Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W 2007 r. eksport produktów mleczarskich może osiągnąć rekordowy poziom. Barierą dalszego wzrostu eksportu w warunkach dobre) koniunktury cenowej na rynku światowym pozostają kwoty mleczne. Równocześnie wystąpił znaczący wzrost importu, ale jego udział w podaż) rynkowej wciąż pozostaje niewielki. Niekorzystny wpływ na opłacalność transakcji eksportowych ma aprecjacja złotego. Następują korzystne zmiany w strukturze towarowej eksportu, gdyż wzrasta udział produktów przetworzonych. Wymiana handlowa sektora mleczarskiego jest coraz bardziej związana z rynkiem unijnym i to ona głównie powoduje wzrost cen na rynku krajowym.
EN
It is possible for the export of dairy products to reach the peak level in the year 2007. However the milk quotas still remain the barriers for the further increase of the export under favorable economic conditions on the international market. At the same time the significant increase of the import has occurred, nevertheless its share in the market supply is still small. Currency exchange rate has a negative influence on the profitability of the export transactions. Positive changes are taking place in the structure of export, as the processed products share is increasing. Trade exchange of the dairy sector reveals stronger relations to the EU market. It is the main factor of the price increase on the domestic market.
EN
Supply chain restructuring and its impact on farmers has become the subject of interest among agricultural economists. However, there have been relatively few studies trying to quantitatively asses this issue. With data from the dairy sector in Poland, we investigate factors determining farmers’ participation in the modern market channel and the impact of supply-chain modernization on farm revenues. We find that joining the modern market channel is crucially dependent on access to funds and facilitated by having larger cow herds. Further, with the help of instrumental variables, it is shown that joining themodern market channel positively affects farmers’ revenues.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie magazynowania i transportu w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka. Poziom organizacji wybranych obszarów logistyki oceniono w zależności od wielkości przedsiębiorstw mleczarskich. Badane obiekty sklasyfikowano jako mikro&małe (do 49 pracowników), średnie (50–249 pracowników) oraz duże (powyżej 250 pracowników). Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka jest na dość niskim poziomie – o czym świadczy chociażby dość duży odsetek przedsiębiorstw bez wyodrębnionego działu logistyki, nieracjonalizujących tras i ładowności środków transportu, czy nie dokonujących pomiaru poziomu obsługi klientów. Najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie logistyki posiadają duże przedsiębiorstwa mleczarskie, w których m.in. najczęściej funkcjonują odrębne działy logistyki oraz najczęściej korzysta się z outsourcingu usług magazynowych i transportowych.
EN
The paper presents some technical and organizational solutions in logistics in Polish dairy enterprises. The level of logistics organizations in selected areas were evaluated depending on the size of firms. The companies were classified as micro&small (up to 49 employees), medium (50-249 employees) and large (over 250 employees). The analysis shows that the scope and level of applied logistics solutions in dairy enterprises is very diverse. The most advanced solutions in logistics have large enterprises, which include mostly to the existence of separate departments of logistics, the most outsourcing storage and use of transport services.
PL
Ocena konkurencyjności polskiego sektora mleczarskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej potwierdza jego dobre przygotowanie do działalności na Wspólnym Rynku Europejskim. Polscy producenci i przetwórcy mleka wykorzystali tę szansę, efektywnie zwiększając eksport. Było to możliwe dzięki inwestycjom na modernizację produkcji oraz podniesienie i zapewnienie jej jakości. Sektor mleczarski dobrze radzi sobie w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym.
EN
The assessment of the Polish dairy sector after Poland`s accession to the EU confirms its suitable preparations to operating on the Common European Market. The Polish producers and processors of milk have taken advantages of the opportunities, which were given to them by the increase of export, what was the result of prior investments on modemization of production as well as improvement and assurance of quality of their products. The dairy sector manages to operate rivalry in the dynamic manner.
PL
Scharakteryzowano otoczenie, w którym funkcjonują firmy mleczarskie, przez analizę pięciu sił konkurencyjnych i analizę mapy grup strategicznych. Zidentyfikowano strategie konkurencji liderów sektora mleczarskiego. Liderami okazały się firmy specjalizujące się w określonym asortymencie produktów, koncentrujące się na wybranych grupach nabywców. Najlepsze mleczarnie stosują strategię koncentracji opierającej się na zróżnicowaniu lub przywództwie kosztowym. Mleczarnie, które chcą poprawić swoją pozycję rynkową, powinny integrować się i powiększać swój potencjał. Najbardziej efektywnymi formami integracji mogą być: alianse strategiczne, franchising i licencje.
EN
The question "what are the best strategies in dairy industry?" - is the main problem to dissolve in this article. In the first paragraphs the dairy industry economic situation is analyzed. Then the environment in which dairies operate is presented. It was done by both the analysis of five forces of competition and analysis of the map of strategic groups. Further the dairy leaders competitive strategies were identified. The dairy industry leaders are those firms, which have specialized, in specific assortments and which concentrated on buyers exactly defined groups. The best dairies have used the focus strategy based on differentiation or the low-cost leadership. Dairy sector is strongly dispersed. Dairies, which want to improve their market position, should integrate and enlarge their potential. In the opinion of author the most effective integration forms could be strategic alliances, franchising and license contracts.
PL
Dokonano przeglądu piśmiennictwa z ostatnich lat dotyczącego możliwości zastosowania transglutaminazy pochodzenia mikrobiologicznego do modyfikacji białek mleka. Omowióno związek między stopniem oligomeryzacji kazeiny a jej właściwościami funkcjonalnymi. Opisano również warunki i czynniki związane z tworzeniem się żelu kazeinowego indukowanego transglutaminazą oraz mechanizm tworzenia się wiązań sieciujących w kazeinie.
EN
Recent year's literature review concerning the use of microbial transglutaminase for milk protein modifications is presented. Relationship between casein oligomerization degree and functional properties of casein are reviewed. The conditions and factors that contribute to the formation of transglutaminase-induced casein gels and the cross-linking interaction mechanism between casein micelles are also described.
PL
Sektor mleczarski, podobnie jak całe rolnictwo, traktowany jest w negocjacjach akcesyjnych z UE jako dziedzina trudna, wrażliwa i wymagająca szczególnego traktowania zarówno przez Unię Europejską, jak i kraje kandydujące. Ostatnie negocjacje dotyczące rolnictwa poświęcone były ustalaniu poziomu kwot mlecznych dla nowych krajów członkowskich.
EN
The dairy sector, as with agriculture, is treated in the accession negotiations with the EU as an area of difficult, sensitive and requires special treatment in both the European Union and candidate countries. Recent negotiations on agriculture were devoted to determining the level of milk quota for new member states.
PL
W ostatniej dekadzie XX wieku nastąpiły w Polsce znaczne zmiany w produkcji, skupie mleka i jego jakości. Liberalna polityka gospodarki rynkowej, prowadzona z początkiem lat 90., w połączeniu z występującą w Polsce recesją gospodarczą, spowodowała znaczny spadek produkcji i skupu mleka. Zmniejszyło się pogłowie bydła i krów, a także ubyło dostawców mleka. Jednocześnie obserwuje się procesy koncentracji w produkcji mleka i dostosowanie gospodarstw do wymaganych standardów sanitarno-weterynaryjnych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Wzrosły wymagania dotyczące jakości mleka surowego. Jakość higieniczna mleka surowego zdecydowanie się poprawiła, szczególnie w okresie ostatnich dwóch lat obowiązywania nowej normy na mleko surowe. Artykuł omawia zmiany strukturalne, jakie wystąpiły w Polsce w produkcji i w skupie mleka oraz jakości surowca, opierając się na badaniach ankietowych przeprowadzonych w spółdzielniach mleczarskich.
EN
In last decade of XXth century, relevant changes have occurred in Poland in milk production, purchase and quality. Liberal market policy, started in 1990, hooked together with home economy recession, brought substantial fall of production and purchase of milk. Amount of cows as well deliverers were reduced. At the same time processes of production concentration and farms modernization, following the EU sanitary and veterinary standards, have been observed. Raw milk quality requirements have increased. Quality of raw milk has been considerably improved, especially in last two years, when new national raw milk standards have been enforced. These article presents structural changes, which have occurred in Poland in milk production, milk purchases and milk quality, based on questionnaires collected from dairy co-operatives.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie przewidywanych zmian na rynku mleczarskim w UE w latach 2004-2008. Sytuacja w rynku mleczarskim w Unii Europejskiej w najbliższym czasie kszłatować się będzie pod wpływem reformy tego rynku wynikającej z Agendy 2000 oraz rozszerzenia Unii o 10 nowych krajów członkowskich. Rozpoznanie przyszłej sytuacji na europejskim rynku mleczarskim jest również istotne dla polskich producentów i przetwórców, mleka. Obniżenie cen interwencyjnych na masło i mleko w proszku w UE od 2005 r. (o 15% w trzech etapach rocznych) spowoduje pogorszenie opłacalności produkcji mleka w proszku oraz masła. Przewidywany wzrost konsumpcji serów oraz świeżych produktów mleczarskich spowoduje wzrost ich cen oraz większe zainteresowanie producentów tą produkcją. Sytuacja krajów kandydujących na poszerzonym rynku wspólnotowym zależeć będzie od wynegocjowanych warunków, w tym uzyskanych kwot mlecznych oraz od poprawy jakości produktów mleczarskich, zwłaszcza serów.
EN
The aim of the paper is to present the foreseeable shifts on the EU milk market in 2004-2008. In the coming years the situation the EU milk market shall be determined by the reform of this market resulting from Agenda 2000, as well as by the EU enlargement (10 new member countries). Investigation of the future situation upon the European milk market is also essential for the Polish milk producers and processors. Lowering of the intervention prices for butter and skimmed milk powder (SMP) since 2005 (by 15% in three yearly stages) shall result in deterioration of profitability of milk powder and butter production. The anticipated growth of consumption of cheese and fresh milk products shall cause raise of prices as well as greater interest of manufacturers in those products. The situation of candidate countries on the expanded community market shall depend on the negotiated conditions, including the volume of obtained milk quotas, as well as on quality improvement of milk products, especially cheeses.
EN
Background: Agriculture is a production system in which the economic principles of organisation act in mutual dependence with its ecological boundaries. Objectives: Building on this premise, the paper evaluates performance of a chosen agricultural production system (dairy production in Slovenia) from two complementary perspectives, the socio-economic and the biophysical. Methods/Approach: The latter is presented by means of emergy analysis, which is a system-based approach that measures the aggregate work of biosphere needed for the provision of goods or services in the units of solar energy joules. The novelty aspect of this paper is the introduction of emergy indicators into the standard socioeconomic optimisation model of the chosen agricultural production system. The optimisation model based on linear mathematical programming is designed to empirically investigate different alternatives to the sector’s reorganisation. Results: The results of the optimisation models suggest considerable restructuring of the sector and, consequently, large discrepancies in the sector’s performance. Conclusions: The results suggest that further expansion of organic production systems as a result of a stronger environmental focus in farm management would improve the sector from both, the socio-economic and the emergy perspective. Moreover, even pursuing certain socio-economic targets may improve the sector’s biophysical performance and lower pressure on the local environment.
PL
Handel zagraniczny ma duże znaczenie dla sektora mleczarskiego ze względu na utrzymującą się na rynku krajowym przewagę podaży nad popytem. W kolejnych latach po akcesji do UE wzrastało dodatnie saldo wymiany handlowej. W 2009 r., w wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz pogorszenia się koniunktury na światowym i unijnym rynku mleczarskim, zmniejszył się eksport. Jednocześnie odnotowano wzrost importu, a w konsekwencji spadek salda. Podobne tendencje mogą wystąpić także w 2010 r., a zdecyduje o tym spadek produkcji i skupu oraz aprecjacja złotego. Wzrost wartości waluty krajowej niekorzystnie wpływa na konkurencyjność cenową oraz opłacalność transakcji eksportowych.
EN
Reflecting permanent surpluses of dairy products on the domestic market foreign trade is considered a very important issue for Polish dairy sector. Consequent years after the accession to the EU showed an increase the positive balance of trade. Due to world economic crisis and worsening situation on the EU and the world market a decline in Polish dairy export was reported in 2009. At the same time dairy imports grew up and thus the balance considerably declined. Similar tendencies are likely to take place also in 2010, which will be caused by decline in production and procurement as well as appreciation of Polish currency. The appreciation will erode the price competitiveness and so the profitability if export transactions.
PL
Polskie mleczarstwo charakteryzuje się względnie dobrą sytuacją ekonomiczno-finansową, ale w sektorze wciąż występuje wiele problemów, które wymagają pilnego rozwiązania. Do najważniejszych można zaliczyć rozdrobnioną strukturę podmiotową produkcji i przetwórstwa, niewielkie wykorzystania kwot mlecznych i zdolności produkcyjnych oraz mały popyt wewnętrzny i duże uzależnienie od koniunktury na rynkach zewnętrznych. Przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych jest warunkiem poprawy efektywności ekonomicznej branży, która stanowi podstawę budowy trwałych przewag konkurencyjnych.
EN
The Polish dairy sector is found in relatively good economic and financial condition. Nevertheless, the sector still faces numerous problems, which require urgent solution. They include, inter alia, the fragmented structure of milk producers and processors, low level of quota utilisation, strong reliability on external factors and a low domestic demand. The acceleration of restructuring processes is considered a crucial factor that would lead to improvement in economic efficiency of the sector which is a basis for comparative advantages in the long run.
EN
The main purpose of this paper is to evaluate the use of trade credit by dairies in Poland, taking into account their legal form – cooperative versus non-cooperative dairies. The survey covered 113 dairies in Poland, of which 55.8% were cooperatives and 44.2% were entities operating in another form. The study concerned  the years 2018–2020. The financial data used in this paper was retrieved from the Emerging Markets Information Service database (EMIS). The results show that trade receivables were an important item in total assets and current assets of dairies, and trade payables were an important source of financing their operations. During the period under consideration, the dairies surveyed reduced their use of trade credit, especially as a trade creditor. The number of net trade debtors increased in 2020 relative to previous years due to the increase in their number in the group of dairy cooperatives. The dairies surveyed were slightly faster in recovering trade receivables than repaying their obligations to suppliers. In 2020 relative to 2018, most dairies shortened their cash conversion cycle. Non-cooperative dairies showed higher average shares of trade receivables in total assets and current assets than cooperatives, which can be linked to differences in their goals. Dairy cooperatives paid off their trade payables and collected trade receivables faster, as well as managed their inventories more efficiently than their non-cooperative counterparts.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest ocena wykorzystania kredytu kupieckiego przez mleczarnie w Polsce z uwzględnieniem ich formy prawnej jako spółdzielczych lub niespółdzielczych mleczarni. Badaniem objęto 113 mleczarni w Polsce, z czego 55,8%  stanowiły spółdzielnie, a 44,2% – podmioty prowadzące działalność w innej formie. Analiza dotyczyła lat 2018–2020. Dane finansowe potrzebne do realizacji badania pozyskano z bazy EMIS. Badanie wykazało, że należności z tytułu udzielonego kredytu handlowego stanowiły ważną pozycję aktywów ogółem oraz aktywów obrotowych badanych mleczarni, a zobowiązania handlowe były istotnym źródłem finansowania ich działalności. W rozważanym okresie analizowane podmioty ograniczyły swoje zaangażowanie w zakresie wykorzystania kredytu kupieckiego, zwłaszcza w charakterze jego dawcy. W 2020 r. względem lat wcześniejszych wzrosła liczba biorców per saldo kredytu kupieckiego za sprawą zwiększenia się ich liczby w grupie spółdzielni mleczarskich. Badane mleczarnie nieco szybciej odzyskiwały należności handlowe niż spłacały swoje zobowiązania wobec dostawców. W 2020 r. względem 2018 r. w większości mleczarni odnotowano skrócenie cyklu konwersji gotówki. Niespółdzielcze mleczarnie wykazywały wyższe średnie udziały należności handlowych w aktywach ogółem oraz aktywach obrotowych niż spółdzielnie, co można wiązać z różnicami w zakresie ich celów. Spółdzielnie mleczarskie szybciej spłacały swoje zobowiązania handlowe i ściągały należności handlowe oraz sprawniej zarządzały swoimi zapasami niż inne podmioty z sektora.
PL
Mimo braku poprawy sytuacji na światowym rynku mleka w Polsce pojawiły się pierwsze przesłanki do jego stabilizacji. W czwartym kwartale ub.r. ożywił się wyraźnie eksport pod wpływem dewaluacji złotego. W styczniu br. Komisja Europejska wznowiła dopłaty do eksportu i wcześniej uruchomiła dopłaty do prywatnego przechowywania masła. Zapowiedziała też prowadzenie zakupów interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku tak długo, jak będzie to konieczne. Znaczna poprawa konkurencyjności polskich przetworów wskazuje, że przetwórcy mleka w Polsce będą w relatywnie korzystnej sytuacji, jeśli w najbliższych miesiącach wartość złotego nie wzrośnie nadmiernie, zwłaszcza że trudne decyzje obniżające ceny skupu mleka podjęto wcześniej niż w innych krajach członkowskich. Będą mogli szybciej zareagować na poprawę koniunktury na światowym rynku, podniesieniem cen płaconych rolnikom.
EN
In spite of the lack of recovery on the international dairy market, there were some signs of a stabilization of this market in Poland. In the fourth quarter export noticed significant recovery because of devaluation of zloty. In January 2009 the European Commission renewed export payments and also started payments for private storage of butter. The European Commission also promised intervention purchase of butter and skimmed milk powder as long as it will be needed. Significant improvement of competitiveness of Polish products shows that the Polish processors` market situation will be relatively good if the value of zloty does not increase too much in the nearest future. In Poland hard decisions concerning reducing of procurement prices were taken earlier than in other member countries. Thus, Polish processors will be able to promptly increase prices paid to farmers in case of improvement of the global economic situation.
EN
The modern stage of development of Byelorussian economy demands search of new solutions to old problems, especially with respect to agriculture. Despite of external well-being and measures taken for development of agriculture, the majority of enterprises can not effectively go on with production on their own. In many branches of production the state subsidies are granted. Various sorts of state grants If to consider structure of profit of the agricultural organizations its greater part represents a. In article are considered problems of innovative development of agriculture of Belarus, in particular the enterprises of dairy sector.
PL
Inicjatywa opracowania programu restrukturyzacji sektora mleczarskiego zrodziła się w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich, który następnie został przyjęty przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i opracowany jako program rządowy. Zadaniem programu przy pomocy wsparcia finansowego przedak-cesyjnego z UE i budżetu państwa jest dostosowanie polskiego sektora mleczarskiego poprzez wzrost konkurencyjności i efektywności do wymogów rynku UE. Do najważniejszych zadań w programie należy: koncentracja produkcji mleka, przyspieszenie konsolidacji i koncentracji zakładów mleczarskich i utworzenie własnej sieci dystrybucyjnej. Restrukturyzacja mleczarstwa polskiego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z zewnątrz branży, bez tej pomocy zostanie ona zmarginalizowana w ramach UE. Kwota mleczna dla Polski powinna docelowo wynosić ponad 13 mld l mleka, obejmując mleko przerobione w przemyśle, jak i będące w obrocie rynkowym.
EN
The idea of elaboration of restructuring programme for dairy sector was raised at National Union of Dairy Cooperatives. Then it was accepted by Polish Ministry of Agriculture and Food Economy and adopted as a government programme. The goal of the programme is to adjust Polish dairy sector towards EU requirements through improvement in competitiveness and efficiency with the use of EU pre-accession financial support and the support out of Polish budget. Main tasks of the programme are as follows: concentration of high quality milk production, speeding-up consolidation and concentration processes of dairy plants and establishment of distribution network. Financial support from external sources makes feasible the restructuring of Polish dairy sector. Without this support the process restructuring process will be of marginal importance within the EU Milk quota for Poland should be set at 13 bill litres including as well milk processed in the industry as milk that is being traded in the market.
EN
The modern stage of development of Byelorussian economy demands search of new solutions to old problems, especially with respect to agriculture. Despite of external well-being and measures taken for development of agriculture, the majority of enterprises can not effectively go on with production on their own. In many branches of production the state subsidies are granted. Various sorts of state grants If to consider structure of profit of the agricultural organizations its greater part represents a. In article are considered problems of innovative development of agriculture of Belarus, in particular the enterprises of dairy sector.
PL
Lizozym, dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym, jest wykorzystywany m. in. w przemyśle spożywczym, w tym w mleczarstwie. Celem pracy było ustalenie aktywności monomeru lizozymu hamującej rozwój bakterii Clostridium tyrobutyricum, powodujących wady serów. Stwierdzono, że lizozym jest skutecznym czynnikiem hamującym rozwój tych bakterii. Taki sam efekt bakteriostatyczny wystąpił po zastosowaniu lizozymu o aktywnościach od 250 do 5000 U/ml zawiesiny bakteryjnej. Jedynie obniżenie aktywności lizozymu do poziomu 100 U/ml nie dało żadnego efektu bakteriostatycznego wobec Clostridium tyrobutyricum. W przypadku monomeru lizozymu o czystości 99% skuteczną i zalecaną aktywnoscią jest wobec tego aktywność 250 U/ml.
EN
Lysozyme, due to its antibacterial properties, is used in food industry including the dairy. The aim of this paper was to establish the bacteriostatic activity of lysozyme monomer against Clostridium tyrobutyricum bacteria causing inferior cheese quality. It was found that lysozyme is a highly effective agent inhibiting the growth of Clostridium tyrobutyricum bacteria. A conspicuous bacteriostatic effect was observed after using lysozyme with the activity of 250 to 5000 U/ml of bacteria suspension. No bacteriostatic effect against Clostridium tyrobutyricum was found only in case of lowering lysozyme activity to 100 U/ml. The effective and recomended activity for lysozyme monomer of 99% purity is 250 U/ml.
EN
The aim of the research was to identify the most important changes that occurred in the Polish dairy sector in the years 1998–2019, in terms of milk production in regional terms. The research included data for the years 1998–2019. The time interval used in the analyses was determined by the administrative reform carried out in 1998 and the availability of regional data on milk production in the Central Statistical Office database. The material used in the study came from unpublished and published Agricultural Statistical Yearbooks for the years 1998-2019. The material for the study also included literature on the subject which contributed to characterizing the definition of a region, indicating the classification of regions occurring in Poland, taking into account the specificity of milk production, and determining the determinants shaping regional differentiation of milk production in Poland. In order to show changes in a regional perspective in the dairy sector the following were analysed: the state of the cow stock, milk production, milk productivity of cows, prices and purchase of milk. Descriptive and cause-effect methods were applied in the presentation of research results. On the basis of performed research analyses and review of literature, it was demonstrated that under conditions of market economy, production of milk was reduced faster in those voivodeships where it is difficult to rationalise production, reduce production costs due to excessive fragmentation or less favourable natural conditions. In consequence, it was observed that the increase in milk production increases more dynamically in voivodships where natural and economic conditions are favourable for effective milk production, i.e. from the south of Poland to the north.
PL
Celem badań było wyodrębnienie najważniejszych zmian, jakie zaszły w polskim sektorze mleczarskim w latach 1998– 2019, pod względem produkcji mleka w ujęciu regionalnym. Badania obejmowały dane za lata 1998–2019. Przedział czasowy wykorzystany w analizach był determinowany reformą administracyjną przeprowadzoną w 1998 roku oraz dostępnością danych w ujęciu regionalnym z zakresu produkcji mleka w bazie Głównego Urzędu Statystycznego. W pracy wykorzystano materiał pochodzący z niepublikowanych oraz publikowanych Roczników Statystycznych Rolnictwa za lata 1998-2019. Materiał do badań obejmował również literaturę przedmiotu, która przyczyniła się do scharakteryzowania definicji regionu, wskazania klasyfikacji regionów występujących w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki produkcji mleka oraz określenia determinant kształtujących zróżnicowanie regionalne produkcji mleka w Polsce. W celu ukazania zmian w ujęciu regionalnym w sektorze mleczarskim zbadano: stan pogłowia krów, produkcję mleka, wydajność mleczną krów, ceny i skup mleka. Przy prezentacji wyników badań zastosowano metodę opisową oraz przyczynowo-skutkową. W oparciu o przeprowadzone analizy badawcze oraz przegląd literatury wykazano, że w warunkach gospodarki rynkowej produkcja mleka była ograniczana szybciej w tych województwach, gdzie trudno jest racjonalizować produkcję, obniżać koszty produkcji ze względu na nadmierne rozdrobnienie lub mniej sprzyjające warunki przyrodnicze. W konsekwencji obserwowano, że wzrost produkcji mleka dynamiczniej zwiększa się w województwach, gdzie warunki przyrodnicze oraz gospodarcze są korzystne dla efektywnej produkcji mleka, czyli z południa Polski na północ.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.