Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 980

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Konkurencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
XX
Na rynku soli w Polsce istnieje nadwyżka podaży soli nad popytem. W związku z tym, mimo że sól jest wyrobem jednorodnym, na rynku tym istnieje silna konkurencja między producentami i konfekcjonerami. Chcąc utrzymać swoją dotychczasową pozycję na tym rynku przedsiębiorstwa będą musiały w sposób dokładny i szczegółowy monitorować wielkość produkcji i sprzedaży soli, by móc dostosowac się do zmiennego otoczenia i konkurencji panującej na tym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
In the Polish salt market, supply is higher than demand. In consequence, manufactures and confectioners strongly compete although salt is a homogeneous article. To maintain their market share the enterprises will have to monitor their size of production and sales precisely and in every detail to adjust changing conditions and competition which exist in this market. (original abstract)
XX
Gospodarki krajów GW już od początku przemian ustrojowych budują swój potencjał konkurencyjny, ale akcesja do UE wymusiła przyspieszenie tego procesu w celu sprostania wyzwaniom konkurencyjnego jednolitego rynku unijnego. Kraje te, wstępując do UE w 2004 roku, charakteryzowały się relatywnie niskim poziomem rozwoju gospodarczego w porównaniu do "starej" Unii. Poziom ten mierzony wskaźnikiem PKB per capita był najniższy dla Polski (50,2% przeciętnego dla UE-27), natomiast najwyższy dla Czech (77,9%). Dla pozostałych krajów GW - Węgier i Słowacji - kształtował się odpowiednio 62,7% i 56,7%. Po dekadzie obecności w Unii kraje te zmniejszyły dystans w poziomie rozwoju gospodarczego do przeciętnego unijnego, osiągając następujące wskaźniki PKB per capita: Czechy - 79,8%, Słowacja - 76%, Polska - 67,8% i Węgry - 66,7%. Największy sukces w tym obszarze osiągnęła Słowacja (wzrost o 19,3 pkt proc.) i Polska (wzrost o 17,6 pkt proc.), a więc kraje o najniższym PKB per capita w momencie wejścia do UE. Zatem pod względem tempa konwergencji. w GW można wyróżnić dwie grup krajów. (fragment tekstu)
EN
In the globalization context, competition has become a very important factor that affects national economy development. In addition to classic factors influencing its level, qualitative factors, such as economic stability, innovation, quality of education, quality of business environment, etc. are becoming more and more important. The Global Competitiveness Index published annually by the World Economic Forum measures the level and position of countries' international competitiveness on the bases of 12 pillars of competitiveness, in 2014 involving up to 114 quantitative and qualitative factors. Based on the analysis of these indices outlined in the years 2004-2014 a change in the competitive position of the Visegrad Group countries was evaluated. Czech, Polish, Slovakia and Hungary entry to the EU has created opportunities for these countries to become more competitive economies. Did the mentioned countries took an advantage of this new opportunity? The author of this article attempts to answer this question.(original abstract)
XX
Omówiono konkurencyjność paradygmatów w warunkach turbulentnego otoczenia.
EN
In the article some changes of competitiveness paradigm in the conditions of turbulent surroundings are stressed. The author presents a new dimension of competitive culture and underlines that today agreements among competitors within some areas of activities and cooperation rather than the expensive competition that consists in the battle between them are much more profitable. The author stresses the meaning of conception of co-operation in the process of enterprise competitiveness creation. He claims that thanks to such activities the enterprise is directed on the usage of appearing market opportunities. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie poziomu konkurencji w branży skupiającej największe sieci sklepów detalicznych o profilu spożywczym w Polsce. Do badania wykorzystano dane roczne ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw dla lat 2005-2018. Badanie poziomu konkurencji z wykorzystaniem indeksu Linda (IL) wykazało, że w latach 2011-2018 arenę oligopolistyczną stanowiło siedem przedsiębiorstw, co świadczy o ustabilizowaniu liczby największych graczy na rynku. Z jednej strony, różnica między wartościami indeksów Linda a poziomem równowagi sił między przedsiębiorstwami (PE) jest coraz większa, co świadczy o rosnącej sile rynkowej największych graczy - potwierdzają to również rosnące wartości wskaźnika koncentracji CR7 i HHI. Z drugiej strony, analiza empiryczna wykazała wzrost efektywności głównych graczy w analizowanym okresie. Ponadto badanie pozwoliło na potwierdzenie hipotezy efektywnej struktury rynku (ESH)(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to examine the level of competition in the industry bringing together the largest chains of retail stores with a food profile in Poland. Annul firm level data for the years 2005-2018 was used. We find that in the years 2011-2018, the oligopolistic arena consisted of 7 enterprises, which indicates a certain stabilisation of the number of the largest players on the market. On the one hand, the difference between the Linda index values and the level of "perfect equilibrium of forces" (PE) is increasing, which proves the growing market power of the largest players, also confirmed by the growing values of the CR7 and HHI concentration index. On the other hand, the empirical analysis showed an increase in the effectiveness of the main players in the analysed period. Furthermore, this paper confirms the effective market structure hypothesis (ESH) in the industry that brings together the largest grocery store chains in Poland.(original abstract)
EN
The increasingly important role of the Internet in consumers' decision-making processes and virtualization of business activities triggers a cultural change in society, which is reflected in the development of the knowledge-based information society. The goal of this article is to present the virtualization of marketing in the strategic area, which involves the use of the Internet in innovative ways at all stages of the process of value management for the customer, i.e. in the stages of defining and shaping values, as well as its communication and distribution. The development trends of marketing activities conducted on the Internet have been shown through the prism of competing processes and achievement of sustainable competitive advantage by the interested companies. It should be noted that in the future the scope of virtualization of the marketing activities will depend on the degree of its acceptability to the consumers. It is particularly important in the context of increasing awareness and expectations of the Internet societies, pertaining to the improvement of standards of personal data protection and consumer privacy. The development of virtualization of marketing and consumption will also depend on the competence of customers and on the creation of a culture of trust and cooperation between companies and their customers.
6
Content available remote Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach
80%
XX
Zarówno w literaturze naukowej, jak i praktyce marketingu utrzymywanie nabywców uważane jest niejednokrotnie za cel działań marketingowych przedsiębiorstwa. Pogląd ten upowszechnił się, jak się wydaje, w konsekwencji rozwoju i popularności szkoły marketingu relacyjnego. Istotność utrzymywania nabywców, której się obecnie nie kwestionuje, nabiera znaczenia w kontekście rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych, charakteryzującego się mniejszą liczbą potencjalnych nabywców. W niniejszym opracowaniu omówiono naturę i uwarunkowania utrzymywania nabywców instytucjonalnych, a także jego sposoby. (abstrakt autora)
EN
Both academic and managerial communities agree that keeping customers is the ultimate goal of any company's marketing activities. The source of such perception of customer retention is possibly "relationship marketing". The importance of customer retention, which is nowadays undisputable, is particularly important on goods and services b2b market, which is characterized by lower number of potential purchasers. The nature and conditions of customer retention in business to business context, and approaches to its management are discussed in this paper. (author's abstract)
7
Content available remote Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach - analiza empiryczna
80%
XX
Klastry odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, ponieważ są miejscem, gdzie w wyniku efektu synergii dochodzi do wymiany i dyfuzji wiedzy, na bazie której powstają innowacyjne rozwiązania. Włączenie przedsiębiorstwa w strukturę klastra prowadzi do jego wyższej specjalizacji i efektywności funkcjonowania, dzięki pośredniej realizacji korzyści skali. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co motywuje, a co ogranicza polskie firmy w podejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy (wejścia w struktury klastrowe). Istotne jest również wskazanie wstępnych propozycji, jak wspierać polskie firmy w inicjowaniu struktur klastrowych. Artykuł bazuje na analizie desk research oraz analizie wyników badań ankietowych w zakresie poziomu rozwoju współpracy funkcjonujących struktur klastrowych zlokalizowanych w "korytarzu łódzko-warszawskim" z sektorów: owocowo-warzywnego, farmaceutyczno-kosmetycznego, logistycznego oraz odzieżowo-włókienniczego (sektorów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów, w których prowadzone były badania).(abstrakt autora)
EN
Clusters play a key role in building the knowledge-based economy as they are the place where the exchange and diffusion of knowledge upon which innovative solutions are based occur as a result of synergy. The inclusion of enterprises in the cluster structure leads to their higher specialisation and operational efficiency through direct application of economies of scale. The paper aims to answer the question what motivates and limits Polish enterprises in making decisions about initiating cooperation (i.e. their entry into the cluster structure). It is also important to provide initial recommendations on how to support Polish enterprises in creating cluster structures. The paper is based on a desk research analysis and an analysis of the survey results concerning the level of development of cooperation in regard to the cluster structures located in the "Lodz-Warsaw corridor" that operate in the following sectors: fruit and vegetables, pharmaceutical and cosmetics, logistics, as well as clothing and textiles (the sectors that are part of smart specialisations of the regions where the study was conducted).(author's abstract)
XX
W wyniku postępującej globalizacji przepływy kapitałowe są praktycznie nieograniczone żadnymi barierami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi, a nawet psychologicznymi. W obawie przed ucieczką kapitału poszczególne państwa starają się zwiększać konkurencyjność inwestycyjną. W tym celu stosuje się odpowiednie preferencje podatkowe. Ma to wpływ zarówno na inwestycje portfelowe dokonywane głównie przez osoby fizyczne, jak i bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji międzynarodowych. Możliwości konkurencji podatkowej między krajami europejskimi istotnie zmieniły się po zawiązaniu Wspólnoty. Ograniczone jest bowiem pole działania w tym obszarze na wspólnym rynku, na którym podjęcie działań w polityce fiskalnej danego państwa zmierzających do podwyższenia jego konkurencyjności, przeczyłoby idei integracji europejskiej i tworzeniu wspólnego rynku. Istotna jest jednak kooperacja poszczególnych państw w zakresie stanowienia prawa podatkowego, zmierzająca zwłaszcza do wyeliminowania szkodliwej konkurencji.(abstrakt oryginalny)
EN
In consequences of the growing globalization process, the economic, legal, social and even psychological barriers for capital flows are getting almost unnoticeable. In order to avoid capital outflows countries tends to increase its international investment attractiveness. Tax preferences are common instrument for encouragement of both portfolio investment made mainly by private investors and direct investment of international companies. International tax competition among European Countries have decreased significantly after European Union creation. The reasons are the limitation for any differentiation in terms of fiscal policy of EU member countries driving their competitive position, which would be contrary to common market and integration policy. The most crucial is cooperation among EU members in the area of tax law establishment aimed particularly for elimination harmful tax competition.(original abstract)
9
80%
EN
The increasingly important role of the Internet in consumers' decision-making processes and virtualization of business activities triggers a cultural change in society, which is reflected in the development of the knowledge-based information society. The goal of this article is to present the virtualization of marketing in the strategic area, which involves the use of the Internet in innovative ways at all stages of the process of value management for the customer, i.e. in the stages of defining and shaping values, as well as its communication and distribution. The development trends of marketing activities conducted on the Internet have been shown through the prism of competing processes and achievement of sustainable competitive advantage by the interested companies. It should be noted that in the future the scope of virtualization of the marketing activities will depend on the degree of its acceptability to the consumers. It is particularly important in the context of increasing awareness and expectations of the Internet societies, pertaining to the improvement of standards of personal data protection and consumer privacy. The development of virtualization of marketing and consumption will also depend on the competence of customers and on the creation of a culture of trust and cooperation between companies and their customers. (original abstract)
XX
Konkurencyjność, pierwotnie utożsamiana z działalnością gospodarczą oraz społecznym dążeniem do zajęcia lepszej pozycji, stała się również domeną jednostek terytorialnych1. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez E. Zeman- -Miszewską konkurencyjność danej jednostki przestrzennej oznacza jej przewagę (lub dystans) nad analogicznymi jednostkami znajdującymi się w tych samych grupach strategicznych (np. gminy turystyczne, miasta przemysłowe)2. Najsilniejsza konkurencja jest obserwowana często pomiędzy sąsiadującymi miastami lub obszarami w obrębie tego samego regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The attractiveness of local space depends on its features, which enable commune to achieve all functions expected by its recipients. Every commune fulfil the same functions towards its habitants. Therefore, to attain an expected advantage, commune must compete both quantity and quality of its local offer. The first part of the paper focus on characteristic of main areas and factors implicating local competitiveness. The last part studies how local governments ensure community basic living conditions and how it influences on territorial competitiveness(original abstract)
XX
Procesy liberalizacji i deregulacji rynku usług pocztowych spowodowały pojawienie się na tym rynku obok operatorów zasiedziałych (byłych monopolistów) operatorów alternatywnych. W nowych warunkach rynkowych operatorzy zasiedziali skupili się na rozbudowie sieci obsługi przesyłek listowych i paczkowych. Operatorzy alternatywni skoncentrowali się głównie na obsłudze paczek. Podział taki prowadzi do słabnięcia konkurencji na rynku przesyłek listowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The processes of liberalization and deregulation of the postal market have caused the appearance of alternative operators on the market (next to the incumbents - former monopolists). In the new market conditions, incumbents have focused on expanding the service network of letters and parcels. Alternative operators have concentrated mainly on the handling of the packs. This scenario leads to a weakening of competition on the letter post market.(original abstract)
XX
W zarządzaniu zamówieniami publicznymi należy kierować się zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Celem artykułu jest badanie i ocena wybranych czynności podmiotu zamawiającego na etapach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza została dokonana na podstawie sprawozdań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z lat 2014-2015. Przykłady orzeczeń KIO dowodzą, że ograniczanie ryzyka naruszania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zależy nie tylko od czynności zamawiającego, ale także od zachowania wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
In managing public procurement the main principles of the law of public procurement should be used with particular emphasis on the rules of fair competition and equal treatment of contractors. The aim of the article is to examine and evaluate chosen activities of the contracting entity in the proceedings of the public procurement. The analysis has been conducted on the basis of data coming from the verdicts of National Appeals Chamber and reports of the Public Procurement Office for the years 2014-2015. Examples of verdicts prove that limitation of risks of unfair competition and non-equal treatment during the process of public procurement depends not only on procurers but also on contractors of public activities.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące konkurencji na rynku Unii Europejskiej. Wskazano na znaczenie unijnych swobód i ograniczeń dla konkurencji w aspekcie wspólnotowego prawa gospodarczego w działalności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the basic concept of competition in the European Union market. Author pointed out the importance of the EU freedoms and restrictions in the area of competition according to community economic law for business activities. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia rozważania autorów nad budowaniem konkurencyjności regionalnej. Potrzeba budowy konkurencyjności na poziomie regionalnym jest ściśle związana ze zjawiskiem globalizacji. Zjawisko glokalizacji staje się szansą dla regionów do tej pory rozpatrywanych jako schyłkowe na stanie się regionami o wysokim poziomie konkurencyjności. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań dotyczące konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystując model ekonometryczny dokonano badania poziomu konkurencyjności województw w dwóch okresach badawczych. Analiza wyników badania wskazała na rosnący poziom konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w stosunku do pozostałych województw Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the authors' discussion on the building of regional competitiveness. The need for building competitiveness at the regional level is strictly connected with the phenomenon of globalization. Globalization gives more and more opportunities for regions considered as declining to become highly competitive. The article provides selected results of research into the competitiveness of West Pomeranian Voivodeship. By using the econometric model, the competitiveness level of voivodeships in two research periods was analyzed. Ouranalysis of the results showed a growing competitiveness level of West Pomeranian Voivodeship in relation to the other Polish voivodeships. (original abstract)
XX
W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia konkurencyjności miast. Miasta konkurują o mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, a tym samym kapitał finansowy. Często czynniki wpływające na budowanie pozycji konkurencyjnej są od miasta niezależne, jak na przykład położenie geograficzne. Istnieją również czynniki, na które decydenci miasta mają wpływ i mogą poprzez ich wykorzystanie kształtować pozycję konkurencyjną miasta. (fragment tekstu)
EN
This study determines the importance of the powers of taxation in building the competitive advantage of the cities. The effects of powers of taxation and their impact on the budget revenues in the cities with the poviat status in the years 2006- 2011 in Po-land have been examined. The purpose of the article was to compare the cities with the poviat status in West Pomerania with respect to the effects of powers of taxation and their impact on the budget. The study covered Szczecin, Koszalin and Swinoujscie and the study period relates to the years 2006-2011. It was based on the comparative meth-od. The study shows that the greatest impact of the powers of taxation on the budget of the city is in Swinoujscie and Koszalin.(original abstract)
XX
Celem pracy jest prezentacja oraz analiza dynamicznej wersji duopolu Cournota. W klasycznej statycznej wersji problem możemy sformułować w następujący sposób. Dwie firmy produkujące określony rodzaj towaru muszą podjąć decyzję dotyczącą wielkości produkcji. Cena rynkowa produktu u obu producentów jest taka sama. Zależy ona od wielkości łącznej produkcji obu firm. Koszty produkcji w obu firmach są takie same. Żadna z firm nie zna rzeczywistej produkcji drugiej. Ich zadaniem jest podjęcie decyzji co do wielkości produkcji przy założeniu, że zysk będzie maksymalny. Naturalną konsekwencją jest rozszerzenie problemu do wersji dynamicznej, ponieważ w rzeczywistości decyzję dotyczącą wielkości produkcji przedsiębiorstwa podejmują wielokrotnie. Problem w tej ostatniej wersji opisywany jest za pomocą równań różnicowych, których rozwiązania w określonych warunkach może zachowywać się chaotycznie. Trajektorie zachowań chaotycznych w układach nieliniowych tworzą struktury geometryczne nazywane atraktorami dziwnymi. Analiza nieliniowego układu dynamicznego reprezentowanego przez wspomniane równanie jest więc analizą zachowań atraktora dziwnego.
EN
This paper attempts to describe an evolutionary game theoretic model of Cournot competition. Every discrete time period a large population of firms is matched in pairs randomly to play a Cournot duopoly game. We assume the firms to act according to behavioral rules. A behavioral rule specifies the quantity to be produced in current period as a function of past observation. That behavioral rules are costly to operate. The cost depend on the informational and computational requirements of implementing the rule. Each firm chooses a behavioral rule from a finite set of different rules, which are commonly known. A firm takes into account the past realized profits of the costs associated with the behavioral rules. The model of dynamic Cournot duopoly game is described by non-linear evolutionary dynamical system. Traditional Cournot analysis refers to a static environment. Nevertheless in dynamic setting the reaction function can be used to study the so-called best-reply dynamics. We focus on two specifications of Cournot duopoly game: linear and linear-quadratic. We show that bifurcation routes complicating dynamics occur in a linear-quadratic model due to which fact strange atractors arise.
17
80%
XX
Postęp technologiczny napędzający gospodarki światowe i zmieniający życie ludzi powoli przybiera nowe oblicze. W czasach wirtualizacji najczęściej jedynym kontaktem ze światem technologii jest usługa informatyczna. Usługa świadczona poprzez rozproszone po całym świecie ukryte systemy, oparte na niewidocznych i nieznanych dla przeciętnego użytkownika technologiach. Nie tylko technologie, ale też usługi ukrywają się w tzw. chmurach (ang. clouds). Coraz bardziej popularne jest także świadczenie odpowiednio skonstruowanych usług informatycznych na odległość, w sposób zdecentralizowany i rozproszony.(fragment tekstu)
EN
In B2B model, complex IT services are provided in a network of subsequent sup-pliers creating value added. From companies' viewpoint, an IT service is provided more often by external providers or by shared services providers in an offshore model. The IT infrastructure, platform and software may be provided as an IT service as well as full computer systems support for business processes. An information service is delivered in the quantity ordered, at an agreed unit price and in accordance with the requested parameters. An IT service recipient does not need to distinguish between its elements. For him, the most important are three determinants of IT services competitiveness: value added, the delivery guarantee (continuity) by providing quality (the parameters of the delivered service), unit cost. The article describes basic characteristics of information services and how they are provided on B2B market, taking into account the determinants of competitiveness. Information necessary to prepare the article comes from a literature study and from an observation of IT services delivery under B2B process in a branch of global large company, located in Poland.(original abstract)
XX
Koncepcja klastrów wpisuje się w nowoczesne myślenie o procesach gospodarczych, zarówno o ich organizacji, przebiegu jak i efektywności. Procesy te determinuje rozwój globalizacji, przejawiającej się w postaci międzynarodowych sieci wiedzy i produkcji działających na coraz większą skalę, oraz regionalizacji polegającej na wykorzystaniu własnych zasobów naturalnych, materialnych i ludzkich. Struktury klastrowe istnieją od setek lat, ale ich dynamiczny rozwój obserwowany jest dopiero we współczesnej gospodarce w wyniku wzrostu specjalizacji działań gospodarczych podejmowanych w różnych lokalizacjach. Stały się one jednym ze sposobów podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki współpracy między poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego, rozwoju regionu i w konsekwencji gospodarki, co potwierdzają wyniki licznych badań przeprowadzanych głównie w krajach rozwiniętych gospodarczo. Najczęściej klastry powstają w wyniku oddolnej inicjatywy. Jednak coraz częściej władze publiczne, świadome ich znaczenia, tworzą instrumenty stymulujące współpracę między lokalnymi "aktorami" w celu uruchomienia mechanizmów budowy i rozwoju klastra. (fragment tekstu)
EN
In the article the author presents the analysis of the case study on the first Polish cluster imitative on the integration and development of the foundry sector established in the Eastern Poland - the Association of the Cast Component Producers KOM-CAST (SPKO KOM-CAST). The analysis in the fields of the conditionings and aims of the establishment as well as issues and effects of the grouping was preceded by the presentation of the most important theoretical aspects related to the clusters functioning. (original abstract)
19
Content available remote Poziom kapitału ludzkiego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
80%
XX
Obecnie za kluczowe wyzwanie dla społeczeństw poszczególnych krajów uznaje się zagadnienie konkurencyjności. W tej perspektywie uważa się, że w skutecznym współzawodnictwie na lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych rynkach bardzo ważną rolę odgrywają zasoby wiedzy i informacji1. Poruszanie się we współczesnej rzeczywistości gospodarczej wymaga większego oparcia się na niematerialnych czynnikach niż na zasobach naturalnych czy nakładach fizycznych2. Oznacza to, że z ekonomicznego punktu widzenia, stosunkowo najbardziej optymalną strategią, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, jest podejmowanie inwestycji w człowieka, które warunkują zdolności do wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania informacji.(fragment tekstu)
EN
Human capital is a significant factor determinig the competitiveness of both the individuals and societies (countries). In the paper a broad meaning of human capital concept was presented. For the purpose of the study a statistical multidimensional analysis allowing assignment of the synthetic human capital measure was used. The source of information was the OECD and Eurostat databases. According to the research find-ings in 2009 the highest level of synthetic human capital indicator had the British people. It accounted for 0.68. The value of this measure for the Polish people amounted to 0.32 and gave the twentieth position among twenty five countries included in the analysis.(original abstract)
20
80%
XX
Badania nad zastosowaniem nowej niemieckiej ustawy w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia (MiLoG) dla kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorstwa spoza Niemiec, którzy wykonują przewóz międzynarodowy lub kabotażowy na terytorium Niemiec wskazują, że przyjęcie zasady terytorialności jest sprzeczne z niektórymi aktami prawa UE: - artykułem 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - artykułem 8 Rozporządzenia Rzym I, - artykułem 1 Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, - artykułem 9 Rozporządzenia (WE) nr 1072 dotyczący wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Głównym wnioskiem z badań jest wskazanie, że kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe lub operacje kabotażowe na terytorium Niemiec na zasadzie tymczasowości nie są pracownikami delegowanymi do Niemiec. Kierowcy wciąż pozostają zatrudnieni przez pracodawców oryginalnych a międzynarodowe podróże są ich podstawową pracą świadczoną dla ich pracodawców. Zatem, Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników, nie ma tutaj zastosowania, a umowy o pracę tych kierowców mogą być rozpatrywane tylko na gruncie Rozporządzenia Rzymskiego I. Akt ten określa szczegółowe przepisy dotyczące swobody wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę, ale także pewne ograniczenia tej wolności, stosując w szczególności tam, gdzie praca ma być prowadzona w kilku państwach członkowskich(fragment tekstu)
EN
The study on application of new German act on minimum rates of pay ('MiLoG') to drivers employed by undertakings from outside of Germany, who perform international carriage or cabotage on the German territory ('Study') brings conclusions that such territorial application of MiLoG is contrary to certain acts of EU law: - Article 56 of Treaty on the Functioning of the European Union, - Article 8 of Rome I Regulation, - Article 1 of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, - Article 9 of Regulation (EC) No 1072 on common access to the international road haulage market. The key finding of the Study is that said drivers perform international carriage or cabotage operations on the German territory only on a temporary basis, so they are not workers posted to Germany. These drivers still remain employed by their original employers, and international travels are core feature of the work they conduct for their employers. Thus, Directive 96/71/EC concerning posting of workers does not apply and contracts of employment of these drivers may be examined only on the grounds of Rome I Regulation. This act lays down specific provisions regarding the freedom of choice of law governing the contract of employment but also certain limits of such freedom, applying in particularly where the work is to be conducted in several member states. Court of Justice examined cases of law applicable to employment contracts of lorry drivers (Case C-29/10 Koelzsch v. Luxembourg) and seagoing personnel of merchant navy undertakings (Case C-384/10 Voogsgeerd). Jurisprudence of Court of Justice establishes a sophisticated criteria that has to be examined in each individual case in order to determine the law governing the contract. Therefore, automatic application of MiLoG on territorial basis is contrary to said Regulations and Directive. It is also contrary to the Treaty itself, as it impedes competition on the market and is not proportional. In fact, application of MiLoG on a territorial basis is very likely to have very serious and negative impact on the transport network in EU. Higher costs of labour on the transport corridors running through the German territory may even force out the international carriage from this territory. That would not only raise the overall costs of transport (including raising of CO2 emission) but it would also mean that whole TEN-T network should be reconsidered(author's abstract)
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.