Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postrzeganie architektury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
PL
Celem rozważań jest próba wskazania charakterystycznych cech znamionujących odbiór wzrokowy przestrzeni realnej oraz relacji między postrzeganiem przestrzeni a procesem twórczym, jakim jest projektowanie architektoniczne. Zawarte w artykule treści oparto na analizach materiału ilustracyjnego i literatury przedmiotu. Treść artykułu podzielono na części odpowiadające kolejnym etapom na drodze od postrzegania zmysłowego po ideę projektową. W artykule zwrócono uwagę, jak istotne w praktyce architektonicznej jest zdobywanie doświadczenia budowanego na podstawie wrażeń wzrokowych i świadomego postrzegania.
EN
An aim of considerations is an attempt to indicate the characteristic features evidencing a visual reception of the real space and relationships between perception of the space and the creative process which the architectonic designing is. The contents included in the article are based on analyses of the illustrative material and the subject literature. The contents of the article are divided into parts corresponding to the subsequent stages on the way from sensual perception to the design idea. In her article, the author paid attention how important in the architectonic practice is to gain experience being built on the basis of visual sensations and conscious perception.
2
Content available remote Powidoki architektury
75%
PL
Obrazy architektury, powidoki poznanych wcześniej miejsc zapisane w pamięci umożliwiają trwanie architektury. Przechowywane w Muzeum Wyobraźni, w odpowiedniej chwili przywoływane i przekształcane, stają się materiałem dla twórczej wyobraźni, wzorcem nastroju i źródłem inspiracji nowych jakości. Umożliwiają zachowanie pewnych cech form istniejących w budowlach przyszłości. Dzięki skojarzeniom odświeżają obrazy - wspomnienia.
EN
Saved in memory images of architecture, afterimages of previously known locations, allow the "duration" of architecture. Stored at the Museum of Imagination, invoked at the right time and converted, they become material for the creative imagination, the pattern of mood and inspiration of new quality. They allow to remember certain characteristics features of forms in buildings of the future. By means of the associations are refreshing images-memories.
3
Content available remote Patrzeć, spostrzegać, tworzyć
63%
PL
Świadome widzenie pozwala lepiej korzystać z doznań wzrokowych i wspiera wyobraźnię twórczą. Na związki między mechanizmami widzenia i twórczością architektoniczną zwrócili uwagę już starożytni. Uwagi zawarte w traktacie Witruwiusza i słowa Le Corbusiera z początku XX wieku nie straciły swej mocy i znajdują potwierdzenie w pracach współczesnych teoretyków i praktyków architektury.
EN
Conscious visual perception makes possible to take more experience from seeing, and also support creative imagination. Ancients were first, who took notices to depends between mechanism of vision and architectural creation. Remakes contained in Vitruvius's treatrise and Le Courbusier's thought from beginning of 20th century haven't lost their usefulness and there are finding confirmation in works of present architects.
4
Content available remote Architecture „in lines”
63%
EN
A line is an integral element accompanying architecture. It is the first line in a project idea record. A line can describe the form of a building, it can also be its main mean of expression. We perceive architecture by lines. A line as art in situ enriches the architectural space due to the perspective it plays with the viewer and the substance.
PL
Linia to nieodłączny element towarzyszący architekturze. To pierwsza kreska w zapisie idei projektowej. Linią opisać można formę budowli, może też ona być jej główny środkiem wyrazu. Poprzez linie postrzegamy architekturę. Linia jako sztuka in situ wzbogaca przestrzeń architektoniczną, dzięki perspektywie gra z widzem i materią.
5
Content available remote Tokyo. One city. Ten cases of architecture
63%
EN
Tokyo, one of the global cities – so multi-threaded, vast, that almost indescribable. This article attempts to present an overview of the city and selected examples of contemporary architecture, that permanently inscribing in the canon of architecture, not only certify their affiliation with the art of building, but also enable to show the characteristic icons of Tokyo. Simultaneously, attention was directed to the role of the tectonics of architectural form, and the shape of buildings with respect to its observer’s perception of architecture.
PL
Tokio, jedna ze światowych metropolii – tak wielowątkowe, rozległe, że niemal nie do opisania. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia w zarysie uwag o mieście oraz wybranych przykładach współczesnej architektury, które wpisując się na stałe do kanonu architektury, zaświadczają nie tylko o ich przynależności do sztuki budowania, ale także pozwalają na ukazanie charakterystycznych dla Tokio ikon. Równocześnie skierowano uwagę na rolę tektoniki w konstruowaniu formy architektonicznej i kształtu budowli w odniesieniu do postrzegania architektury przez odbiorcę.
6
Content available remote Games of meanings in contemporary architecture
63%
EN
Meanings recorded at different levels of possible connotations become a pretext for the game between the designer and the user of the building. The studies relate to possible levels of connotations of these signs and a game, also the search for them by recipient, which – deriving pleasure from the perception of the art of architecture – can also be described as fun.
PL
Znaczenia zapisane na różnych poziomach możliwej konotacji stają się pretekstem do gry pomiędzy projektantem a użytkownikiem budynku. Rozważania dotyczą możliwych poziomów konotacji tych znaków i gry, oraz ich poszukiwania przez odbiorcę, która – przynosząc przyjemność z postrzegania sztuki jaką jest architektura – może być także określona mianem zabawy
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.