Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkty bezglutenowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości gliadyny (glutenu) w surowcach i gotowych wyrobach dietetycznych, stosowanych w Polsce w diecie eliminacyjnej u osób chorych na celiakię (glutenozależna enteropatia). Badania wykonano metodą immunoenzymatyczną (ELISA) według propozycji grupy ekspertów FAO / WHO. Wyniki porównano z badaniami wykonanymi w latach 1991-1992. W porównaniu z latami ubiegłymi stwierdzono znaczną poprawę jakości produktów dietetycznych dostępnych obecnie na rynku krajowym.
PL
Celiakia jest chorobą glutenozależną występującą u osób predysponowanych genetycznie. W poprzednim wieku uważana była głównie za chorobę małych dzieci, jednak obecnie coraz częściej rozpoznaje się ją u osób dorosłych, a nawet starszych. Zmiany nastąpiły także w obrazie klinicznym celiakii, poprzez wzrost objawów nietypowych, spoza układu pokarmowego. Utrudnia to diagnostykę tej choroby i opóźnia wprowadzenie leczenia. Jedynym postępowaniem leczniczym w celiakii jest stosowanie diety bezglutenowej. Rynek żywności niezawierającej glutenu jest coraz większy, co wpływa na urozmaicenie diety, a oznakowanie takich produktów jest przedmiotem ścisłych regulacji prawnych.
EN
Coeliac disease is caused by gluten intolerance and appears in genetically predisposed persons. In the last century coeliac disease was mainly recognised as illness of small children but nowadays more often is diagnosed in adults, even in elderly people. Clinical symptoms of coeliac disease were also changed. Typical pattern of this illness is now often replaced by the atypical form, out of digestive tract. It leads to delay of diagnosis and therapy. There is only one course of treatment of coeliac disease by gluten-free diet. There is more and more gluten-free products on the market what positive influences on composing of diet. Labels of such products must fulfill of regulations requirements.
PL
Żywność bezglutenowa jest niezbędnym elementem terapii dla osob z celiakią, alergią na gluten, chorobą Duhringa i nieceliakalną nadwrażliwością na gluten/pszenicę, w których jedynym sposobem leczenia jest rygorystyczne przestrzeganie diety bezglutenowej. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na produkty bezglutenowe, ich rynek dynamicznie się zmienia, a asortyment systematycznie powiększa. Dla poprawy identyfikacji żywności bezglutenowej oraz zmniejszenia ryzyka wprowadzenia do diety produktów zawierających gluten wprowadzono Europejski System Licencyjny i znak towarowy Przekreślonego Kłosa. W artykule dokonano przeglądu i analizy polskich wykazów produktów bezglutenowych, opracowanych przez Polskie Stowarzyszenie Osob z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, oraz omówiono wyniki badań ankietowych dotyczących rozpoznawalności i zaufania konsumentów do znaku towarowego Przekreślonego Kłosa, wśród osób stosujących dietę bezglutenową. Uzyskane wyniki wskazują na duże zaufanie konsumentów do żywności znakowanej licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa oraz zwiększający się udział tych produktów w rynku całej żywności bezglutenowej.
EN
Gluten-free foods are an essential part of therapy for people with celiac disease, gluten allergy, Duhring’s disease, and non-celiac gluten/wheat sensitivity, where the only treatment is strictly following a gluten-free diet. Along with the growing demand for gluten-free products, their market is dynamically changing, and the range is systematically expanding. To improve the identification of gluten-free food and reduce the risk of introducing gluten-containing products into the diet, the European Licensing System and the Crossed Grain trademark were introduced. The article presents a review and analysis of the Polish lists of gluten-free products developed by the Polish Association of People with Celiac disease and on a gluten-free diet, and discusses the results of surveys on the recognition and trust of consumers in the Cross-Grain trademark among people using a gluten-free diet. The obtained results indicate high consumer confidence in food labeled with the licensed sign of the Crossed Grain and the increasing share of these products in the market of all gluten-free food.
PL
Żywność bezglutenowa należy do najważniejszego i najszybciej rozwijającego się rynku żywności w nietolerancjach pokarmowych. Obserwuje się także wzrost zainteresowania produktami bezglutenowymi w redukcji masy ciała. W artykule omówiono polski i światowy rynek żywności bezglutenowej oraz wskazano najważniejszych Producentów omawianego asortymentu żywności. Ponadto wymieniono polskich Producentów z nadaną licencją przekreślonego kłosa. Zwrócono także uwagę na obserwowany w ostatnich latach wzrost wartości rynku żywności bezglutenowej na świecie i w Polsce oraz na znaczne poszerzenie asortymentu surowców bezglutenowych. Obecnie na rynku dostępne są powszechnie stosowane surowce bezglutenowe, m.in. kukurydza, ryż, ziemniaki i gryka oraz stosunkowo młode na rynku bezglutenowym: owies, amarantus, teff i miłka abisyńska. Przedstawiono także instytucje w największym stopniu kształtujące jakość żywności bezglutenowej w Polsce.
EN
Gluten-free food is the most important and most quickly developing category on the market of food intolerance. The increased popularity of gluten-free products in a weight reduction is also observed. The article discusses the Polish and global market of gluten-free food, indicating the most important Polish and international gluten-free producers. The list of Polish producers with a license of Crossed Grain is also given. Growing trend in the market value of gluten-free food is underlined. Moreover, the variety of gluten-free raw materials is indicated. Currently used and commonly available gluten-free products are based on corn, rice, potato and buckwheat, as well as on a relatively young on the gluten-free market: oat, amaranth, teff and quinoa. Furthermore, the article presents the most significant institutions influencing the quality of gluten-free products on Polish market.
PL
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie celiakią i innymi chorobami, związanymi z wrażliwością na gluten. W publikacji omówiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych i epidemiologicznych, aktualne spojrzenie na produkty bezglutenowe, ich definicję, zwrócono także uwagę na surowce roślinne, których wykorzystanie może być pomocne w urozmaicaniu diety bezglutenowej. Omówiono też wytyczne Kodeksu Żywnościowego i rozporządzenia UE dotyczące dopuszczalnej zawartości glutenu w produktach przeznaczonych dla osób wrażliwych na gluten.
EN
In the recent years a growing interest in celiac disease and other diseases associated with sensitivity to gluten has been observed. The article discusses some results of experimental and epidemiological studies, current view at gluten-free products, their definition, as well as the attention paid to plant materials, the application of which may be helpful in adding diversity to the gluten-free diet. Also guidelines of the Codex Alimentarius and the EU Regulation concerning the permissible content of gluten in the products intended for individuals susceptible to gluten were presented.
15
Content available Produkty bezglutenowe na rynku polskim
63%
PL
Produkty bezglutenowe stanowią podstawę diety eliminacyjnej będącej jedynym sposobem leczenia osób z nietolerancją glutenu. Obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej i Polsce regulacje prawne dotyczące tej grupy produktów spożywczych zwiększają bezpieczeństwo ich stosowania, a coraz większy wybór produktów bezglutenowych ułatwia osobom chorym codzienne bilansowanie jadłospisów. Wśród produktów bezglutenowych na polskim rynku wciąż jednak dominują produkty bazujące na skrobi pszennej bezglutenowej, o mniejszej wartości odżywczej, a dużą popularnością cieszą się bezglutenowe przekąski węglowodanowo-tłuszczowe. Wartość odżywczą diety bezglutenowej poprawiłoby wzbogacanie lub fortyfikowanie żywności bezglutenowej, a jej większa dostępność w średnich punktach handlowych i gastronomicznych ułatwiłaby zbilansowanie jadłospisów.
EN
Gluten-free products are the basis for the elimination diet which is the only way to treat people with gluten intolerance. The currently existing legal regulations of food products in the European Union and Poland increase safety of their use, and a growing choice of gluten-free products makes celiac people easier to balance their daily menus. Gluten-free products in the Polish market are still dominated by gluten-free wheat starch-based products, with worse nutritional value and trace gluten content, and very popular are gluten-free snacks rich in simple sugars and saturated fat. Nutritional value of gluten-free diet may improve enrichment or fortification of gluten-free products, and their widespread presence in medium-sized grocery stores and catering facilities could help balance an everyday menu.
RU
Продукты без глютена представляют собой основу элиминационной диеты, являющейся единственным способом лечения лиц с непереносимостью глютена. Действующие в настоящее время в Европейском Союзе и в Польше правоположения, касающиеся этой группы продуктов питания, повышают безопасность их применения, а все больший выбор продуктов без глютена облегчает больным целиакией повседневное балансирование рационов. В числе безглютеновых продуктов на польском рынке все же по-прежнему преобладают продукты, базирующиеся на пшеничном безглютеновом крахмале, с меньшей питательной ценностью, большую же популярность завоевали без- глютеновые закуски, содержащие углеводы и жиры. Питательную ценность безглютеновой диеты усовершенствовало бы обогащение и укрепление без- глютеновых продуктов питания, а их бóльшая доступность в торговых точках средней величины и предприятиях общественного питания облегчила бы сбалансирование рационов.
PL
W artykule dokonano przeglądu zagadnień prawnych dotyczących żywności bezglutenowej oraz składników recepturowych tego typu produktów. Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji żywności bezglutenowej są skrobie oraz mąki bezglutenowe - pszenna bezglutenowa, kukurydziana, ryżowa i ziemniaczana. Jako dodatki wzbogacające używane są ziarna (siemię lniane, ziarna dyni, sezamu, gryki, prosa), płatki zbożowe oraz orzechy. Częstym składnikiem jest też amarantus występujący w postaci surowego ziarna, poppingu i płatków.
EN
This work was carried out to analyse the composition of gluten-free products and legislation aspects concerning those group of food. Gluten-free wheaten and flours of corn, rice, potato are the most often used materials in production of his type of food. Natural enriching additives such as pumpkin grains, sesame, buckwheat, millet, also cereals and nuts are also used as well as amaranthus as raw grain, popping or flakes.
EN
5-Hydroxymethylfurfural (HMF) was determined with HPLC method in forty one food samples, including gluten-free, breakfast cereals and bakery products. The highest concentration of HMF was found in wheat bread with cranberries (210 mg kg-1) and in breakfast cereals – honey wheat loops (85.099 mg kg-1). In contrast, wholegrain oatmeal and gluten-free sponge cakes had the lowest HMF level of all tested samples, below the detection limit and 0.485 mg kg-1, respectively. In most cases, lack of gluten coincided with the lowest HMF content readings (average 8.488 mg kg-1). The impact of the type of sugar, especially glucose, on the HMF concentration in food is apparent. Sweetened breakfast cereals, with the average content of HMF at 25.55 mg kg-1, took lead over dietary products (8.488 mg kg-1) and bakery products (18.395 mg kg-1), with the exception for wheat bread with cranberries. These cereals contained glucose or glucose-fructose syrup.
PL
Celem pracy była ocena częstotliwości spożycia, preferencji i akceptacji produktów bezglutenowych w grupie 154 dzieci z celiakią. Oceniono także źródła uzupełniania diety w witaminy i wzbogacania diety różnego rodzaju ziarnami bezglutenowymi, wiedzę rodziców na temat choroby i jej leczenia oraz czynniki warunkujące przestrzeganie diety.
EN
The purpose of the study was the assessment of the frequency of consumption and acceptance of gluten-free products in 154 children with coeliac disease in Poland. The diet supplementation with vitamins and gluten-free grains, parents knowledge about disease and treatment and children's adherence to the diet were also assessed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.