Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Performance evaluation of various implementations of AX.25 protocol
100%
PL
W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów efektywnej prędkości transmisji w doświadczalnej sieci Packet Radio. Sprawdzono, w jaki sposób rodzaj i wersja oprogramowania użytego w sprzęcie transmisyjnym, takim jak kontroler TNC, wpływa na wydajność sieci. Wybrano kilka rodzajów i wersji oprogramowania i przetestowano je na dwóch wspólnych platformach sprzętowych opartych na mikroprocesorze Z80. Ze względu na właściwości użytych kontrolerów TNC badania przeprowadzono w dwóch konfiguracjach – „wolniejszej” i „szybszej”. Wyniki badań przedstawiono na rys. 3–6. Dodatkowo sprawdzono rzeczywistą wielkość okna dla obu konfiguracji (rys. 7 i 8). Badania wykazały, że rodzaj i wersja użytego oprogramowania sterującego pracą TNC ma znaczący wpływ na wydajność protokołu AX.25. O ile przy tym można wytypować ´ oprogramowanie, które we wszystkich przypadkach osiąga najsłabsze wyniki, o tyle nie można wskazać najlepszego. Jest to spowodowane różną reakcją poszczególnych programów na zmianę mocy obliczeniowej czy prędkości transmisji kontrolera. Pewien wpływ na wyniki może mieć rodzaj kompilatora użytego do wytworzenia kodu wynikowego. Niestety, w większości przypadków nie ma dostępu do kodu źródłowego oprogramowania.
EN
The paper presents results of effective throughput measurements in an experimental amateur Packet Radio network. The influence of software type and version used in transmission hardware, such as TNC controller, upon network performance was tested. Few software types and versions were selected and tested them on two common hardware platforms based on Z80 microprocessor. In this way it was possible to find out if unsatisfactory efficiency of some TNC controllers network results from lack of their processing power or limitations caused by transmission software.
2
Content available remote An analytical model of TNC controller
100%
EN
TNC controllers are microprocessor systems, used for data transmission in Packet Radio network that may be considered as an example of a wireless, wide area network. On the basis of Packet Radio infrastructure we may also form telemetric and remote control network using APRS protocol. TNC controllers may cooperate with other similar networks as well. In this paper, an analytical model of TNC controller is presented. It takes into account basic dependencies resulting from transmission protocol properties and operating rules of the controller itself. The model may serve as a reference point during efficiency analysis of various types of TNC controllers.
PL
Kontrolery TNC są układami mikroprocesorowymi, służącymi do przesyłu informacji w sieci Packet Radio. Sieć ta może być rozważana jako przykład bezprzewodowej sieci rozległej. W niniejszym artykule przedstawiono analityczny model pracy kontrolera TNC, uwzględniający podstawowe zależności, wynikające z właściwości protokołu transmisyjnego stosowanego w sieci Packet Radio oraz zasad pracy kontrolera. Model ten uwzględnia działanie sieci w warunkach idealnych, w najprostszej konfiguracji, zawierającej dwie stacje z kontrolerami TNC. Przy pomocy modelu można wyznaczyć efektywną prędkość transmisji łącza bezprzewodowego (między kontrolerami) oraz przewodowego (między kontrolerem a dołączonym do niego komputerem), a także efektywną prędkość transmisji między komputerami z uwzględnieniem obecności kontrolerów. Model pozwala także oszacować opóźnienia rozpoczęcia i zakończenia transmisji, tj. czas, jaki mija między rozpoczęciem lub zakończeniem transmisji na wejściu i wyjściu kontrolera. Ponadto, za pomocą modelu można oszacować pojemność bufora danych w kontrolerze, zapewniającą ciągłość transmisji w łączu przewodowym pomimo jego większej (w większości przypadków) efektywnej prędkości transmisji. Za pomocą wprowadzonych zależności analitycznych uzyskane zostały wyniki numeryczne dla kilku typowych przypadków sieci Packet Radio. Wyniki obliczeń zebrano w tabelach 1 i 2. Model może posłużyć jako punkt odniesienia przy porównywaniu praktycznych osiągów kontrolerów TNC różnych typów, w szczególności przy określaniu czynników, mających wpływ na ich wydajność. Może także być pomocny przy szacowaniu prędkości czy opóźnień transmisji, co może być istotne w zastosowaniach wymagających determinizmu czasowego sieci.
3
Content available remote Efficiency estimation of AX.25 protocol
100%
EN
This paper discusses AX.25 protocol and factors having influence upon its performance. The protocol description is presented so that it illustrates derivation of analytical equations which describe relations between protocol parameters and its efficiency and throughput for half-duplex and full-duplex radio link. Basing on these equations, effective throughput and protocol efficiency are calculated for selected operating conditions and shown on graphs.
PL
W artykule przedyskutowano protokół AX.25 oraz czynniki mające wpływ na jego wydajność. Zamieszczony opis protokołu ilustruje wprowadzenie analitycznych równań, które opisują zależności między parametrami protokołu a jego efektywnością i przepustowością dla łącza radiowego dwukierunkowego naprzemiennego i jednoczesnego. Na podstawie tych równań obliczono efektywną przepustowość oraz wydajność protokołu dla wybranych warunków transmisji; wyniki obliczeń omówiono i przedstawiono na wykresach.
PL
Jednym z podstawowych zadań, przed jakimi staje kierownik projektu, jest podejmowanie decyzji dotyczących sposobu realizacji i (ewentualnego) wyboru podwykonawców projektu. Zjawiska analizowane na poszczególnych etapach cyklu życia projektu są bardzo złożone, co wynika z rosnącej liczby analizowanych obiektów oraz złożoności występujących między nimi relacji. Niniejszy artykuł, wprowadzający do praktycznego stosowania metody analizy hierarchicznej, prezentuje możliwości jej zastosowania w procesie wyboru podwykonawców projektu.
EN
One of the principal tasks of a project manager is to take decisions concerning how the project is to be executed, and to select subcontractors where required. The phenomena analysed at particular stages of the project lifecycle are very complex, due to the increasing number of analysed structures and the complexity of the relations between them. This paper, which serves as an introduction to the practical application of the hierarchical analysis method, presents possibilities for the application of that method in the process of selection of subcontractors for a project.
6
Content available remote Contention Wireless MAC Protocols Using Carrier Detection
100%
EN
Contention medium access protocois based on carrier sensing, designed for wireless networks, have been described. A discussion over basie propenies and efficiency has been done for Aloha and slotted Aloha, CSMA, busy-tone family and collision detection protocois. The time organization of these protocois has been shown as well as simple comparison from the point of view of area occupied by some particular transmission.
PL
Opisano rywalizacyjne protokoły dostępu do łącza wykorzystujące wykrywanie nośnej, a zaprojektowane dla sieci bezprzewodowych. Przedyskutowano podstawowe właściwości i ich wpływ na wydajność protokołów takich, jak Aloha, Aloha szczelinowa, CSMA, z wykrywaniem tonu zajętości oraz z wykrywaniem kolizji. Pokazano organizację czasową tych protokołów oraz porównano je z punktu widzenia obszaru zajętego na potrzeby transmisji.
EN
Contention medium access protocols based on carrier sensing have been compared for their efflciency in a wireless network. As the efflciency measure, channel utilization as a function of total channel load nas been accepted. The characteristics of Aloha as well as persistent and nonpersistent variants of CSMA and CSMA/CD in slotted and unslotted versions have been compared under various network operation conditions.
PL
Porównano wydajność rywalizacyjnych protokołów dostępu do łącza, wykorzystujących wykrywanie nośnej, w sieci bezprzewodowej. Jako miarę wydajności przyjęto wykorzystanie kanału transmisyjnego w funkcji jego obciążenia. Porównano osiągi protokołów Aloha, a także trwałych i nietrwałych wariantów CSMA oraz CSMA/CD w wersjach szczelinowych i nieszczelinowych w różnych warunkach pracy sieci.
EN
The article presents data transmission methods in IEEE 802.11 wireless LAN standard, including transmission efficiency improving methods like block acknowledge and two variants of frame aggregation. On the basis of their operation, an analytical model is derived which allows for estimation of protocol efficiency and effective throughput under perfect conditions for various protocol parameters. With this model, all transmission methods are analysed for their efficiency for two currently used physical layers, namely, OFDM (802.11a/g) and HT (802.11n). The calculation results are presented on graphs and discussed. Finally, so-called throughput upper limit is calculated for all the methods considered in the paper.
PL
Omówiono wpływ implementacji protokołu AX.25 na opóźnienia transmisji w sieci Packet Radio. Przedstawiono wyniki teoretyczne, uzyskane za pomocą modelu analitycznego, i doświadczalne, które uzyskano z wykorzystaniem różnych implementacji protokołu AX.25 dla wybranych typów kontrolerów TNC. Przedstawione rozważania mogą posłużyć do oceny możliwości zastosowania kontrolerów TNC w określonych aplikacjach, uwarunkowanych czasowo.
EN
We discuss the influence of AX.25 protocol implementation on transmission delays in Packet Radio network. We present theoretical results, achieved using analytical model, and experimental results, obtained using various implementations of AX.25 protocol for selected types of TNC controllers. Presented considerations can be used for analysis of TNC controller application in time-bounded systems.
PL
Monografia jest poświęcona budowie i analizie właściwości protokołów warstwy liniowej w bezprzewodowych sieciach komputerowych. W początkowej częci rozprawy określono zadania stawiane przed warstwą liniową w sieciach komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowych. Następnie sformułowano cel rozprawy i dokonano przeglądu zagadnień w niej poruszanych. Zasadnicza część rozprawy jest podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział jest poświęcony zagadnieniu protokołów dostępu do łącza w sieciach bezprzewodowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci ad hoc. W części tej opisano zjawiska, występujące w sieciach bezprzewodowych, a mające istotny wpływ na działanie protokołu dostępu do łącza. Następnie przedstawiono metody unikania i wykrywania kolizji, możliwe do zrealizowania w sieciach bezprzewodowych. Na podstawie tych opisów określono warunki, w których wykrywanie kolizji - pomimo występowania efektu przechwytywania - jest możliwe w sieciach wykorzystujących promieniowanie podczerwone z wiązką rozproszoną. Porównano także zachowanie dwóch metod unikania kolizji w sieci ad hoc, zawierającej stacje ruchome i określono kryterium skuteczności unikania kolizji metodą wymiany ramek sterujących. Kolejny fragment rozdziału przedstawia rywalizacyjne protokoły dostępu do łącza, zaprojektowane dla sieci bezprzewodowych. W protokołach tych są stosowane opisane wcześniej metody unikania i wykrywania kolizji. Dla wybranych protokołów przeprowadzono analizę wydajności w różnych warunkach pracy sieci, włączając warunki typowe dla kilku przypadków istniejących sieci bezprzewodowych. Wybrane protokoły zostały także zaimplementowane w małej, doświadczalnej sieci bezprzewodowej, w której dokonano pomiaru ich wydajności dla kilku wybranych konfiguracji. Uzyskane wyniki doświadczalne odbiegają nieco od wyników analitycznych, co może świadczyć o występowaniu w sieci zjawisk, które nie zostały uwzględnione w modelu, np. efektu przechwytywania. Drugi rozdział poświęcono sieci Packet Radio oraz stosowanemu w niej protokołowi AX.25 i kontrolerom TNC, które są używane jako adaptery tej sieci. W tej części opisano zasady działania protokołu AX.25, z uwzględnieniem najnowszej wersji (2.2) oraz ważniejszych różnic w stosunku do wersji wcześniejszych (szczególnie najczęściej stosowanej wersji 2.0). Opisano także ogólną zasadę pracy kontrolerów TNC, dokonano przeglądu ich konstrukcji i głównych funkcji oprogramowania. Na podstawie opisu protokołu AX.25 stworzono jego model analityczny, umożliwiający określenie jego wydajności, efektywnej prędkości transmisji oraz opóźnień występujących podczas przesyłu danych. Wykorzystując stworzony model, przeanalizowano wpływ poszczególnych parametrów protokołu na jego wydajność dla obu wariantów łącza radiowego, pracującego z różnymi prędkościami transmisji. Wykorzystując model protokołu AX.25, stworzono także model analityczny kontrolera TNC. Model ten pozwala oszacować teoretyczny wpływ kontrolera na efektywną prędkość oraz opóźnienia transmisji, pozwala także oszacować pojemność bufora w kontrolerze TNC, która gwarantuje ciągłość transmisji po stronie nadawczej. Wykonano także liczne badania w doświadczalnej sieci Packet Radio. Wyniki badań wykazały silną zależność parametrów użytkowych sieci zarówno od mocy obliczeniowej kontrolera TNC, jak i od oprogramowania sterującego jego pracą a w szczególności od szczegółów implementacji protokołu AX.25. Trzeci rozdział monografii poświęcono bezprzewodowym sieciom lokalnym zgodnym ze standardem IEEE 802.11. W monografii opisano topologie sieci, określone w standardzie, a także wybrane elementy warstwy fizycznej i liniowej. Opisano także formaty ramek pod-warstwy PLCP, formaty i typy ramek warstwy liniowej, zasady ich wymiany w różnych wariantach dostępu do łącza (DCF, PFC, EDCA, HCCA) oraz wybrane elementy zarządzania siecią. Opisano także mechanizm potwierdzenia blokowego. Osobny fragment poświęcono najnowszemu rozwiązaniu - dodatkowi IEEE 802.1 ln, który został ukończony w trakcie pisania monografii (listopad 2009). W tym fragmencie opisano wybrane aspekty warstwy fizycznej - szczególnie formaty ramek na poziomie podwarstwy PLCP - oraz rozszerzenia warstwy liniowej - agregację ramek A-MSDU i A-MPDU. Mechanizmy te poddano analizie pod kątem ich wpływu na wydajność protokołu w różnych warunkach, a co za tym idzie, możliwej do uzyskania maksymalnej teoretycznej prędkości transmisji. Na podstawie opisu zasad wymiany ramek na poziomie warstwy liniowej oraz formatów stosowanych na poziomie podwarstwy PLCP wyznaczono zależności analityczne, które pozwalają na oszacowanie wydajności protokołu dla różnych wariantów warstwy fizycznej, prędkości transmisji, pojemności pola danych ramki oraz przyjętej zasady wymiany ramek. Wyprowadzone zależności pozwalają oszacować wydajność protokołu oraz efektywną prędkość transmisji na poziomie warstwy liniowej. Dla celów obliczeń przyjęto, że transmisja odbywa się w cyklicznie powtarzających się, identycznych fragmentach, które nazwano cyklami transmisyjnymi. Dzięki temu, analizując transmisję na poziomie pojedynczego cyklu transmisyjnego, można uzyskać wyniki niezależne od całkowitej objętości przesyłanej informacji.
EN
The monograph is devoted to the construction and analysis of the properties of the data link layer protocols in wireless networks In the initial part, data link layer tasks, especially in wireless computer networks, are cha-racterized. Next, the aim of the monograph is formulated and a review of presented problems is given. The main part of the monograph is dfvided into three chapters. The first chapter is devoted to medium access protocols in wireless networks, especially ad-hoc networks. In this part, phenomena present in wireless network that have influence on MAC protocols operation, have been characterized. Next, collion avoidance and detection methods for wireless networks have been presented. On the basis of their operation, the con-ditions that allow to use collision detection in wireless diffuse infrared networks have been determined. Two collision avoidance methods behaviour in a mobile ad-hoc network is also compared and the criterion of control frames exchange-based collision avoidance method effectiveness is given. Next, contention MAC protocols for wireless networks are presented. In these protocols, the aforementioned collision avoidance and detection methods are used. For selected protocols, performance comparison in various operating conditions, including those typical for wireless networks, is presented. Selected protocols have been also imple-mented is a smali, experimental wireless networks, in which their properties have been meas-ured. The experimental results are different from the theoretical ones, which may show that in the network there are some phenomena not tak en into account in the theoretical model. The second chapter is devoted to the amateur Packet Radio network together with AX.25 protocol and TNC controllers used as network adapters in this network. In this part, AX.25 protocol operation is presented according to its 2.2 version with emphasize to the differences to the earlier version (especially widely used 2.0). The chapter presents also TNC operation rules, their hardware structure and software functions. On the basis of AX.25 protocol descriprtion an analytical model has been created; it allows to estimate protocol efficiency, ef-fective throughput and transmission delays. Using this model, protocol parameter influence on its performance has been analysed for both radio link types, opearating at different transmission rates. A similar model of TNC controller is also presented; it allows to estimate TNC influence on throughput and delays, and to estimate TNC buffer capacity that guarantees sender-side transmission continuity. Numerous tests performed in an axperimetal Packet Radio networks are also presented. Results show strong dependency of effective network parameters on TNC processing power as well as software-dependent AX.25 protocol implementation details. The third chapter is devoted to IEEE 802.11-comatible wireless local area networks. In this chapter, network topologies and selected elements of physical and data link layer are presented, such as: PLCP frame formats, data link layer frame formats, types and exchange rules in various medium access modes (DCF, PCF, EDCA, HCCA) and selected network manage-ment elements. Block acknowledge mechanism is also described. A separate part of the chapter describes 802.1 ln amendment that was finished during writing of this monograph (November 2009). In this fragment, PLCP frame formats as well as frame aggregation (A-MSDU and A-MPDU) methods are discussed. These mechanisms are then analysed for their influence on protocol performance under various conditions. On the basis of protocol description, an analytical model known from literaturęehas been extended. It allows estimate protocol performance, effective throughput and throughput upper limit for all considered data transmission methods.
11
Content available Effective throughput of AX.25 protocol
100%
EN
AX.25 protocol belongs to the HDLC protocols family and is used, among others, as a data link layer in an amateur Packet Radio network. The paper presents a simple analytical model developed on the basis of protocol frame exchange rules. Then, we compare analytical results to the experimental ones achieved using various different types of TNC controllers that act as network interfaces for Packet Radio network. In the experimental part we focus on both hardware and software properties of TNC that have influence on the effective throughput of the network.
12
100%
EN
Hand radiograph analysis is extremely exhausting and time consuming for radiologists, not because of the complexity, but because of the precision required during diagnosis. Due to this fact, automatic analysis of the joint space width of all joints in a hand would be indispensable. In the following paper, an improvement of a method used to quantify the minimal JSW in hand radiographs, proposed by the author in his previous works, is considered. The proposed changes have an impact on initial pre-processing and joint space location. As a result of experiments conducted on more than 1100 joint spaces, the overall error of pre-processing and joint location decreases from 10.8% to 2.59% after changes.
PL
Omówiono problematykę rywalizacyjnych protokołów dostępu do łącza dla sieci bezprzewodowych.
EN
The problem of random MAC protocols in wireless networks has been described. Selected protocols for such network have been characterised.
PL
Porównano efektywność rywalizacyjnych protokołów dostępu do łącza sieci bezprzewodowych. Dla każdego protokołu przedstawiono sposób wyznaczenia efekywności oraz wykresy ilustrujące zmiany przepustowości w zależności od obciążenia i parametrów sieci.
EN
Efficiency of random medium access protocols for wireless network has been compared. For every protocol a method of efficiency calculation as well as graphs which show network throughput depending on offered load and network parameters have been shown.
PL
Przeanalizowano możliwości współpracy przewodowego i bezprzewodowego segmentu sieci. Przedyskutowano warianty realizacji konwertera protokołów, zapewniającego taką współpracę. Przeanalizowano wpływ konwertera na parametry czasowe sieci.
EN
Possibilities of cooperation of wired and wireless network segments have been analyzed. Different versions of protocol converter realization have been discussed. Converter influence upon network time parameters has been analyzed.
PL
Kontrolery TNC są układami mikroprocesorowymi, służącymi do przesyłu informacji w sieci Packet Radio. W pracy przedstawiono wyniki badań opóźnień rozpoczęcia i zakończenia transmisji w doświadczalnej sieci Packet Radio, uzyskane przy użyciu różnych typów kontrolerów TNC. Wyniki te skonfrontowano z wynikami obliczeń z wykorzystaniem wprowadzonego wcześniej analitycznego modelu kontrolera TNC. Przedstawione rozważania mogą posłużyć do oceny możliwości zastosowania kontrolerów TNC w określonych aplikacjach uwarunkowanych czasowo.
EN
TNC controllers are microprocessor-based circuits used as network adapters for amateur Packet Radio network. They can, however, be used in other applications, e.g., remote control or telemetry. In such applications, it is often necessary to estimate transmission delays. This paper briefly presents the previously developed analytical model that allows estimating delays of transmission start and end. Calculation results obtained with this model are used as a reference point for results obtained in an experimental Packet Radio network using various types of TNC controllers. These results clearly show that the processing power of the TNC controller microprocessor has great influence on the aforementioned transmission delays. How-ever, detailed analysis of the results shows that software-dependent protocol implementation issues also influence network achievements. Thus, it requires further research using a common hardware platform with various types and versions of the software. The presented considerations can help in analysis of TNC controller application possibilities in certain time-bounded applications.
EN
Wireless media characteristics from the point of view of medium access protocol design has been presented. Phenomena having influence upon network behaviour have been described. Collision avoidance and detection methods applicable for wireless channels have been presented. Methods of protocol efficiency estimation have been characterized.
PL
Zaprezentowano charakterystykę bezprzewodowych mediów transmisyjnych z punktu widzenia projektowania protokołów dostępu do łącza. Opisano zjawiska mające wpływ na zachowanie sieci. Pokazano metody unikania i wykrywania kolizji dla sieci bezprzewodowych. Scharakteryzowano metody oceny wydajności produktów.
EN
Contention medium access protocol frames exchange, designed for wireless networks, have been described. A discussion over basic properties and efficiency has been done for MACA, MACA-BI, MACAW, FAMA, BAPU, and DBTMA. The time organization of these protocols has been shown as well as simple comparison from the point of view of area occupied by some particular transmission.
PL
Opisano rywalizacyjne protokoły dostępu do łącza wykorzystujące wymianę ramek sterujących, a zaprojektowane dla sieci bezprzewodowych. Przedyskutowano podstawowe właściwości i ich wpływ na wydajność protokołów takich jak MACA, MACA-BI, MACAW, FAMA, BAPU, DBTMA. Pokazano organizację czasową tych protokołów oraz porównano je z punktu widzenia obszaru zajętego na potrzeby transmisji.
19
Content available remote A comparison of various types of TNC controllers
100%
EN
TNC controller allows for connection of computer or other DTE hardware to Packet Radio network. TNC is an autonomous microprocessor system with a modem that allows control radio transceiver directly from TNC. Nowadays there are various TNC controllers available; they are designed using 8-, 16- and 32-bit microprocessors and microcontrollers. In the article, efficiency of transmission using various types of TNC controllers is compared basing on results obtained in an experimental network. The article also explains which factors may have influence upon TNC efficiency.
PL
W publikacji przedstawiono budowę kontrolerów TNC, stosowanych m. in. w radioamatorskiej sieci Packet Radio. Pokrótce opisano ich budowę z podziałem na część cyfrową i analogową oraz wskazano istotne różnice w ich implementacji. Podstawowe parametry konstrukcyjne kontrolerów zebrano w tabeli 1. Omówiono możliwości budowy i zastosowania różnego typu modemów w poszczególnych kontrolerach. Ze względu na znaczne różnice w mocy obliczeniowej kontrolerów, spowodowane zastosowaniem różnych mikroprocesorów, przeprowadzono doświadczalne porównanie ich wpływu na efektywną prędkość transmisji. Badania przeprowadzono w eksperymentalnej sieci (rys. 3), w której transmisja między kontrolerami odbywała się przewodowo, w warunkach idealnych, w celu uniknięcia wpływu zakłóceń radiowych na wydajność transmisji. Wyniki pomiarów przepustowości efektywnej, uzyskane dla kilku wybranych prędkości transmisji, przedstawiono na rys. 4-6. Wyniki te porównano z obliczeniami analitycznymi. Okazało się, że wraz ze wzrostem prędkości transmisji moc obliczeniowa kontrolera ma coraz większy wpływ na wydajność sieci, a prędkość efektywna jest nawet kilkukrotnie niższa niż obliczona teoretycznie dla analogicznego zestawu parametrów. Podczas badań okazało się także, że niektóre kontrolery TNC nie są w stanie wykorzystać ustawionej wielkości okna (k). Z tego powodu przeprowadzono dodatkowe badania w celu uzyskania rozkładu rzeczywistej wielkości okna dla różnych kontrolerów przy różnych prędkościach transmisji. Wyniki te pokazano na rys. 7-9.
20
Content available remote Channel utilisation for contention mac protocols using control frames exchange
100%
EN
Contention medium access protocols based on control frames exchange with optional carrier or busy tone sensing, designed for efficient operation in wireless ad-hoc networks, have been compared for their efficiency in a wireless network. As the efficiency measure, channel utilisation as a function of total channel load has been accepted. The comparison is based on relations derived using probability calculus. The protocols analysed are designed to operate in a typical wireless network where hidden and exposed stations exist and carrier sensing is often not sufficient method of collision avoidance. The analysis considers MACA, FAMA and DBTMA protocols and compares them to CSMA and CSMA/CD.
PL
Rywalizacyjne protokoły dostępu do łącza, oparte na wymianie ramek sterujących z opcjonalnym wykrywaniem nośnej lub tonu zajętości, a zaprojektowane dla wydajnej pracy w bezprzewodowych sieciach ad-hoc, porównano pod katem wydajności w sieci bezprzewodowej. Jako miarę wydajności przyjęto stopień wykorzystania kanału w funkcji całkowitego ruchu wprowadzanego do kanału. Porównanie wykorzystuje zależnosci, wyprowadzone z użyciem rachunku prawdopodobieństwa. Analizowane protokoły są specjalnie zaprojektowane pod katem wydajnej pracy w typowej sieci bezprzewodowej, zawierającej stacje ukryte i odkryte, w której samo wykrywanie nośnej często nie wystarcza dla skutecznego unikania kolizji. Analiza uwzględnia protokoły MACA, FAMA i DBTMA i porównuje ich osiągi z CSMA i CSMA/CD.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.