Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Manufacturing sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Celem tego opracowania jest identyfikacja tendencji zmian liczby pracujących w województwie dolnośląskim. Analizę rynku pracy można przeprowadzać, wykorzystując szereg metod ilościowych. Jedną z nich jest modelowanie ekonometryczne. Instrumentem badawczym analizy są ekonometryczne modele tendencji rozwojowej, umożliwiające opis mechanizmu rozwoju rynku pracy, który zależy wyłącznie od jego stanów poprzednich, nie uwzględnia natomiast wpływu otoczenia i innych czynników stymulujących rozwój badanego zjawiska. Na podstawie takich modeli można wnioskować o prawidłowościach zmian rynku pracy w regionie. (fragment tekstu)
2
100%
XX
Innowacyjność stała się immanentną cechą współczesnych gospodarek, warunkując ich trwały rozwój i zapewniając warunki ich konkurencyjności globalnej. Uznanie roli innowacji ma swoje odzwierciedlenie w zachodzących na rynku procesach społeczno-gospodarczych, które decydują o nowym podziale ról odrywanych przez przedsiębiorstwa i organizacje w skali globalnej i regionalnej1. Istotą globalizacji jest możliwość wykorzystania mechanizmów rynku w zwiększaniu produktywności gospodarki i wymuszanie działań prowadzących do wzrostu wartości organizacji. W warunkach globalnego rynku szansę rozwoju mają podmioty, które potrafią zwiększać swoją wartość poprzez innowacje. Głównym atrybutem konkurencyjności staje się więc właśnie zdolność do podejmowania przez organizację szeroko rozumianych działań innowacyjnych. Innowacje utożsamiane są ze zmianą i szansą na rozwój, mają bowiem wpływać na wzrost poziomu nowoczesności organizacji. Staje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w procesach zarządzania przedsiębiorstwem działaniom innowacyjnym nadawany jest wysoki priorytet w hierarchii celów, misji i filozofii firmy.(fragment tekstu)
EN
The presented results of surveys conducted in 2011 on 395 enterprises from the Lublin region indicate that the innovations and their applications are perceived as very risky activity and requires appropriate managerial competence. Operating disruption is not considered as a significant barrier for innovation. At the same time a barrier to access to capital vanishes with the size of the company and is the highest for the smallest entrepreneurs. For all companies the market mechanism has been demonstrated as an inspiration for generating and adopting innovation: market competitors' activities is more important than suppliers and customers activities. This applies especially to companies with the larger than local market presence.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wpływ innowacyjności na sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce poprzez równanie kondycji firm innowacyjnych i nieinnowacyjnych. (fragment tekstu)
EN
Wielkopolska is regarded as one of the most attractive regions in Poland, with a great social-economic potential, a large number of newly created private companies (SMEs) and the lowest unemployment. Results of studies carried out by the Central Statistical Office of Poland (GUS), Polish Agency of Enterprise Deyelopment, and on the basis of the MNiT grant Fri "Influence of the tissue of entrepreneurship on economic development - regional presentation" indicate that companies in Wielkopolska arę characterized by a Iow level of innovation. In order to recognize innovation activities as a comerstone of economic development, Iow innovation of companies - particularly from the SMEs sector - might pose a serious threat to further dynamic development of Wielkopolska. The main purpose of the article was to examine innovation activities of smali and medium-sized companies and present their influence on the economic situation of the region (voivodship). (original abstract)
XX
Unia Europejska jest organizacją, która od wielu lat stara się wspierać i faworyzować przedsiębiorczość, i dzieje się tak dlatego, że to właśnie ona ma największy potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, przy jednocześnie najniższych kosztach społecznych i korzystnym wpływie na pluralizm ekonomiczny. Autorem, który w swej twórczości przedsiębiorcy oraz innowacji poświęcił najwięcej miejsca, był J. Schumpeter. Jego niezwykle ciekawe teorie stanowią źródło rozwiązywania wielu dzisiejszych problemów związanych z sektorem MSP. Wiele działań podjętych przez Komisję Europejską stanowi realizację sporej części założeń schumpeterowskich. To, co jest podstawowym elementem działań Komisji to wyraźne dostrzeżenie roli innowacji oraz sektora MSP w unijnej gospodarce. Pomimo że działania skierowane na ten sektor nie zawsze są najlepiej wykonywane przez państwa członkowskie, to sama Komisja z pewnością podchodzi do całej sprawy poważnie, o czym świadczą stopniowe, aczkolwiek nie rewolucyjne zmiany w prawodawstwie unijnym skierowanym do MSP. Naukowcy zajmujący się teorią ekonomii zbyt często pomijają teorię Schumpetera w swych rozważaniach. Dzieje się tak być może dlatego, że powszechnie nazywana teoria schumpeterowska w swej istocie jest modelem, narzędziem badawczym służącym do przeprowadzania skrupulatnych analiz. Pomimo że model ten nie ma charakteru matematycznego, to jest w swej istocie niezwykle skomplikowany i wymaga od badacza niezwykłego dystansu oraz umiejętności oddzielania zjawisk faktycznie ekonomicznych, które da się wyjaśnić za pomocą teorii ekonomicznej, od zjawisk społecznych, które mają charakter socjologiczny. Dopiero takie podejście umożliwia dokonanie obiektywnej analizy bez popadania w ortodoksję, która w wielu miejscach zakłada niemalże transcendentność zjawisk.
XX
Biorąc pod uwagę liczbę aktywnych przedsiębiorstw sektora MSP w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa, zauważalna jest różnica pomiędzy tak zwaną Polską "A" i "B". W tak zwanej Polsce "A" średnio w analizowanym okresie przypadało prawie 49 aktywnych przedsiębiorstw sektora MSP na 1000 mieszkańców, zaś w Polsce "B" prawie 36 przedsiębiorstw. Interesującym z punktu widzenia przeprowadzanych analiz jest stan występujący w województwie zachodniopomorskim. W województwie tym liczba aktywnych przedsiębiorstw sektora MSP odbiega znacząco od województw o największej ich liczbie, natomiast w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwo to charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem, co może świadczyć o wysokiej przedsiębiorczości mieszkańców tego województwa.(fragment tekstu)
EN
In the study a development was dcscribcd number of small and medium enterprises in Poland in the regional arrangement in years 1998-2006. They also made analysis of the number active SML in converting into 1000 inhabitants in years 1998-2006 in analysed regions. Examinations have analytical character mainly and they are a part of a project, whom they made an attempt at determining the influence of small and medium enterprises on the Polish economy in years 1994-2006.(original abstract)
6
100%
EN
The following article deals with a novel approach to manufacturing in the context of the increasing demand for system and process integration. This integration chiefly applies to concrete facets of manufacturing tasks which must be taken into consideration in the stage of planning and preparation for complex production processes. Those facets are primarily exemplified by order types (such as production, service and cooperative commissions etc.), production models (e.g. discrete and process modeling), product categorization based on established criteria (e.g. production technology, complexity level, used materials and extras, weight, etc.) as well as many other aspects that hold great significance in the automatization of manufacturing processes. When more advanced orders are to be realized, one of the main challenges posed by this situation is the need to accomplish multiple operations which due to their different nature, scope and scale (e.g. varied processing types: heat and plastic treating, machining etc.) have to be conducted by different contractors. In order to address those key problems and reduce the negative impact of multimodality, the author proposes a manufacturing cloud (also known as cloud manufacturing) which is a variant of a groundbreaking, yet well-established concept - cloud computing. This paper presents the chief notions of this method created specifically with integrated multimodal systems and production processes. The author also highlights key problems that should be addressed before this solution can be used in practice. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł zawiera krótką charakterystykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Wielkiej Brytanii. We wstępnie nawiązano do roli, jaką odgrywa sektor małych i średnich podmiotów gospodarczych w krajach o gospodarce wolnorynkowej oraz przedstawiono cechy charakteryzujące ten sektor. W drugiej części publikacji zawarto podstawowe dane dotyczące sektora MŚP w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Następnie poruszono kwestię korzystania z doradztwa finansowego oraz wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania przez omawianą grupę podmiotów gospodarczych. Publikacja ta została w przeważającej mierze oparta na danych zawartych w raporcie dotyczącym finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, przygotowanym przez doktora Stuarta Fraser'a, Centre for Small and Medium-Sized Enterprises, Warwick Business School, University of Warwick.(abstrakt autora)
8
Content available remote Rola i znaczenie sektora MŚP w Finlandii
75%
XX
Artykuł prezentuje znaczenie Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Finlandii na przestrzeni lat na podstawie przeglądu literatury. przedstawiono wyniki tego sektora (jego profil SBA - Small Business Act) na tle innych krajów Unii Europejskiej. W dalszej części artykułu uwagę poświęcono wpływowi kryzysu na MŚP w Finlandii. W opracowaniu poruszono również zagadnienia związane z innowacyjnością w tym sektorze. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the importance of SME sector in Finland over the last several years. The performance of the sector is featured (SBA profile - Small Business Act) in comparison to other European Union countries. Moreover, the impact of the crisis on Finnish SME sector is described, as well as the issues of innovativeness. (original abstract)
9
Content available remote Efektywność wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw
75%
XX
Wynagrodzenie jest złożoną kategorią ekonomiczno-społeczną, stymulowaną przez szereg czynników o zróżnicowanym charakterze. Jedna z grup determinant ma charakter mikroekonomiczny. Zalicza się do niej między innymi sytuację ekonomiczną podmiotów. Autor zakłada, że wielkościami opisującymi efektywność funkcjonowania sektora przedsiębiorstw są: liczba pracujących, zysk netto na pracującego, wartość majątku obrotowego na jednego pracującego, wskaźnik rentowności sprzedaży oraz przeciętne realne wynagrodzenie brutto. Przy czym dokonano pewnej gradacji, tj. płacę przeciętna traktuje się jako zmienną objaśnianą wobec pozostałych wymienionych zmiennych, mających charakter zmiennych objaśniających.(abstrakt oryginalny)
EN
Compensation is a complex economic and social category, which is stimulated by several diverse character factors. One group are micro-economic determinants. They include the economic situation of entities. The author assumes that values that describe the efficiency of the sector companies are: number of employees, net profit per employee, value of current assets per employee, rate return on sales and the average real gross wage. There has been some gradation, i.e. the average wage is treated as explanatory variable to other variables listed above having the nature of explanatory variables.(original abstract)
10
75%
EN
The paper analyses the motives behind trade use credit in the Polish enterprise sector, based on the results of the 2016 NBP Annual Survey. It verifies the conclusions stemming from trade credit theories regarding both the main motives driving supply and demand for trade credit, as well as explaining the variation in their relevance across companies. The analysis shows that trade credit supply in Poland is driven to a large extent by suppliers' desire to win and maintain their customers: allowing deferred payments creates attractive terms of sale and is often a requirement set by clients with strong bargaining power. These results indicate high willingness of customers to settle their payments on a deferred basis, which could mirror an important fact uncovered by the survey: contrary to the assumptions made in many theories, trade credit proves to be a relatively cheap form of financing for the majority of the surveyed firms. As a consequence, trade credit could be perceived by firms as an attractive, standard tool used in day-to-day business rather than an expensive form of financing used only to address specific problems or achieve other benefits that would outweigh its high costs. Survey results provide some confirmation for this explanation of trade credit demand. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja dynamiki zmian w sektorze przedsiębiorstw funkcjonujących na terytorium Polski (ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich podmiotów w porównaniu ze zmianami zachodzącymi w całym sektorze przedsiębiorstw), a także zróżnicowania zmian liczebności tych podmiotów w układzie regionalnym. Zakres czasowy analizy obejmuje głównie lata 2004-2013. W pierwszej części artykułu uwagę poświęcono roli przedsiębiorczości, jej przeobrażeniom i dynamice zmian. W drugiej części zestawiono i poddano analizie materiał statystyczny dotyczący regionalnego zróżnicowania sektora przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is the identification of development trends in the corporate sector in Poland (with particular emphasis on small- and medium-sized enterprises in comparison with changes in the entire enterprise sector) as well as the diversity of the number of entities in the regions. The time scope embraces years 2004-2013 mainly. The first part of the article focuses on the role of entrepreneurship its transformation and the dynamics of change. In the second part we analyzed statistical material on regional disparities of the enterprise sector in Poland. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba diagnozy kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, możliwej na podstawie danych statystycznych GUS. U podstaw takiego zamiaru leży oczekiwanie, że badania statystyczne GUS i jego publikacje powinny umożliwiać ocenę ekonomiczno-finansową sektora przedsiębiorstw i poszczególnych sekcji gospodarki narodowej, potrzebną do podejmowania różnych decyzji, w tym zwłaszcza dotyczących pozyskiwania i inwestowania kapitału. Każda diagnoza powinna służyć doborowi celów i środków rozwiązywania trudnych problemów. Do takich w niniejszym artykule zaliczono pogłębiającą się niewypłacalność przedsiębiorstw i coraz wyraźniejsze przejawy upadłości ekonomicznej w znacznej części przedsiębiorstw w Polsce. Poszukiwano więc możliwości poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. O ile te polecane najczęściej w teorii i praktyce związane są z instrumentami rynku kapitałowego, o tyle poszukiwania autorki zostały skierowane na słabo rozpoznane dotąd procedury restrukturyzacji finansowej, których dostarcza prawo gospodarcze i cywilne, jako jedyne przydatne dla większości niewypłacalnych przedsiębiorstw i sektorów w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Przedsiębiorstwa, które utraciły płynność finansową i rentowność kapitału są pozbawione - na ogół - dostępu do rynku kapitałowego. Prawne procedury restrukturyzacji są dla nich o wiele większą szansą naprawy finansów, ale - jak wynika z analizy funkcjonowania tych procedur - jest to szansa głównie dla dłużników. (fragment tekstu)
EN
In this report is discussed the range of the corporations sector in Poland and its financial result for years 1995-2002, including the major branches of national economy and also the structure of property. It is stated that the corporations sector require restructuring, particularly in the aspect of finances. This report indicates the major procedures of conducting alterations to the structure of corporations finances. They apply in particular to the mining and metallurgical industry and also to major enterprises, which play the important role on the labour market. At present of significance for restructuring enterprises is the new law of bankruptcy, which will be valid from 1.10.2003. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest rola czynników strukturalnych w kształtowaniu się płynności finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw w latach 2002-2008. Skupiono się w nim na wyjaśnieniu źródła dodatniego i stosunkowo mało wrażliwego na wahania koniunkturalne trendu wskaźnika płynności I stopnia, a także rosnącej z upływem czasu wariancji rozkładu płynności. Badanie wskazuje, że czynniki strukturalne stanowią istotną determinantę płynności finansowej przedsiębiorstw, jednak dominują czynniki wewnętrzne, związane z kondycją ekonomiczną oraz indywidualnymi decyzjami i strategiami przedsiębiorstwa, a także czynniki losowe. Wyniki nie dają również podstaw do tego, aby to w czynnikach strukturalnych upatrywać głównego źródła wzrostowego trendu wskaźnika płynności, a także rosnącej wariancji rozkładu płynności finansowej w sektorze przedsiębiorstw. Można wręcz przypuszczać, że gdyby struktura sektora przedsiębiorstw nie podlegała ciągłej ewolucji, wskaźnik płynności sektora mógłby rosnąć szybciej. Istnieją natomiast pewne przesłanki, które pozwalają przypisać czynnikom strukturalnym istotną rolę w wygładzaniu płynności sektora przedsiębiorstw w ramach cyklu koniunkturalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper examines the role of structural factors in the evolution of financial liquidity in the Polish enterprise sector in years 2002-2008. The main effort is made to explain why the trend of the first degree financial liquidity indicator is upward and relatively insensitive to business cycle fluctuations and why the heterogeneity of the liquidity distribution grows up. The research shows that structural factors play a statistically significant role in determining the financial liquidity of the enterprises, however, the other factors (economic condition, individual decisions and strategies, random factors) are of greater importance than structural ones. Moreover there are no reasons to claim that structural factors are the main source of the upward trend of the financial liquidity indicator and the growing heterogeneity of the liquidity distribution in the enterprise sector. Cautiously one might even say that if the structure of the enterprise sector had not evolved, the financial liquidity indicator would have been rising faster than in reality. On the other hand there is a rationale to believe that structural factors play a key role in smoothing the business cycle fluctuations of the financial liquidity in the enterprise sector. (original abstract)
XX
Innowacyjność to strategiczny cel społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie poziomu innowacyjności w wybranych krajach UE oraz określenie miejsca Polski. Z analizy danych wynika, że dysproporcje rozwojowe w zakresie innowacyjności są znaczne, a Polska zajmuje dość odległe pozycje w rankingach, pomimo wysoko ocenianych zasobów ludzkich. Wśród krajów Europy Środkowowschodniej najlepiej plasują się Estonia i Słowenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovations are a strategic goal of the European Union socio-economic development. This article aims to describe the level of innovation in selected EU countries and to define the place of Poland. The data analysis shows that disparities in innovation are significant, and Poland in the rankings is rather on distant positions, despite the highly rated resources. The best places among the Central and Eastern Europe countries has reached Estonia and Slovenia.(original abstract)
XX
Artykuł jest próbą wprowadzenia i klasyfikowania czynników wpływających na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Autor opisuje wybrane konstruktywne i destruktywne determinanty, które mają wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
EN
The paper is an attempt to introduce and classify factors affecting the functioning and development of small and medium enterprises in Poland. The author describes chosen constructive and destructive determinants that have an impact on the development of small and medium enterprises in Poland. (original abstract)
XX
Zamieszczono definicje przedsiębiorstwa mikro, małego i średniego. Omówiono sytuację makroekonomiczną Polski i Wielkiej Brytanii. Zamieszczono analizę sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście sytuacji makroekonomicznej obu krajów i innowacyjności gospodarek polskiej i brytyjskiej.
EN
The role of this paper is to emphasise the role of SMEs in two European countries: Poland and UK, from the point of view of their impact upon the economic growth and innovation in the two economies. The topic seems especially important nowadays, during the global crisis, as it clearly shows that small and medium sized enterprises still remain the largest source of new jobs, generate most of exports and introduce a lot of innovative solutions. This proves that SMEs' influence upon national economies is very strong. Compared to Poland, in the United Kingdom there are nearly twice as many small and medium sized enterprises. In effect, British economy develops faster than Polish and is much more innovative. The most important reason why SMEs in the UK outnumber those in Poland so vastly is the environment in which British companies operate -much more business-friendly than in Poland, as confirmed in the World Bank report called Doing Business. In order to improve conditions of opening, operating and closing businesses in Poland, Polish authorities could and indeed should analyse solutions adopted in the United Kingdom, and, where possible, implement them in our country. Such benchmarking can contribute to minimising bad impact of crisis upon Polish economy and improve its competitive and innovative edge in order to improve the growth of Polish economy in the future. (original abstract)
EN
The article presents the experiences of Mexican SMEs in implementation of world class manufacturing methods. The author attempts to find the justification of success or failure in introduction of models, methods, and techniques of world class manufacturing by Mexican businesses. Market situation of Mexican SMEs in recent years is described, chief factors influencing effectiveness of implementation of certain manufacturing method are analysed. (original abstract)
EN
The aim of the article is to propose a universal approach towards describing the characteristics of a remuneration system and its specific features. The proposed methodology could be a useful tool supporting the diagnosis of a pay system, not only in business, but also in non-profit organizations, like public administration, for it takes into account specific goals of public administration, for instance impartiality, political neutrality, and continuity. Described model is based on measuring the level of influence of the following factors on pay system: job worth, performance, labor market, competences and duration of employment - their intensity could be easily translated into hierarchy of the goals of a given pay system. (original abstract)
XX
Wkład nauki w rozwój gospodarczy zależy, od stopnia w jakim przedsiębiorstwa są w stanie zatrudniać wiedzę, którą generują. Ten artykuł sporządzono na podstawie raportu z badania nigeryjskich przedsiębiorstw produkcyjnych, którego celem było ustalenie poziomu i zakresu interakcji przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim zawierającym uniwersytety i publiczne instytucje badawcze i ich implikacje dla tworzenia lokalnych możliwości technologicznych. Wyniki badania pokazały, że podczas gdy firmy stosują istniejące procesy produkcyjne do wytwarzania produktów, które są nowe w Nigerii to możliwości R&D (badań i rozwoju, ang. research and development) są wciąż stosunkowo słabe. Środowisko akademickie zajęło najmniej ważną pozycję w postrzeganiu przez przedsiębiorstwa jako źródło wiedzy, które pociąga za sobą nowe projekty albo realizację istniejących innowacyjnych projektów. Firmy na ogół postrzegają jakość R&D na uniwersytetach i w instytucjach badawczych jako niską instytuty badawcze będą niskie, i od tego zależy ich ograniczony wewnętrzny R & D. Z tego wynika, że budowanie lokalnych zdolności technologicznych wymagałoby podniesienia jakości badań i rozwoju na uniwersytetach i w instytucjach badawczych oraz aktywną promocję wspólnych projektów badawczo-rozwojowych między przedsiębiorstwami i uczelniami/ośrodkami badawczymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The contribution of academia to economic development depends on the extent to which firms are able to employ the knowledge they generate. This paper draws from the report of a survey of Nigerian manufacturing firms aimed at ascertaining the level and scope of firms' interaction with the academia comprising of universities and public research institutes, and their implications for building local technological capability. The results of the study showed that while firms have used existing production processes to manufacture products that are new to Nigeria, R&D capability is still relatively weak. The academia took the least position in the perception of firms as source of knowledge that had resulted in new projects or completion of existing innovative projects. Firms generally perceive the quality of R&D in the universities and research institutes to be low, and hence depend largely on their limited in-house R&D. It thus follows that building local technological capability would require raising the quality of R&D in universities and research institutes, and active promotion of collaborative R&D projects between firms and universities/research institutes. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kształtowania poziomu zatrudnienia oraz jego dynamiki w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Poza tym nadrzędnym celem jest ukazanie stopnia wpływu płacy minimalnej na poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zostanie przedstawiona istota oraz poziom płacy minimalnej w Polsce. Druga część będzie stanowić o dynamice zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Natomiast ostatnia część oparta zostanie na analizie statystycznej oraz określeniu stopnia wpływu najniższego wynagrodzenia na poziom zatrudnienia w regionie łódzkim.(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present the development of employment and its growth in the corporate sector in the Lodz province. Besides the overall goal is to show the degree of the impact of minimum wages on employment in the corporate sector. The development consists of three parts. The first chapter will be presented and the level of the minimum wage in Poland. The second part will represent the dynamics of employment in the corporate sector in the province. The last part will be based on statistical analysis and to determine the degree of the impact of minimum wage on employment in the region of Lodz.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.