Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 837

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dług publiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia problematykę długu publicznego w okresie II Rzeczypospolitej, a w szczególności kontrolę nad długami państwa oraz problemy związane z definicją długu publicznego. Kontrola nad długami państwa była jednym z elementów jawności finansów publicznych i była sprawowana przez parlamentarną Komisję Kontroli Długów Państwa. Kolejne KKDP były powoływane na mocy ustaw o kontroli nad długami Państwa (z 1922 r. i 1936 r.).
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja i ocena zarządzania długiem publicznym w Japonii na tle zasadniczych tendencji w tym zakresie w krajach OECD. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem długiem publicznym. Następnie omówiono podstawowe kierunki zmian operacyjnego zarządzania długiem publicznym w krajach OECD. W kolejnej części opracowania zaprezentowano aktualną sytuację w zakresie zarządzania długiem publicznym w Japonii. W konkluzji wskazano na konieczność dokonania zasadniczej poprawy w zakresie zarówno strategicznego, jak i operacyjnego zarządzania długiem publicznym w tym kraju. (oryg. streszcz.)
EN
This article is focused on public debt management in the Japan in comparison with recent trends in public debt management in other OECD countries.
3
80%
EN
Purpose - The paper presents the analysis of the situations of high values of SFA observed in European Union countries during the years 2002-2017. They were assessed in terms of their specific character as well as due to their frequency and the reasons of their occurrence. The analysis aimed at isolating those economic factors that create the risk of the occurrence of high SFA levels and thus contribute to the increase of public debt to a considerably larger degree than the budget deficit would imply. Research method - The analysis is based on Eurostat data concerning the values of SFA for European Union countries. In the years 2002-2017 it comprised 431 observations. They have been analyzed in terms of the average values (both nominal and absolute), the share of positive and negative values and the frequency of the occurrence of high values in general and in particular countries. Subsequently, using case study methodology the Author analyzed the situation of countries with considerable shares of high values of SFA. Results - The analysis has shown that high values of SFA are most frequently the effect of state interventions during economic crises. In most countries the increase of SFA values was temporary (e.g. in Ireland). The second reason is the risk of bankruptcy. Such patterns were observed in Greece and Cyprus. While in Cyprus the increase of SFA values was only temporary, in Greece the position still remains difficult. The third reason of an increase in SFA values lies in the investments made by pension system institutions. Such situations took place, among others, in Finland and Luxembourg. Originality / value - The added value of the paper is connected with the case studies of countries with particularly high values of SFA. They were selected on the basis of data comprising 16 years and in total there were 431 observations for 28 countries of the European Union. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest analiza przyczyn kryzysu w strefie euro i metod podjętych w celu jego przezwyciężenia na podstawie doświadczeń krajów najbardziej dotkniętych kryzysem. Analiza dotychczasowych reform przeprowadzanych w strefie euro uwzględnia doświadczenia Grecji i Irlandii, dwu krajów z tzw. krajów PIGS znacznie różniących się pod względem otwartości zewnętrznej i udziału sektora publicznego w gospodarce. Chociaż kryzys w strefie euro zwalczano w tych krajach głównie klasycznymi metodami krótkookresowej interwencji, to efektywna polityka antykryzysowa wymagała również przeprowadzenia głębokich działań strukturalnych oraz skoordynowanej polityki gospodarczej w ramach UE(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper is to distinguish the methods of overcoming the crisis in the Eurozone taking into considerations experiences of two members: Greece and Ireland. In times of the crisis, Greece and Ireland received economic aids from the EU and international institutions, which condition was the implementation of economic reforms and austerity programs. More successful overcoming of crisis in Ireland than in Greece derives from deeper structural reforms. However, a reform in the member states will not protect euro against further crises, if new rules of European integration are not introduced(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja najistotniejszych zmian w zakresie procedur emisyjnych amerykańskich skarbowych papierów wartościowych, obserwowanych w ostatnich piętnastu latach. Dotyczyły one zasad przeprowadzania przetargów na rynkowe skarbowe instrumenty dłużne. Analiza doświadczeń amerykańskich w tych obszarach może stanowić jedną z przesłanek podejmowania decyzji w zakresie przekształceń instrumentarium zarządzania długiem publicznym w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The subject of the following article is to present the most significant changes in the field of issuing procedures for American Treasury Securities over the period of the past 15 years. The changes concerned the rules of auctions of marketable treasury securities. As a result of the analysis of contemporary studies as well as experiments carried out by American public debt managers, the auction procedures has changed from multiple-price sealed bid auction into uniform-price sealed bid auction. The above mentioned changes are aimed at the reduction of U.S. public debt costs. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje przyczyny długu publicznego w krajach Unii Europejskiej oraz stara się usytuować je w instytucjonalnej perspektywie. Problem długu publicznego i suwerenności pojawił się w centrum dyskusji o europejskiej integracji. Jednak niewielką bezpośrednią uwagę zwrócono na pytanie o centrum tych kontrowersji. Kto tak naprawdę jest suwerenem długu publicznego w państwach Europejskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej?(abstrakt oryginalny)
EN
This paper looks at the causes of public debt in EU and seek to put them in institutional perspective. The topics of public debt and sovereign have featured centrally in discussion of European integration. Yet, little direct attention has been paid to the conceptual question at the centre of these controversies. Who, really is the sovereign in public debt of EMU countries? It suggests that while economies can explain part of contemporary levels of public debt, the most important driving forces have been political. (original abstract)
XX
Autor prezentuje podstawy teoretyczne długu publicznego. Wskazuje na elementy składowe długu publicznego oraz na jego istotę. W artykule autor sformułował przesłanki zaciągania wewnętrznego kredytu publicznego. Rozważania kończą konkluzje na temat charakteru długu i jego społeczno-gospodarczego znaczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The author presented the theoretical foundations of public debt. There are discussed indicates the components of debt and its essence. In the article, the author formulated the conditions for the internal borrowing by public debt. Considerations end conclusions about the nature of the debt and its socio-economic importance.(original abstract)
XX
Wybuch kryzysu finansowego doprowadził do gwałtownego pogłębiania się deficytowości i skokowego wzrostu długów publicznych. W wyniku przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej oraz przyśpieszenia wzrostu gospodarczego, a także wsparcia ze strony Europejskiego Banku Centralnego, udało się wypracować dodatnie saldo pierwotne w finansach publicznych i odwrócić trend dalszego narastania zadłużenia. Celem głównym referatu jest wykazanie, że proces wyrastania z długu przez Europę w krótkiej perspektywie nabierze trwałego charakteru, w dalszej perspektywie natomiast będzie napotykać istotne trudności związane z odwrotem od luźnej polityki monetarnej ECB oraz procesem starzenia się ludności starego kontynentu.(abstrakt oryginalny)
EN
The outbreak of the financial crisis led to rapid deepening of budget deficits and jumping growth of public debts. As a result of fiscal consolidation and acceleration of economic growth as well as support from the European Central Bank Europe has managed to develop a positive primary balance in public finances and reverse the trend of further debt growth. The main objective of the paper is to demonstrate that the process of growing out of debt in Europe in the short term will become permanent, in the long- -term, however, it will encounter significant difficulties connected with the retreat from the loose monetary policies of the ECB and with the process of aging population the old continent is expected to face.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba oceny pomocy udzielanej Argentynie w latach 1991-2001 przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Problemem badawczym jest analiza pomocy, świadczonej Argentynie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz ocena jej efektywności. Zawarte wnioski zostały oparte na dorobku nauki oraz danych publikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wywód oparto na analizie literatury przedmiotu oraz dostępnych danych. Na wstępie zostały przedstawione zasady, na których Fundusz udziela kredytów oraz narzędzia wykorzystane w Argentynie. Następnie w sposób chronologiczny zostały przedstawione wydarzenia w Argentynie i kroki podejmowane przez MFW. W ostatniej części pracy opisano znaczenie udzielanych kredytów. Porozumienia podpisywane pomiędzy Funduszem i Argentyną nie były aż tak znaczące ze względu kwotę przyznanych kredytów. Najważniejszym skutkiem podjęcia przez Fundusz decyzji o udzieleniu kredytu było ułatwienie dostępu do międzynarodowych rynków finansowych oraz wysłanie sygnału zagranicznym inwestorom, iż kraj ten jest dobrym miejscem na lokowanie kapitału. Niestety, podejmowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy działania oraz zalecane reformy nie doprowadziły do ustabilizowania gospodarki w Argentynie. Fundusz wspierał nieodpowiednią politykę gospodarczą, brakowało mu konsekwencji w egzekwowaniu wyznaczonych celów, nie zarekomendował on też odejścia od niewłaściwego reżimu walutowego, gdy był na to odpowiedni moment oraz często kierował się interesem wierzycieli, a nie dobrem państwa, w wyniku czego przyczynił się do wybuchu kryzysu w Argentynie. Porażka w stabilizacji gospodarki argentyńskiej, powinna skutkować reformą programów dostosowawczych MFW, opartych na dogmatycznych zaleceniach, nie uwzględniających specyficznych warunków w poszczególnych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to evaluate the assistance provided by the International Monetary Fund to Argentina between 1991 and 2001. The emerging research problem is to determine if the assistance provided by the IMF was effective, did it contribute to the improvement of the Argentina's economy, and what was it's real significance. The conclusions contained in this article were based on the review of the literature and available data published by the International Monetary Fund. The argumentation was based on the analysis of the literature on the subject. In the beginning the author describes the IMF loan conditionality, and instruments that were used in Argentina. Then the sequence of events that occurred in Argentina is presented, along with steps taken by the Fund. In the final part the author describes the significance of approved arrangements. The real value of IMF's lending arrangements was not the credit amount itself. Approval of lending arrangements signalled the Fund's support for policies that Argentina was implementing, therefore, facilitated the access to international financial markets and was a sign for foreign investors, that this country was a good place for capital allocation. Unfortunately, the steps taken by the International Monetary Fund, the reforms it recommended did not stabilize the Argentina's economy. The Fund supported inadequate policies, was inconsistent in exacting the set targets and also missed the opportunity to abandon currency board, when there was a possibility to minimize the negative effects of this step. Also its actions were mostly aimed to benefit the creditors, than the country. In result it contributed to plunging Argentina into a crisis. IMF's failure to stabilize Argentina's economy should have caused a reform of adjustment programs, which are based on dogmatic recommendations, that do not take into account particular circumstances of each country. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy województwa samorządowe są na tyle zadłużone, że istnieje potrzeba wprowadzenia obligatoryjnych mechanizmów limitowania tego zadłużenia (poza ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych), czy wręcz przeciwnie, są to stabilne jednostki samorządu terytorialnego, które same stabilizują i ograniczają zaciągany dług. Próby tej oceny podjęto na podstawie danych dotyczących zadłużenia województw w latach 2012-2015 oraz prognozy tego zadłużenia na lata 2016-2020.(abstrakt oryginalny)
EN
Im Artikel wurde versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, ob die Woiewodschaften so sehr verschuldet sind, dass das Bedurfnis der Einfuhrung von Mechanismen besteht, die diese Verschuldung limitieren (aulierhalb Einschrankungen des Artikels 243 des Gesetzes liber die offentlichen Finanzen), oder ob es im Gegenteil, die stabilen kommunalen Selbstverwaltungseinheiten sind, welche die Verschuldung stabilisieren und beschranken Der Versuch der Bewertung wurde auf Basis von Daten der Verschuldung der Woiwodschaften in den Jahren 2012-2015 und in der Prognoseperiode 2016-2020 durchgefuhrt,(original abstract)
EN
Commenced by the subprime mortgage crisis in US in August 2007, the global economic crisis led up to the deterioration of public finances in many European countries. The countries which suffered most from it were: Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain, which are jointly referred to as PIIGS group. Despite the fact that it is already 8 years that have passed from the onset of the crisis, the problem is still unresolved and there is the rumour of the critical situation of Greek economy. The aim of this paper is to present the factors which contributed to the critical situation of PIIGS countries as well as to present the scale of the phenomenon and the attempts made to fight that crisis. The special attention was paid to the problem of public debt in Greece.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego, która pozwala na stwierdzenie, że sfinansowanie określonego koszyka potrzeb społecznych znacznie przekracza możliwe do osiągnięcia dochody budżetowe. Wskazano na potrzeby pożyczkowe samorządu w celu finansowania deficytu i niedobory budżetowe w ciągu roku. Oceniono poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie formalnym i ekonomicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the budget structures of the units of territorial self-government allows to state that financing the basic needs basket significantly exceeds the possible budget income. Due to that fact, there is a need to take loans to finance the deficit. Moreover, during the budget year, there is a lack of time harmony between the budget incomings and the spendings - the budget deficit. The evaluation of the level of indebtedness of the units of territorial self-government is formal and economic. Taking loans by self-government is regulated and limited by Public Finance Act, whereas economic evaluation concerns checking credibility and financial liquidity. (original abstract)
XX
W artykule omówiono problem zadłużania się sektora publicznego w Polsce w czasie obecnego światowego kryzysu. Poruszono m.in. takie kwestie, jak: zewnętrzne finansowanie samorządów terytorialnych, wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej, współpraca z sektorem bankowym. Zbadano, przy wykorzystaniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona, czy istnieje zależność pomiędzy poziomem zadłużania się poszczególnych województw a wzrostem PKB na jednego mieszkańca, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto, stopą bezrobocia czy poziomem nakładów inwestorów zagranicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of indebtedness of the public sector in Poland has fundamental importance especially now, in terms of growing global slump. However, without using returnable sources much of the investment could not be implemented, that could make it difficult or even preclude the development and economic growth. Moreover, the necessity of borrowing is supported by the fact that Poland and its regions have still only two years to use funds from the budget of European Union, within the financial perspective 2007-2013. This article, using the Correlation Coefficient Pearson's examined if there is correlation between the level of indebtedness of the individual voivodships and the growth of GDP per capita, average monthly gross salaries, unemployment rate or level of investment done by foreign investors. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ocenę francuskich rozwiązań systemowych dotyczących długu publicznego wspólnot terytorialnych z punktu widzenia ograniczania jego wysokości. Z rozważań wynika, że wspólnoty terytorialne we Francji mają dużą swobodę w zaciąganiu długu. Ograniczenia wynikające z przepisów prawnych dotyczą głównie obowiązku przestrzegania zasady zrównoważonego budżetu.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is an appraisal of French system solutions concerning the public debts of local governments from the standpoint of its limited amount. According to the presented considerations local governments in France are at liberty to incur debts. Limitations resulting from legislations concern mainly obligations to comply with sustainable and balanced budget. (original abstract)
XX
Artykuł jest polemiką z tezami przedstawionymi przez prof. M. Skousena, amerykańskiego ekonomistę, podczas wykładu Co napędza gospodarkę: C, I, czy G?, który wygłosił 28 maja 2012 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is a polemic against the theses presented by prof. M. Skousen, an American economist, during his lecture What drives the economy: C, I, or G?, who he pronounced 28th of May, 2012, in the Warsaw School of Economics. (original abstract)
XX
Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ nie wszystkie zadania mogą być w sposób efektywny dostarczane z poziomu centralnego. Jednak aby mogły one zrealizować określone zadania, muszą dysponować odpowiednio wysokimi środkami finansowymi. Często nie wystarczają one do sfinansowania zadań, sprostania oczekiwaniom społecznym oraz współfinansowania inwestycji realizowanych ze środków unijnych. W celu uzupełnienia własnych środków budżetowych wykorzystują źródła o charakterze zwrotnym. Ta sytuacja powoduje powstawanie zobowiązań dłużnych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie kształtowania się zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle limitów zadłużenia. Realizacji tak wyznaczonego celu posłuży analiza takich wskaźników, jak dług publiczny i dług jednostek samorządu terytorialnego - w ujęciu nominalnym - oraz jego dynamika. (abstrakt oryginalny)
EN
Local Government Unit Debt under Debt Limits Use by local government units of debt instruments, makes these units are indebted. There is a problem a safe level of debt of local government units. To those individuals benefited from the debt as a source of financing tasks as excessive, the legislature limited the possibility of incurring their obligations by introducing limits on the debt to the Law on public finance. The aim of this article is to present the debt of local government units in the light of the limits of indebtedness. The analysis was based on several indexes, such as general government debt and local government debt in nominal value, and its dynamism. The empirical analysis was made with reference to index of load of revenue the local government unit debt and index of load of local government revenue to debt service. (original abstract)
XX
Jednym z instrumentów wprowadzanych do instrumentarium polityki fiskalnej w wyniku m.in. przyjęcia Traktatu fiskalnego z 2012 r. jest mechanizm korekty fiskalnej. Wdrażane krajowe mechanizmy korekty powinny spełniać wymogi sformułowane w komunikacie Komisji Europejskiej w postaci siedmiu zasad. W ramach polskiego porządku prawnego funkcjonują już rozwiązania odgrywające rolę zbliżoną do wspomnianego mechanizmu korekty. Są to: konstytucyjna reguła zadłużeniowa, procedury ostrożnościowe i sanacyjne oraz dyscyplinująca reguła wydatkowa. W artykule skonfrontowano je z nowymi zasadami unijnego mechanizmu korekty.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the instruments introduced to fiscal policy tools as a result, among others, of the acceptance of the Fiscal Treaty of 2012, is the fiscal correction mechanism. The implementation of national corrections mechanisms should fulfill the requirements formulated in the message of the European Commission in the form of seven principles. Within the Polish legal framework there are already solutions which fulfill a role that is close to that of the mentioned correction mechanism. These are the constitutional debt fiscal rule and the disciplining expenditure fiscal rule. Both rules are confronted in the article with the new principles of the EU correction mechanisms.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje proces przemian zarządzania długiem Skarbu Państwa w Polsce w okresie transformacji polityki fiskalnej oraz rozwoju rynku finansowego. Ponadto zawiera analizę zmian w zakresie zadłużenia publicznego (w tym Skarbu Państwa) oraz kosztów jego obsługi ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 2000 n, tj. po wprowadzeniu prawnych podstaw zarządzania długiem Skarbu Państwa w Polsce oraz na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej. W końcowej części omawiane są dwa istotne ograniczenia związane z realizacją celu zarządzania długiem Skarbu Państwa, wynikające z problemów struktury i rozkładu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the process of changes in debt management of Slate Treasury in Poland during the period of fiscal policy transformation and development of financial market. The author also presented the analysis of changes in public debt (particularly State Treasury) and the debt service costs, particularly taking into account the period after 2000, i.e. after introduction of the legal regulations of debt management of State Treasury in Poland, compared to European Union member countries. In the final part of the article the author points out two important restrictions connected with the realization of State Treasury debt management resulting from the problems of structure and distribution of borrowing needs of the state budget.(original abstract)
19
Content available remote Stock-Flow Adjustment in the Evaluation of Public Debt Dynamics in Poland
80%
EN
Goal - The aim of the paper is to analyse the significance of the economic category referred to as stock-flow adjustment (SFA) for the evaluation of the level and dynamics of public debt in Poland. The category is an important part of the analyses called excessive deficit procedure (EDP) conducted by The European Commission. It is also a major contributor to the growth of public debt. It is also related to political activities which fall into the category of creative accounting. Stock-flow adjustment is, therefore, a threat to the stability of public debt. In spite of all this, SFA is not taken into account in Polish documents related to debt management. Research methodology - The analysis performed by the Author is based on the desk research method. It is mostly a qualitative analysis, relying on the literature and both strategic and operational documents of the European Commission and the Polish Ministry of Finance. Stock-flow adjustment is widely regarded in literature as an expression of the hidden part of public debt dynamics. This paper offers an evaluation of SFA's influence on public debt and its different degrees across both developing and developed countries. Moreover, the documents of the European Commission and the Polish Ministry of Finances are analysed from the point of view of SFA. Score - The analysis undertaken in the paper reveals that stock-flow adjustment has a strong impact on the occurrence of the so-called debt pikes, i.e. sharp increases in public debt. Many authors' conclusions confirm that SFA considerably affects the level of debt. They also associate it with the re-strictiveness of fiscal rules and creative accounting. Thus, SFA is an important element of public debt sustainability. SFA is included in European Commission analyses, but fails to be recognized by Polish documents. It is strongly recommended that SFA is taken into consideration in public debt management in Poland. (original abstract)
20
Content available remote Wydatkowa reguła dyscyplinująca a poprawa stanu finansów publicznych w Polsce
80%
XX
Rozwój wydarzeń w finansach publicznych doprowadził do eksplozji długów publicznych na świecie. W następstwie kryzysu również pozycja fiskalna Polski uległa znacznemu pogorszeniu. Brak rozwiązania problemów fiskalnych w Polsce lub ich dalsze pogłębienie mogłoby doprowadzić do nagłego wzrostu kosztów obsługi długu i wpadnięcia w pułapkę zadłużenia. W obliczu narastającego długu publicznego względem PKB oraz pogarszającej się struktury wydatków publicznych i dalszego ich wzrostu w PKB Ministerstwo Finansów - obok szeregu innych działań - zaproponowało w 2010 r. wydatkową regułę dyscyplinującą. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń oraz próba oceny wprowadzenia reguły dyscyplinującej opracowanej przez Ministerstwo Finansów w 2010 r., na podstawie której skonstruowany został budżet na lata 2011 i 2012.(abstrakt oryginalny)
EN
The recent developments in public finances led to an explosion of indebtedness in the world. In the aftermath of the financial crisis, the Polish fiscal position has worsened as well. Lack of solutions for fiscal problems or their deepening could lead to sudden growth of debt service and a fall into a debt trap. In the face of accelerating public debt in relation to GDP and the worsening structure of public spending along with its growth in relation to GDP, the Polish Ministry of Finance proposed in 2010, among other solutions, the implementation of disciplined spending rule. The aim of this article it to present the assumptions and try to assess this spending rule prepared by the Ministry of Finance in 2010, based on which the budget for 2011 and 2012 has been constructed.(original abstract)
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.