Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Brady Bonds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Plan Brady'ego nie zlikwidował wprawdzie problemu ogromnego obciążenia krajów rozwijających się zagranicznymi długami, umożliwił jednak części z nich stopniowo odzyskać status wiarygodnego dłużnika, przyciągnąć inwestorów i zdynamizować wzrost gospodarczy, pozwalając tym samym na dalsze zwiększanie przepływów kapitału zarówno do krajów dłużników, jak i do krajów wierzycieli. Jednak konieczna jest dalsza restrukturyzacja zagranicznych długów krajów rozwijających się, zwłaszcza tych najbiedniejszych, zarówno z punktu widzenia dłużników, jak i wierzycieli, którzy przecież także mają interes w tym, by kraje rozwijające się przezwyciężały bieżące problemy gospodarcze i przeciwdziałały kryzysom. Niniejszy artykuł przybliża istotę obligacji Brady'ego jako głównego instrumentu, przy pomocy którego w latach 90. XX wieku dokonano restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego największych dłużników wobec prywatnych banków. (abstrakt oryginalny)
EN
The Brady plan didn't eliminate problem of the foreign debt burden of developing countries, but this debt relief helped them to restore investment and growth and to become a reliable debtor, that resulted in increase of capital flows to all parties - debtor-countries and creditor- countries. The external debt burden should be further reduced - especially the debt of the low-income countries. It's necessary not only for the sake of the debtors, but also for the sake of the creditors, who have an important long-run stake in allowing the developing countries to surmount the current crisis and to avoid them in the future. This article present the clue of the Brady bonds - one of the main financial instruments that were issued in the 1990s by a middle-income developing countries as a result of restructuring of their defaulted commercial bank loans under the Brady Plan. (original abstract)
XX
Autorka omawia najczęściej stosowane techniki redukcji zadłużenia zagranicznego: debt for equity swap, debt for nature swap, buy back, obligacje Brady'ego. W drugiej części artykułu przedstawia nowe techniki redukcji zadłużenia stosowane w Polsce.
EN
The author discusses the most frequently used foreign debt reduction techniques such as debt for equity swap, debt for nature swap, buy back, Brady's obligations. Second part of the article lists the new techniques in use in Poland.(JW)
XX
Przedstawiono sytuację zadłużeniową krajów wierzycieli banków zrzeszonych w Klubie Londyńskim, w tym także i Polski, plan Brady'ego dla 39 krajów wierzycielskich, który miał pomóc im wydobyć się z pułapki zadłużenia. Autor przedstawił historię negocjacji Polski z Klubem Londyńskim i kolejne umowy o restrukturyzacji zadłużenia, oraz kolejne emisje obligacji typu Brady'ego, które stały się już poszukiwanymi instrumentami na rynku kapitałowym, co daje duże szanse na rozwiązane problemów zadłużenia.
XX
Autorka omówiła istotę długu publicznego oraz przeanalizowała jego poziom i strukturę w Polsce w latach 1992-1997. Następnie scharakteryzowała skarbowe papiery wartościowe emitowane na rynek krajowy i na rynki międzynarodowe.
EN
The article examines the level and structure of public debt in Polish economy in the period 1992-1997. The problems of treasury securities issued to internal market and international markets are also discussed. (A.P.)
XX
Polskie obligacje typu Brady służą głównie redukcji ciężaru długu publicznego. Przygotowały one grunt dla otworzenia naszemu krajowi dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych. Emisja tych obligacji była ostatnim krokiem na drodze pełnego unormowania stosunków Polski z wierzycielami zachodnimi.
EN
At the start of transformation Poland had huge foreign debt. The debt against official creditors was reduced by half by agreement with Paris Club in April 1999. The agreement dealing with "private" debt against foreign banks was signed in 1994. Basing on this agreement Poland issued 6 types of Brady bonds. The article is characterising these bonds, which opened the international financial markets for Poland.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest proces redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego przez kraje zrzeszone w Klubie Paryskim i banki prywatne zrzeszone w Klubie Londyńskim.
EN
The paper describes the formerly used methods of solving the problem of foreign debts of Poland and the prospects of reducing the burden of service of foreign debts in the near future. The agreement made with the Paris Club concerning the 50 procent reduction of the debts has been, as yet, the most radical move in that direction. Besides, it comprises 3/4 of total foreign debts of Poland. If Poland is to acquit itself of the obligations in full it is necessary to attain a comparable agreement with the London Club banks. The paper presents two exemplary variants of the reduction of the debt based on Brady's plan, and a description of certain so-called market techniques of the reduction of obligations. Beside the question of capital instalment payment, the problem of interest payment is raised.(original abstract)
XX
W artykule omówiono wielkość i strukturę polskiego zadłużenia zagranicznego w postaci obligacji dewizowych (euroobligacji i obligacji Brady'ego). Określono tendencje, które będą decydować o atrakcyjności polskiego długu dewizowego na rynkach międzynarodowych.
EN
In this article discussed scale and structure of Polish foreign debt in foreign bonds. Described trends, which will decide on attractiveness of Polish debt on international markets. (M.P.)
XX
Obligacje Brady'ego są papierami wartościowymi, które w obrocie międzynarodowym funkcjonują od końca lat 80-tych. Ich nazwa pochodzi od nazwiska Nicolasa Brady'ego, amerykańskiego sekretarza stanu, który był autorem planu restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się wobec banków komercyjnych. Istota tego planu, nazywanego powszechnie planem Brady'ego, sprowadza się do tego, że banki handlowe zrzeszone w Klubie Londyńskim zawierają porozumienia z krajami dłużniczymi, których efektami są m.in. zmiana pozostałego starego (nieobsługiwanego) długu na nowy w postaci określonych instrumentów finansowych. Ten nowy dług tworzą właśnie emitowane przez kraj dłużniczy na rynki światowe różnego rodzaju obligacje Brady'ego. Zjawisko to nie doczekało się w literaturze szerszego omówienia. Jego waga w zmniejszeniu zobowiązań zagranicznych rządu jest istotna, podobnie zresztą jaki i dla zwiększenia wiarygodności Polski na międzynarodowym rynku finansowym. Stąd celem artykułu była analiza rozmiarów wykupu obligacji Brady'ego, źródeł finansowania tych transakcji przez rząd oraz ich skutków dla gospodarki polskiej.
EN
The goal of this article is analysis of size of Brady bonds repurchase, financial sources of these transactions and its results for Polish economy. (MP)
XX
W pierwszej części autorka opisała problemy, jakie towarzyszą obsłudze długów zagranicznych. Następnie przedstawiła tradycyjne metody rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego (ogłoszenie niewypłacalności, restrukturyzacja zadłużenia) oraz wypracowane światowe programy oddłużeniowe. Obok tego autorka opisała nowe podejście do rozwiązywania problemu zadłużeniowego, w tym zamianę długu na udziały kapitałowe (debt for equity swap), zamianę długu na wydatki na rzecz ochrony środowiska naturalnego (debt for nature swap), wykup długu na rzecz rynku wtórnego (buy-back) oraz obligacje Brady'ego.
EN
Foreign credits can become an essential source of economic growth of a given country. Such a situation occurs only when together with the drawing of credits production possibilities are created in the country making possible the carrying out of payments. The disrespect of this principle can lead to serious problems of solvency and debt crisis, of which the eighties are an example. Theoretically the problem of external debt can be solved by the following ways: on time payment of interest and credit installments; announcement of insolvency; restructuring of the debt. The country in debt can also take advantage of international programmes for the clearing of debts. But this not always gives the desired effects.In the eighties the innovations of the international finance market caused new techniques of debt reduction to arise, to which belong: debt for equity swap; debt for nature swap; buy-back; debt for Brady Bonds swap. Innovative techniques of foreign debt reduction were very significant during the solving of the Polish debt problem.(original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.