Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edukacja architektoniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote International student workshops as an important element in architectural education
100%
EN
Workshops as one of the paths in the process of architectural education seem to constitute an important element in the development of competence and skills, mostly of students, but they can also considerably enrich the didactic and scientific competence of people who assume the role of teachers. This pertains especially to students of Ph.D. courses, who, as teaching assistants, are standing at the threshold of their teaching careers. Due to the fact that workshops have a different character than the formula of course projects, on the one hand, they are a diversion in the regular courses, and on the other, they enrich them to a considerable extent, especially if they are international.
PL
Warsztaty, jako jedna ze ścieżek w procesie edukacji architektonicznej, mogą stanowić istotny element rozwoju kompetencji i umiejętności studentów, ale także mogą wzbogacić warsztat pracy dydaktycznej i naukowej osób, które występują w roli prowadzącego. Dotyczy to szczególnie słuchaczy studiów doktoranckich, którzy jako asystenci stoją u progu swojej kariery dydaktycznej. Warsztaty studenckie, ze względu na swoją odmienną formę w stosunku do formuły projektów kursowych, stanowią niejako ich uzupełnienie. Z jednej strony są odskocznią od regularnego trybu studiów, a z drugiej w znaczący sposób mogą go wzbogacić, szczególnie jeśli ich charakter jest międzynarodowy.
2
Content available remote Teoria kompozycji w architekturze - aspekty edukacyjne
75%
PL
Edukacja w zakresie kompozycji to z jednej strony możliwość poznania założeń teoretycznych, analiza reguł i zasad wykorzystywanych w dawnej oraz współczesnej architekturze. To znajomość rozwiązań formalnych i przestrzennych charakterystycznych dla różnych konwencji, kierunków czy stylów. Z drugiej strony to proces specyficznego uwrażliwienia na kwestie dotyczące estetyki, harmonii czy proporcji. To próba obudzenia tkwiących w nas talentów, predyspozycji i możliwości - odkrywania potencjału, o którym nie wiemy i którego nie wykorzystujemy. To łączenie działań racjonalnych z intuicyjnymi. To zdobywanie wiedzy, a jednocześnie poznawanie samych siebie.
EN
On the one hand, education in composition is an opportunity to learn theoretical assumptions, and to analyze the rules and principles used in ancient and contemporary architecture. It is knowledge of formal and spatial solutions characteristic of various conventions, directions or styles. On the other hand, it is a process of specific sensitivity to issues related to aesthetics, harmony or proportion. It is an attempt to awaken our talents, predispositions and possibilities - discovering the potential that we do not know and do not use. It is combining rational and intuitive action. It is learning and getting to know yourself at the same time.
3
75%
PL
Na ukształtowanie warsztatu architekta duży wpływ ma proces edukacji i dostępne fachowe publikacje. Artykuł przedstawia możliwości uzyskania umiejętności zawodowych w Warszawie w wieku XIX. Analiza programów edukacyjnych - począwszy od Katedry Budownictwa i Miernictwa na założonym w 1816 roku Uniwersytecie Warszawskim, poprzez tworzony stopniowo od 1826 r. w Instytut Politechniczny, aż po Oddział Budownictwa działającej w 1844 r. Szkoły Sztuk Pięknych pokazuje, że kierunki nauczania architektonicznego w Warszawie, mimo niekorzystnych warunków politycznych, zasadniczo zgodne były z tendencjami ogólnoeuropejskimi. Charakteryzowało je stopniowe odchodzenie od koncentracji na estetycznych aspektach sztuki budowania w stronę solidnego przygotowania technicznego, popartego wiedzą matematyczną i fizyczną. Istotnym narzędziem dla popularyzacji form architektonicznych, a tym samym - doskonalenia warsztatu zawodowego, stały się w XIX wieku publikacje architektoniczne: inwentaryzacje dzieł architektury dawnej, autorskie zbiory projektów, czasopisma. W Warszawie znane były wydawnictwa zachodnioeuropejskie, drukowane były także projekty wybitnych warszawskich architektów i periodyki techniczne, udostępniające swe łamy budowniczym.
EN
The architects' skills were highly influenced by the education process and available publications. The article presents the possibilities of gaining professional skills in Warsaw in the 19th century. The analysis of educational programs - beginning with the Construction and Surveying Faculty at the Warsaw University established in 1816, via the Institute of Technology, gradually created from 1826, to the Construction Department of the School of Fine Arts, operating from 1844, demonstrated that the direction of architecture education in Warsaw were in principle in line with general European trends, despite unfavourable political conditions. They were characterised by a gradual departure from the focus on aesthetical aspects of the construction art towards solid technical preparation supported by knowledge of mathematics and physics. Architectural publications became an important tool to popularise architectural forms in 19th century, and therefore the improvement of professional skills: inventories of the masterpieces of old architecture, authors' collections of designs, magazines. Western European publications were known in Warsaw - the designs of outstanding Warsaw architects were also printed - as well as technical periodicals for which architects wrote.
4
Content available remote O architekturze, nauczaniu i badaniach architektonicznych
75%
PL
Artykuł ma formę rozważań na temat architektury - jej siły i słabości, problemów edukacji architektonicznej, znaczenia architektury w rozwoju nauki i kultury. Jest refleksją na temat tego, jak współczesne pojmowanie architektury oddaliło się od dawnej definicji Witruwiusza. Artykuł jest podzielony na trzy części, obejmujące zagadnienia definicji, nauczania i badań naukowych w architekturze.
EN
The paper contains reflections on architecture - its' strengths and weaknesses, problems of architectural education, meaning of architecture for culture and science. It is a shows how modern understanding of architecture has moved away from ancient definitions present in the Vitruvius's Tractate. The theme has been dived into three paragraphs, covering issues of definition, teaching and scientific research in architecture.
5
Content available remote My work probably resembles my life
75%
EN
This essay is a series of points - obviously incomplete - to reconsider or at least to take into consideration in the future of architectural design and research. It is not the matter of finding a solution, as the Vitruvian categories can be understood, but the matter of opening the architectural education toward (onto) the complexity of contemporary reality.
PL
Esej jest serią punktów, oczywiście niekompletną, do rozważenia albo przynajmniej wzięcia pod uwagę w nadchodzącej przyszłości badań i projektowania. Nie chodzi tu o rozwiązania, jak mogą być rozumiane witruwiańskie kategorie, lecz o otwarcie nauczania architektury na złożoność współczesnej rzeczywistości.
PL
Artykuł omawia rolę jaką pełni fizyczny model w procesie projektowania architektonicznego oraz wybrane aspekty zastosowania modeli architektonicznych w procesie edukacyjnym. Szczególne miejsce zajmują implementacje związane z nauczaniem historii architektury. Omówiono liczne korzyści jakie generuje konstruowanie modeli obiektów historycznych - przede wszystkim lepsze zrozumienie struktury przestrzennej, idei, funkcji i formy budynku oraz poszukiwanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i formalnych. Studenci kształtują swój zmysł koordynowania różnorodnych działań - konstrukcyjnych, kompozycyjnych, związanych z proporcjami, estetycznych.
EN
The article discusses the role of architectural model (physical) in the process of architectural design as well as selected aspects of architectural model application in students' curriculum. It refers to the application during the course of history of architecture, particularly. Construction of architectural models brings many benefits - better understanding of historical structures, of ideas, function and form of the building. The ultimate goal for students is to shape their perception of various contents - structure, composition, proportion, aesthetics - and the ability to coordinate them simultaneously.
PL
Niniejszy artykuł przybliża kwestię roli prasy w edukacji architektonicznej społeczeństwa. Automatycznie akcentuje on wartość prasy w dobie powszechnej mediacji społeczeństwa. W aspekcie fuzji architektury i prasy nieuniknione staje się podkreślenie kwestii doboru metody w celu osiągnięcia jak najlepszej skuteczności w rozwijaniu wiedzy społeczeństwa oraz uzmysłowienia, jaki wpływ może wywrzeć nawet najkrótsza nota prasowa na przyszłą ocenę architektury przez jej odbiorcę.
EN
The following article aims at approximating the issue of role of the press in the aspect of architectural education of society. Automatically, the value of supply of the press become the subject matter in the nowadays common presence of media in the society. When indicating on the fusion of architecture, art and the press it is unavoidable to emphasise the theme which methods may exert a more effective impact on the developing the knowledge in the society and how a given form of a source may have an impact on future evaluation provided by a potential viewer of architecture or art.
EN
There are many arguments in favour of the statement that it is not only the concept of sustainable development but also – and perhaps most importantly – the alleviation of anthropogenic impact on climate change, along with the simultaneous adaptation and an increase in resilience to the effects of this change, will become the fundamental notions that will shape the relationships between architecture and nature in the near future. This leads to the necessity of including this subject matter in teaching in a broader manner. The article employs a qualitative method based on confronting the current discourse on climate change and design and construction practice with the attitudes of students observed during teaching. The theoretical scope of the study was outlined on the basis of a study of the literature, whilst the research material consisted of selected end-term and thesis projects. The article also includes a postulative section, which points to the subject matter that should, in the opinion of the author, be more broadly represented in the curriculum.
PL
Wiele argumentów przemawia za tym, że nie tyle koncepcja zrównoważonego rozwoju, co przede wszystkim łagodzenie antropogenicznego wpływu na zmiany klimatyczne, przy jednoczesnej adaptacji i zwiększaniu odporności na skutki tych zmian, będą podstawowymi pojęciami kształtującymi w najbliższej przyszłości związki architektury z naturą. Pociąga to za sobą konieczność szerszego włączenia omawianej problematyki do procesu dydaktycznego. W artykule zastosowano metodę jakościową polegającą na konfrontowaniu aktualnego dyskursu na temat zmian klimatycznych i praktyki projektowo-realizacyjnej z postawami studentów obserwowanymi w trakcie pracy dydaktycznej. Teoretyczne pole badań zakreślono na podstawie studiów literaturowych, natomiast źródłowym materiałem badawczym były wybrane projekty semestralne i dyplomowe. W artykule zawarto także część postulatywną wskazującą na problematykę, która zdaniem autora powinna znaleźć szersze odzwierciedelnie w programach nauczania.
EN
The paper presents a case study from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina on experiential learning approach to accessibility, inclusion and universal design in architectural education in line with the global communities’ efforts in raising awareness and fostering education on the needs of persons with disabilities. The study is particularly relevant due to the fact that the ongoing Covid-19 pandemic and consequent safety measures amplified marginalization of people with disabilities. Bosnia and Herzegovina over the years failed to deliver on many basic principles signed in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Although scientific stance in literature review is divided on the subject of disability simulation activities as education method, this paper argues in favor of experiential learning, provided that the activities are carefully conceptualized over an adequate time period and involve different stakeholders, including persons with disabilities. The study was conducted through three different frameworks: theoretical, practical and creative design process in collaboration between a higher-education institution, a clinical center, and a civic non-profit organization of people with disabilities. The workshop outcomes surpass documenting student attitudes towards the topic and provide site mapping for accessibility improvement interventions, creative design solutions in improving the quality of public space and public outreach activities.
PL
Artykuł przybliża uświadomione wykorzystywanie iteracji w kształtowaniu formy architektonicznej na wybranych przykładach: stadionu Aami Park w Melbourne oraz wieżowca Al Hamra Tower w Kuwejcie. Ważnym aspektem poruszonym w pracy jest przybliżenie doświadczeń własnych związanych iteracją i dydaktyką na uczelni wyższej na kierunku architektura. Działalność architektoniczna osadzona na pograniczu techniki i sztuki. Skomplikowanie jej natury może do tego stopnia zmieniać obraz projektowania, że proste logiczne cykle ulegają ukryciu, rozmyciu w gąszczu wszelkich zasad. Zasad tych w wielu wypadkach nie można określić prostą regułą. Doświadczony architekt stawiając przysłowiową kreską decyduje o kilkunastu aspektach jednocześnie. Przy czym znaczna ich część wynika z jego doświadczenia jednostkowego i własnej interpretacji zasad ogólnych. Nie trudno więc o opinię negującą iteracje w architekturze wśród zawodowców zajmujących się innymi zawodami, które w ogólnej ocenie mogą być do architektury bardzo podobne.
EN
The paper presents the iteration in architectural design, using selected examples: the Aami Park stadium in Melbourne and the Al Hamra Tower in Kuwait. An important aspect of the paper is the presentation of the author’s own experiences related to the introduction of iteration in the didactic process of an design course in the field of architecture. Architectural activity is set on the borderline between technology and art. The complexity of its nature can change the image of design to such an extent that simple logical cycles become hidden, blurred in the thicket of all the rules. In many cases, these principles cannot be defined by a simple rule. An experienced architect making the proverbial line decides about a dozen or so aspects at the same time. A considerable part of them results from his individual experience and his own interpretation of general principles. Therefore, it is not difficult to find an opinion negating iterations in architecture among professionals dealing with other professions, which in general assessment may be very similar to architecture.
PL
Gry komputerowe silnie oddziałują na kulturę i edukację młodych ludzi. Są zjawiskiem, które zawiera w sobie bardzo duży potencjał edukacyjny. Czy mogą stanowić narzędzie dydaktyczne w nauczaniu architektury -przedstawiony tekst jest głosem w takiej dyskusji.
EN
Computer games strongly influence the culture and education of young people. This phenomena contains a very large educational potential. Computer games can be a learning tool in teaching and promoting of architecture. Discussed examples illustrate how to use the values of cultural heritage in video games and beyond them (restoration of buildings of Venice as a form of casino Venetian in Las Vegas). Player through it's avatar gains new opportunities to explore the space described by the architecture. This allows to obtain a completely different perception of the surrounding virtual world.
PL
Niniejszy artykuł omawia doświadczenia Laboratorium Przekształceń Środowiska Mieszkaniowego WA PK w obszarze generowania wizualizacji w środowisku poszerzonej rzeczywistości (AR) w oparciu o projekty kursowe przygotowywane przez studentów. Celem badania było sprawdzenie jakości rozwiązań technologicznych rozwijanych przez Laboratorium, oraz sprawdzenie możliwości wykorzystania rozwijanego narzędzia na cele ewaluacji projektów studenckich. W badaniu opracowaniu wizualizacje AR dla pięciu wytypowanych projektów studenckich, oraz zestawiono je z oryginalnymi planszami studentów. W rezultacie otrzymano materiał do rozważań na temat potencjału technologii i warunków korzystania z niej w ramach działalności edukacyjnej.
EN
This paper discusses the experiences of the Housing Environment Amendment Laboratory of the CUT FA in the area of generating visualisations in an augmented reality (AR) environment, based on module assignments prepared by students. The objective of the study was to verify the quality of the application of the tool for the purposes of evaluating student projects. As a part of the study, AR visualisations of five selected student projects were developed and compared with the original project sheets prepared by students. As a result, the author obtained material for discussion on the potential of the technology and the conditions of its use in education.
13
75%
PL
Edukacja architektoniczna jest pojęciem szeroko rozumianym, lecz nie wprowadzanym przez wychowawców na podwórko przedszkolne. Jej zrozumienie tkwi w umiejętności prawidłowego postrzegania otaczającej architektury, co wymaga ewolucji świadomości nauczycieli co do znaczenia tej dziedziny w procesie edukacyjnym i wychowawczym
EN
Architectural education is a concept widely understood, but not implemented by the kindergarten teachers in the yard. Her skill lies in understanding the accurate perception of the surrounding architecture, which requires the evolution of consciousness on the importance of teachers in this field in the educational process and educational
14
Content available remote The game in space – the phenomenon of an urban game
75%
EN
In the paper, the phenomenon of the urban game is presented in the context of its applicability to architectural education. In the perception of the average inhabitant, the town is only a background for daily activities, and architecture is designed to secure his basic needs. The recent crisis in spatial interactions, analogous to the crisis in social interactions, can be overcome through skilful use of non-standard methods of activating inhabitants – fun and games.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko gier miejskich w kontekście możliwości wykorzystania jego potencjału jako narzędzia edukacji architektonicznej. W wyobrażeniu statystycznego mieszkańca miasto jest jedynie tłem dla codziennej aktywności, zaś architektura ma za zadanie zabezpieczyć jego podstawowe potrzeby. Współczesny kryzys interakcji przestrzennych, w analogi do kryzysu interakcji społecznych, można przezwyciężyć poprzez umiejętne wykorzystywanie niestandardowych metod aktywizacji mieszkańców – zabaw i gier.
EN
Settlement landscape shaping on a rural area is a complex assignment,long-lasting process which requires multidiscipline in theoretical knowledge and practical knowledge in the range of architecture, special planning, architecture, ecology, sociology and other technical domains. The current elaboration of the image of a Polish village does not fill one with optimism, and such a state is the result of generally known historical, political and socio-economical reasons. Events occurring in the last 15 years have caused the necessity for reform of the agricultural system and reconstruction and renewing of the countenance of a Polish village by means of modification and deep, structural transformations. Decisions by the government and political realm are needed to carry out this aim and also a professional team who will lead these transformations in the right direction. The way architectonical education was carried out during various historical stages, national threats and constrictions in the example of the Department of Architecture of Warsaw Polytechnic, and the current state of the department and the direction of the education of the architects and planners, shows the period of the last few decades of the Department of Villages Architecture and Planning functioning which is celebrating its 60th anniversary. The period of the crisis in 1989 and a change to the political system resulted in the need for restructuring of many social and economical domains, including restructuring of agriculture and settlements. Unfortunately those changes had a negative impact on educational programs at architecture departments not only in Warsaw, and the problem of villages underwent substantial limitations. Lack of a complex view in the management of rural areas concludes on one hand from imperfect legislative regulations, on the other hand from insufficient education and the catastrophic lack of educated planner's cadre in rural communes. The fact that the manager of an architecture and building section is a professional architect is rare. Designing architectonical, tenement, economical and servicing objects in most cases lies in the hands of building technicians or building engineers. Thus educating a professional cadre which will care for renewing the countenance of the Polish village and modern, cultural landscape is a priority assignment.
EN
The influence of the Modern Movement was increasingly felt in Hungary from the end of the 1920s. As time passed, architectural education also needed to respond to these changes. How did the professors, who designed in historical styles, react to the new situation, and how did the students respond? Who were the people who first stimulated interest in modern architecture, and who did they inspire? What kind of institutional or structural modifications did all these initiatives bring about at the Architectural Faculty of Budapest Technical University? There are three noteworthy episodes in the history of introducing modern approaches at the Faculty. The first event of great significance was the establishment of the Department of General Building Design in 1922 besides the three long-standing historical departments: the Departments of Ancient, Middle and Modern Ages. This began a disengagement with the era of historicism. However, students in the older years continued to receive their design assignments from the historical departments, and were expected to design in historical styles taught by the professors. Thus architectural education could be considered conservative even by the end of the 1920s. On the other hand, some students were able to bring progressive modernism directly to the University. At the student exhibition held in 1927, a few “brave” drawings independent of any department appeared among the designs in historical styles. These included a design by György Rácz inspired by Le Corbusier that was showcased thanks to the curator, a student named György Masirevich. Farkas Molnár – who returned from the Bauhaus school – submitted a design influenced by modern German architecture. Within a few years Masirevich, Rácz and Molnár joined CIAM, and then its subgroup: CIRPAC. It was not only students, but also some professors who played an indisputable role in ushering in modern architecture, even if their work and teaching methods could generally be regarded as examples of “conservative progression”. The third and most important date of the investigated period was 1930, when architectural education began to be given high priority. That year another student exhibition was organised by a professor, Iván Kotsis, which was linked to the 12th International Congress of Architects held in Budapest. Plans designed by students in the modern spirit constituted the majority at that exhibition. It was in the same year that professor Hültl as the Rector of the University voiced his opinion on modern architecture: according to him, modernism should not be used for certain types of buildings; however, he did not want to oppose all new directions in architecture. This duality of approach can well be detected in his private practice. Therefore it was the so-called “other modern” rather than progressive modernism that became institutionalized at the Faculty due to the influence of some professors whose aim was to comply better with local circumstances and materials. To achieve this it was indispensable to get the knowledge of the past, so teaching history of architecture remained a significant part of the curriculum. It was Professor Kotsis and his colleagues who laid out this path and their heritage was still prevalent after WWII.
17
Content available Szkoła Żórawskiego
63%
PL
Wspomnienie o zmarłym profesorze architekcie Juliuszu Żórawskim (1898-1967) napisane przez jednego z najbliższych uczniów i współpracowników zarazem. Autor opisuje nastrój wykładów z projektowania architektonicznego prowadzonych przez Żórawskiego i atmosferę panującą w katedrze na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w okresie kiedy Żórawski nią kierował. Na przykładzie mieszkalnej kamienicy w Warszawie ukazuje awangardową dla polskiej architektury międzywojennej rolę Żórawskiego. Tekst przygotowany w 1968 roku jest tutaj publikowany po raz pierwszy.
EN
Professor architect Juliusz Żórawski (1898-1967) is presented in this memorial text by one of his close pupils and collaborators. The author describes the air of lectures on architectural design given by Żórawski, and the mood prevailing in the chair headed by Professor at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology during the first 20 years after the WW II. The case of the city house in Warsaw built in 1937 proves the avant-garde role of Żórawski in the Polish architecture between the two wars. The original text prepared in 1968 is published here for the first time.
PL
W artykule opisano genezę oraz przebieg konkursu studenckiego zorganizowanego przez Katedrę Architektury i Urbanistyki dla studentów kierunku architektura. Temat konkursu dotyczył przekształcenia funkcjonalnego oraz estetycznego przestrzeni publicznej dedykowanej studentom i pracownikom uczelni. Wykorzystanie procedury konkursowej w edukacji architektonicznej nie jest pomysłem nowym, jednak ten opisany wyróżnia się realizacją. Projekt, realizowany niezależnie od przedmiotów semestralnych, dotyczył istotnego zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej. Konkurs był przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeb funkcjonalnych terenu II Kampusu. Uczestnicy konkursu byli jednocześnie potencjalnymi użytkownikami placu, mogli mieć realny wpływ na jego charakter po przebudowie. Udział w konkursie wzbogacił doświadczenie projektowe uczestników, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętność pracy w zespole, delegowanie zadań i zarządzanie czasem pracy. Umożliwił im konfrontację z rzeczywistymi problemami przestrzennymi. Stosowanie niestandardowych metod dydaktycznych spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony studentów. Warsztatowa forma prowadzenia zajęć oraz skumulowanie ich w kilka dni intensywnej pracy sprzyja twórczej atmosferze, „burzy mózgów”, która daje początek interesującym koncepcjom. Dialog, jaki nawiązuje się w trakcie warsztatów i wspólnej pracy, jest cenny dla obu stron, bardzo często stanowi dla studentów zachętę do własnych badań, poszukiwań oraz rozwoju.
EN
This article describes the genesis and process of a student competition organized by the Department of Architecture and Urban Planning for students majoring in Architecture. The topic of the competition concerned the functional and aesthetic transformation of a public space dedicated to the students and staff of the university. Using the competition procedure in architectural education is not a new idea, but this one stands out in terms of its implementation. The project, implemented independently of semester subjects, dealt with an important issue of designing public space. The competition was a contribution to a discussion on the functional needs of the 2nd Campus. Participants in the competition were also potential users of the square and could have a real impact on its character after reconstruction. Participation in the competition enriched the participants' design experience, especially in terms of teamwork, task delegation and time management. It enabled them to confront real spatial problems. The use of non-standard teaching methods meets with a positive response from students. The workshop form of conducting classes, their cumulation into several days of intensive work encourages creative atmosphere, 'brainstorming', which gives rise to interesting concepts. The dialogue which is established during the workshops and joint work is valuable to both parties, very often providing students with an incentive for their own research and development.
PL
Niniejszy artykuł opisuje w formie syntezy założenia, przebieg oraz rezultat dwuetapowych międzynarodowych warsztatów projektowych realizowanych w 2019 roku w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wydziałem Architektury Politechniki w Dreźnie oraz niemieckim stowarzyszeniem Windmühle Seifhennersdorf e.V. Studenckie warsztaty architektoniczne są dopełnieniem edukacji kursowej na Wydziale Architektury, znacznie wzbogacają wiedzę praktyczną, szczególnie w sferze pracy w zespole międzynarodowym i międzywydziałowym [3]. Opisane warsztaty były szczególnie wartościowe w procesie edukacji architekta, ponieważ pomysłodawcy sami wykonali zaprojektowaną przez siebie konstrukcję - była to konfrontacja pomiędzy ideą a rzeczywistością.
EN
This article describes in the form of a synthesis the assumptions, course and result of two-stage international design workshops carried out in 2019 as part of cooperation between the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology, the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Technology, the Faculty of Architecture of the Technical University of Dresden and the German association Windmühle Seifhennersdorf e.V. Student architectural workshops complement the course education at the Faculty of Architecture, significantly enrich practical knowledge, especially in the area of work in an international and inter-faculty team [1]. The described workshops were especially valuable in the process of educating an architect because the designers themselves made the structure they designed - it was a confrontation between the idea and reality.
PL
W obliczu trwających obecnie badań nad określeniem kompetencji przyszłości architekci stają przed koniecznością przemodelowania zarówno sposobu wykonywania zawodu, jak i jego nauczania. W artykule zaprezentowano podział edukacji architektonicznej ze względu na charakterystykę podejmowanego działania. Następnie dokonano zestawienia kompetencji przyszłości z formą nauczania zaczerpniętą z edukacji architektonicznej nieformalnej oraz podjęto próbę przypisania zestawu „kompetencja + forma edukacyjna” do efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta w celu sprawdzenia, czy mogą one zostać osiągnięte również niestandardowymi metodami. W tekście sformułowano propozycje zmian możliwych do wprowadzenia w ramach obowiązującego systemu nauczania na projektowych kierunkach uczelni wyższych i zadania, jakie przed nimi stoją w kontekście kształtowania kompetencji przyszłości.
EN
In the face of ongoing research on determining the competences of the future, architects are faced with the need to remodel both the way the profession is performed and how it is taught. The article presents the division of architectural education according to the characteristics of the action taken. Subsequently, the competences of the future were compared with the form of teaching taken from non-formal architectural education and an attempt was made to assign the set of a “competence + educational form” to the learning outcomes specified in the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of July 18, 2019 on the standard of education preparing for the architectural profession to check whether they can also be achieved by non-standard methods. The text formulates proposals for changes that can be introduced as part of the current system of education at the design faculties of universities and the tasks they face in the context of shaping the competences of the future.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.