its practices are based on currency speculation, i.e. cross rate speculation against US dollar, Euro and pound sterling to Russian rouble. Thanks to the ability to associate several types of risk at the same time (i.e. risk related to investment in securities, foreign exchange risk, de facto agressive investment strategy, or considerable drawdowns) as well as global character of its activity, Russian Federation stabilization fund is a vehicle that behaves similarly to a specialized hedge fund, namely currency/forex hedge fund.(original abstract)
9
Content available remote Państwowe fundusze majątkowe jako inwestor finansowy
75%
XX
Artykuł porusza problematykę państwowych funduszy majątkowych, które stanowią nowy typ inwestorów instytucjonalnych. W pierwszej części opracowania przedstawiono zróżnicowanie rynku państwowych funduszy majątkowych. W drugiej części analizie poddane zostały niektóre elementy dotyczące działalności inwestycyjnej prowadzonej przez te podmioty. W podsumowaniu autor wskazuje na konieczność podejmowania dalszych, poszerzonych badań w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with Sovereign Wealth Funds, the new type of institutional investors. The first part of the paper presents diversity of the market of Sovereign Wealth Funds. In the second part the author analyzes selected elements of investment activity of these staterun funds. The article concludes by presenting recommendation for further research.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza wpływu państwowych funduszy majątkowych na wybrane aspekty funkcjonowania światowej gospodarki. Szczególny nacisk w artykule kładzie się na charakterystykę funkcjonowania PFM-ów, ocenę ich znaczenia dla stabilności rynków kapitałowych i wpływu na pozycje współczesnych walut międzynarodowych w kontekście różnorodności motywów tworzenia takich funduszy. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej oraz analiza danych statystycznych. Źródłami danych statystycznych były głownie publikacje Instytutu SWF(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the impact of Sovereign Wealth Funds on the selected aspects of the functioning of global economy. The main emphasis is put on the characteristic of functioning of SWFs, the assessment of their importance for the stability of the capital markets and their impact on the positions of contemporary international currencies in the context of different motives to create such funds. The paper is based on the international literature and statistical data. The main sources of necessary data were taken from publications delivered by SWF Institute(original abstract)
11
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości przeciwdziałania chorobie holenderskiej za pomocą odpowiednio skonstruowanego funduszu, do którego transferowane są dochody ze sprzedaży surowców. Fundusz taki należałoby zakwalifikować jako sovereign wealth fund.(fragment tekstu)
EN
The Dutch disease may be suffered by any economy that has to cope with a dramatic increase in foreign currency inflow. However, it may particularly happen to countries that are rich in raw materials. The article is an attempt to offer possible ways of tackling this phenomenon, using a properly constructed fund to which revenues from the sale of raw materials would be transferred. Such a fund should be categorised as a sovereign wealth fund (SWF). The article presents problems that arise from the Dutch disease as well as selected possibilities of economic policy response followed by a comparison of the structure and functions of two types of SWF: combined stabilisation/savings and development.(original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę państwowych funduszy majątkowych w kontekście roli jaką podmioty te mogą odgrywać w zapewnianiu globalnej stabilności finansowej . Część pierwsza przedstawia cztery etapy rozwoju rynku tych inwestorów instytucjonalnych. W części drugiej wykazano, że fundusze te posiadają cechy inwestorów długookresowych takie jak ograniczone potrzeby w zakresie płynności, niższe od średniej rynkowej ryzyko wycofania środków, długi horyzont inwestycyjny oraz relatywnie wysoki poziom tolerancji względem ryzyka inwestycyjnego. W części trzeciej zaprezentowano argumenty wskazujące, że inwestorzy ci pełnić mogą obecnie rolę stabilizującą w gospodarkach wybranych krajów, a w przyszłości najprawdopodobniej na poziomie globalnym. Fundusze będące własnością państwa mogą: powiększać grupę inwestorów zainteresowanych aktywami o wyższym poziomie ryzyka, być źródłem płynności dla rynków, wywierać stabilizujący wpływ na rynki finansowe a ponadto umożliwiać bardziej efektywny podział i dywersyfikację globalnego ryzyka. Na zakończenie autor wskazuje na potrzebę wprowadzenia zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak i globalnym uregulowań wspierających inwestowanie długookresowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of sovereign wealth funds in the context of the role of these investors in providing global financial stability. The first part of the paper presents four phases of development of these institutional investors. The second part of the article shows that sovereign wealth funds have characteristics of long-term investors including: limited liquidity needs, lower than market average level of redemption risk, long-term investment horizon and relatively high risk tolerance. In the last part the author provides evidence that this group of investors can currently play stabilizing role within selected economies and in the future possibly on the global level. These state-run funds may contribute to a widening of the long-term investor base for risky assets, be the source of liquidity to markets, exert a stabilizing effect on financial markets, and moreover enable a more efficient sharing and diversification of risk at the global level. In conclusion the author point out to the need for regulatory framework supporting long term investment on national, regional and global level. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę państwowych funduszy majątkowych. Dokonana została analiza motywów inwestowania, jakimi kierują się te podmioty, oraz przedstawione zostały kryteria wyboru docelowych krajów inwestycji. Ponadto podjęto próbę empirycznej analizy atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki polskiej na tle pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wnioski uzyskane na podstawie analizy empirycznej wskaźników podobieństwa gospodarek wskazują, że Polska, biorąc pod uwagę motyw dywersyfikacji, nie jawi się jako szczególnie atrakcyjne miejsce inwestycji ze strony trzech wybranych funduszy inwestycyjnych. Na tle pozostałych krajów regionu relatywnie najlepiej gospodarka polska wypada z punktu widzenia inwestycji chińskich funduszy majątkowych. Skłaniać to może do głębszego zastanowienia nad zasadnością aktywnego zabiegania o inwestycje chińskich funduszy majątkowych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the problem of selecting target countries for asset allocation of sovereign wealth funds. The paper analyzes the attractiveness of Polish economy as a place of investment from selected sovereign wealth funds compared to other countries from the region. Based on similarity ratios between the home and the recipient country of SWF investment, the paper finds that Poland is not a priority place of investment for funds from Kazakhstan, Norway and China. The empirical findings also suggest that Polish economy seems to be more attractive for Chinese sovereign wealth funds than Romania, Czech and Hungary, which is consistent with previous research on the issue. The article points out that there are other than hedging industry risk motives of investment. In conclusions, the author recommends to include a broader range of factors into the further analyses.(original abstract)
XX
Państwowe fundusze majątkowe (ang. Sovereign Wealth Funds, SWF) są obecnie (po globalnym kryzysie ekonomicznym lat 2007-2009) największą klasą inwestorów instytucjonalnych zaangażowanych w tzw. aktywa alternatywne w skali ogólnoświatowej. Charakter działalności alokacyjnej SWF, ich strategia i całościowe motywacje pozostają wciąż słabo rozpoznane - głównie za sprawą ograniczonych praktyk informacyjnych tych funduszy. SWF (z definicji) łączącą w sobie priorytety efektywności zarządzania portfelowego z realizacją celów o charakterze społeczno-politycznym. Ze względu na państwowe uwarunkowania towarzyszące tworzeniu oraz zarządzaniu SWF nie da się abstrahować od kombinacji obu tych celów. Oceniając użyteczność SWF z perspektywy współczesnej teorii i praktyki ekonomicznej, należy podkreślić zaangażowanie tych funduszy w wiele produktywnych społecznie przedmiotów inwestycji (aktywów portfelowych). Ryzykiem są wszak motywy polityczne, szczególnie w okresach systemowej destabilizacji (vide - miniony kryzys ekonomiczny). Nadmierny protekcjonizm w stosunku do SWF niwelowałby ogromne pożytki, jakie gospodarka światowa (na czele z odbiorcami ich inwestycji) odnosi w wyniku zaangażowania tych funduszy. Występuje natomiast potrzeba poprawy standardów przejrzystości instytucjonalnej SWF (przede wszystkim zaś regularnego i wszechstronnego raportowania operacyjno-finansowego). Dobrym punktem wyjścia dla tego procesu byłoby upowszechnienie rankingu Linaburga-Maduella i powiązanie jego wyników z ewentualnymi, ograniczonymi sankcjami regulacyjnymi (protekcjonistycznymi) wobec funduszy, które nie są skłonne sprostać minimalnym wymogom transparencji. Z perspektywy polskiej, przy wciąż dużych potrzebach kapitałowych rodzimych przedsiębiorstw - korzyści wynikające z ewentualnego zainteresowania SWF, szczególnie w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych - znacznie przewyższają elementy ewentualnego ryzyka związane z aktywnością tych funduszy. Należy więc dynamicznie zabiegać o zaangażowanie SWF, włącznie z powołaniem wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej (w ramach istniejących agend rządowych), która promowałaby Polskę wśród światowych SWF. Znaczna część z nich nie ma bowiem bezpośrednich interesów dotyczących naszego kraju i może z powodzeniem służyć dywersyfikacji ryzyka politycznego, przy spełnianiu szeregu użytecznych funkcji ekonomicznych. (fragment tekstu)
EN
Sovereign Wealth Funds, SWFs are the entities whose task is to manage hard currency reserves of countries with considerable and stable surpluses. Due to the impact of governments on investment policies, SWFs combine in their strategies strictly economic aspects with socio-political ones. At the moment, SWFs are the largest class of institutional investors involved in the so-called alternative assets on the world scale. The character of the SWF allocation operations, their strategies and overall motivations remain insufficiently identified, mainly due to the limited informative practices exercised by these funds. Assessing the usefulness of SWFs from the perspective of the contemporary economic theory and practice, it is worth pointing to the involvement of these funds in a number of socially productive investments (portfolio assets). However, political motives cause risk, in particular in the period of systemic destabilisation, e.g. the last economic crisis. The excessive protectionism in relation to SWFs would reduce a considerable benefit resulting from the involvement of these funds reaped by the world economy (with the recipients of these investments in the lead). There is a need, however, to improve the SWF institutional transparency standards, first of all regular and comprehensive operational and financial reporting.(original abstract)
15
Content available remote Macroeconomic Considerations and Motives of Sovereign Wealth Funds Activity
75%
EN
Sovereign wealth funds are entities regarded as an institutional innovation in the international financial market. Due to the nature of the ownership rights, the investment activity of such entities is still highly controversial. Objections against sovereign wealth funds included the alleged extraeconomic goals of their activity. This article attempts to show that the establishment development and operation of sovereign wealth funds are determined by economic factors. The study presents a description of the international monetary system and the motives for building foreign exchange reserves by countries. It has been evidenced on the basis of the most recent data that some countries have reserves considerably exceeding the level regarded as optimal for the economy. The article presents benefits for the economy from the use of sovereign wealth funds to manage excessive foreign exchange reserves.(original abstract)
EN
The Central and Eastern European (CEE) capital markets (of Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Ukraine and, to a limited extent, Belarus) are gradually evolving towards increased breadth (diversity) and depth (liquidity), however, they are still exposed to considerable cross-country volatility and interdependence spill-overs - especially in times of capital flight to more established asset classes ("safe havens"). Sovereign Wealth Funds (SWFs) have widely been censured for their undesirable political interference and chronic operational opacity. This paper demonstrates that in CEE, contrary to widespread perceptions attributable to developed markets, SWFs can act as natural and powerful risk mitigators (contributing to a more stable capital base and reduced systemic volatility). Such a proposition is premised on several factors specific to SWFs oriented to CEE. They comprise: strategic long-termism and patience in overcoming interim pricing deficiencies, commitments to elements of a broadly interpreted infrastructure, and absence of overt conflicts of interest with the CEE host economies. The paper, besides reviewing the utilitarianism of SWFs in the CEE's risk mitigation context, highlights regulatory and technical barriers to more SWF funding for CEE. It also recommends policy measures to the CEE economies aimed at luring more host-friendly SWF investment into the region. (original abstract)
17
Content available remote Kapitalizm państwowy jako dylemat praktyczny i teoretyczny
75%
XX
Nasza teza brzmi: kapitalizm państwowy to powstały synkretyczny system oparty na regulowanym rynku, w którym państwo wykorzystuje instrumenty rynkowe do osiągania celów ekonomicznych i społecznych. Takie państwo nie narusza logiki rynkowej w skali wewnętrznej ani też międzynarodowej. W tej perspektywie KP to droga do dobrobytu poprzez wykorzystanie nieortodoksyjnych narzędzi ekonomicznych. Nie jest to jednak nowy system, ale raczej szczególny przedmiot analizy teorii porównań systemowych gospodarki rynkowej, szczególnie tej na etapie eliminowania zapóźnień cywilizacyjnych.(fragment tekstu)
EN
In many countries we observe co-existence of markets and states of an authoritarian face. State capitalism is an economic-social system in which governments manipulate market outcomes for political purposes. There is a wide-spread fear that foreign direct investment, state owned enterprises and sovereign wealth funds are guided in their decisions by political and geostrategic rationales rather than by the traditional marked-oriented mind frame, thus distorting competition. Contemporary state capitalism is not a new phenomenon but an aftermath of the recent global crisis which seems to have legitimised the renaissance of state capitalism. Consequently, many economies see their governments resort to stronger roles. In this paper the question we ask is whether state capitalism changes free-market capitalism conceptually and practically and whether it offers, instead, an attractive alternative to emerging economies. State owned enterprises and sovereign wealth funds adapt to market conditions rather than seek to realise their political goals. State capitalism is not a new type of an economic system but a new category that can be treated within the existing theoretical frameworks. Yet, a close look at the model shows its weaknesses. When the government favours its own entities, the other suffer, and the producers and consumers pay (alternative costs). State capitalism does not guarantee stability and works well only when directed by a competent state. State capitalism seems to be a political and economic reality but it must be treated as a stage in the development of diversified market economy. In this perspective, state capitalism is the road to prosperity through the use of unorthodox economic tools.(original abstract)
EN
Sovereign Wealth Funds (SWFs) are special purpose public investment funds owned and controlled by the government. These funds hold, manage or administer assets primarily for medium- to long-term macroeconomic and financial objectives of the state. As for 2008, there were ca. 40 SWFs in operation around the world and they managed total assets of around USD 1.9 to 2.9 trillion. By the year 2015 the combined assets of SWFs are expected to reach the level of USD 10 to 15 trillion, which would make them one of the most important players of the global financial markets. The article reveals possible sources of capital for the Polish Sovereign Wealth Fund: the privatization of state-owned enterprises and currency reserves managed by the central bank. The author shows potential objectives of the Polish SWF and discusses the importance of the SWF for the sustainable development of Poland in the XXI century. (original abstract)
19
Content available remote Współczesne trendy na światowym rynku finansowym - Sovereign Wealth Funds
75%
XX
Artykuł poświęcony jest zjawisku dynamicznego rozwoju rynku funduszy zarządzających państwowymi środkami pieniężnymi na rynkach międzynarodowych, tzw. Sovereign Wealth Funds (SWF). Rosnąca popularność funduszy tego typu podkreśliła konieczność badań nad tym zjawiskiem prowadzących do ustalenia wspólnej definicji i klasyfikacji SWF. Nie osiągnięto dotychczas kompromisu, w wyniku czego funkcjonują obecnie przynajmniej dwa ujęcia SWF: wąskie i szerokie. W zależności od podejścia szacuje się, że wartość środków należących do Sovereign Wealth Funds z końcem 2010 r. wyniosła od 4,2 biliona USD aż do 11 bilionów USD6. Szacunki na 2012 r. wskazują na wzrost wartości funduszy do poziomu przekraczającego 5,3 biliona USD. (fragment tekstu)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie badań własnych w zakresie strategicznej alokacji aktywów przez wybrane państwowe fundusze majątkowe. Sformułowany wyżej cel będzie realizowany poprzez studia literaturowe (w głównej mierze zagraniczną literaturę przedmiotu) oraz analizę profili inwestycyjnych funduszy, przeprowadzoną na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych funduszy.(fragment tekstu)
EN
Financial aspects of sovereign wealth funds activity, despite some progress made in the last years, are still not fully known and understood. This paper attempts to shed light on some of these concerns. The main goal of this article is to examine strategic asset allocations within the group of sovereign wealth funds. The first section reviews the literature on financial aspects of sovereign wealth funds and recent finding on this issue. The second section discusses two types of assets allocation in the context of sovereign wealth funds. The third section examines and describes the strategic assets allocation for a group of 11 funds. This study adds to the literature by pointing out the difference in strategic asset allocation between saving funds, stabilization funds and contingent reserve pension funds. Evidence of empirical analysis suggests that stabilization funds have less groups of assets in their investment portfolios than saving funds and contingent reserve pension funds. It also argue that share of equities in overall portfolio of savings funds is greater than in contingent reserve pension funds. Finally, suggestions are made, to expand the scope of the study, to be able to analyze the relation between strategic assets allocation and financial performance of the funds. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.