Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Nie mogąc się uporać z ustawami, Sejm przesunął start funduszy emerytalnych na 1 kwietnia 1999 r. Posłowie dopiero rozpoczęli prace nad ustawami o emeryturach i rentach z FUS. Bez przyjętych wcześniej ustaw, regulujących przepływy pieniężne między funduszami a ZUS, nie można zainstalować systemu informatycznego, pozwalającego obsłużyć przyszłych beneficjentów reformy. Czasu nie ma także Urząd Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi, który ma przyjmować wnioski o koncesje.
2
Content available remote Analiza funkcjonowania funduszy ubezpieczeń społecznych w Polsce
80%
XX
Celem opracowania jest analiza porównawcza publicznych funduszy ubezpieczeń społecznych w Polsce, tym bardziej że na przełomie 2011 i 2012 roku wprowadzono kolejne zmiany w systemie. Zdaniem autorów reform oraz decydentów mają one doprowadzić do zrównoważenia funduszy oraz uspokoić opinię publiczną. Czy jednak są to działania, które przyniosą pozytywne zmiany, a w szczególności czy pomogą doprowadzić do samofinansowania się funduszy? (fragment tekstu)
EN
The article contains the comparative analysis of functioning of public funds of the social insurance in Poland. It turns out that significant disproportions exist in amounts of contributions paid by policy holders into ZUS and the KRUS. Unfortunately, an introduced reform of the insurance plan does not get rid of these irregularities. According to the author, it would be essential to include numerous group of farmers into the universal system. It should be an effect of taken action: increasing income to FUS, lowering the amount of transferred subsidies to the fund from the state budget, the efficiency rise of the farm labour, the rise of average size of agricultural farm and curbing the "hidden unemployment" in the farming. (original abstract)
XX
Przedstawiono krótką historię polskiego systemu emerytalnego. Zwrócono uwagę na główny podmiot rynku emerytalnego, tzn. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Wskazano źródła jego przychodów oraz omówiono wybrane korelacje makroekonomiczne. Opisano m.in. wpływ zatrudnienia na dochody i wydatki w Funduszu; wpływ przeciętnego wynagrodzenia na dochody i wydatki w Funduszu oraz wpływ waloryzacji świadczeń na dochody i wydatki w Funduszu.
EN
The Social Insurance Fund is the appropriate state fund. It was established in 1999 to perform tasks in the field of social insurance. Contributions to that fund are payable by employers ad employees. They are the main source of financing social insurance benefits. The Social Insurance Fund is still the crucial actor in the foundation for new pension system in Poland, strongly connected to recent and today's power of domestic economy (labour market, salaries, level of unemployment, inflation ratio, etc.). This paper attempts to characterize, from the internal perspective, the economic risks present in the field of finance situation of the Social Insurance Fund. The author describes structure of incomes and expenditures, relations, explaining the most essential indicators. It is important to build a good connection between economic planning and financing benefits from the social insurance in Poland, organized by the Social Insurance Institution. (original abstract)
XX
Przedmiotem referatu jest ocena obecnej sytuacji finansowej ubezpieczeń społecznych. Autorka przedstawiła mechanizm funkcjonowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: jego dochody składkowe oraz dotacje celowe i uzupełniające, rodzaje świadczeń finansowanych z FUS, a także prognozy dotyczące liczby emerytów i rencistów i możliwości zbilansowania dochodów i wydatków.
EN
The article contains the comparative analysis of functioning of public funds of the social insurance in Poland. It turns out that significant disproportions exist in amounts of contributions paid by policy holders into ZUS and the KRUS. Unfortunately, an introduced reform of the insurance plan does not get rid of these irregularities. According to the author, it would be essential to include numerous group of farmers into the universal system. It should be an effect of taken action: increasing income to FUS, lowering the amount of transferred subsidies to the fund from the state budget, the efficiency rise of the farm labour, the rise of average size of agricultural farm and curbing the "hidden unemployment" in the farming. 145-152
XX
Artykuł poświęcono problemowi przekształceń ubezpieczenia społecznego w Polsce. Omówiono proponowany projekt programu reformy ubezpieczeń społecznych, podstawowe zasady ubezpieczeń, zagadnienie waloryzacji świadczeń po reformie, zasady obliczania świadczenia oraz przewidywane zmiany w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
EN
The paper shows some problems and controversies of the reform of social insurance. The author indicates the necessity of the reform of social insurance as the system of social insurance in Poland is inefficient and does not satisfy the expectations of the insured. Introduction of changes without social consent may lead to contraditions and conflicts. The reform of social insurance in Poland should be based on our own long-lasting experience and should also take into account some solutions of continental Europe. This means that the concept of old age pension is related to the concept of payment well-deserved by contribution of long-lasting work which was a basis for paying insurance premiums. (original abstract)
XX
Ocena bieżącej sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do stwierdzenia, że dochody własne (składki na ubezpieczenia społeczne) nie pozwalają zachować jego płynności finansowej. Rosną więc zobowiązania FUS z tytułu kredytu bankowego, finansującego deficyt występujący w funduszu. Corocznie obserwuje się znaczny wzrost udziału zadłużenia wobec banków. Analiza przyszłej sytuacji finansowej FUS prowadzi do wniosku, iż najwyższy deficyt w funduszu emerytalnym pojawi się w latach 2007-2008 i sięgnie 20 mld zł. Sytuacja ta wymagać będzie dofinansowania FUS zarówno z budżetu państwa, jak i z Funduszu Rezerwy Demograficznej. (abstrakt oryginalny)
EN
An evaluation of the current standing of the Social Insurance Fund justifies the statement that its own revenues (from social security contributions) will not allow it to maintain financial liquidity. As a result, the Fund continues to incur liabilities attributable to bank loans which are used to finance its deficit. The Fund's debt toward banks has been growing steadily over the years, and projections into its future financial condition show that the pension fund will run the highest deficit, approximating 20 bn zloty, in the years 2007-2008. Remedying the crisis will involve financial support from the state budget as well as from the Demographic Reserve Fund. (original abstract)
XX
W artykule przeanalizowane zostały czynniki wpływające na kryzys zaufania do idei ubezpieczenia społecznego w Polsce oraz skutki tego kryzysu w postaci tolerancji dla nadużyć popełnianych na szkodę Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przeprowadzona została analiza działań ustawodawcy oraz orzecznictwa sądowego w kontekście tychże nadużyć. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania ubezpieczenia społecznego jest wzajemne zaufanie wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz poczucie współodpowiedzialności za fundusz składkowy i dystrybucję zgromadzonych w nim środków. Brak poczucia wspólnoty powoduje, że dokonywanie nadużyć w postaci omijania obowiązku składkowego i wyłudzania świadczeń postrzegane jest w społeczeństwie jako zaradność życiowa, a nie działanie nieetyczne, naganne, przynoszące szkodę wspólnocie ubezpieczonych, a w konsekwencji również osobom, które się ich dopuszczają. W artykule przedstawione zostały również działania, wdrażane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mające na celu upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach, uświadomienie ryzyka, wzmocnienie poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za fundusz składkowy. Działania te są potrzebne, choć w większości mają charakter długofalowy. Aby odniosły skutek, wskazane byłoby większe zaangażowanie państwa w edukację ubezpieczeniową oraz dbałość ustawodawcy o pewność i stabilność prawa w tej dziedzinie. (fragment tekstu)
EN
Social insurance is one of the social security techniques based on the principles of universality, compulsion, comprehensiveness and solidarity. The basis for the functioning of social insurance is the existence of a community of insured people - all those who earn a living through their own work. This community creates a contribution fund from which benefits are paid when certain social risks occur. The proper functioning of social insurance relies on the mutual trust of all involved entities and the sense of joint responsibility for contributions to the Social Insurance Fund and the distribution of the fund. In particular, it is important that the insured trust the insurance institution and that the trust of this institution be ensured. However, we should remember that other entities, such as employers and doctors, are also involved. A lack of a sense of community means that abusing the Social Insurance Fund (failing to make contributions or extorting benefits) is perceived in society as resourcefulness, not as an unethical, blameworthy action, that damages the community of insured people and, consequently, also those who abuse it. Therefore, the question arises, what actions should the Social Security Institution take to build trust in social insurance among society? How is it possible to create or strengthen the sense of community among the insured? The Social Insurance Institution consistently implements various activities to build society's trust in social insurance and build a sense of community. In order to do this, the government must get more involved in insurance education, and the legislator should ensure legal stability and certainty. (original abstract)
XX
Celem badania jest ustalenie, czy możliwe jest uzyskanie trwałej nadwyżki salda sektora funduszy zabezpieczenia społecznego dla poprawy salda sektora finansów publicznych. Postawiono następujące hipotezy: możliwe jest uzyskanie trwałej nadwyżki salda sektora funduszy zabezpieczenia społecznego w określonych warunkach makroekonomicznych; obecne rozwiązania systemowe nie wpływają na trwałą poprawę salda funduszy zabezpieczenia społecznego. W badaniach zastosowano dynamiczny liniowy model zgodny. Stwierdzono, że saldo sektora funduszy zabezpieczenia społecznego może być dodatnie, a jego wpływ na stan finansów publicznych - korzystny. Saldo to determinuje zakres i rodzaj nie tylko stosowanych rozwiązań systemowych, ale także decyzji dyskrecjonalnych. Jednakże zmiany salda nie mają charakteru trwałego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim is to determine whether it is possible to achieve a permanent surplus of the social security funds subsector balance to improve the balance of the general government sector. Hypotheses: it is possible to achieve a permanent surplus of the balance of the social security funds subsector in certain macroeconomic conditions; current systemic solutions do not affect the lasting improvement of the balance of social security funds subsector. Model: A linear congruent dynamic model. Results: The balance of the social security funds subsector may be positive and its impact on public finance, favourable. This balance determines the scope and type of system solutions used, but also discretionary decisions. However, the balance changes are not permanent.(original abstract)
XX
Celem artykułu była ocena przebiegu prywatyzacji systemu emerytalnego w latach 1999-2006. Dokonano analizy wpływu reformy na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Przedstawiono istotę koncepcji wykorzystania przychodów z prywatyzacji na cele związane z przeprowadzeniem reformy.
EN
The aim of this article is to assess the actual use of privatisation revenues for purposes connected with pension reform in the years 1999-2006. To this end, the author analyses the impact of reform of the pension system on the financial situation of the Social Insurance Fund and reveals the essence of the concept of using privatisation revenues for purposes connected with this reform. In this context, the author analyses and assesses the functioning of the transitional period in the years 1999-2006. (original abstract)
XX
Artykuł jest poświęcony analizie wpłat na rachunek 51 z zastosowaniem analizy wariancji. Pod pojęciem wpłat autor ma na myśli wpływy gotówkowe pochodzące głównie ze składek na rachunek bankowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Analizę przeprowadzono na danych z 2015 r. Badanie potwierdziło, że pory dnia, dni tygodnia czy miesiące mają istotny wpływ na poziom wpłat na rachunek FUS-u. Jest to związane zarówno ze sposobem rozliczeń transakcji międzybankowych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z terminami opłacania składek przez płatników (5., 10. i 15. dzień miesiąca) oraz zachowaniami płatników składek, uwarunkowanymi regulacjami na poziomie obowiązujących przepisów prawnych i wewnętrznych zarządzeń w danym podmiocie gospodarczym, a także skłonnością płatników składek do regulowania swoich zobowiązań w obrębie danego roku kalendarzowego. Analiza wpłat, oprócz analizy strony wydatkowej, ma fundamentalne znaczenie w zarządzaniu środkami finansowymi. Zasadą czy też pewnym kryterium prawidłowego zarządzania finansami jest utrzymanie płynności finansowej. Dlatego też analiza ta jest niezbędnym ogniwem w procesie modelowania płynności finansowej zarządzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i prowadzenia jego gospodarki finansowej. (fragment tekstu)
13
Content available remote O funduszu wypadkowym - uwagi de lege lata i de lege ferenda
60%
XX
Fundusz wypadkowy jest jedynym funduszem wchodzącym w skład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wg prognoz w najbliższych latach będzie miał dodatnie saldo finansowe. Stwarza to możliwość jego usamodzielnienia - tak organizacyjnego, jak prawnego. Dzięki niewielkim zmianom legislacyjnym, w zasadzie bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwe jest unormowanie przynajmniej jednego z rodzajów ubezpieczeń. Podkreślić należy, że proponowane przez autora rozwiązanie nie jest oryginalne, gdyż na samo-dzielnych finansowo i prawnie funduszach oparto funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych w II RP. Autor w opracowaniu wskazuje na możliwe kierunki zmian legislacyjnych i je uzasadnia.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the forecasts, accident fund is the only fund included in the Social Insurance Fund which will have a credit balance in the coming years. This enables it to become self-sustaining - both legally and organizationallyBy means of small legal changes, it is possible to normalise at least one type of insurances, without incurring any additional costs. It should be emphasized that the solution put forward by the author is not original, since the functioning of the social insurance system in the II RP was also based on legally and financially independent funds. In his study, the author points out potential directions of legal changes and justifies them.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza przychodów i wydatków FUS od 1999 r. do 2010 r. Okres ten obejmuje pierwsze lata działalności zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych oraz czas, w którym wprowadzano zmiany opóźniające realizację zamierzonych pierwotnie celów reformy. (fragment tekstu)
EN
The paper analyzes the revenue and expenditure of the Social Insurance Fund (SIF) from 1999 to 2010. This period covers the first years of the reformed social security system and the time at which a number of regulatory change was introduced. In the analyzed period both revenue and expenditure of social insurance increased, while revenues grew faster than expenses. The higher revenue growth marked by subsidies from the state budget than revenues from social security premiums. Among the largest share of expenditure accounted for transfers to the population, which were paid primarily in the form of pensions. The analysis shows that the reform of social security system, despite the delays in the implementation of certain objectives, contributed to many positive changes. It affected the growth of insured persons, a drop in payments of inability to work, and the increase in the average age of persons who have been granted pension benefits. (original abstract)
15
Content available remote Second Wrocław-Kraków Administrative Law Conference Held
60%
EN
The second annual meeting, titled Certainty of the Legal Situation of an Individual in Administrative Law, was held in Wrocław on November 26th and 27th 2011. Faculty members and doctoral students from both the Jagiellonian University in Kraków and the University of Wrocław attended the meeting, which took place in the meeting hall of the Council of the Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wrocław. The first meeting, held in Kraków in 2010, was devoted to Time in Administrative Law. (fragment of text)
XX
Przedmiotem artykułu jest reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce, a zwłaszcza systemu emerytalnego. Autorka przedstawiła funkcjonowanie dotychczasowego modelu ubezpieczeniowego, następnie omówiła zreformowany, trójfilarowy system emerytalny.
EN
Building a market economy in Poland requires changes in social insurance system for employees, especially in pension scheme. The current system is in danger of financial break down within next few years. Reorganization of the system should prevent form above danger and create a safe, just, stable and perspicuous one. Principal rule, apart from repartition part, is introduction of compulsory and non-compulsory capital insurance. (original abstract)
17
Content available remote Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane w 2014 r.
51%
XX
W artykule scharakteryzowano emerytury przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 r. Analiza obejmuje emerytury finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - emerytury ze starego systemu emerytalnego i nowego systemu emerytalnego. Przedstawiono zasady nabywania prawa do emerytury w 2014 r. oraz scharakteryzowano przyznane emerytury według takich cech jak: wiek przechodzenia na emeryturę, staż pracy, płeć i wysokość świadczeń. W artykule wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article looks at the pensions granted by the Polish Social Insurance Institution (ZUS) in 2014 from the Social Insurance Fund under the old and the new pension systems. The author presents the relevant regulations and characteristics of the beneficiaries such as retirement age, professional experience, sex, as well as the pension amounts. The article is based on the data published by ZUS. (original abstract)
XX
Przedstawiono aktualny stan ubezpieczeń społecznych w Polsce: strukturę i zakres działania ZUS, zakres podmiotowy ubezpieczeń pracowniczych i pochodnych, rolniczych, zakres przedmiotowy ubezpieczenia: emerytury, renty, zasiłki i sposób finansowania ubezpieczeń społecznych.
EN
In the article the author describes the social insurance system in Poland as it functioned at the end 1994 allowing for the most significant changes introduced in the recent years. The author also discusses the basic principles and mechanisms on which the system of financing of the social insurance is based and the role of the institutions that are established to fulfil the tasks in the area of social insurance.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zasad jego finansowania w latach 1990-1995. Autor przedstawił ogólny zarys organizacyjny systemu, a następnie zanalizował mechanizmy finansowe zachodzące w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.
EN
The article "Financing social insurance in Poland from 1990 to 1995" presents the financial system of social insurance in primary years of the economic transformation in Poland. In the first part of the article, the author presents the organization structure of the system. Next, he describes the principles of the public insurance funds. The author also shows the mechanism of subsidizing the social insurance benefits from the national budget and the economic results of that redistribution. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy dotychczasowy, nieefektywny system emerytalny może obecnie być zastąpiony w Polsce przez model wynikający ze wzorów i tradycji anglosaskich. Autor opowiada się za zostaniem przy obecnym modelu i jego reformach oraz za odrzuceniem opcji zastąpienia go przez inny system.
EN
The article discusses some reasons for the crisis of social insurance in Poland and presents the fundamental assumptions of the reform of the old age pension system in Poland basing on the programme entitled. "Your old age pension - security thanks to variety". It has been ponted out that the old age pension system based on three pillars differs from the solutions in other European countries. Moreover, there have been presented numerous restrictions as to the possibility of transition to capital systems in Poland as well as the arguments against replacing of the currently applied repartition of means in old age pension scheme. The article also suggests how to solve the problems of the current old age insurance in Poland. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.