Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IP protocol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Some devices which enable remote access to intelligent installations based on KNX system are presented in this paper. Particular attention is paid to bus elements which use IP protocol and to application of every solution. On the basis of a single family home visualization, the possibilities of GIRA HomeServer, the most advanced device dedicated to KNX system which use IP protocol, is presented. Finally, KNX IP - a new transmission medium for KNX system is presented.
PL
Przedstawiono sposoby realizacji dalekosiężnych sieci telekomunikacyjnych korzystających z protokołu IP i systemów transmisyjnych z podziałem długości fali. Omówiono alternatywne metody enkapsulacji i ramkowania, a także protokoły umożliwiające zróżnicowanie jakości obsługi. Podano przykłady urządzeń i sieci.
EN
Implementation methods for long distance telecommunication networks using the IP protocol and wavelength division transmission systems are presented. Alternative approaches to encapsulation and framing, as well as protocols enabling diifferantiation of the quality of service are discussed. Examples of devices and networks are given.
PL
Na podstawie prac prowadzonych w IŁ przedstawiono najważniejsze wymagania stawiane sieciom realizującym usługę VoIP. Wyszczególniono aspekty techniczne związane z przesyłaniem pakietów głosowych w sieci danych. Omówiono problemy dotyczące zaadaptowania protokołu IP do usługi VoIP. Opisano czynniki wpływające na jakość głosu przenoszonego w sieci danych i zaproponowano ogólny proces testowania jakości głosu w sieciach o ustalonej charakterystyce ruchu.
EN
In this article, the most important requirements to be satisfied by the VoIP data networks are presented as based on the research carried out by the NIT. Technical aspects concerning the transmission of voice packets in a data network are specified. Problems due to the IP protocol being adapted to the VoIP service are discussed. Factors influencing the quality of voice transmitted in a data network are described and a general process of testing the quality of voice in the data networks of stabilised characteristics of traffic is suggested.
4
Content available Usługa VoIP - mechanizmy poprawy jakości
75%
PL
Wyszczególniono metody oceny jakości przesyłanego głosu. Zaproponowano przykładowe zasady testowania i oceny przydatności sieci do świadczenia usługi VoIP Omówiono mechanizmy, umożliwiające poprawę jakości połączeń w istniejących sieciach danych.
EN
In this article, methods of evaluating the quality of voice transmitted are specified. Some exemplary principles of testing usability of a network to provide VoIP services are suggested. Mechanisms that enable it to improve the quality of calls in the existing data networks liave been discussed.
PL
W ramach pracy przedstawiono wyniki badań autorów w zakresie wykorzystania protokołu IP do transmisji dodatkowych informacji. Dodatkowe informacje mogą być wykorzystane do umieszczania podpisów cyfrowych lub do wytworzenia dodatkowego, niezależnego kanału transmisyjnego. Wyniki badań przedstawione w pracy są kontynuacją i rozszerzeniem badań opisanych w pracy [LIBER 04] oraz w pracach ("ROWLAND 97], [ASHAN 02]. Rezultaty otrzymane w pracy mogą być wykorzystane do konstrukcji systemów wymiany danych z ukrytymi kanałami informacyjnymi. W szczególności zaś w nowoczesnych systemach baz danych.
EN
In frames of the work one represented results of research of authors in the range of the utilization of the IP protocol to the transmission of the additional information. The additional information can be put-upon to placing of digital signatures or to producing of the additional, independent broadcasting channel. Results of research introduced on the job are a continuation and an enlargement of research described on the job [LIBER 04] and in works [ROWLAND 97], [ASHAN 02]. Received results on the job can be put-upon to the construction of systems of the exchange given with hidden inquiry channels. Particularly while in modern systems of databases.
PL
Omówiono kwestie budowy nowoczesnej sieci opartej o protokół l P przeznaczonej dla typowych operatorów telekomunikacyjnych oraz dla dostawców usług internetowych.
EN
Article presents issues of building of modern network based on IP protocol designed for typical telecommunication operators and for Internet Service Providers.
PL
Omówiono kwestie budowy platformy IP przeznaczonej dla typowych operatorów telekomunikacyjnych oraz dla dostawców usług internetowych.
EN
Article presents issues of IP platform building designed for typical telecommunication operators ad for Internet Service Providers.
PL
Omówiono kwestie budowy nowoczesnej sieci opartej o protokół IP przeznaczonej dla typowych operatorów telekomunikacyjnych oraz dla dostawców usług internetowych.
EN
Article presents issues of building of modem network based on IP protocol designed for typical telecommunication operators ad for Internet Service Providers.
PL
Opisano system InterXpress - kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające realizację usług telefonicznych, multimedialnych oraz wzbogaconych w sieciach pakietowych z protokołem IP.
EN
The paper describes Siemens InterXpress system as the comprehensive solution for telephony, multimedia and enhanced services in IP-based networks.
PL
Przepływność protokołu IP zdefiniowana na podstawie 3GPP TS 36.314 jest jednym z najważniejszych wskaźników Quality of Service (QoS). Jednakże specyfika sieci komórkowych w architekturze rozproszonej uniemożliwia precyzyjność jej pomiaru. Artykuł ten przedstawia porównanie klasycznej architektury Long Term Evolution (LTE) w porównaniu do systemu Dual Connectivity (DC) i skupia się na nowatorskiej metodzie rozwiązania problemu bieżącej estymacji przepływności dla terminala realizującego usługę transmisji danych jednocześnie przez dwie stacje bazowe.
EN
IP scheduled throughput defined according to 3GPP TS 36.314 is one of the most important indicators for monitoring of Quality of Service (QoS). However, the nature of networks built on a distributed architecture prevents it from being accurately measured. This paper gives an overview of the classical Long Term Evolution (LTE) architecture as opposed to Dual Connectivity (DC) system and focuses on a novel method of solving the issue of current throughput estimation for UE providing the data transmission service simultaneously through two base stations.
PL
Opisano techniki sieciowe, które będą stosowane w przyszłości w sieci Internet. Szczególną uwagę przywiązano do rozwoju sieci szkieletowych. Omówiono dwa konkurujące ze sobą w tym obszarze rozwiązania: technikę bezpołączeniową, opartą na protokole IP oraz technikę połączeniową ATM. Wskazano prawdopodobne kierunki integracji tych technik, podkreślając jednocześnie bariery ograniczające stosowanie technik bezpołączeniowych w sieciach WAN.
EN
The paper deals with the future Internet technologies. Backbone solutions networks are considered as the key decision area for effective and profitable future network operation. The tradeoffs between connectionless (IP-based) and connection-oriented (ATM based) technologies for WANs are presented. Some integrating solutions for Internet carriers are also considered.
PL
Opisano zasady przesyłania sygnałów telewizyjnych z wykorzystaniem protokołu IP. Przedstawiono, opracowane na podstawie zaleceń ITU, wymagania techniczne dotyczące jakości odbieranego obrazu oraz parametrów sieci przesyłowej. Omówiono stosowane obiektywne i subiektywne metody pomiarowe. Podano autorską metodę ciągłej oceny, w domu abonenta, jakości obrazów przesyłanych sieciami IP, która została zgłoszona do ITU jako wkład polskiej administracji.
EN
The paper deals with principles of digital video transmission over IP network. Technical requirements for received picture quality as well as IP network parameters, prepared on the basis of ITU Recommendations, are given. Both objective and subjective measuring methods are described. A continuous single stimulus method developed by the author and used for quality evaluation of picture delivered over IP network at user's home is presented. This method was submitted to ITU-T as a contribution of Polish administration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.