Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 682

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady opakowaniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
Akty prawne nakładające na przedsiębiorców odpowiedzialność za wytworzone odpady opakowaniowe istnieją w Europie od 1990 r. W Polsce przepisy prawne dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych weszły w życie w 2002 r. W poniższej pracy dokonano przeglądu systemów zagospodarowania odpadów opakowaniowych w wybranych krajach europejskich, w tym w Polsce. Przedstawiono także porównanie osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w Europie.
EN
The legal regulations determining the responsibility of entrepreneurs for produced packaging waste had been existing in Europe since 1990. In Poland legalization concerning packaging and packaging waste management is in force since 2002. In this paper packaging waste management systems in selected European states including Poland are presented. Also, comparison of recycling levels of packaging waste in Europe is given.
PL
W pracy przedstawiono badania przeprowadzone w 5 zakładach mleczarskich, dotyczące struktury powstających w nich odpadów opakowaniowych. Ilość odpadów opakowaniowych wahała się od 0,3 do 2,8 kg na 1000 litrów surowca. Wykazano, że w ciągu czterech lat (2005–2008) ilość odpadów tego typu zwiększała się, a dominującą grupą były odpady opakowaniowe z papieru i tektury.
EN
Presented in the publication is the structural analysis of packaging wastes occurring in production plants of milk processing plants. The material constituted polls conducted in production plants, covering data concerning amount of production, quantity of packaging wastes occurring in the plant, and mode of their utilization. In diary plants the quantity of packaging wastes per 1000 l of raw milk ranged from 0.3 to 2,8 kg. It was shown that in four years (2005-2008) amount of packaging waste has grown and the dominant group of wastes were paper and cardboard.
PL
W pracy przedstawiono analizę struktury odpadów opakowaniowych powstających w zakładach produkujących napoje alkoholowe (wódki, wina, piwo). Materiał stanowiły badania ankietowe przeprowadzone w zakładach produkcyjnych, obejmujące dane dotyczące wielkości produkcji, ilości odpadów opakowaniowych powstających w zakładzie, oraz sposobu ich zagospodarowania. W badanych browarach ilość odpadów opakowaniowych, na hektolitr wyprodukowanego piwa, wahała się od 0,12 do 0,53 kg. W każdym badanym zakładzie największą grupę stanowiły odpady opakowaniowe ze szkła od ok. 58% do 72%. Drugimi, co do ilości były odpady z papieru i tektury powstające, jako resztki opakowań kartonowych i etykiet, których udział w ogólnej masie odpadów wynosił od 12 do 24%. W zakładach produkujących tzw. mocne alkohole ilość odpadów opakowaniowych wahała się od 0,9 do 1,32 kg na hektolitr wyprodukowanego alkoholu. W zależności od profilu produkcji oraz samego zakładu dominującą grupą odpadów opakowaniowych były opakowania ze szkła (ponad 50%) lub opakowania z papieru i tektury (ponad 60%). W zakładach winiarskich stwierdzono, że udział odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury stanowi ponad 60% ogólnej masy odpadów opakowaniowych.
EN
Presented in the publication is the structural analysis of packaging wastes occurring in production plants of alcoholic beverages (vodka, wine, beer).The material constituted polls conducted in production plants, covering data concerning amount of production, quantity of packaging wastes occurring in the plant, and mode of their utilization. In the breweries studied, the quantity of packaging wastes per hectoliter of beer produced ranged from 0.12 to 0.53 kg. In each of the plants studied, the largest group constituted packaging wastes of glass from about 58% to 72%. The second constituted quantities of wastes of paper and cardboard occurring as remains of cartons and labels whose share in total mass of wastes amounted from 12 to 24%. In production plants, viz. of "strong alcohols", the quantity of packaging wastes ranged from 0.9 to 1.32 kg per hectoliter of alcohol produced. Depending on the production profile and the plant itself, the dominating group of packaging wastes was packaging of glass (over 50%) or packaging of paper and cardboard (over 60%). In wine plants, it was confirmed that the share of packaging wastes of plastics along with paper and cardboard constituted over 60% of total mass of packaging wastes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich. Stwierdzono, że odpady te stanowią ok. 22% (34,5 kg) całkowitej masy odpadów domowych. Wykazano, że odpady opakowaniowe ze szkła stanowią 45% masy wszystkich odpadów opakowaniowych, a dominującą grupą są odpady ze szkła białego (74%). Tworzywa sztuczne stanowiły 28% masy wszystkich odpadów opakowaniowych, co wyniosło 9,5 kg rocznie w przeliczeniu na 1 osobę. Udział kompozytów w odpadach opakowaniowych wyniósł 12 % (4,2 kg/M/rok). Wśród odpadów z metali, dominowały odpady żelazne, które stanowiły 66% masy opakowań metalowych. Masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury wyniosła 3,2 kg/M/rok. W badaniach wykazano zależność masy odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych od liczby osób w rodzinie. Mniej odpadów powstało w rodzinach 4-, 6-osobowych. Zwrócono również uwagę na zaznaczającą się zmienność sezonową odpadów z tworzyw sztucznych i papieru.
EN
The article presents results of research of waste packaging generation at rural areas. It was found that these wastes are approx. 22% (34,5 kg) of total weight of household waste. It has been shown that the glass packaging waste represent 45% of all packaging waste and the dominant group is white glass (74%). Plastics accounted for 28% of all packaging waste mass, which amounted 9,5 kg yearly per capita. The share of composites in packaging waste was 12% (4,2 kg/ per capita/ year). The waste packaging of metals was mainly represented by ferrous waste which accounted for 66% metal packaging. The weight of paper and cardboard packaging waste was 3,3 kg per capita. Studies have shown the dependence of the weight of waste packaging from household on the number of people in the family. The less amount of waste were generated in families of 4-, 6-persons. It was also noted by checking the seasonal volatility of waste plastics and paper.
PL
W artykule dokonano analizy informacji o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego województwa oraz przekazanych do odzysku i recyklingu w 2010 r., jak również o przekazanych gminom (związkom gmin) środkach pochodzących z opłat produktowych za opakowania.
PL
W 2001 r. wprowadzono w Polsce dwie nowe ustawy, które regulują gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi: "Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych " Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie niektórymi odpadami oraz o optacie produktowej i opłacie depozytowej". Ustawy te nakładają na producentów i użytkowników opakowań odpowiedzialność za zagrożenia dla środowiska wynikające z wprowadzaia na rynek opakowań, ich stosowania, a następnie utylizacji powstałych odpadów.
EN
The Act on Packaging and Packaging Waste and The Act Suppliers Obligations related to Management of Some Waste Materials and on Product Charges and Deposit Fees are the new regulations introduced in 2001 m Poland. According to these regulations producers and users of packaging are responsible for the impact of packaging introduced on the market on the emironment, utilization of packaging waste.
PL
Regulacje prawne w zakresie opakowań oraz odpadów opakowaniowych obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2002 r. Obejmują one dwie ustawy: ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [1] oraz ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami [2]. Wdrożony zgodnie z tymi ustawami system gospodarki odpadami opakowaniowymi miał na celu realizację wytycznych zawartych w Dyrektywie 94/62/EC (nowelizacja 2004/12/EC) [3, 4]. Pierwsza z ustaw określiła wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania, druga natomiast nałożyła na przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu opakowań, zanim jeszcze powstaną z nich odpady opakowaniowe.
PL
Wzrost ilości odpadów z tworzyw sztucznych stwarza potrzebę opracowania efektywnego ekonomicznie, energetycznie i technologicznie procesu ich utylizacji. Dobrym rozwiązaniem może być spalanie tych odpadów w miejscu ich powstawania, przy wykorzystaniu nowo opracowanej metody pirolityczno-plazmowej.
EN
The increase in the mass of plastics waste creates the need for the elaboration of an economically, energetically and technologically efficient process for its recycling. A good solution may be the incineration of this waste on the place of its generation using the newly developed pyrolysis-plasma method.
PL
Przepisy prawne tworzące system zagospodarowania odpadów opakowaniowych funkcjonują od 1 stycznia 2002 roku. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wprowadziła do polskiego prawa nowe instrumenty w gospodarce odpadami - opłatę produktową i depozytową. Na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, nałożono obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące tego strumienia odpadów oraz informacje pozwalające na dokonanie oceny wybranych elementów systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
PL
Od lat wiele mówi się o konieczności spełnienia coraz wyższych celów - nakładanych na wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek oraz na samorządy - w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów opakowaniowych i komunalnych.
PL
Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w tym opakowań, mających znamiona surowców wtórnych wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawnych spójnych z przepisami UE oraz ze strategii działań przyjętych w Planach Gospodarki Odpadami. W artykule omówiono krajowe uwarunkowania prawne, organizacyjne oraz techniczne i technologiczne odzysku i recyklingu odpadowych surowców wtórnych. Przedstawiono charakterystykę poszczególnych odpadowych surowców wtórnych i opakowań (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale) oraz technologie ich recyklingu. Podano podstawowe informacje dotyczące organizacji odzysku oraz zakładów recyklingowych w Polsce.
EN
The obligation of recovering and recycling used waste, among others packaging which has characteristic features of secondary materials, results from Polish law, which is compliant with UE regulations, as well as from the policy adopted in Waste Management Plans. The article presents national legal, organizational as well as technical and technological conditions for recovery and recycling of waste secondary materials. The characteristics of particular waste secondary materials and packaging (paper and cardboard, glass, plastics, metals) and the technology of their recycling has been presented. The article also provides basic information on the organization of recovery and recycling plants in Poland.
Opakowanie
|
2003
|
tom 48
|
nr 05
12-14
PL
Po blisko roku funkcjonowania ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej dokonana została ich nowelizacja w ramach ustawy z 19 grudnia 2002 r., zwanej potocznie ustawą czyszczącą. Dokonano usunięcia wielu drobnych usterek oraz uszczegółowienia i interpretacji niektórych zapisów.
EN
After almost one year of the functioning of laws on packaging and packaging waste and on entrepreneurs obligations concerning the management of some waste and on product and deposit charges, the revision of these laws has been carried out within the framework of the law of 19 December 2002 colloquially called „the cleaning law". Many small flaws were removed and some entries were presented in the more detailed manner and interpreted.
Opakowanie
|
2001
|
tom 46
|
nr 12
6-9
PL
Problemy związane z rozwojem ekologistyki zużytych opakowań są obecnie w wielu krajach przedmiotem dyskusji oraz działań o charakterze technicznym i organizacyjnym, podejmowanych w celu rozwiązania lawinowo narastających problemów ekologicznych, związanych z zagrożeniami jakie niesie ze sobą gwałtowny rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego. W krajach przodujących gospodarczo ilości odpadów opakowaniowych są bardzo duże i tam szczególnie intensywnie poszukuje się nowych rozwiązań tego problemu.
EN
Problems connected with the development of ecologistics of post-use packaging are now in many countries the subject of discussions and activities of technical and organisation character undertaken in order to solve growing threats to the environment that have been brought by rapid expansion of consumer society. In developed countries big amounts of waste have been generated and a solution of these problems has been sought very intensively.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.