Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Innowacyjność produktu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
100%
EN
Aim: Conceptualization of innovative product model as the set of use functions and its application in company offer portfolio strategy determination Design / Research methods: Analysis of product use functions formulated with the application of technical debt and customer perceived value notions, theory review and designation of new theoretic model making possible measuring the effectiveness of new technology use in product designing Conclusions / findings: The development of a pro-innovative company needs changes in the conceptualization of management processes. This affects not only company growth characteristic but also product strategy modeling and its possible operationalization. Currently, company innovativeness is supported by the application of new technologies - those from the perspective of the company future, requires new market advantage drivers such as customer value and technical debt of new developed products. Its application in company product portfolio configuration process permits not only to develop company innovations development model but also its parameterization, on condition that the product is considered as a sum of its use functions. The proposed approach toward the company new product offer formulation enables the deciders to optimal technology choice realization and thus rationalizing the innovative technology based new product development process. Originality / value of the article: Use function as the base for new product modeling approach thus elaboration and operationalization of new technology based company products portfolio development model with application of G. Moore curve. Implication of the research: The elaborated model may contribute to the formalization of management tools useful for innovation process measures, providing also promising perspectives for the quantification of value creation based approach in company management. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja możliwości rozszerzeń w zakresie metod i technik tradycyjnie wykorzystywanych przez właściciela produktu o nowe, które pozwalają w sposób kreatywny przygotowywać artefakty projektowe stanowiące wejście do procesu definiowania wymagań wobec systemu. Proponowane w artykule rozszerzenia mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na poziom innowacyjności tworzonego systemu, a co za tym idzie unikatową propozycję wartości, która jest krytycznym czynnikiem sukcesu internetowych modeli biznesowych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the methods and techniques that may be used by a Product Owner in e-business projects managed with the Agile Approaches. The Product Owner usually works as a liaison between Business Stakeholders, users and the Developers Team. Therefore he carries, most of the activities they carry out are interdisciplinary in their nature. On the one hand, they require skills in vision statement specification, which should be highly correlated with business goals and a good understanding of business model issues, and on the other hand, Product Backlog planning and determining the order of the system's features implementation focused on business value. What is more, the Product Owner is often the main driver of innovation, showing how the ICT may be used for increasing the firm's competitive advantage. The paper suggests how to extend classical Product Owner toolbox with new methods and techniques supporting the planning and development of innovative Internet business models. (original abstract)
3
Content available remote Projektowanie wyrobów AGD z wykorzystaniem metod inwentycznych
75%
XX
Wyroby AGD stanowią dużą grupę sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Są one nieodzowne w każdym gospodarstwie domowym. Zadaniem producentów tego typu urządzeń jest sprostanie coraz bardziej rosnącym, ale i zróżnicowanym wymaganiom klientów. Kluczem do sukcesu każdego wyrobu jest jego innowacyjność.(fragment tekstu)
EN
This paper presents an approach to designing innovative product appliances including its recycling using a number of inventing methods. The research methods include brainstorming, Osborn`s checklist and a crushing method. Each of them has helped to create innovative solutions for a toaster. The inventive tools which have been applied here support creative problem solving and provide a lot of innovative ideas. The conducted research were focused on inventiveness as well as environmental aspects. It was important to find solutions which were not only innovative but environment friendly as well. As a result of research using all these methods, one receives a number of proposals, out of which the most creative ones are selected. Was also important ideas applicability in practice. Indication of the final concept of a product were based on the results of the survey. An appliance of the product using CAD system was a final result of presented research in this paper. A new approach towards designing appliance, known as eco-design, is used and it considers the appliances influence on the environment as early as on the level of preliminary designs. In order to meet environmental requirements, one conducts a recycling analysis of the appliance. The analysis was carried out using a recycling agent-based application developed at the Poznan University of Technology.(original abstract)
4
Content available remote Wybrane zagadnienia technicznego przygotowania produkcji wyrobu innowacyjnego
75%
XX
Spośród wielu rodzajów badań podejmowanych w celu rozwiązania określonych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach na szczególną uwagę zasługują te, które wpływają na kształtowanie oferowanego wyrobu pod kątem wymagań klienta. Rozwój wyrobu może być analizowany jako sekwencja kolejnych etapów, w ramach których są realizowane działania. Silna konkurencja wymusza skracanie cyklu rozwojowego wyrobu. Im krótszy czas wejścia wyrobu na rynek, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu rynkowego. Jedną z metod pozwalającą na skrócenie prac rozwojowych wyrobu jest Quality Function Deployment (QFD), która pozwala na uwzględnienie wymagań klienta w projektowaniu zarówno wyrobu, jak i procesu.(fragment tekstu)
EN
The paper presents innovative product planning issues with the use of QFD method and artificial neural network. Among many methods of data analysis focused on innovative product planning especially important are those one which take into consideration product engineering characteristic and time consumption and cost related to production process of product characterised by given attributes. The paper presents algorithm of innovative product data analysis, which helps identified product attributes notice by customer and producer, setting values of innovative product target attributes, alternatives identification, evaluation of standard product, determination product changes and time consumption of innovative product production process and appointed time of production process establishing.(original abstract)
XX
Badania naukowe w zakresie nauk ścisłych i technicznych wymagają w zdecydowanej większości przypadków innowacyjnej aparatury badawczej, której skonstruowanie związane jest z twórczym i kreatywnym podejściem projektanta. Urządzenia te w znacznym stopniu wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe oraz stanowią nowe wzory użytkowe. W referacie przedstawiono strukturę kosztów wytworzenia innowacyjnych prototypowych urządzeń badawczych, opartych o nowe narzędzia mikroinformatyki. Została wykazana odmienność tej struktury w porównaniu do rozwiązań przemysłowych oraz powszechnego użytku. Przytoczono przykłady wynikające z konstruktorskiego doświadczenia autora oraz zaczerpnięte z literatury. Skupiono uwagę na czynnikach inne niż skala produkcji. Poruszono zagadnienie skuteczności transferu technologii naukowych do aplikacji przemysłowych, co wymaga współpracy ośrodków badawczych oraz biznesu.(abstrakt oryginalny)
EN
Research in the field of natural/fundamental science and technology require in most cases innovative science equipment which is related to constructing a creative designer and creative approach. These devices largely use the latest scientific achievements and provide new utility designs. The paper presents the structure manufacturing costs of innovative research prototype equipment based on new microinformatics tools. It has been demonstrated dissimilarity of this structure in comparison to industrial solutions and general use. Are examples resulting of designing experience of the author and literature. Attention has focused on the factors other than the manufacturing scale. It raised the issue of the effectiveness of the transfer of scientific technology to industrial applications which requires cooperation between research centers and business.(original abstract)
EN
Research background: Innovation activities, especially the implementation of new products and processes are desirable phenomena in economic development. For this reason, phenomena that contribute to the implementation of new solutions in enterprises should be identified. These include sources of innovation activity. Purpose: The main purpose of the article is to identify those sources of innovation activity that significantly affect product and process innovation. Research methodology: The research of the impact of sources of ideas and information for innovation on the implementation of product and process innovations was conducted in 2018 for the period 2015-2017 in the West Pomerania Province. The study was representative. It was attended by 270 entrepreneurs whose business profile corresponds to section C PKD (Polish Business Classification) - manufacturing. Logit modeling was used in the study. Results: As a result of the analyses it was noticed that in the region the implementation of process innovations was significantly influenced by foreign R&D centres, suppliers (but only when entrepreneurs began to cooperate with them), as well as by conferences, fairs and exhibitions. In the case of product innovations, internal resources were included in this group. Novelty: In the analyzed region, no advanced econometric analysis of the impact of sources of innovative activity on product and process innovations that would be representative was carried out. (original abstract)
7
Content available remote Innowacyjność branży TSL według klasyfikacji OECD
75%
XX
W literaturze wiele miejsca poświęca się problemowi pomiaru innowacyjności w przedsiębiorstwach, sektorach i gospodarce jako całości oraz poziomowi, jaki ona w nich reprezentuje. Nawiązując do tych rozważań, sformułowano główny cel artykułu, którym jest przedstawienie problematyki innowacyjności branży TSL i ocena jej poziomu. Ocenę tę przeprowadzono, opierając się na dostępnych danych statystycznych GUS oraz przyjętych w Podręczniku Oslo [2008, ss. 2-4] zasad podziału innowacji proponowanych przez OECD. Wymieniony podręcznik zawiera zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, które pozwalają na prowadzenie porównań oraz formułowanie wniosków i rekomendacji w skali międzynarodowej. Pomimo wielu przedstawianych w literaturze klasyfikacji innowacji w ujęciu teoretycznym brak jest w pełni wiarygodnych i aktualnych danych liczbowych odnoszących się do różnych ujęć klasyfikacyjnych innowacji w branży TSL. Prowadzona klasyfikacja i sposób zbierania danych zgodnie z wytycznymi OECD są najbardziej rozpowszechnione i dostarczają wiarygodnych informacji, dlatego też w niniejszym opracowaniu posłużono się tym podejściem. (fragment tekstu)
EN
The problem of measuring innovation applies to all enterprises, including TSL sector (transport-forwarding-logistics). It should be noted that this measurement is a difficult task. This is due to several reasons, including various classification innovations presented in the literature. This issue makes difficult putting unambiguous assignment of innovations to the right category. The harmonized classifications have been developed by experts from the OECD in cooperation with Eurostat rules for the collection and processing of information on enterprises innovation. They allow to compare data on an international scale. They bring innovation division into four groups: product, process, organizational and marketing innovation. This classification is the basis of the analyzes conducted by the Central Statistical Office (CSO) enterprises innovation. Referring to the issues in the article defines the objective of which is to present the level of polish TSL sector innovation in terms of statistics CSO based on the OECD classification.(original abstract)
XX
Szczególnie ważny okres uświadamiania i ugruntowywania związku między zdrowym stylem życia a zdrowiem powinien przypadać na okres dojrzewania, kiedy to stabilizują się poglądy i świadomość. Bazując na obserwacjach zachowań zdrowotno-żywieniowych młodzieży krajów zarówno Europy Zachodniej, jak i Ameryki Północnej, można zaobserwować, a nawet już obserwuje się, negatywne skutki profuzji żywności przy jednocześnie niskiej aktywności ruchowej. Dlatego też innowacje żywieniowe w Polsce powinny pójść śladem doświadczeń brytyjskich, gdzie w szkołach podstawowych i średnich wdrożono program (HET) The Health Education Trust, którego główne cele opierają się na upowszechnianiu założeń zdrowego stylu życia i prawidłowej diety nie tylko na podstawie teorii, ale przede wszystkim praktycznych działań obejmujących ciekawe zajęcia ruchowe, prawidłowo zestawione szkolne posiłki, spotkania z ludźmi dotkniętymi chorobami dietozależnymi, tworzenie ciekawych, przyjaznych młodzieży stron internetowych z akcentami promującymi zdrowie i zdrowe nawyki żywieniowe. (fragment tekstu)
EN
The growth of quality of life should go in side the health-nutrition value. However the existing wholesome situation of society shows the treading trend backward. Therefore also the health-nutrition innovations they become with necessity. Test of the respondents' typology in article was undertaken in dependence from criterions of value of health. The results of research in support and they permitted the factor analysis on singling out three component main "the life optimists", "the health ascetics", and "the health minimalis". (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie opinii konsumentów w zakresie wybranych innowacyjnych rozwiązań, możliwych do wprowadzenia w opakowaniach produktów żywnościowych.Dane wykorzystane w opracowaniu stanowią część badań dotyczących wpływu opakowań na postrzeganie produktów spożywczych przez konsumentów. Materiał badawczy zebrano za pomocą ankiety konsumenckiej przeprowadzonej na grupie 120 respondentów w 2004 r. w Krakowie. Przy doborze próby do badań zastosowano metodę nielosową o charakterze wygodnym. (fragment tekstu)
EN
Innovation is defined in marketing depending on an adopted point of reference with market, enterprise, product or consumer. To be notified as novelty by consumers it is enough to change any characteristics of a product. It concerns also wrappings which are an essential element of product image and decide about it functionality and availability. Technological solutions which can be used in wrappings cause, that product gains new usefulnesses. The aim of the paper is to present results of an analysis of consumers' opinion of chosen aspects concerning innovative solutions in foodstuffs wrappings. (original abstract)
EN
This quantitative correlational research examined the correlations between customer relationship management (CRM) usage, product innovation, and customer satisfaction. The general problem was the lack of evidence indicating the use of CRM system as effective in improving small- to medium-size companies' performance. Hence, the specific problem was to determine the beneficial use of a CRM system for customer satisfaction and product innovation. Data were gathered through surveymonkey.com. A total of 97 respondents were selected as sample from 10 small- to medium-size companies to answer the survey questions. Respondents were top managers, middle managers, and first-line managers of the selected organization. Statistics of the study were provided with the help of IBM Statistical Package for Social and Sciences version 23. The findings showed a strong correlation between the use of CRM system and customer satisfaction. They indicated the use of CRM system could improve the relationship with existing customers, could help attract prospective customers, and could win back former customers. (original abstract)
11
Content available remote Innowacyjność nowych produktów - ujęcie wielowymiarowe
75%
XX
W artykule przedstawiono innowacyjność nowych produktów z perspektywy czterech odrębnych, zarówno konceptualnie, jak i empirycznie, wymiarów, tj.: innowacyjności rynkowej, innowacyjności otoczenia, innowacyjności technologicznej oraz innowacyjności organizacyjnej. W dalszej kolejności odniesiono ww. wymiary do dwóch kluczowych rodzajów innowacji produktowych, tj.: innowacji radykalnych i usprawniających, oraz do efektywności organizacji. Zaproponowane wielowymiarowe ujęcie innowacyjności nowych produktów może stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszych badań dotyczących relacji pomiędzy innowacyjnością a efektywnością organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a multi-dimensional approach to the new product innovativeness. It encompasses four both conceptually and empirically distinct dimensions, i.e.: market innovativeness, environmental innovativeness, technological innovativeness, and organizational innovativeness. All dimensions were related to two key types of product innovations (radical and incremental innovations) and organizational effectiveness. The proposed multi-dimensional approach may serve as a basis for future research. It may be particularly suitable for examining the relationship between organizational innovativeness and effectiveness.(original abstract)
12
Content available remote Konsumenci wobec innowacyjnych produktów
75%
XX
Istotnym czynnikiem konkurencyjności firm i gospodarki są innowacje. Jednak w ich tworzeniu uwzględnia się głównie aspekt ekonomiczny pomijając nierzadko aspekt społeczny. A to konsument odgrywa na rynku najważniejszą rolę i go kreuje kupując bądź nie określony produkt lub usługę. Poprzez wprowadzanie innowacji firma kształtuje i utrzymuje relacje z klientami, a także kreuje swój pozytywny wizerunek na rynku. Można stwierdzić, że konsumenci mają pozytywny stosunek do innowacji, jednak nie zaakceptują oni innowacji, jeżeli nie będą wiedzieć, jakie korzyści dostarcza nowy produkt, jeśli jego cena nie będzie adekwatna do oferowanych korzyści oraz będzie on zbyt skomplikowany. W celu minimalizacji nietrafionych innowacji wskazane jest, aby firmy włączały klientów w proces tworzenia innowacyjnych produktów. Takie podejście pokazuje, że firma liczy się z potrzebami klienta i stara się maksymalnie dostosować do jego potrzeb. Choć są produkty, w których innowacje są bardzo pożądane przez klientów (np. AGD, samochody, elektronika), to jest także grupa, w której innowacje nie są dobrze odbierane (np. produkty żywnościowe, w szczególności podstawowe artykuły spożywcze). Jednak pozytywny stosunek do innowacji niekoniecznie oznacza ich zakup, dlatego bardzo ważne są działania marketingowe i edukacyjne skierowane do klientów w celu przekonania ich do zakupu. Większą skłonność do zakupu innowacyjnych produktów mają osoby młode i lepiej wykształcone, które posiadają większą wiedzę i umiejętności w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is a very important factor in the companies' and economy competitiveness. By introducing innovation management company formed and maintains relationships with customers, with innovative solutions tailored to customer needs shaping its positive image on the market. Consumers have a positive attitude to innovation but customer purchasing decisions depend on whether innovative product will meet their expectations. Consumers will not accept innovation if they do not know what benefits it provides, if its price will be too high or the innovative product would be too complicated. Therefore, companies should involve customers in the process of creating innovative products. This approach shows that the company counts with customer needs and trying to maximally adjust to his needs. However positive attitude towards innovation does not necessarily mean buying them, therefore, there are very important marketing and education efforts to customers in order to persuade them to buy. More inclined to purchase innovative products are young and better educated, who have more knowledge and skills in such products, which is why the success of innovation depends on its affordability for the broadest range of receiver dances. (original abstract)
XX
Podstawy współczesnej konkurencji budowane są przez firmy zdolne do realizacji, nabywania i wdrażania innowacji, a także skutecznego uczenia się na sukcesach i błędach, wynikających z realizacji procesów innowacyjnych. Celem referatu jest zaprezentowanie roli, jaką odgrywa właściwie wybrana i opracowana strategia innowacyjna dla firmy współcześnie rywalizującej na rynku międzynarodowym. W referacie zostały omówione następujące zagadnienia: - elementy kreujące strategię w zakresie nowego modelu korporacji (wg H. Simona); - pojęcie innowacji produktowej oraz struktura strategii innowacji produktowej; - czynniki wpływające na wybór rodzaju strategii innowacji; - klasyfikacje strategii innowacji w firmie; - doświadczenia i rodzaje działań innowacyjnych podejmowanych przez firmy zagraniczne; - rozbieżności pomiędzy innowacyjnością polskich i europejskich firm; - działania dostosowawcze polskich firm do integracji z Unią Europejską w zakresie innowacyjności. (abstrakt oryginalny)
XX
Zdolność do tworzenia innowacji uznawana jest w coraz większym stopniu za czynnik wyjaśniający konkurencyjność przedsiębiorstw w długim okresie. W konsekwencji wzrasta znaczenie czynników decydujących o powstawaniu przełomowych innowacji produktu. W artykule, na podstawie zestawu wskaźników konkurencyjności, bada się wyniki osiągane przez firmy lokalne i zagraniczne w Kraju Basków, wskutek stosowania przez nie określonych metod współpracy w dziedzinie technologii. W badaniu dąży się w szczególności do określenia różnic w zakresie sposobów organizowania przez te dwie grupy przedsiębiorstw technologicznej współpracy (tj. geograficznego pochodzenia partnerów oraz celów tej współpracy: komercyjnych lub naukowych i nakierowanych na generowanie wiedzy) oraz różnic w zakresie rezultatów tych praktyk. W studium wykorzystano dane z sondażu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Kraju Basków w 2011 roku. W wyniku badań stwierdzono, że (a) technologiczna współpraca, która angażuje zróżnicowane grupy partnerów ma największy pozytywny wpływ na poziom nowatorstwa innowacji, oraz (b) biorąc pod uwagę narodowość firm, strategie współpracy rozwijane przez firmy zagraniczne mają większy wpływ na osiąganie nowatorskich rozwiązań. Można przyjąć założenie, że wyższy poziom innowacyjności charakteryzujący firmy zagraniczne w Kraju Basków w relacji do firm lokalnych, wynika ze zdolności firm zagranicznych do wykorzystywania w rozwoju innowacji zarówno partnerstwa wewnątrz regionu, jak i powiązań międzyregionalnych i sieci biznesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
More and more, the ability to innovate can be considered as an explanatory factor in determining the long-term potential of firms to be competitive. Therefore, it is of increasing importance to understand the critical success factors behind notably radical product innovations. The present paper explores the yields and results in terms of a series of competitiveness indicators that domestic and foreign firms in the Basque Country obtain from technological collaboration practices. In particular, the study seeks to assess differences in the way these two groups of firms organize their technological partnerships (in terms of the geographical spread of partners with whom they cooperate and the purposes for which they deploy collaboration: for commercial or science/knowledge generation), and the comparative differences that stem from their respective practices. The study uses firm level data from the Euskadi Innovation Survey 2011, for firms located in the Basque Country. The paper finds that (a) technological collaborations comprising different types of partners have the greatest positive impact on innovation novelty, and (b) when looking at the firm's nationality, collaboration strategies developed by foreign firms have a higher impact on achieving novel innovation. We posit that the higher degree of product innovation we observe among foreign firms - as opposed to domestic firms in the Basque Country - relies on their ability to benefit from both inter-regional partnerships and commercial-based networks for the sake of innovation purposes. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano rezultaty badań nad opracowaniem receptury dwufazowego płynu do kąpieli. Zaprojektowany preparat może być zaliczany do grupy nowoczesnych kosmetyków, łączących w sobie cechy obecnie powszechnie stosowanych soli do kąpieli i tradycyjnych płynów do kąpieli. Dwu-fazową formę produktu uzyskano wykorzystując zjawisko koacerwacji. Otrzymany produkt posiada dwie ciekłe, wyraźnie rozdzielone na równe części fazy. W zależności od zastosowanego barwnika mogą one różnić się kolorem. W celu opracowania receptury dwufazowego płynu do kąpieli przeprowadzono badania eksperymentalne. Badania zostały podzielone na etapy, po zakończeniu których, uszczegółowiano recepturę preparatu. Analizowano wpływ stężenia podstawowego surfaktanta (anionowego) oraz wpływ rodzaju i stężenia surfaktantów pomocniczych (niejonowych, amfoterycznych i kationowych) na masę chlorku sodu, niezbędną do rozwarstwienia się płynu na dwie fazy oraz objętości poszczególnych faz. Uzyskane rezultaty posłużyły do opracowania modelowej receptury dwufazowego płynu do kąpieli zawierającej: 5% Sodium Laureth Sulfate, 2% Cocamidopropyl Betaine, 0,3% Cetrimonium Chloride, 10% Sodium Chloride i 82,7% wody. Opracowana receptura płynu do kąpieli może stanowić punkt wyjścia dla osób opracowujących produkty handlowe. Dodatkowo, przedstawione w pracy rezultaty badań wpływu poszczególnych komponentów preparatu na objętości poszczególnych faz oraz zawartość chlorku sodu powodującą rozwarstwienie, mogą stanowić cenną wskazówkę przy dalszej modyfikacji receptury. Istotna jest także dwufazowa forma preparatu, umożliwiająca opracowanie interesujących rozwiązań wizualnych. (streszcz. oryg.)
EN
The paper presents a recipe of the two-phase foam bath. The product can be included into the group of modern cosmetics which join properties of commonly used bath salts and foam baths. The two-phase form of the foam bath was obtained by coacervation phenomena. This means that the product consists of two liquid phases, which are clearly stratified. Depending on the dye applied, the phases can have different colors. In order to develop the recipe of the two-phase foam bath adequate tests were performed. These tests were divided into stages. After each stage the recipe was corrected. The influence of concentration of the basic (anionic) surfactant, type and concentration of suplementary (nonionic, amphoteric and cationic) surfactants on sodium chloride mass necessary to stratify the solution was analyzed. Additionally, the volume of the phases was measured. The results led to the following recipe: 5% Sodium Laureth Sulfate, 2% Cocamidopropyl Betaine, 0.3% Cetrimonium Chloride, 10% Sodium Chloride and 82.7% water. The recipe can be a basis for people working on trade products. Moreover, these results can be a premise for further modification of the procedure. The other crucial fact is that the two-phase form of the preparation enables new, interesting visual solutions.
16
75%
XX
Określenie poziomu otwartości konsumentów na innowacje dotyczące zmiany wizerunku opakowań jak również poszerzania przez producentów oferty asortymentowej wymagało przeprowadzenia badań empirycznych. W związku z powyższym w listopadzie 2011 roku przeprowadzono marketingowe badania bezpośrednie. Badania dotyczyły zachowań konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych, a jako grupę docelową wybrano osoby w wieku do 25 lat. Rynek napojów bezalkoholowych charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju, wprowadzaniem nowych produktów, smaków, modyfikowaniem receptury i opakowań produktów. Natomiast konsumenci w wieku do 25 lat to grupa najbardziej otwarta na innowacje, nie obawiająca się ryzyka, bezkompromisowa, lubiąca eksperymentować. Zasadniczym celem badań było zdiagnozowanie motywów, którymi kierują się konsumenci przy wyborze określonej marki napoju, ich otwartość na innowacje produktowe oraz preferowanych przez konsumentów cech produktów determinujących określony wybór. [...]Szczegółowa analiza zebranych w toku badań danych statystycznych pozwoliła stwierdzić, iż respondenci dokonując wyboru określonej marki napoju najczęściej kierują się jego smakiem, ceną oraz dostępnością w punkcie sprzedaży. (fragment tekstu)
EN
Nowadays, the overriding aim of each enterprise is to satisfy consumers' needs and to generate profits. Usually, companies realise these aims by having a wide-variety-of-products portfolio, and by using adequate marketing strategies or sale techniques. What is extremely important in this field is product innovation and adjusting the range of products to market needs. Innovation is especially important on the soft drinks market, which is the focus of the article. The typical feature of this market is fast moving of products, low production costs and a great variety of products accessible on the market. These factors cause that the soft drinks market is very demanding and competitive. (original abstract)
XX
Opracowanie ma charakter przeglądowy, a jego celem jest prezentacja idei turystyki przygodowej oraz próba zdefiniowania jej istoty, którą tworzy przygoda ,jako taka". Na podstawie analizy materiałów źródłowych (głównie literatury obcojęzycznej) autorzy podjęli również próbę wskazania możliwości podniesienia innowacyjności i atrakcyjności krajowego produktu turystycznego przez jego wzbogacenie o elementy turystyki przygodowej, a także wykreowanie takiego specyficznego produktu, co jest zgodne z tendencjami panującymi aktualnie na światowym rynku turystyki. Aplikacyjnym celem pracy jest przedstawienie autorskiego sposobu wdrażania metody programowania zajęć o profilu turystyki przygodowej. Wykorzystano w tym przypadku doświadczenia zebrane w trakcie realizacji zajęć plenerowych ze studentami kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this review paper is to present the idea of adventure tourism, and to attempt to define its essence, i.e., a rewarding adventure experience. Based on the analysis of reference materials (mainly foreign sources), the authors also try to enhance the innovative character and attractiveness of national tourism product through the implementation of adventure tourism, and to categorize the latter as a separate category, which is in accordance with the current trends in world tourism. The practical objective is to present own method of devising adventure tourism curriculum. We use our experience gained during outdoor activity classes held with the students of the Tourism and Recreation Department, the Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia problemów definicyjnych żywności tradycyjnej i odstępstw, które w pewnym stopniu wiążą się z konkretnym regionem. Hipoteza - współczesne regulacje prawne na szczeblu unijnym w pełni kształtują unormowania krajowe produktów tradycyjnych. W artykule zastosowano metodę dogmatyczno-prawną.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this deliberation is an effort to present the difficulties of defining traditional foodstuffs - and their variations - as they relate, to some degree, with a particular region. Hypothesis - Contemporary European Union regulations comprehensively normalize traditional, domestic food products. The article applies the legal doctrinal method of analysis.(original abstract)
19
Content available remote Innowacje usługowe - próba konceptualizacji
75%
XX
Artykuł przedstawia charakterystykę różnych podejść do problematyki innowacji usługowych, stanowiąc punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych rozważań nad ich istotą i zakresem. W artykule podjęto próbę zdefiniowania innowacji w sferze usług oraz zaprezentowano różnorodne ich klasyfikacje. Charakterystykę koncepcji innowacji usługowych oparto na podobieństwie głównych cech tych innowacji oraz nowych rozwiązań produktowych. Uzupełnieniem rozważań jest systematyzacja modeli innowacji usługowych z perspektywy dwóch poziomów analizy - gospodarki (ujęcie makroekonomiczne) oraz przedsiębiorstw (ujęcie mikroekonomiczne).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the different approaches to service innovations based on a wide body of the innovation literature and thus may be treated as a starting point for further discussion on their nature and scope. After providing a description of such innovations, the paper offers a variety of their classifications. Presented conceptual frameworks of service innovations were based on the similarity of their main features with the new product solutions. Finally, in the paper the systematization of service innovations' models from different perspectives at two levels of analysis (macro- and microeconomic) has been made.(original abstract)
20
75%
XX
Proces innowacji nowego produktu i jego wprowadzania na rynek wiąże różne dyscypliny wiedzy i zasoby w racjonalną, logiczną i spójną całość z perspektywy przedsiębiorstwa. Taka praktyka prowadzi nie tylko do znaczących redukcji kosztów, ale również podnosi poziom satysfakcji odbiorców i ogólnej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast formalne określanie celów związanych z kosztami innowacji i wprowadzania produktu na rynek powinno uwzględniać strategie rozwoju oraz metody wyznaczania poziomu cen i elastyczność cenową. W tych działaniach należy także wziąć pod uwagę szacowaną wielkość sprzedaży (produkcji) oraz potencjalny czas zwrotu kosztów rozwoju nowego produktu i wprowadzania na rynek. (abstrakt oryginalny)
EN
The process innovation and new product introduction on the market involves various disciplines of knowledge and resources in a rational, logical and coherent the entirety from the perspective of the enterprise. This practice leads not only to significant cost reductions, but also raises the level of customer satisfaction and the overall competitiveness of the business. While the formal determination of objectives related to the costs of innovation and marketing of a product on the market should take account of the development strategies and methods for determining the level of prices and pricing flexibility. In these activities should also take into account the estimated volume of sales (production) and the potential time reimbursement of the cost of the new product development and the introduction on the market. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.