Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacja terapeutyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Relacje a jakość usług w magnetoterapii
100%
PL
Celem opracowania jest próba rozważenia znaczenia wpływu relacji „pacjent – terapeuta” na jakość świadczonych usług terapeutycznych i vice versa – wpływu jakości otrzymywanych przez pacjenta usług terapeutycznych w polu elektromagnetycznym na jego relację z terapeutą. Praca oparta jest na porównaniu, dwóch różnych badań ankietowych prowadzonych w latach 2006-2007 w jednostce organizacyjnej podległej Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Warszawie.
EN
The aim of the study is to consider the influence of the therapeutical relation between patient and therapist during therapy in electromagnetic field to the results of this therapy and vice versa – the influence of the quality of therapy in electromagnetic field to the therapeutical relation between patient and physiotherapist. The two groups of patients treated by the electromagnetic therapies were examined by the different questionnaires research, which was carried out in out-patients departments in CKiR in Warsaw in 2006 – 2007.
PL
W ramach dynamicznie rozwijającego się nurtu badań nad czynnikami warunkującymi efektywność psychoterapii wyodrębniono nie tylko techniki terapeutyczne o dowiedzionej skuteczności w terapii określonych zaburzeń, lecz także te elementy relacji terapeutycznej, które w istotny sposób wiążą się ze skutecznością psychoterapii. Do tych ostatnich zaliczono sojusz terapeutyczny oraz empatię terapeuty. Oba te pojęcia są złożonymi, wielowymiarowymi konstruktami, których wspólnym elementem wydaje się podmiotowy stosunek terapeuty do klienta – przypisywanie mu psychologicznej głębi oraz sprawczości. W tym kontekście zadajemy pytanie o czynniki mogące owo podmiotowe postrzeganie facylitować oraz takie, które mogą je utrudniać czy wręcz hamować. Odpowiedzi na powyższe pytanie poszukujemy w literaturze dotyczącej psychoterapii, a także w obszarze psychologii społecznej. Uwzględniając wnioski płynące z badań prowadzonych w ramach obu tych dziedzin, formułujemy przesłanki dla praktyki klinicznej, ukierunkowane na wzmacnianie dwupodmiotowej relacji między terapeutą a klientem, a także pytania badawcze mające na celu ich weryfikację.
EN
The dynamic development of research focusing on effective elements in psychotherapy has revealed not only which therapeutic techniques are particularly effective in treating specific disorders, but also which elements of the therapeutic relationship make psychotherapy work. The latter include therapeutic alliance and therapist’s empathy. Both of these concepts are complex, multidimensional constructs; they seem to share one crucial element – the humanization (mentalization) of the client: the fact that the therapist ascribes psychological depth and agency to his / her patient. In this context, we formulate a question concerning the factors that might facilitate or interfere with this kind of therapist’s attitude. We look for an answer to this question not only in the literature on psychotherapy but also in the area of social psychology. Taking into consideration the conclusions derived from both research domains, we formulate recommendations for clinical practice intended to humanize the relationship between the therapist and his / her client. We also formulate research questions aimed at empirical verification of the recommendations.
EN
Having command of formulaic language, one of the linguistic elements related to the culture, is critical for self-expression and understanding the interlocutor. Thus counselors who are ESL (English as a Second Language) learners might benefit from having skills in formulaic language for providing quality service to their clients. Audio-visual materials which mostly contain formulaic language forms and cultural aspects might be used to help counseling sessions be more helpful and effective. This multidisciplinary study aims at presenting a brief review of the literature about formulaic language and multicultural counseling and then discussing the possible effect of integrating TV shows into ESL classes in the connection between counselor and client. In conclusion we suggest that TV shows might be effective tools to boost figurative language skills and to encourage immersion of ESL learners into culture, which is interrelated with conceiving cultural aspects of communication. As an implication, we present possible approaches to curriculum design, multicultural counseling and teaching English for specific purposes.
PL
Znajomość języka formulicznego, który stanowi jeden z elementów kulturowych, jest kluczowy w autoekspresji i w zrozumieniu rozmówcy. Umiejętność posługiwania się językiem formulicznym przez doradców, którzy wcześniej uczyli się języka angielskiego jako drugiego (ESL), może okazać się cenna w świadczeniu wysokiej jakości usług. Użycie materiałów audiowizualnych, które w większości czerpią z języka formulicznego z aspektów kulturowych, może zwiększyć efektywność i profesjonalizm spotkań z doradcą. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie  krótkiego przeglądu literatury dotyczącej języka formulicznego oraz doradztwa wielokulturowego. Następnie, niniejsza praca przedstawi dyskusję na temat konsekwencji włączania programów telewizyjnych do zajęć ESL dla późniejszej relacji doradcy z pacjentem. W konsekwencji, pragniemy zalecić programy telewizyjne jako skuteczne narzędzie w doskonaleniu znajomości języka figuratywnego, a także zachęcić do imersji uczniów ESL w kulturze, która jest ściśle związana z tworzeniem kulturowych aspektów komunikacji. W konkluzji, przedstawimy możliwe podejścia do tworzenia podstawy programowej, wielokulturowego doradztwa i nauczania języka angielskiego specjalistycznego.
4
63%
PL
W prezentowanych badaniach postawiono pytania o związki (1) cech pacjentów z ich doświadczeniami z przebiegu psychoterapii oraz (2) doświadczeń z psychoterapii z dokonywaną przez pacjentów oceną jej skuteczności. Pomiar zmiennych przeprowadzono przy użyciu ankiety katamnestycznej, którą wysłano do 1210 byłych pacjentów ośrodka psychoterapii. Uzyskano odpowiedzi od 276 osób (55% kobiet i 45% mężczyzn), w większości poniżej 30. roku życia. Do analizy danych zastosowano modele strukturalne i analizę korespondencji. Wyniki wskazują, że: (1) zmienne grupują się wokół dobrej i niedobrej relacji psychoterapeutycznej; zbudowano dwa modele – jeden dla dobrej, drugi dla niedobrej relacji z psychoterapeutą; (2) podgrupy pacjentów stwierdzających poprawę, pogorszenie i brak zmian różnią się pod względem cech przed psychoterapią i doświadczeń z psychoterapii.
EN
In the presented research, questions were asked concerning the associations (1) between patients’ characteristics and their experiences from psychotherapy as well as (2) between experiences from psychotherapy and the patients’ assessment of its effectiveness. The variables were measured using a catamnestic survey, which was sent to 1,210 former patients of a psychotherapy center. We received answers from 276 people (55% women and 45% men), most of them aged under 30. Data were analyzed by means of structural models and correspondence analysis. The results indicate that: (1) variables group around good and bad psychotherapeutic relationship; two models were built – one for a good relationship and the other for a bad relationship with the psychotherapist; (2) the subgroups of patients reporting improvement, deterioration, and no change differ in terms of characteristics before psychotherapy and in terms of experiences from psychotherapy.
EN
Background: The therapeutic relationship is one of the most important and independent predictors in psychotherapy. Therapeutic relationships take place in a social environment, which shapes the mentality of therapists. One of the important aspects of this environment is financialization, which is considered to be the most significant socioeconomic phenomenon characteristic of capitalism. The aim of this paper is to discuss the effect of financialization on the attitudes of psychotherapists and on the quality of care they provide. Discussion: The paper presents a theoretical analysis of the relationship between the primary constituents of the therapeutic relationship (i.e. trust, realness, individuality of approach, honesty, truth, ethics, the good of the patient) and the phenomena characteristic of the process of financialization (such as replacement of relationship for transaction, distrust, advertisement, statistics, profitability, acceptance of a lie, relativism, consumptionism, perception of own benefits). Summary: Financialization can change the therapeutic relationship through indiscriminate introjection of financialization by the therapist. The primary cognitive and behavioural effect of this process is a shift in the proportions between the foundations of therapeutic relationship towards the foundations of financialization (as defined in this article). To the best of our knowledge, this is the first article presenting the correlation between financialization and psychotherapy.
PL
Wprowadzenie: Relacja terapeutyczna jest szczególnym związkiem terapeuty i pacjenta. Dobrze rozwinięty związek terapeutyczny należy do najważniejszych niespecyficznych technik wszystkich podejść terapeutycznych. Relacje terapeutyczne z definicji rozgrywają się w środowisku społecznym, kształtującym mentalność zarówno terapeutów, jak i pacjentów. Jednym z dominujących w tym środowisku procesów jest szeroko obecnie dyskutowane zjawisko finansjalizacji, czyli podporządkowania całej organizacji nowoczesnych społeczeństw wymogom rynków finansowych. Celem niniejszej pracy jest podjęcie dyskusji na temat potencjalnego wpływu finansjalizacji na osobiste postawy i zachowania psychoterapeutów, jak również na jakość świadczonych przez nich usług terapeutycznych. Omówienie: Została podjęta teoretyczna analiza korelacji zasadniczych składowych relacji terapeutycznej, którymi są: zaufanie, realność, indywidualność podejścia, przejrzystość, uczciwość, prawda, dobro pacjenta, ze zjawiskami charakterystycznymi dla procesu finansjalizacji, takimi jak: zamiana relacji na transakcję, nieufność, reklama, podejście statystyczne, zyskowność, akceptacja kłamstwa, relatywizm, konsumpcjonizm, dostrzeganie własnych korzyści przed postawami utylitarnymi. Podsumowanie: Finansjalizacja może wpływać na relację terapeutyczną poprzez niezreflektowaną przez terapeutę „introjekcję finansjalizacji”. Głównym skutkiem poznawczo-behawioralnym tego procesu może być zmiana proporcji pomiędzy fundamentami relacji terapeutycznej a definiowanymi w pracy fundamentami finansjalizacji na korzyść tych ostatnich, co może prowadzić do systematycznego obniżania jakości terapii, zacierania się jej indywidualnego charakteru, co staraliśmy się wykazać. Według naszej wiedzy jest to pierwszy artykuł opisujący potencjalną korelację pomiędzy zjawiskiem finansjalizacji a psychoterapią.
EN
Although the relationship between the therapeutic alliance and outcome has long been established across numerous studies and meta-analyses, less is known about this in treatment of adolescence substance abuse. This study investigates factors that influence alliance- outcome relationship in adolescence substance abuse treatment. To achieve this objective, this study explored the relative effect of demographic variables, i.e., (age and gender) in a sample of adolescent substance abuser at the rehabilitation treatment centre of University college hospital, (UCH) Ibadan, Oyo State Nigeria. Fifty –three adolescents took part in this study, and completed self-report measures of readiness and expectation (client’s theory of change) prior to treatment, therapeutic alliance measures during treatment. The findings indicates that, age do not predict alliance-outcome relationship in adolescence substance abuse treatment, as there was no moderating effect for client’s age. In addition, the finding showed a significant sex difference in pre-treatment motivational variables, client ratings of the alliance and treatment outcome. Finally, it was suggested that early identification of demographic variables that influence adolescent’s treatment; asadolescent’s attributions of resistance are associated with age and gender.
PL
Związek pomiędzy przymierzem (relacją, sojuszem) terapeutyczną a rezultatami terapii został już dawno przedstawiony w wielu opracowaniach i metaanalizach. Jeśli jednak chodzi o leczenie osób uzależnionych nieletnich, to nadal jest to obszar mało zbadany. Niniejsze opracowanie obejmuje badanie czynników wpływających na związek pomiędzy relacją terapeutyczną a efektami leczenia uzależnionych nieletnich. Zbadano pośredniczący wpływ zmiennych demograficznych, tzn. wieku i płci, na próbie uzależnionych nieletnich w centrum rehabilitacji szpitala uniwersyteckiego (UCH) w Ibadan, stan Oyo, Nigeria. W badaniu wzięło udział pięćdziesięciu trzech nieletnich, którzy przed leczeniem wypełnili ankiety oceny własnej gotowości i oczekiwań (teoria zmiany pacjenta) względem terapii, a w czasie leczenia ankiety dotyczące relacji terapeutycznej. Wyniki prezentowanych badań wskazują, że wiek nie wpływa na związek pomiędzy relacją terapeutyczną a efektami leczenia uzależnień osób nieletnich. Ponadto, wyniki wykazały istotną zależność od płci, jeśli chodzi o zmienne motywacyjne przed terapią oraz opinie pacjentów na temat relacji terapeutycznej i wyników leczenia. Ostatecznie zaproponowano, że wczesna identyfikacja zmiennych demograficznych wpływających na leczenie uzależnień wśród nieletnich, jako atrybucja ich odporności, ma związek z wiekiem i płcią.
PL
Związek pomiędzy przymierzem (relacją, sojuszem) terapeutyczną a rezultatami terapii został już dawno przedstawiony w wielu opracowaniach i metaanalizach. Jeśli jednak chodzi o leczenie osób uzależnionych nieletnich, to nadal jest to obszar mało zbadany. Niniejsze opracowanie obejmuje badanie czynników wpływających na związek pomiędzy relacją terapeutyczną a efektami leczenia uzależnionych nieletnich. Zbadano pośredniczący wpływ zmiennych demograficznych, tzn. wieku i płci, na próbie uzależnionych nieletnich w centrum rehabilitacji szpitala uniwersyteckiego (UCH) w Ibadan, stan Oyo, Nigeria. W badaniu wzięło udział pięćdziesięciu trzech nieletnich, którzy przed leczeniem wypełnili ankiety oceny własnej gotowości i oczekiwań (teoria zmiany pacjenta) względem terapii, a w czasie leczenia ankiety dotyczące relacji terapeutycznej. Wyniki prezentowanych badań wskazują, że wiek nie wpływa na związek pomiędzy relacją terapeutyczną a efektami leczenia uzależnień osób nieletnich. Ponadto, wyniki wykazały istotną zależność od płci, jeśli chodzi o zmienne motywacyjne przed terapią oraz opinie pacjentów na temat relacji terapeutycznej i wyników leczenia. Ostatecznie zaproponowano, że wczesna identyfikacja zmiennych demograficznych wpływających na leczenie uzależnień wśród nieletnich, jako atrybucja ich odporności, ma związek z wiekiem i płcią.
EN
Although the relationship between the therapeutic alliance and outcome has long been established across numerous studies and meta-analyses, less is known about this in treatment of adolescence substance abuse. This study investigates factors that influence alliance- outcome relationship in adolescence substance abuse treatment. To achieve this objective, this study explored the relative effect of demographic variables, i.e., (age and gender) in a sample of adolescent substance abuser at the rehabilitation treatment centre of University college hospital, (UCH) Ibadan, Oyo State Nigeria. Fifty –three adolescents took part in this study, and completed self-report measures of readiness and expectation (client’s theory of change) prior to treatment, therapeutic alliance measures during treatment. The findings indicates that, age do not predict alliance-outcome relationship in adolescence substance abuse treatment, as there was no moderating effect for client’s age. In addition, the finding showed a significant sex difference in pre-treatment motivational variables, client ratings of the alliance and treatment outcome. Finally, it was suggested that early identification of demographic variables that influence adolescent’s treatment; asadolescent’s attributions of resistance are associated with age and gender.
EN
Paper expounds upon the problem of patient rights, taking particular account of the right to information: on one’s state of health, examination, diagnosis, proposed and practicable diagnostic methods, proposed and practicable medical methods, prognosis. The authors also pinpoint that, in a broader context, free legal aid centres operating under the 2015 Act might face up to issues pertaining to patient rights. An answer is also sought to the question of how the realization of the right to information could be enhanced, and the authors furnish recommendations on the matter.
Physiotherapy
|
2010
|
tom 18
|
nr 3
15-24
PL
Opierając się na własnym doświadczeniu fizjoterapeutycznym, autorka analizuje ontologiczne, metodologiczne i humanistyczno-behawioralne aspekty masażu relaksacyjnego o charakterze oddziaływania komplementarnego w odniesieniu do relacji pacjent-terapeuta.
EN
Basing on her own physiotherapeutic experience the author analyses the ontological, methodological as well as humanistic and behavioural aspects of relaxing massage as complementary treatment in the patient-therapist relationship.
EN
The article presents set of definitions of the relationship which develops in a therapeutic con-tact. The author shows understanding of the therapeutic relationship typical of psychoanalysis, cognitive-behavior therapy, humanistic currents and Gestalt therapy. He also mentions the results of the study conducted in the period of 2004-2012 oriented on the identification of those factors which significantly influence on the efficiency of the running psychotherapy. Among the variety of groups of factors featured in the study the attention is paid to the fact of independence of the results of the running psychotherapy from the theoretical assumptions of the current in which the therapist works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.