Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 411

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Press
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
XX
Autor przedstawia początki prasy w Polsce, omawiając wcześniejsze inicjatywy, które zaowocowały opublikowaniem na początku stycznia 1661 r. "Merkuriusza Polskiego". Omówiono zwłaszcza życie i twórczość oraz działalność Jana Aleksandra Gorczyna i Łukasza Opalińskiego, którzy patronowali inicjatywie wydawania "Merkuriusza". Po szybkim upadku pisma polska prasa periodyczna rozpowszechniła się dopiero od 1729 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the beginnings of the press in Poland, discussing also earlier initiatives which resulted in publishing, in early January 1661, of "Merkuriusz Polski". He focuses on the life, artistic work and activity of Jan Aleksander Gorczyn and £ukasz Opaliñski who provided patronage for the initiative of publishing "Merkuriusz". After the periodical's closing, Polish press did not become popular until 1729. (original abstract)
2
Content available remote Czasopismo "Panteon Polski" i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz
100%
XX
Artykuł przedstawia zarys dziejów czasopisma "Panteon Polski", jedynego w prasie polskiego międzywojnia, którego podstawowym celem było upamiętnienie poległych uczestników walk o niepodległość Polski (1914-1918) oraz o granice Rzeczypospolitej (1918-1921). Z czasem tematyka pisma objęła wszelkie działania na rzecz odbudowy państwa polskiego. W artykule przedstawiono tematykę i krąg autorów pisma, sylwetkę jego redaktora Zygmunta Zygmuntowicza oraz działania mające na celu utrzymanie pisma na rynku(abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the history of magazine "Polish Panteon". In period between two World Wars it was the only magazine in Poland which aimed at commemorating those who fought for independence of Poland (1914-1918) and the Polish borders (1918-1921). Subjects of publications further evolved towards covering of activities for reconstruction of the Poland's state. The paper looks at main subjects, authors and editorial actions to foster its position on the market with the special emphasis on the role of Zygmunt Zygmuntowicz - editor of "Polish Panteon(original abstract)
XX
Artykuł jest próbą oceny wizerunku prasowego Festiwalu "Łódź Czterech Kultur" na łamach łódzkich dzienników regionalnych "Dziennik Łódzki" i "Express Ilustrowany" w latach 2010-2014. Autor posłużył się metodą ram interpretacyjnych (framing analysis) w celu ustalenia dominującej ramy, przez którą było relacjonowane wydarzenie kulturalne związane z historią Łodzi i odnoszące się do jej wielokulturowości. Podjęta analiza prasoznawcza miała wskazać w materiale badawczym następujące ramy: "ramę konfl iktu", "ramę ludzkich spraw", "ramę odpowiedzialności", "ramę moralności", "ramę ekonomii". (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting an image of "Łódź of Four Cultures" Festival in the regional dailies of Łódź: "Dziennik Łódzki" and "Express Ilustrowany" (2010-2014). The author used the framing analysis to examine the ways in which this cultural event related was reported in line with presenting history of Łódź and supporting multiculturalism. The press analysis was conducted by using yhe following frames: "the frame of confl ict", "the frame of human affairs", "the frame of responsibility", "the frame of morality" and "the frame of economy". (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę kilkunastu agencji prasowych działających po drugiej wojnie światowej w europejskich i pozaeuropejskich krajach socjalistycznych. Omawiane instytucje wymieniały na zasadzie wzajemności serwisy informacyjne z Polską Agencją Prasową, utrzymując kontakty na płaszczyźnie bilateralnej i multilateralnej. Od 1954 r. organizowano cykliczne narady dyrektorów generalnych agencji prasowych krajów socjalistycznych mające na celu koordynację kierunków polityki informacyjnej. W serwisach omawianych agencji prasowych ściśle przestrzegano zasady reglamentacji informacji na temat sytuacji wewnętrznej w poszczególnych krajach socjalistycznych. Wyjątek stanowiła węgierska agencja prasowa MTI, która jako jedyna zamieszczała materiały o charakterze krytycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents characteristics of a number of press agencies operating after World War Two in Communist countries in Europe and elsewhere. The organisations being reviewed exchanged news bulletin with the Polish Press Agency on a reciprocity basis, maintaining bilateral and multilateral relationships. From 1954, meetings of managing directors of press agencies from Communist countries were regularly held to coordinate directions in information policy. Press agencies being reviewed put restrictions on access to information on internal situation in specific Communist countries in their news bulletins. An exception was the Hungarian press agency MTI, which was the only one to publish materials of critical nature (original abstract)
XX
Celem i sensem działalności dziennikarskiej jest dostarczanie informacji i sprawowanie kontroli społecznej przez krytykę prasową. Działalność dziennikarska stanowi mechanizm kontrolny istotny dla prawidłowego funkcjonowania demokratycznych struktur. Krytyka prasowa, chociaż cenna i pożądana, nie jest jednak wartością absolutną, ma granice, po przekroczeniu których stanowi nadużycie swobody wypowiedzi. Wyznaczenie granic krytyki prasowej in abstracto jest bardzo trudne, niemniej jednak konieczne ze względu na ochronę innych dóbr i wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim and meaning of journalistic activity is to providing information and use journalistic criticism as tool of social control. Journalistic activity is an important control mechanism that contributes to the proper functioning of democratic structures. Criticism of the press, although valuable and desirable, is not an absolute value. It has its limits, beyond which is an abuse of freedom of expression. Limitations for criticism of the press in abstracto is very diffi cult, but it is also necessary to protect other goods and values.(original abstract)
XX
Omówiono hurt prasowy jako system, cele hurtu prasowego jako systemu wyróżniające go od innych podobnych systemów, cele hurtu prasowego jako kryterium zasadności istnienia i odrębności wobec innych systemów. Na zakończenie przedstawiono działalność "RUCH-u" S.A. w systemie hurtu prasowego.
EN
Discussed press whole sale as a system and goals of press whole sale as a system. In closing shows activity of "RUCH" S.A. in system of press wholesale.(M.P.)
EN
The aim of this article is to present the results of a research on media and policy relations in Polish media system. The authors use acontent analysis of the press to show the bias of the Polish weekly and an attitude of editors to a specific subject in political context. The analysis of presented results shows a specific model of journalism and the model of media-politics relations in Poland.(original abstract)
XX
Wiosną 2010 r. ukazała się książka Grażyny Gzelli pt. Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914, która jest wynikiem badań autorki nad "Gazetą Grudziądzką", od jej powstania do wybuchu pierwszej wojny światowej, kiedy to zawieszono prawo prasowe i wprowadzono cenzurę prewencyjną. Założyciel periodyku Wiktor Kulerski, polski działacz społeczno-polityczny, dziennikarz i wydawca, wybrał Grudziądz na miejsce powstania i ukazywania się swego dziennika ze względów sentymentalno-rodzinnych oraz w opozycji do polakożerczej gazety "Der Gesellige", wychodzącej w mieście od 1826 r., która "szerzyła spustoszenie w duszach dorosłych Polaków". (...) Autorka publikacji swoje badania nad "Gazetą Grudziądzką" prezentowała na posiedzeniach Komisji Prasoznawczej PAN w Krakowie w 2009 r. Jej nowa książka znakomicie wpisała się w lukę badawczą, dotycząca dociekań nad polską prasą końca XIX i początków XX w., a w szczególności roli redaktorów odpowiedzialnych czasopism na terenach byłego zaboru pruskiego. (fragment tekstu)
XX
W XXI w. rola mediów i ich wpływ na świadomość społeczną w większości aspektów życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego jest bardzo duża. Obraz rzeczywistości kreowany przez media i przekazywany społeczeństwu na temat wydarzeń, o których większość odbiorców może się dowiedzieć wyłącznie za ich pośrednictwem, bywa jednostronny lub niepełny, co jednak nie zawsze jest wynikiem dziennikarskiej nierzetelności lub braku specjalistycznej wiedzy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród korespondentów wojennych i oficerów prasowych przy polskich kontyngentach wojskowych biorących udział w operacjach wsparcia pokoju. Prezentuje szczegółową analizę współzależności, stosunków między obiema grupami, a także innymi oddziałami operującymi w trakcie misji oraz wkład oficerów prasowych w powodzenie lub porażkę misji. Artykuł ponadto omawia rolę oficerów prasowych w całym procesie, a także znaczenie różnorodnych czynników decydujących o jakości działalności w obszarze public affairs. (abstrakt oryginalny)
EN
In the XXI century, the role of the media and their influence on social awareness in most political, economic, cultural and social aspects is gradually rising. The "picture" of reality created by media and processed to society about events that most of the audience can possess only through such means, is sometimes one-dimensional or incomplete, which is not always an effect of journalists' unreliability or lack of specialist knowledge. The aim of the article is to present research results which was conducted among public affairs officers and war correspondents in Polish military contingents participating in peace support operations. It deals with detailed analysis of the interdependences, relations between the two groups and other units operating during missions and the contribution of public affairs area to the success or failure of the mission. It discusses the role of public affairs officers in the process as well the importance of various factors determining the quality of PA activity. (original abstract)
XX
Celem autora omawianej publikacji jest całościowe przedstawienie dziejów prasy lwowskiej, od jej początków, lokowanych w II połowie XVIII w., do roku 1945. Trzeba podkreślić, że jest to zadanie niezwykle ambitne, wymagające ogromnej wiedzy, doświadczenia, wielkiej cierpliwości i wytrwałości badawczej. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie te cechy i warunki autor spełnia. Dzięki temu otrzymaliśmy książkę ważną, ciekawą i potrzebną. Przedstawiając historię prasy lwowskiej, Jerzy Jarowiecki posłużył się sprawdzonym także przez innych badaczy kryterium chronologicznym, uznając za celowe "utrzymanie przyjętych w badaniach historycznych nad prasą polską przedziałów czasowych zastosowanych przy redagowaniu poszczególnych tomów Historii prasy polskiej w latach 1976-1980 pod redakcją prof. Jerzego Łojka, opracowanej w Instytucie Badań Literackich PAN". Można przyjąć, że książka składa się z czterech części (chociaż formalnie takiego podziału nie ma). W pierwszej przedstawione są dzieje prasy lwowskiej do roku 1867, w drugiej - w latach 1867-1918 (czyli w okresie autonomii Galicji), w trzeciej - w czasie II Rzeczypospolitej, w czwartej - w latach wojny i okupacji (1939-1945).(fragment tekstu)
XX
W artykule podano wyniki analizy zawartości dzienników wydawanych przez Verlagsgruppe Passau w Niemczech ("Passauer Neue Presse") i w Polsce ("Gazeta Wrocławska"). Badanie polegało na porównaniu relacji obu gazet, dotyczących rozszerzenia Unii Europejskiej o Polskę. W badaniu wykorzystano pojęcie ram interpretacyjnych, co pozwoliło na uwypuklenie podobieństw i różnic w relacjonowaniu procesu rozszerzenia przez oba dzienniki. W artykule zwrócono uwagę na wspólne cechy relacji "PNP" i niemieckiej prasy opiniotwórczej oraz na podobieństwo ram wykorzystywanych przez "GWr" do ram obecnych w polskim dyskursie prasowym. Badanie dotyczyło okresu od 1.06.2001 do 30.06.2004 r. - w tym czasie miały miejsce najbardziej zaawansowane przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, prezentuje się też dwa pierwsze miesiące obecności Polski we Wspólnocie(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the content analysis of two different regional dailies published by the Verlagsgruppe Passau in Germany ("Passauer Neue Presse") and in Poland ("Gazeta Wrocławska"). The aim of the research was to compare the coverage on the enlargement of the European Union in 2004, when Poland became a full member of the community. Drawing on definitions of framing, the paper focuses on the similarities and differences in the coverage of both newspapers. Moreover, the research explores the extent to which there is an affinity between the framing of the issue by the "PNP" and German quality newspapers on the one hand, and the "GWr" and Polish newspapers on the other hand. The study covers the period between 1.06.2001 and 30.06.2004 which refers to the most advanced stage of negotiations between Poland and EU and first two months of Polish membership in the European Union(original abstract)
XX
W 1972 r. nestor polskiego medioznawstwa prof. Walery Pisarek wydał książkę pt. Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości, komentarze, reportaże. Natomiast nie przeprowadzono analogicznego badania frekwencji wyrazów dla polskiej prasy po 1989 r. W prezentowanym raporcie badawczym członkowie Koła Naukowego Obserwacji Polskich Mediów im. Stefana Kisielewskiego na Uniwersytecie Warszawskim przedstawiają wyniki projektu badawczego, dotyczącego używanych wyrazów w działach krajowych ogólnopolskiej, prestiżowej prasy codziennej (ang. broadsheet) w 2008 r. Wyniki list frekwencyjnych współczesnej prasy zestawione w tabele i wykresy pozwalają nie tylko wiarygodnie opisać język, jakim posługują się dzienniki, budując przed oczyma swoich czytelników określoną narrację świata przedstawianego, ale również postawić zajmującą diagnozę dyskursu medialnego, w którym prestiżowe gazety odgrywają przemożną rolę(abstrakt oryginalny)
EN
In 1972, the nestor of Polish media studies, professor Walery Pisarek, published Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości, komentarze, reportaże (Word frequency in press: news, commentaries, reports). Since then, no such study has been carried out, regarding word frequency in the press after 1989, until this research project. This paper presents the result of the project, carried out by members of Koło Naukowej Obserwacji Polskich Mediów (Scientic Observation of Polish Media Circle) at Warsaw University regarding the vocabulary used by national broadsheet dailies in 2008. It can be said that the results obtained do not only credibly reflect the language used by the dailies in building narration of the presented reality but are also a compelling diagnosis of media discourse, in which broadsheet newspapers play a leading role(original abstract)
EN
The study covers content analysis of the european uprising news represented in Turkish Media. 12 mainstream Turkish newspapers has been analysed between the dates of 1th - 30th July 2011. Correspodence analysis and mosaic plots has been used in order to develop a better picture. The news about "European uprising" found in only 65 newspapers of 236. As the main result, it can be stated that The uprising news in different newspapers on the same date are associated with the newspaper's perspective about democracy, human rights and global citizenship. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zbioru reportaży Aleksandra Janty-Połczyńskiego pt. Wracam z Polski w kontekście historycznym, medioznawczym i społecznym. Tom wydany w Paryżu w 1949 roku (wówczas opatrzony tylko pierwszym członem nazwiska) przyczynił się do rozdźwięków pomiędzy środowiskiem polskiego Londynu i paryską "Kulturą". Szkice, obrazki i reportaże zostały zapisane w perspektywie informacji zobrazowanej, a ich wydźwięk był wyraźnie w kontrze do wyobrażeń emigrantów o życiu w powojennej Polsce. Jantę-Połczyńskiego zafrapowały bowiem wszechobecne nastroje entuzjazmu i odnowy, które przeczyły krytycznym wieściom rozpowszechnianym w prasie emigracyjnej. Na uwagę zasługuje forma reportaży potwierdzająca tezę o synkretycznym charakterze gatunku. W analizie przydatne okazały się współczesne kategorie opisu, np. świata przedstawionego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is presentation of reporting book Wracam z Polski by Aleksander Janta-Połczyński in historic, mediumistic and social context. Volume issued in Paris in 1949 (sign Aleksander Janta) has become one of the causes of dissension among Polish enviroment in London and paris "Culture". Essays, pictures and reportages have been written in book in prospect of information illustrated. Moreover, their connotation was visibly in opposition for imagination of emigrants about life in post-war Poland. Janta-Połczyński was fascinated omnipresent mood of enthusiasm and renovations contradicting a critical informations spread in emigration press. Noteworthy is form of reportages, confirming the thesis of the syncretic nature of the genre. Modern categories of description are useful, for example the world presented.(original abstract)
XX
Prezentowany artykuł stanowi próbę ukazania tematu Niemców i niemieckości oraz jego ewoluowania w publicystyce prasowej Andrzeja Szczypiorskiego. Na podstawie tekstów opublikowanych w latach 1965-2000 można dostrzec nie tylko rozległość zainteresowań autora, zajmującego się zarówno sprawami społecznymi historią, jak i polityką, zagadnieniem niemieckiej winy i kary, stosunków z Polakami. Ważną rolę w kształtowaniu się jego poglądów odgrywały także doświadczenia osobiste oraz liczne podróże do NRD i RFN. Analiza opinii prezentowanych w tekstach wskazuje ponadto, że odzwierciedlają one przeobrażenia charakterystyczne dla ogólnego obrazu publicystyki autora - do połowy lat siedemdziesiątych Szczypiorski reprezentuje stanowisko zgodne z oficjalną polityką polską, w późniejszych wypowiedziach podkreśla swój indywidualny osąd. (abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces the subject of Germans and Germanism and the evolution of these concepts in the editorials of Andrzej Szczypiorski. The texts Szczypiorski published between 1965 and 2000 show the extensiveness of the writer's interests. He was keen on social matters and history, politics, the problem of German guilt and punishment and the relations between Germans and Poles. His personal experience and numerous travels to Eastern and Western Germany played an important part in shaping his views. The analysis of his texts indicates, that they reflect the changes characteristic of the general picture of the author's journalism. Up until the mid-1970s Szczypiorski takes a stance in accordance with the official Polish policy, however in his later statements he emphasises his own, individual judgement. (original abstract)
XX
Rewelacyjnie skuteczny sposób na resocjalizację czy wyrzucanie pieniędzy podatników w bioto? Prasa więzienna, której twórcami są osadzeni w zakładach karnych i aresztach, to kontrowersyjny temat. Krytycy tej nowatorskiej formy resocjalizacji przewyższają liczbą jej zwolenników. Trudno się temu dziwić, skoro tak naprawdę ludzie, których nic nie łączy z więzienną rzeczywistością, po prostu nie mogą zdobyć informacji na temat czasopism redagowanych przez skazanych i aresztowanych. W polskich jednostkach penitencjarnych ukazuje się łącznie kilkadziesiąt tytułów gazet przygotowywanych przez więźniów. Czy te pisemka zasługują na miano prasy? Jak uzasadniają celowość ich istnienia dyrektorzy placówek penitencjarnych? Co sądzą o nich sami więźniowie? Artykuł jest próbą odpowiedzi na te pytania. (abstrakt oryginalny)
EN
A revolutionary way to rehabilitate inmates or a waste of the taxpayers' money? Penitentiary press and its creators, inmates in prison, are a controversial issue. At present, there are more critics of this innovative idea than there are supporters. This is not surprising if people who are not part of the penitentiary reality cannot obtain information about the press edited by the prisoners. In Poland there are presently a few dozen newspapers of penitentiary press. But can do these publications desei've to be called press? How do the prison wardens justify their usefulness? What are the inmates' opinions on the subject? This article attempts to answer these questions. (original abstract)
XX
Pracę Iwony Hofman traktować należy jako kompendium wiedzy o problematyce krajów: Ukrainy, Litwy, Białorusi w szerokim kontekście paryskiej "Kultury". Jest to wiedza o tekstach, wydarzeniach i działaniach, nie pogłębiona jednak ich twórczą interpretacją. Autorka nie wychodzi poza tezy już postawione. (fragment tekstu)
XX
Historycy prowadzący badania naukowe w Polsce przed 1989 rokiem poddawani byli nieustannym naciskom ideologicznym. Oficjalna historiografia oparta była na modelu marksistowskim, a pożądane wzorce zachowań czerpano z doświadczeń radzieckich. Pomimo tych utrudnień wielu historyków starało się zachować niezależność i obiektywizm we własnej twórczości naukowej. Artykuł dotyczy recenzowania prac publikowanych przed 1989 rokiem w obiegu oficjalnym oraz nielegalnym, które omawiano systematycznie na lamach "Zeszytów Historycznych" Jerzego Giedroycia, stanowiących jedno z najważniejszych emigracyjnych czasopism poświęconych najnowszej historii Polski. Obrazuje ambiwalentny stosunek historyków emigracyjnych do różnych postaw badawczych, prezentowanych przez przedstawicieli nauk humanistycznych w Polsce Ludowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Historians who had conducted scientific research before 1989 were subjected to incessant ideological pressure. Official historiography was based on the Marxist model and desirable patterns of behaviour were derived from Soviet experiences. Despite all these difficulties many historians tried to retain independence and objectivity in their research work. This article focuses on the reviews of writings in official and illegal circulation published before 1989 which were systematically discussed in Jerzy Giedroyc's "Zeszyty Historyczne". one of the most important emigration periodicals dedicated to the newest history of Poland. It represents emigration historians' ambivalent attitudes to different research stances presented by representatives of humanistic studies in Poland. (original abstract)
19
Content available remote Jan Załubski, Prasa wielkopolska II połowy XX wieku
80%
XX
Synteza prasy wielkopolskiej pióra Jana Załubskiego porządkuje wiedzę o przeszłości, wytyczając zarazem kierunki przyszłego rozwoju gazet regionalnych. Kilka wniosków autora warto w konkluzji przytoczyć, aby zachęcić czytelników do wnikliwej lektury. Zebrany materiał pozwala stwierdzić badaczowi, że wbrew obiegowym sądom prasa polska drugiej połowy XX wieku podlegała transformacji nie tylko w latach 1989-1990. Na przykładzie Wielkopolski można sformułować pogląd o stałej ewolucji rynku prasowego, przyspieszającej jedynie w rytmie przemian politycznych. Autor przystępnie i ze znawstwem opisuje ten proces w wyraźnie zarysowanych sekwencjach czasowych oraz problemowych. (fragment tekstu)
20
Content available remote Dlaczego Polacy nie czytają gazet?
80%
EN
Answering the question embodied in this article it could be stated that Poles aversion to newspapers is due to a number of causes. Firstly, it is a historically-conditioned problem emanating not only from the loathing for newspapers fulfilling propaganda functions,but also in connection with the dismantling of the tolerably efficient system of press distribution as well as the propagation of the press developed in the era of the People’s Republic of Poland. It is also expedient to acknowledge as historical the demonopolization process of the Polish press market, which instigated the audience to various reading experiments that usually resulted in relinquishing reading of the daily press. Extreme commercialization of the press market and the introduction of such products as advertisement and free newspapers undermined the survival of the information and journalistic press. Originally, the destabilization of this market caused press competitions and later on various gadgets. The newspaper, more and more to a less extent a medium of communications and a cultural good, became a simple market product promoted by the same methods as in the instances of soap, mayonnaise or washing powder. If we should add to this the incessant pursuit of advertisement and the neglect of editorial content, then there will emerge a group of subsequent factors that will effectively alienate Poles from the daily press. The future survival of printed newspapers will certainly be challenged by computer users. The young polish generation currently rarely fall back on classical printed matter, seeking all information, above all, on the net. What results this will yield will be seen in the near future.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.