Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information retrieval
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Dynamiczny rozwój badań naukowych pociąga za sobą szybki wzrost liczby publikacji. Wzrost liczby czasopism, książek, prac doktorskich itp. powoduje również zwiększenie się liczby różnego rodzaju dokumentów pochodnych. Zwiększa się także bardzo szybko liczba konferencji naukowych, kongresów i sympozjów, które również powodują wzrost liczby materiałów pokonferencyjnych. Jednak czas, jaki pracownik naukowy może przeznaczyć na czytanie literatury, nie wydłuża się. Dlatego też problemem szczególnie ważnym i wymagającym rozwiązania jest szybki dostęp do literatury z danej dziedziny. W związku z tym coraz większego znaczenia nabierają prace nad rozwojem zautomatyzowanych systemów wyszukiwania informacji. Wyszukiwanie informacji jest procesem odszukania w zbiorze tych dokumentów, które dotyczą tematu wskazanego w kwerendzie lub zawierają niezbędne dla użytkownika fakty i informacje. Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje systemów: systemy baz danych, systemy wyszukiwania informacji oraz systemy ekspertów. W systemach tych problemy są związane m.in. z gromadzeniem i przechowywaniem danych oraz z wyszukiwaniem pamiętanych zbiorów danych w celu przygotowania odpowiedzi na zapytania użytkowników [BART85, s.67-84; KŁYK88]. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie krótkiego przeglądu najważniejszych problemów teorii systemów wyszukiwania informacji. (fragment tekstu)
EN
The majority of information retrieval systems and data bases were formed independently from one another. To be able to combine many such a one unified system used in a computer network it is necessary to solve many other new problems, which did not occur in the traditional central information retrieval systems. The aim of this article is the introduction into the questions connected with such new systems. (original abstract)
EN
In modern control systems, identification is an integral part of adaptive control where process models are adjusted using real-time operation data and control actions optimal with respect to some performance criterion are developed. A variety of identification methods based on mathematical statistics techniques have been developed. Algorithms optimal for certain classes of objects and external disturbances were categorized dependent on the available a priori information about the control object. The limits of approximating models development and application were outlined. Against this background, the paper presents novel associative search techniques enabling the development of a new dynamic object's model on each time step rather than plant approximation pertaining to time. The model is build using the data samples from process history (associations) developed at the learning phase. The new techniques employs the models of human individual's (process operator's, stock analyst's or trader's) behavior based on professional knowledge formalization. Application examples from oil refining and chemical industries, power engineering, and banking are adduced. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano zasady konwersacji H.P. Grice'a. Omówiono cztery maksymy: ilości, jakości, związku i sposobu wraz z ich interpretacją dla potrzeb badania pragmatyki języków informacyjno-wyszukiwawczych. Następnie wyodrębniono podstawowe grupy reguł pragmatycznych Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Do wyodrębnionych reguł pragmatycznych obydwu języków odniesiono reguły konwersacji Grice'a. (abstrakt oryginalny)
EN
The philosopher Herbert Paul Grice proposed four conversational maxims that arise from the pragmatics of natural language. In this paper there were presented four conversational maxims: maxim of quality, maxim of quantity, maxim of relation, maxim of manner. Then, there were distinguished and described pragmatic principles of National Library of Poland Subject Headings and Universal Decimal Classification. Finally, there were analyze pragmatic principles of National Library of Poland Subject Headings and Universal Decimal Classification in relation to Gricean conversational maxims. (original abstract)
XX
Podstawą modelu wyszukiwania dokumentów jest mechanizm obliczający relewancję, tj. poziom dopasowania dokumentu do potrzeby informacyjnej użytkownika. Niestety, nie przetwarza on bezpośrednio ani potrzeb informacyjnych, ani dokumentów, a jedynie pewne ich surogaty, które w sposób syntetyczny reprezentują pożądane ich cechy - potrzeba informacyjna reprezentowana jest przez zapytanie, a dokumenty reprezentowane są przez indeksy. Jakość mechanizmu wyszukiwania zależy zatem od jakości tworzonych indeksów. Zwykle indeksowanie wykonywane jest automatycznie za pomocą niekontrolowanego języka, gdzie termami indeksującymi są wyrazy pozyskane z treści dokumentów. (...)W niniejszej pracy skupiamy się wyłącznie na wykorzystaniu wyrażeń kalendarzowych (tj. wyrażeń temporalnych wykorzystujących kalendarzowe jednostki czasu), które z powodu względnej jednoznaczności oraz uniwersalności kalendarza gregoriańskiego są powszechnie wykorzystywane w tekstach ekonomicznych. (fragment tekstu)
XX
To już nie jest wizja przyszłości, ale - przynajmniej w niektórych krajach - teraźniejszość: student może korzystać z różnych serwisów internetowych w całym kraju i nie tylko, bez konieczności pamiętania całej listy loginów i haseł. Do logowania używa zawsze jednego i tego samego dobrze mu znanego kodu dostępu, wprowadzanego na stronie jego macierzystej uczelni czy stronie domowej. Zmienia to sytuację studenta, subtelnie, ale znacząco - strona domowa jego uczelni jawi mu się jako jedna uniwersalna furtka już nie do dziesiątek, ale nawet do setek serwisów, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, agencji informacyjnych itp. Umożliwia to pomysł, który - przynajmniej jeśli chodzi o nazwę - zrodził się przed narodzinami Chrystusa i funkcjonował w społecznościach ludzkich przez następne wieki, wykorzystywany nie zawsze w celach pokojowych. Czasami nazywa się to pierwszym znanym hasłem w historii ludzkości. Mowa o Shibboleth. (abstrakt oryginalny)
XX
Polski Internet rozwija się. Podstawowe wartości ekonomiczne podmiotów uczestniczących w rynku handlu elektronicznego przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2007 r. charakteryzują się silną tendencją wzrostową. Przychody polskich sklepów internetowych wzrosły średnio o 73%, łączne obroty platform aukcyjnych o około 53%, a cały rynek wzrósł o 62% i osiągnął wartość 8,1 mld zł. Charakter współpracy podmiotów rynku handlu elektronicznego oraz obecny stan rozwoju technologii implikuje znaczące bariery rozwoju. Bariery te zostaną rozpatrzone na przykładzie wyszukiwania informacji o produktach lub usługach. (fragment tekstu)
7
100%
EN
Internet of things (IoT) enables the communication between the users and the devices with internet. The information that is retrieved from the internet should be based on the users’ query by enabling the authenticate access. The retrieved information should be of topic related, semantic, context aware, indexing system and ontology based retrieval system. The most observable applications for Information Retrieval are Web search engine. There are multiple papers based on the information retrieval system. The idea of this paper is to analyze the literature on the retrieval of information based on the query relevant context.
XX
AI została stworzona między innymi jako wsparcie dla skomplikowanych serwisów internetowych. Projektowanie serwisu zgodnie z zasadami IA polega na stosowaniu zrozumiałych poleceń, czytelnych i rozmieszczonych odpowiednio elementów strony, intuicyjnej obsługi, łatwej nawigacji oraz umożliwieniu użytkownikowi wyszukiwania informacji różnymi metodami. Techniki i metody architektury informacji zostały zapożyczone z różnych praktycznych dziedzin: projektowania wizualnego, bibliotekarstwa, edytorstwa, inżynierii czynników ludzkich. Architekci informacji ułatwiają dostęp do informacji (głównie elektronicznej on-line) poprzez tworzenie struktur pozwalających odnaleźć użytkownikom własną ścieżkę do wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
Information architecture is a relatively new domain of knowledge and it was created to support the creation of complex Internet services. Information architects are supposed to facilitate the access to information (mainly online electronic) through developing its structures, which enable users to find their own ways to knowledge.(original abstract)
EN
The article includes a description and analysis of empirical research, which by comparative means looked to determine the potential of various solutions for academic libraries in configuring the interfaces of online catalogues in support of opportunistic acquisition of information pertaining to scholarly literature. The research consisted of experiments using 22 different search instructions and an analysis of the results of other encountered sources. The research was carried out from May to July 2007 in 33 Polish libraries based on 8 different computer systems. The research allowed for the establishing of links between applied solutions in OPAC, the form of search instruction and the chances of discovering publications which are not able to satisfy the needs of an intentional and deliberate search, but can satisfy or even inspire other information needs of library users.
XX
Obecnie wiele inicjatyw w domenie filtrowania i wyszukiwania informacji zajmuje się tematyką ograniczania ilości informacji dostarczanej użytkownikowi w odpowiedzi na zapytanie. Problem przesytu informacyjnego dotyczy także analityków public relations, którzy dziennie przeszukują i analizują setki dokumentów w celu znalezienia danych mogących wpłynąć na wizerunek firmy będącej przedmiotem prowadzonej przez nich kampanii PR. Niniejszy artykuł po wprowadzeniu w tematykę przesytu informacyjnego i public relations, przedstawia mechanizmy indeksowania geograficznego dokumentów, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu nowego rodzaju narzędzi wspierających pracę analityków PR. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently an increasing number of initiatives in the domain of information retrieval aim at providing users with more relevant information. Information delivered in a response to a query should not only be relevant but also as concise as possible. This is especially important in the domain of public relations. The public relation practitioners daily process large amount of data that may influence company profiles. This paper describes two methods that may be applied for spatial indexing of documents retrieved from Internet sources. These methods may be used in a public relation search engine that would support work of PR analysts. (original abstract)
XX
Odkąd mamy do czynienia z bogactwem informacji, koniecznością staje się poszukiwanie oraz zastosowanie alternatywnych metod pozyskiwania informacji z różnorodnych systemów. Jedną z nich, która może efektywnie wspomóc kadrą kierowniczą w uzyskaniu istotnej w danym momencie informacji, może być mapa pojąć. Jest to jednolity standard wprowadzony przez International Organization for Standardization (ISO), pozwalający rozwiązać problemy związane z wyszukiwaniem i interpretacją informacji, poprzez strukturyzację i opisanie posiadanych zasobów informacyjnych. Metodą tą można zaadaptować do wizualnej eksploracji bardzo dużego, złożonego i wielowymiarowego zbioru danych. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja podstawowych ograniczeń budowania systemu z mapą pojąć jako narzędziem wizualnej eksploracji danych. Dla czytelności rozważań, najpierw krótko scharakteryzowano wizualizacją danych ekonomicznych oraz wizualną eksploracją danych. Następnie omówiono standard mapy pojąć jako narządzie wizualnej eksploracji danych. Artykuł kończy analiza potencjalnych problemów tworzenia systemu z mapą pojąć do eksploracji danych ekonomicznych z różnorodnych źródeł danych występujących w organizacji gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
As information becomes richer and more complex, alternative information-organization methods are needed to retrieve information from various information system more effectively. One of the solutions which can help managerial staff to obtain essential information is that of topic map. This is the standard uniform introduced by the International Organization for Stan¬dardization used to describe knowledge structures and associate them with information resources. Topic, map is the visualization concept which can support the exploration of large data sets. The advantage of visual data exploration is that the user is directly involved in the data mining process. Purpose of this article is identification of difficulties in usage topic map as a tool enabling visual exploration of huge, complex and multidimensional data set. Relating to that, firstly, data visualization and visual data exploration was briefly characterized. Secondly, standard of topic map was characterized and possibilities of usage of topic map in creation application enabling visual exploration of data were pointed. Basing on this reflections analysis of identified difficulties in usage topic map in a visual data exploration was carried out. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie badania dotyczącego oceny użyteczności zastosowania wizualizacji sieci semantycznej w wyszukiwaniu informacji ekonomicznej. W związku z tym krótko opisano wyszukiwanie informacji oparte na wizualizacji sieci semantycznej. Omówiono zaproponowaną metodę badawczą dotyczącą weryfikacji wykorzystania mapy pojęć w procesie analizy wskaźników ekonomicznych. Przedstawiono założenia przeprowadzonego eksperymentu i jego uczestników. Omówiono otrzymane dane oraz przeprowadzono ich analizę. Na końcu wskazano dalsze kierunki prowadzenia badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is introduction of research concerning evaluation of application usability of visualization semantic network built on the basis of ontology conceptualization of an early warning system. Therefore there is short description of searching information based on the visualization of semantic network. Following further there is discussed the suggestion of research method related to verification of usage topic map in the analysis of economic indicators. Introduced are the presumptions of conducted experiment and its participants. Then, there is a report and analysis of the data received. Finally, the future directions of research were identified. (original abstract)
XX
Rosnąca rola informacji w gospodarce nie podlega obecnie dyskusji. Dla opisania jej obecnego wpływu ukuto nawet pojęcia: nowa ekonomia, ekonomia sieciowa czy też ekonomia informacji. Prace noblistów Akerlofa czy Stiglitza, powstające od lat 70., poświęcone są oddziaływaniu informacji na rynki. Im więcej informacji jest wymienianych, tym bardziej uwidacznia się ich wpływ na gospodarkę. Stało się to szczególnie zauważalne w okresie rozwoju Internetu - kolejnego medium, dzięki któremu dostępność informacji i jej wymiana wzniosła się na zupełnie nowy poziom. Ze względu na rozległość i zwielokrotnienie informacji występującej w Internecie ważne staje się jej filtrowanie oraz dostęp do właściwych źródeł w możliwie krótkim czasie. Ma to istotny wpływ na podejmowanie decyzji przez podmioty gospodarcze, a przez to na całokształt stosunków ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important issues when processing information obtained from the Web is its integration. It is vital for both companies and customers using Internet environment for commercial purposes. The knowledge emerging from comparison and aggregation requires integration of several heterogeneous information sources. Currently existing retrieval systems index only the surface of the Web, while the wealth of data lies in the "hidden Web" - pages that are generated from databases and accessible only via web forms or more sophisticated interfaces. The research conducted by Kevin Chang and his colleagues in 2004 show that only 5% of this "invisible Web" is properly indexed by most popular retrieval engines, while the amount of information buried in the "invisible Web" is estimated to exceed the accessible Web pages many times. The problem of accessing the "hidden Web" resources is closely related to that of integration of databases. The latter has been extensively studied in the database community for years. The main problem there is the heterogeneity of data sources. It maybe defined on the level of database interface, database schema, data formats, data model (relational, hierarchical or object), data scope and subject, or even emerging from software platform and concurrency handling within particular systems. The approaches to information integration may be split into two categories: vertical integration and horizontal integration. Solutions taking the former try to bring together the sources which deal with similar topics and whose scope cover. The latter is devoted to combining sources of different information into single, broader view. The problem of integration or relational sources (most popular category) maybe reduced to the problem of finding a mapping between elements of the sources' schemas. Such a mapping may be defined for physical, logical and presentation layers. Apart from well-known problems of data integration, the Web environment has its own peculiarities. Therefore the problem of information integration from the Web has several issues: identification of the sources, discovering their schemas, integration of the schemas, defining the source query capabilities and restrictions, the choice of sources when answering the query, query translation for all the selected sources, data extraction from Web pages, and consolidation of the result. (original abstract)
XX
W artykule tym autor opisał najważniejsze wyszukiwarki i metawyszukiwarki internetowe. Główny nacisk został położony na sprawdzenie efektywności obu rodzajów wyszukiwarek. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu autor podjął próbę wskazania najlepszego sposobu użycia tych narzędzi w wyszukiwaniu informacji. Ponadto autor próbował znaleźć odpowiedź na następujące pytania: które z wyszukiwarek są bardziej efektywne od innych i dlaczego oraz jakie czynniki powinny być wzięte pod uwagę jako argumenty świadczące o .jakości" wyszukiwarek. (abstrakt oryginalny)
EN
In times of rapid growth of information and knowledge sources, what we are searching for tends to be more and more concealed. Thus, finding crucial information is extremely important from the point of view of many different people, companies and institutions (particularly those, which are related to e-commerce and e-business). With each year, Intelligent Software Agents gain more and more popularity and significance as the right tool to acquire, store and manage the information and knowledge needed for the proper functioning of active units in e-business. From the point of view of management and e-business in particular, the most crucial and important are information agents, which are represented in Internet mainly by search and metasearch engines. (fragment of text)
XX
Dzięki rozwojowi technologii Webu możliwa jest budowa semantycznego środowiska publikowania czasopism naukowych i poszczególnych artykułów. Szczególną wartość ma uzupełnianie tekstu artykułu o dane z badań i metadane oraz organizowanie interaktywnego dostępu do treści. Tego typu działania, będące elementami ideologii Semantycznego Webu, już obecnie są realizowane przez wydawców czasopism z nauk ścisłych, techniki i medycyny (STM). Istotną rolę w tych pracach może mieć także automatyczne przetwarzanie tekstu; dzięki niemu działania te staną się możliwe, a nawet rutynowe. Najważniejsze role w tym procesie mają do odegrania wydawca, redaktor oraz autor; role te jednak ulegają poważnym modyfikacjom w stosunku do publikowania tradycyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Thanks to the Web technology development it is possible to build a semantic environment to publish scientific journals and individual articles. Particular value have to supplement the text of the article on the survey data and metadata and organizing interactive access to content. This type of steps as part of the ideology of Semantic Web, are already implemented by the scientific journals publishers of science, technology and medicine (STM). Important role in this work can also have an automatic text processing; thanks to it, the work become possible and even routine. The most important role in this process have to play publisher, editor and author, however, these roles are object of major modifications in relation to traditional publishing. (original abstract)
EN
The rise of the Internet has led to a huge amount of information being available at the touch of a button. This article presents a model of searching for a valuable good, e.g. a new flat, using the Internet to gain initial information about the offers available. This information is used to create a short list of offers to be observed more closely before making a final decision. Although there has been a lot of recent work on the use of short lists in decision making procedures, there has been very little work on how the length of a short list should depend on the parameters of the search problem. This article addresses this problem and gives results on the optimal length of a short list when a searcher is to choose one of n offers and the search costs are convex in the length of the short list. Several examples are considered. (original abstract)
17
Content available remote Międzynarodowa debata online jako projekt edukacyjny
75%
XX
Debata online to jedna z wielu propozycji wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym. Jest to propozycja ciekawa, jednak jej jakość i dynamikę warunkuje wiele czynników związanych z fazą przygotowawczą. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania międzynarodowej debaty online jako sposobu rozwijania tych kompetencji studentów, które mogą okazać się wartościowe w kontekście procesu planowania karier zawodowych. Debata jest tu postrzegana jako projekt edukacyjny. W opracowaniu przedstawiono teoretyczne uwarunkowania wykorzystania debaty online w pracy ze studentami oraz egzemplifikację tych założeń w projekcie "Most przez Atlantyk". (abstrakt oryginalny)
EN
On-line debate is one of many proposals of using new technologies in educational process. Due to it's form, it allows to implement different educational aims. In the assumptions adopted by the authors, on-line debate is understood mainly as sharing different perspectives on analyzed phenomena and processes. The article presents the possibilities of using international on-line debate as educational project in teaching process on the level of higher education. The authors presented both theoretical and practical premises of an effective use of this form of teaching. The attention was drawn to the possibility of using this form of education in relation to the National Qualifications Framework for higher education. Exemplified by the project 'The bridge across the Atlantic', the possibilities of using on-line debate in the process of developing broadly defined students' competencies were presented. Particular attention was paid to the possibility of using on-line debate to develop information literacy, linguistic competencies, intercultural and project management competencies. The article presents experience and conclusions gained in three editions of on-line debate, in which students from Poland, USA and Canada have participated. Also, the stages of preparation, implementation and evaluation of on-line debate in the context of the rules and procedures of project management were indicated.(original abstract)
XX
Ogromną przydatność informacji rynkowych udostępnianych na witrynach wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad RP. Udostępnianie ich w sieci powoduje, że można do nich dotrzeć o każdej porze i z każdego miejsca na świecie, co stanowi przewagę nad tradycyjnymi źródłami informacji wtórnej. Dla osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie informacji marketingowej bezcenne są również udostępniane tam dane stowarzyszeń branżowych, izb wymiany dwustronnej i innych organizacji, ponieważ to one posiadają informacje szczegółowe o branży i podmiotach w niej działających. (fragment tekstu)
EN
The paper describes the way of gathering secondary information about foreign markets which is researching websites of economic and commercial sections of Polish embassies. The paper presents the advantage of these websites over the others, characterizes them paying attention to the information they contain and describes website addresses of economic and commercial section of Polish embassies in Europe. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano ideę wykorzystania hurtowni danych w podsystemie obsługi klientów. Powstała ona na bazie wielomodułowego systemu HANDEL 2000. Na przykładzie Zakładu Energetycznego Kraków S.A. podjęto próbę oceny systemu w zakresie prowadzenia i zarządzania rachunkami klientów. W pracy zdefiniowano także rolę i funkcje hurtowni danych w strukturze zarządzania IT.
EN
In this article, the author presents the idea of using a data warehouse in the customer service subsystem of an energy company. The rationale, characteristics and role of data warehouses in the structure of IT management system are defined, as are their function, general design and the way in which they are established. with reference to empirical research, the author looks at the extent to which a data warehouse could be used in the customer service subsystem of the Kraków Energy Company (Zakład Energetyczny Kraków SA). He shows how the warehouse could be constructed by basing it on an extension of HANDEL 2000, a multi-application IT system used for settling electricity customers` accounts. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera wyniki ostatnich badań poświęconych problemowi jakości wiedzy otrzymanej poprzez analizę zbioru wtórnych źródeł wiedzy.
EN
The article consists of the latest results of research devoted to a problem of knowledge quality gathered through the analysis of secondary knowledge resources. (AŁ)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.