Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 223

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  remonty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia remontów w istniejących budynkach wielkopłytowych w świetle: uszkodzeń połączenia ścian nośnych i osłonowych, wymagań konstrukcyjnych przy modernizacji funkcjonalnej, uszkodzeń połączenia warstw w nośnych i osłonowych ścianach trójwarstwowych, nowych zagadnień remontowych w aspekcie wykonanego ocieplenia budynków
EN
In the paper there are presented problems of repairs for existing large-panel buildings within the light of: damage of joints between load-bearing and façade walls, structural requirements for functional modernization, damage of layer joints in load-bearing and façade three-layer walls, new repair questions within the aspect of executed buildings’ thermal modernization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy, której celem była weryfikacja możliwości wykorzystania kierownic wstępnych pomp wody chłodzącej do optymalizacji pracy bloku energetycznego nr 12 zainstalowanego w PGE GiEK S.A. Odział Elektrownia Bełchatów. Głównym celem analizy było opracowanie algorytmu, który dla danego obciążenia i zadanego wariantu pracy bloku pozwala określić optymalną wydajność pomp wody chłodzącej (próżnię w skraplaczu turbiny kondensacyjnej).
PL
Historia tej inwestycji rozpoczęła się w latach 2005-2006. Podstawą było przygotowanie potencjału produkcyjnego ZE PAK S.A. Elektrownia Pątnów do dalszej eksploatacji oraz dostosowania do przyszłych, zaostrzonych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
4
Content available remote Uszczelnienia w remontach hydrauliki siłowej
100%
PL
Niniejszy artykuł opisuje rodzaje uszczelnień w remontach hydrauliki siłowej. Autor tłumaczy, w jaki sposób dobrać odpowiednie uszczelnienie. Mówi także o tym, na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie napraw.
PL
Elektrownia Turów miała dziewięć hiperboloidalnych chłodni kominowych. W 1987 roku jedna chłodnia uległa katastrofie. Od tego czasu prowadzone są intensywne badania, naprawy, remonty kapitalne powłok i modernizacje urządzeń wewnętrznych pozostałych ośmiu chłodni. Na podstawie zebranych doświadczeń można stwierdzić, że z każdą chłodnią są inne problemy techniczne. Każda remontowana chłodnia miała swoje charakterystyczne wady, uszkodzenia i nieprawidłowości, które wymagały opracowania indywidualnego projektu remontu i zróżnicowanych sposobów prowadzenia prac budowlanych. Problemy te są tematem niniejszego referatu.
EN
Power station 'Turów' have had hiperboloidal cooling tower. 1987 one of them collapsed. Since then there are carried out intensive research, repairs and overhauls of shells and modernization of internal devices of remaining eight cooling towers. On the ground of gathered experiences one can state that another technical problems occur in each cooling tower. Each repaired cooling tower had its characteristic faults, impairments and imperfections that required elaboration of an individual repair design and different methods of building works realization. These problems are presented in this very paper.
PL
Infrastruktura wymagająca nieustających działań, rosnące wymagania odbiorców oraz konieczność dbałości o środowisko sprawiają, że usługi wod-kan uznawane są za bardzo kapitałochłonne, a zapotrzebowanie na fundusze nie będzie maleć. Finasowanie zadań wymaga więc szczególnej uwagi oraz długoterminowego planowania.
PL
Analizujemy sytuację i przygotowujemy, jak co roku, w naszych elektrowniach czy elektrociepłowniach plany remontowe głównych urządzeń na przyszłe okresy. Jaki jest stan techniczny naszych obiektów? Co możemy jeszcze poprawić? Co z inwestycjami w nowe moce?
PL
W referacie przedstawiono: konstrukcję i wymiary istniejącego podziemnego zbiornika na wodę; wyniki badań i ocenę stanu technicznego zbiornika; analizy wytrzymałościowe, koncepcję i projekt wzmocnienia elementów zbiornika; koncepcję i projekt zabezpieczeń zbiornika; wymagania Aprobat Technicznych ITB dla napraw betonu.
EN
This paper presents: the structure and dimensions of the existing underground water tank; the test results and the estimation of the technical status of the tank; structural analysis, concept and design of the strengthening of the tank's elements; concept and design of the protective layers for the tank's elements; the requirements of the Technical Approvals of ITB for the concrete repair systems.
PL
W referacie przeanalizowano wpływ zanieczyszczeń po powodziowych na koszty prac odtworzeniowych oraz określono opłacalność remontów wiejskich budynków murowanych i drewnianych wznoszonych w trzech okresach: do 1918 r., od 1919 do 19144 i po 1945 r., nie objętych ochroną konserwatorską. Stwierdzono, że w budynkach wiejskich liczących powyżej 70 lat remonty nie są opłacalne. Obliczono także udział kosztów napraw zniszczeń powodziowych w całości prac odtworzeniowych przywracających budynkom właściwy stan techniczny i użytkowy.
EN
The rural development in Sudeten region, with distinct features of specific region architecture, shows now a considerable degree of technical and functional deterioration being the effect of drastic negligence in repair and modernisation over the last five decades. In Klodzko Valley, where to the functional and technical deterioration of the building resources common for the whole region, the tragical effects of flood in July 1997 and July 1998 were added, which particularly severely affected this region making damages in the substantial part of municipal and rural resources situated on river banks. In the paper were analysed: influences of flood damages on total costs of repairing and on reproduction of modernising works, as well as efficiency of repairing of masonry and wooden buildings erected in 3 periods; till 1918, from 1919 till 1944 and after 1954. The conclusion of paper is, that rapairs of wooden farm buildings older than 70 years are not payable (excluding monuments).
PL
W referacie przedstawiono: opis techniczny budynku sądu; badania i ocenę stanu technicznego konstrukcji istniejącej, w tym murów, belek stropowych, fundamentów i nadproży; ocenę bezpieczeństwa poszczególnych elementów budynku, koncepcję modernizacji budynku
EN
The paper presents: technical description of the court building; examination and technical estimation of the existing structure including brick walls, beams, foundations, lintels; estimation of the safety of the particular elements of the building; concept of the modernization of the building
PL
W trakcie realizacji obiektów budowlanych lub bezpośrednio po ich oddaniu do użytku zachodzi niekiedy potrzeba przystąpienia do remontu budynku, z uwagi na wady projektowe lub wykonawstwa. Przedstawiono trzy przykłady obiektów, w których wystąpiła taka sytuacja. Postuluje się, aby zwrócić szczególną uwagę na weryfikację projektów przeprowadzoną przez inwestora oraz zaostrzyć nadzór w trakcie realizacji obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających.
EN
While executing buildings or just after their transfer into usage, it is sometimes necessary to carry out some reparation works caused by design or execution defects. The paper gives three examples of building structures where such situations occurred. It has been concluded to pay special attention to the verification of projects by investors and to engineering supervisions, white executing objects and especially with respect to 'fading works'. That may eliminate the necessity of carrying out repairs while executing or directly after transfer the building into usage.
PL
Warunki pracy kominów przemysłowych odprowadzających produkty spalania węgla uległy w ostatnich latach istotnym zmianom. Powszechne stosowanie instalacji oczyszczania spalin doprowadziło do obniżenia ich temperatury i prędkości, czego skutkiem jest gwałtowne pogorszenie stanu kominów i konieczność ich remontów.
PL
Jednym z kluczowych kryteriów decydujących o skuteczności mokrego odsiarczania jest zachowanie odpowiedniego reżimu pH w wybranych etapach procesu. Dla automatycznej kontroli pH w takich zastosowaniach Endress+Hauser oferuje system Liquiline Control, będący następcą sprawdzonego już w polskich elektrowniach systemu Topcal.
PL
Każdego roku analizujemy sytuację i przygotowujemy plany remontowe głównych urządzeń w elektrowniach i elektrociepłowniach. Jaki jest stan techniczny naszych obiektów? Jakie cele chcemy lub musimy osiągnąć?Już dzisiaj czas się nad tym zastanowić...
PL
Wraz z transformacją gospodarczą i ustrojową, która nastąpiła na początku lat 90-tych, mieszkanie w Polsce stało się towarem i przestało pełnić funkcję socjalne. Obecnie dostępność mieszkań świadczy atrakcyjności regionu i ułatwia migrację ludności za pracą. Uwarunkowania rynkowe i sytuacja społeczno-gospodarcza kraju znajdują odzwierciedlenie w intensywności i rozwoju budownictwa. Liczba mieszkań oddawanych do użytku, a tym samym stan zasobów mieszkaniowych wzrasta powoli, ale nie jest to taki poziom wzrostu, który zapewniłby wszystkie potrzeby mieszkaniowe. Ważny jest również aktualny stan techniczny budynków, znaczenie modernizacji budynków mieszkalnych wykonanych głównie w technologii wielkopłytowej oraz zakres remontów, na których należy się skupić przy renowacji budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article presents condition of dwelling houses which was build of big slabs on the 1960-1990 years. Some problems of reparation and modernization are showed on the example of residential settlement in Olsztyn.
PL
Unikalną formą drewnianego budownictwa ludowego, występującą na styku Polski, Niemiec i Czech, jest konstrukcja przyslupowa (niem. Umgebinde), zwana "łużycką", która łączy w sobie wszystkie występujące na obszarze Sudetów typy konstrukcji ludowych: wieńcowe, ryglowe i słupowe. Polega ona na opasaniu zrębu parteru niezależną konstrukcją nośną złożoną z rzędu pionowych słupów, które podtrzymują dach, ścianę ryglową piętra lub ściankę kolankową [5, s. 37], [9, s. 12]. Budynki wzniesione w tej konstrukcji, występujące jeszcze stosunkowo liczne na obszarze Sudetów Zachodnich, wobec braku planowych remontów i modernizacji, popadają w ruinę. Rozwijające się górnictwo odkrywkowe na obszarze Worka Żytawskiego (Elektrownia Turów), stopniowo pochłania otaczające tereny, powodując niszczenie wielu cennych przykładów budownictwa przysłupowego. Tak zanikają kolejne wsie, a wraz z nimi wspaniałe domy drewniane, z których tylko nieliczne udało się przenieść i uratować. Zainteresowanie budownictwem łużyckim, po dziesięcioleciach zapomnienia, może jeszcze obecnie przynieść efekty w postaci uratowanych domów przysłupowych, a też zachowanych układów tradycyjnych wsi łanów leśnych (tzw. wsi łańcuchowych).
EN
The last years has brought the growth of interest in traditions of, still neglected, Lusatian building, so called "mixed construction" house (German Umgebinde Haus) which combines three tapes of constructions met in this region, i.e. horizontal planking {log, corner timbering), framework (half-timbered) and post constructions. In the regions of congested existence of mixed construction houses, the conservator's care should also cover the chain-like villages and the existing unused vacant lots should be made up with new houses continuing the tradition of Lusatian building. A planned action based on clearly defined rules of financing the preservative undertakings and repairs carried out by private users is necessary. The repairs and modernisation of these buildings should be performed by professionals. So important is thus the opening of schools for craftsmen, who should be prepared for repair, modernisation and erection of such constructions. Some historical buildings which cannot find the adequate localisation, eg. due to expansion of strip mines, should be moved to the skansen-museums where the character from the past epoch would be restored in them. The next, important problem is to work out the method of shaping the new development in the areas of protected regional building so as to enable the co-existence in the regions of mixed construction building and continuation of their features. And here,,...the knowledge of the properties of wood as the material and skill of using it in modern solutions always remains useful. And the ties with tradition still remain the source of this skill" [12, p.11].
PL
W referacie omówiono rodzaje i przedstawiono przykłady nowoczesnych systemów komputerowych służących do wspomagania procesów decyzyjnych w zakresie oceny stanu technicznego budynków, wyboru zakresu i stopnia interwencji w obiekt, kształtowania polityki mieszkaniowej (remontowej) w odniesieniu do pojedynczego obiektu, grupy budynków, osiedla, czy kwartału. Systemy takie, uwzględniające wiele kryteriów mających wpływ na ostateczny zakres remontu czy modernizacji pozwalają przeprowadzić wielowariantową analizę problemu przy niewielkich nakładach czasowych i finansowych.
EN
Different kinds of computer-aided tools supporting the decision making process for housing maintenance, refurbishment and modernization have been presented in the paper. Given examples of the systems show their advantages and disadvantages in the area of describing the state of building element deterioration, predicting the cost of the building refurbishment as well as choosing the best moment and range for intervention. The integrated systems based on the multi-criteria analysis method may be very useful for creating the long-term strategies for building stocks owners and administrators in housing maintenance and renovation. The profits are the quick, low cost refurbishment scenarios according to different criteria, taking into account upgrading solutions and demands of present and future inhabitants.
PL
W referacie przedstawiono: zagadnienia ogólne remontów i wzmocnień konstrukcji budowlanych, zasady napraw i wzmocnień obiektów energetycznych, zasady prawidłowości wykonywania napraw i wzmocnień, metody napraw i wzmocnień obiektów energetycznych, zakres i program badań przy naprawach i wzmocnieniach konstrukcji budowlanych, oceny skuteczności napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych.
EN
The paper presents: the basic issues concerning the repairs and strengthenings of structures, the rules of repairs and strengthenings of the structures, criteria of the estimation of the repairs and strengthenings, the scope of examinations required by the repairs and strengthenings of structures, the estimation of the efficiency of the repairs and strengthenings of the structures.
PL
Niezawodność dostaw wody zależy od wielu czynników, w tym oczywiście od awaryjności, przy czym teoretycznie jest to zależność odwrotnie proporcjonalna. W związku z systematycznie prowadzonymi działaniami inwestycyjno-remontowymi skierowanymi na poprawę jakości uzdatnionej wody oraz związanych z racjonalizacją zużycia wody, w Katowickich Wodociągach S.A. od 2012 roku udało się obniżyć awaryjność sieci o około 250%.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.