Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące realizacji procesów dystrybucji i zarządzania nimi w wybranym przedsiębiorstwie. W tej części pracy ujęto istotę doboru kanałów dystrybucji i ich funkcje w podmiocie. W części drugiej artykułu dokonano analizy wyboru strategii dystrybucji, jak również wskazano na specyfikę procesów dystrybucji realizowanych na rynkach międzynarodowych oraz rozwiązań transportowych i magazynowych w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents the results of research of distribution processes realization anad management in chosen company. In this part of the work the importance of the choice of distribution channels and their functions in the entity are formulated. The second part of the article analyzes the choice of distribution strategy and transport and storage solutions in the enterprise, as well as specificity of distribution processes implemented in international markets are indicated.
PL
W pracy na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące organizacji dystrybucji w przedsiębiorstwach. Wyniki badań dotyczą: miejsca dystrybucji wśród zadań logistycznych, liczby odbiorców z jaką współpracują firmy, transportu wykorzystywanego w realizacji dostaw, wykorzystywanych kanałów dystrybucji, relacji z odbiorcami, prowadzonych badań rynku zbytu, planowania kosztów dostaw i dystrybucji, występowania trudności w zapewnieniu elastyczności dostaw oraz perspektyw zwiększenia elastyczności dostaw.
EN
The paper presents selected issues concerning the organization of the distribution companies, on the basis of the questionnaire. The results concern: the place of distribution among logistics tasks, the number of customers the companies cooperate with, the transport used in the delivery of supplies, the distribution channels, customer relationships, a market research, planning of the delivery and distribution costs, the occurrence of difficulties in ensuring the flexibility of supply and prospects to increase the flexibility of supply.
PL
Logistyka odwrotna nadal traktowana jest jako stosunkowo nowa koncepcja, gdyż jej procesy nie są zbyt popularne i powszechnie stosowane w praktyce. Ciągły rozwój gospodarki i wzrost konkurencyjności na rynku zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w celu usprawnienia działalności gospodarczej, a procesy logistyki odwrotnej mogą być odpowiedzią dla aspiracji pozyskiwania lepszej wydajności i efektywności. Podczas wdrażania logistyki odwrotnej może pojawić się jednak wiele barier utrudniających realizację inwestycji. Artykuł prezentuje podział tych barier na cztery główne grupy: ekonomiczne, organizacyjne, rynkowe i polityczne, oraz ich charakterystykę, po uprzednim wprowadzeniu podstaw koncepcji logistyki odwrotnej.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące realizacji procesów dystrybucji i zarządzania nimi w wybranym przedsiębiorstwie. W części pierwszej pracy ujęto istotę doboru kanałów dystrybucji i ich funkcje w podmiocie. W tej części artykułu dokonano analizy wyboru strategii dystrybucji, jak również wskazano na specyfikę procesów dystrybucji realizowanych na rynkach międzynarodowych oraz rozwiązań transportowych i magazynowych w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents the results of research of distribution processes realization and management in chosen company. In the first part of the work the importance of the choice of distribution channels and their functions in the entity are formulated. This part of the article analyzes the choice of distribution strategy and transport and storage solutions in the enterprise, as well as specificity of distribution processes implemented in international markets are indicated.
PL
W artykule przedstawiono podsystem logistyki dystrybucji wybranego przedsiębiorstwa jako całość procesów realizowanych w ramach fizycznej dystrybucji dóbr do klientów, począwszy od pozyskiwania nowych klientów a na prowadzeniu posprzedażowej obsługi klientów skończywszy. Logistyczna obsługa klienta jako istotna składowa podsystemu logistyki dystrybucji podmiotu ma wpływ na utrzymywanie pozytywnej i długoterminowej współpracy z klientami.
EN
The article presents the distribution logistics subsystem of chosen company as a whole processes realized within the physical distribution of goods to the customers from acquiring new customers and to postsale customer service. Logistic customer service as an essential component of the distribution logistics subsystem company has an impact on maintaining a positive and long-term cooperation with customers.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ nowej waluty na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a zwłaszcza sektora MSP.
EN
The purpose of the article is to answer the question what is the influence of the new currency, euro, on enterprises, especially the SME sector.
PL
Artykuł stanowi kontynuację problematyki podjętej w artykule zatytułowanym ,,Identykacja poziomu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie — doświadczenia i oczekiwania usług odbiorców”. Celem artykułu jest analiza przeprowadzonych badań sfery logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie w obszarze luk występujących między postrzeganiem a oczekiwaniami klientów wobec logistycznej obsługi klienta w podmiocie oraz ocena poziomu tej obsługi wraz ze wskazaniem propozycji usprawnień.
EN
The article is a continuation of the issues undertaken in an article entitled “Identication of logistic customer service level in company — experiences and expectations of service consumers”. The article's aim is the analysis of the inquiry of logistic customer service sphere in chosen company in the area of the gaps between the customers’ perception and expectations towards logistic customer service in the entity and the assessment of the logistic customer service level in the company with suggestions for improvement are implied.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja sfery logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie jako obszaru determinującego sukces rynkowy badanego podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu procesów logistycznej obsługi w ocenie klientów. Zastosowaną metodą badawczą była metoda Servqual, która umożliwiła m.in. ocenę i sprecyzowanie poziomu oczekiwań klientów wobec jakości usług oferowanych przez przedsiębiorstwo.
XX
The article's aim is an identification of the logistic customer service sphere in chosen company as an area Which determines the market success of the inquired entity, With particular emphasis on the level of logistic service processes in the assessment of the customers. The inquiry method applied was the Servqual method, which allowed for i.a. estimation and explicitness of the customer expectations level towards the quality of services offered by the company.
PL
W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania przepływów informacyjnych w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo to zamknięty system, ale działają na nie bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Zarządzanie informacją w firmie to wypracowanie i stosowanie odpowiedniego schematu postępowania, który jest systemem wzajemnych powiązań pomiędzy zdobytą informacją, jej analizą, podjętą decyzją, wydanym poleceniem, działaniem i jego kontrolą. Artykuł opisuje także straty informacyjne w przedsiębiorstwie, a więc jakość przetwarzania informacji. Mając świadomość strat przedsiębiorstwo może zaplanować budowę polityki bezpieczeństwa informacyjne.
EN
This paper presents the operation of the flow of information across the enterprise. The company is a closed system, but does not act on the external and internal stimuli. Information management in the company to develop and use appropriate scheduling procedure, which is a system of mutual relations between the acquired information, its analysis, the decision that issued the command and control operation. The article describes the loss of information in the enterprise, and thus the quality of information processing. Being aware of the losses the company can plan the construction of information security policy.
Logistyka
|
2017
|
tom nr 2
8--10
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wybranych komputerowych systemów wspomagających decyzje w procesach produkcyjno-logistycznych oraz przedstawienie potencjalnych korzyści z wdrożeń systemów zwiększających efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, przyczyniających się jednocześnie do możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
961--968, CD2
PL
Konsumpcja kolaboratywna stanowi jedną z mniej zbadanych empirycznie i jednocześnie najszybciej rozwijających się innowacji w zachowaniach konsumentów. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały głównie te aspekty konsumpcji kolaboratywnej, które stanowią bodziec dla innowacji produktowych i procesowych w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Główna teza niniejszego artykułu wyraża się w stwierdzeniu, że konsumpcja kolaboratywna stanowi zarówno zagrożenie dla tradycyjnej sprzedaży nowych produktów jak i szansę dla tych przedsiębiorstw, które umiejętnie dostosują się do obserwowanych zmian.
EN
Collaborative consumption is the consumer innovativeness example that is both: strongly underinvestigated and dynamically growing in terms of worldwide popularization. This paper presents mainly these aspects of collaborative consumption that may be treated as innovation impulse (i.e. process and product innovativeness impulse). The main thesis of this paper is that collaborative consumption is both: the treat for traditional sales of new products and the opportunity for these companies that are able to adapt to changes being observed in the environment.
PL
W 2014 roku poproszono mnie o przygotowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Logistyki. Postanowiłem przyjrzeć się ewolucji wymagań stawianych logistyce na przestrzeni ostatnich lat. Jako punkt wyjścia przyjąłem znane powszechnie „6 W” (później „7 W”). Uświadomiłem sobie (i z tej konstatacji uczyniłem przesłanie wykładu), że zachodzące zmiany: gospodarcze, polityczne, społeczne, technologiczne - znacząco rozszerzyły pakiet wymagań stawianych przed logistyką, a liczba „W” znacząco wzrosła. W niniejszym artykule odwołuję się do tamtych przemyśleń i wniosków, ale jednocześnie staram się spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy dzisiejszego dnia. Od tamtego wykładu zdarzyło się przecież bardzo wiele.
PL
W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa sektora ciepłowniczego podlegają takim samym zasadom funkcjonowania jak inne podmioty gospodarcze i opierają swoje działania na rachunku ekonomicznym. Niezależnie od wielkości, struktury organizacyjnej lub własnościowej posiadają one wiele wspólnych cech. Jako jedną z najważniejszych z nich należy uznać naturalną potrzebę dążenia do wzrostu efektywności działania. Warunkiem wzrostu jest doskonalenie sposobu aktywizacji trzech najważniejszych grup czynników - kapitału rzeczowego, kapitału finansowego i pracy.
PL
Logistyka 4.0 to ogromna szansa dla naszych przedsiębiorców, żeby nie wypaść z rynku. To jedyna droga do osiągnięcia sukcesu, choć czasem jest to droga kręta i wyboista. Przedsiębiorstwo, które chce konkurować na rynku, musi się rozwijać, a więc musi korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii.
EN
One of the most crucial factors of development of a knowledge-based economy is the innovativeness of enterprises, which leads to the growth the competitiveness of firms and econo-mies. The main goal of the article is to examine the innovativeness of Polish enterprises againstthe backcloth of the European Union and relation of innovativeness and development of knowledge-based economy. According to a study carried out by Eurostat (CIS 4) in the years 2002-2004, the chief source of innovation in Poland and the entire European Union is enterprises inhouse research. A much less significant role is played by higher schools and public R&D units.Polish enterprises are below the EU average, both in terms of the proportion of firms engaged ininnovative activity and the proportion of those which have applied for patents.
PL
Pytanie o korzyści dla przedsiębiorcy rozumiem dwojako. Pierwsza interpretacja brzmi: „który kamień mogę wyciągnąć z buta”. I w tym wypadku technologia, automatyzacja, czy cyfryzacja procesów powinna odpowiadać w sposób prosty, szybki i odczuwalny w kieszeni na istniejący problem. Przy takim modelu wyboru priorytetów stosowane narzędzia powinny być tanie we wdrożeniu i dać możliwość wykonania próbki, wdrożenia pilotażowego. Wynika to z tego, iż ryzyko nietrafionej decyzji jest wysokie.
PL
Przykładem budowania biznesu cyfrowego "od podstaw", jako rozwiązania wyłącznie platformowego, opierającego swoje działania wyłącznie w Internecie, bez konieczności posiadania zasobów, są takie marki jak AIRNB czy UBER. Drugą ścieżką jest przekształcanie tradycyjnego przedsiębiorstwa w organizację działającą w modelu hybrydowym, budującą swoją przyszłość na udanej sprzedaży tradycyjnych produktów z ich obudową cyfrową. Model ten pozwala na dalszy rozój i - co więcej - kontynuację tradycji.
19
Content available remote Parametryczna ocena wykorzystania środków trwałych w górnictwie skalnym
80%
PL
Dokonano parametrycznej oceny wykorzystania środków trwałych w górnictwie surowców skalnych na przykładzie kopalni "Klęcza-ny" oraz "Wisła", będących znaczącymi producentami wyrobów kamiennych dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego, robót melioracyjnych i inżynieryjnych w Polsce południowej. Zdefiniowano koszty użytkowania oraz rodzaje zużycia środków trwałych. W ramach przeprowadzonej oceny określono wskaźniki: zużycia środków trwałych, technicznego uzbrojenia pracy, produktywności środków trwałych, kapitałochłonności produkcji. Analizą objęto lata 1995-2001.
EN
Parametric evaluation of fixed assets use in rock raw materials mining has been carried out taking as examples "Klęczany" and "Wisła" mines being significant producers of stone products for communication building engineering, land melioration and civil engineering in southern part of Poland. Costs of use and kinds of wear of the fixed assets have been defined. Within the confines of the conducted evaluation have been determined the indices of: fixed assets wear, technical equipment of work, productivity of fixed assets, capital absorption. The analysis included the years 1995-H 2001.
PL
Zarządzanie finansami było zawsze istotną częścią zarządzania przedsiębiorstwem, ale jako dyscyplina naukowa pojawiło się dopiero na początku XX wieku. Od tego momentu zarówno praktyczna jak i naukowa odmiana finansów w przedsiębiorstwie uległy znacznej przemianie. Na początku ubiegłego stulecia w zarządzaniu finansami kładziono nacisk na prawne aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, dotyczące głównie ich powstawania, łączenia oraz pozyskiwania kapitału. W latach trzydziestych, a więc w latach kryzysu gospodarczego, w zarządzaniu finansami koncentrowano się na badaniu płynności, zyskowności przedsiębiorstw, a także na prawnych aspektach dotyczących regulacji rynków kapitałowych . Znaczący wpływ na rozwój zarządzania finansami w przedsiębiorstwie miały przemiany w podejściu do jego naukowego odpowiednika oraz wzrastające wykorzystanie komputerów, rozwój matematycznych i statystycznych modeli.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.