Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura informacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Infrastruktura informacyjna i komunikacyjna we współdziałaniu
88%
3
Content available Środowisko informacyjne statystyki publicznej
88%
PL
Celem artykułu jest omówienie wpływu środowiska informacyjnego społeczeństwa i gospodarki na statystykę publiczną oraz wskazanie możliwości oddziaływania statystyki publicznej na jakość środowisk informacyjnych we współczesnych społeczeństwach i gospodarkach w warunkach globalnych technologii i systemów teleinformatycznych. We współczesnych społeczeństwach informacyjnych i gospodarkach opartych na wiedzy decydujący wpływ na ład polityczny, społeczny i ekonomiczny ma jakość środowisk informacyjnych, w których funkcjonują ludzie, podmioty gospodarcze oraz instytucje państw i organizacji międzynarodowych. Środowiska te są kształtowane przez grupy interesów kontrolujące systemy i procesy informacyjne w skali lokalnej, krajowej lub globalnej. Grupy te wykorzystują oddziaływanie fundamentalnego prawa informacji, zgodnie z którym informacja gorsza wypiera informację lepszą, do eliminowania wiadomości, które mogłyby utrudnić im sterowanie zachowaniami ludzi, w tym grup społecznych, i formowanych przez nich podmiotów, będących uczestnikami procesów politycznych i ekonomicznych. W artykule omówiono skutki, jakie zanieczyszczanie społecznego środowiska informacyjnego niesie dla życia politycznego i społecznego oraz dla gospodarki. Zwrócono uwagę na wpływ jakości środowiska informacyjnego na jakość statystyki publicznej i percepcję danych statystycznych oraz na wykorzystywanie rzetelnych danych statystycznych do dezinformacji i zanieczyszczania społecznego i ekonomicznego środowiska informacyjnego przez manipulowanie danymi statystycznymi. Przedstawiono możliwości oddziaływania statystyki publicznej na środowiska informacyjne i jej znaczenie dla społecznego bezpieczeństwa informacyjnego.
7
63%
PL
Artykuł omawia znaczenie informacji i technik informacyjnych jako istotnych przyczyn przemian współczesnego świata. Opisano mechanizmy wpływu technik informacyjnych na gospo-darkę i społeczeństwo. Omówiono rosnącą zależność współczesnego człowieka od systemów infrastrukturalnych oraz wzajemne związki rozwoju systemów infrastrukturalnych i rozwoju spo-łeczno-gospodarczego. Zdefiniowano infrastrukturę informacyjną i jej szczególną rolę we współ-czesnym świecie. Opisano wpływ technik informacyjnych na gospodarkę i procesy zarządzania. Podkreślone zostaje znaczenie twórczej destrukcji, jako mechanizmu formującego zarówno sam rynek technik informacyjnych jak i pozostałe rynki, na których ICT jest używane. Krótko scharak-teryzowano historię rozwoju technik informacyjnych. Opisana została niepredyktywność rozwoju ICT i związane z tym przemiany rynkowe. Podkreślono szczególnie dynamiczny rozwój technik mobilnych umożliwiających dostęp do infrastruktury informacyjnej osób i regionów dotychczas wykluczonych. Omówiono rolę ICT w kreacji nowych produktów, usług i rynków. Zdefiniowana została także rola technik informacyjnych jako źródła niepewności i zmian w strukturach rynkowych. Tak więc uwzględnione zostają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki rozwoju i rozpowszechnienia technik informacyjnych.
EN
The article discusses the importance of information and information technology as a significant cause of transformation of the modern world. It describes the impact of information technology on the economy and society. The growing dependence of contemporary human from infrastructure systems and the inter-relationships of infrastructure systems development and socio-economic development are discussed. The information infrastructure and its special role in the modern world is defined. The impact of information technology on the economy and governance processes are described. The importance of creative destruction, as a mechanism for forming both the information technology market itself as well as other markets in which ICT is used, is underlined. The history of the development of information technologies is briefly sketched. The unpredictability of the ICT development and the associated market transformation are described. Rapid development of mobile technologies is particularly underlined. It is a factor allowing access to the information infrastructure to people and regions hitherto excluded. Finally the role of ICT in creating new products, services and markets is discussed. The role of information technology as a source of uncertainty and changes in market structures is defined. So, both positive and negative effects of the development and dissemination of information technologies are taken into account.
EN
The article aims to present a part of the research results on implementing the management function in selected libraries of Polish military higher education institutions concerning the planning function. In an organization such as a scientific library, planning is the most crucial management function, especially in such a specific one as a military university library. The analysis of information infrastructure factors made it possible to evaluate the implementation of individual management functions in the analyzed military libraries, including the planning function as the most important for information resources management. The assessment of the implementation of the planning function shows significant implications that may contribute to the optimization of information infrastructure management in a modern military higher education institution library.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie fragmentu wyników badań nad realizacją funkcji zarządzania w wybranych bibliotekach uczelni wojskowych w Polsce dotyczący funkcji planowania. W organizacji takiej jak biblioteka naukowa planowanie jest najważniejszą funkcją zarządzania, a szczególnie w tak specyficznej, jaką jest biblioteka uczelni wojskowej. Analiza czynników infrastruktury informacyjnej pozwoliła na ocenę realizacji poszczególnych funkcji zarządzania w analizowanych bibliotekach wojskowych, w tym funkcji planowania – najistotniejszej z punktu widzenia zarządzania zasobami informacyjnymi. Z oceny realizacji funkcji planowania wynikają znaczące implikacje mogące przyczynić się do optymalizacji zarządzania infrastrukturą informacyjną współczesnej biblioteki uczelni wojskowej.
EN
The article addresses the directions of management development in military libraries of higher education institutions in Poland. These changes are noticeable in such areas as information technology, interpersonal communication, spatial architecture, and library budget. The article also presents two most important and largest libraries in the Polish Armed Forces, namely the Library of the War Studies University and the Library of the Military University of Technology. It provides a brief historical outline of the mother universities of these libraries and the beginnings of their activities. Then, the essential modern solutions implemented there and have directly contributed to their development, are analyzed.
PL
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju zarządzania w wojskowych bibliotekach szkół wyższych w Polsce. Zmiany te zauważalne są m.in. w takich obszarach jak: technologia informacyjna, komunikacja międzyludzka, architektura przestrzenna czy budżet biblioteki. W artykule przedstawiono także dwie najważniejsze i największe biblioteki w Siłach Zbrojnych RP, a mianowicie: Bibliotekę Akademii Sztuki Wojennej oraz Bibliotekę Wojskowej Akademii Technicznej. Zaprezentowano krótki rys historyczny macierzystych uczelni tych bibliotek oraz początki ich działalności. Następnie przeanalizowano najważniejsze nowoczesne rozwiązania, które zostały tam zaimplementowane i które bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju omawianych bibliotek.
PL
Omówiono źródta i uwarunkowania rozwoju nowej koncepcji prowadzenia operacji militarnych zwanej walką sieciocentryczna. Przedstawiono jej reguty oraz sformułowano podstawowe wymagania systemowe i techniczne na infrastrukturę informacyjną systemu wspomagania dowodzenia. Podkreślono rolę technik informacyjnych w osiąganiu dominującej pozycji w walce. Szczególną uwagę zwrócono na te techniki informacyjne, które wyznaczać będą tempo oraz zakres osiągania przez sity zbrojne zdolności do prowadzenia operacji sieciocentrycznych.
EN
The origins and conditions of development of an emerging theory of war in the information age, called Network Centric Warfare, is presented in the paper. It describes the rules of conducting an advanced military operation in networked environment and specifiesthe basie requirements for command and control networking and information infrastructure development. The paper emphasizes a fundamental role of information technologies in achieving decision superiority. In particular, it describes selected technologies that significantly stimulate the scalę and progress in obtaining networked enabled capability.
PL
Aby rozpocząć pasażerskie przewozy kolejowe - objęte lub nieobjęte obowiązkiem służby publicznej - nie wystarczy sam dostęp do linii kolejowej. Artykuł, na podstawie studiów przypadków, pokazuje problemy związane z dostępem do infrastruktury dworcowej, informacyjnej oraz ich możliwe rozwiązania. Zignorowanie istniejących zagrożeń może nie tylko zakłócić procesy konkurencyjne, ale również odbić się negatywnie na integracji poszczególnych przewoźników kolejowych.
PL
Przedstawiono opinię na temat podstawowych problemów rozwoju usług oraz technicznych i instytucjonalnych składników powszechnej infrastruktury informacyjnej.
EN
The author presents his opinion on problems involved in developing services as well as the technological and institutional components of a universal information infrastructure.
EN
The paper presents selected security problems in ICT systems and OT used in industry. In the Industry 4.0 era, the knowledge and competence of the IT staff and the maintenance staff must be linked. Selected problems and their analysis and solutions form the semi-secure network and use of NoSQL databases as a database bridges are presented in the article for various branches of industry.
PL
Omawiając problemy rozwoju internetu na tle ogólnej problematyki Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS), skoncentrowano się na tematyce Internet Governance jako próbie budowy nowego światowego ładu informacyjnego, uwzględniającego realia XXI wieku. Podkreślając znaczenie, jakie w tych realiach odgrywają technologie informacyjne i dostęp do informacji, szczegółowo przedstawiono rozwiązania proponowane przez The Working Group on Internet Governance (WGIG) oraz ich ujęcie w dokumentach końcowych WSIS. Ponadto podano wnioski dla Polski.
EN
Discussing problems of the Internet future against a background of general issues regarding the World Summit on the Information Society (WSIS) the Author concentrates on the Internet Governance subject, as on the attempt to build new global information order which suits the 21st century reality. Emphasising importance of information technology in this reality the Author puts forward in details solutions proposed by The Working Group on Internet Governance (WGIG) and their presentation in the WSIS final documents. The article ends with the statement of conclusions for Poland.
16
Content available Rola informacji w procesie gospodarowania
51%
EN
In the modern world the information appears to have the most important role since without it is hard to imagine the proper functioning of the society, economy and the state. It is especially visible on the example of the economy where the information becomes not only the most valuable commodity (that affects the competitive advantage) but is also separated as the independent category of the means of production and influenced the change of the paradigm of the economy and the process of management. Of course it is not about any random information but rather an asset that allows a single individual and the society alike to function properly. Such asset is a certain minimum of information necessary for its proper development that we call as the ‘informational minimum’. Unfortunately such minimum is not always (and not anywhere) provided therefore a disturbing phenomenon of informational crisis can be observed. It manifests itself in the shape of both decrease of quality and the amount of information, as well as in the crisis of the informational infrastructure and the institutional crises. The means of preventing this is the ‘informational order’ based on one hand on the order of hierarchy of function and on the other, (which is crucial) on the non-transferable human rights: a right to the truth and a right to the information. The provision of such order is one of the basic duties of the state and the institutions regulation social life, the economy and politics.
PL
W dzisiejszym świecie informacja wydaje się posiadać najistotniejszą rolę, ponieważ bez niej trudno jest sobie wyobrazić należyte funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki czy państwa. Szczególnie widać to na przykładzie gospodarki, gdzie informacja staje się nie tylko najdroższym towarem i oddziałuje na przewagę konkurencyjną, ale poprzez wyodrębnienie jej jako osobnej kategorii czynników produkcji wpłynęła także na zmianę samego paradygmatu ekonomii i procesu gospodarowania. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakąkolwiek informację, ale o taki jej zasób, który pozwoli każdemu człowiekowi, a także każdemu społeczeństwu prawidłowo funkcjonować. Taki zasób stanowi pewne minimum informacji, konieczne do jego należytego rozwoju, które określamy jako minimum informacyjne. Niestety, nie zawsze i nie wszędzie takie minimum jest zapewnione, dlatego obserwuje się nierzadko niepokojące zjawisko kryzysu informacji. Będzie się to przejawiać zarówno w postaci obniżenia jakości i ilości informacji, jak i kryzysu infrastruktury informacyjnej czy też kryzysów instytucjonalnych. Sposobem zapobieżenia temu zjawisku jest ład informacyjny, opierający się z jednej strony na porządku hierarchii funkcji informacji, a z drugiej – co najważniejsze – na niezbywalnych prawach człowieka: prawie do prawdy i prawie do informacji. Zapewnienie takiego ładu należy zresztą do podstawowych obowiązków państwa oraz instytucji organizujących życie społeczne, gospodarcze i polityczne.
18
Content available remote Responsibility on the network – the diagnosis of the current state
44%
EN
The article deals with the diagnosis of the current state in relation to responsibility in the flexible area of cyberspace which is itself hard to define, in the context of security, especially its transsectoral informative part; Polish statutory, strategic and program solutions are presented in the light of EU standards. The study includes a review of threats (mainly information and ICT infrastructure) and their scopes (systemic, economic, socio-cultural) and addressees obliged to preventive and eradication activities (primarily public authorities, but also other, e.g. commercial entities or representatives operating on the market of information society); it also touches on the substantive and institutional cooperation issues at the European level.
PL
Artykuł odnosi się do diagnozy obecnego stanu prawnego w przedmiocie odpowiedzialności w obszarze cyberprzestrzeni, który sam w sobie jest trudny do zdefiniowania. Polskie rozwiązania ustawowe, strategiczne i programowe przygotowywane są w warunkach standardów UE. Analiza obejmuje przegląd zagrożeń (głównie związanych z infrastrukturą informacyjną i teleinformatyczną) i ich uwarunkowań (systemowych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych). Istotną kwestią jest ustalenie adresatów zobowiązanych do działań zapobiegawczych i eliminacyjnych (przede wszystkim władz publicznych, ale także innych, np. podmiotów komercyjnych lub przedstawicieli działających na rynku społeczeństwa informacyjnego). Odpowiedzialność za działania w sieci dotyczy także kwestii współpracy merytorycznej i instytucjonalnej na poziomie europejskim.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.