Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Uznanie produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego za odpad – kryteria i skutki
100%
PL
W Państwach Członkowskich UE rocznie powstaje ponad 20 milionów ton produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (PUPZ), z czego w Polsce ok. 2 miliony ton40. Ich niezgodne z prawem zagospodarowanie może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne w kraju, poprzez możliwość rozprzestrzeniania chorób zwierzęcych (np. gąbczastych encefalopatii – BSE wywołujących u ludzi chorobę Creutzfelda-Jakoba) lub zanieczyszczeń chemicznych (np. dioksyny). Przepisy UE regulują ich przemieszczanie, przetwarzanie i usuwanie poprzez konieczność wpisu do rejestru działalności związanej z powstawaniem lub przetwarzaniem PUPZ. Ale w niektórych przypadkach PUPZ są traktowane jako odpady (nie tracąc swego pierwotnego charakteru), co sprawia, że na ich posiadaczy nałożone są dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów prawa odpadowego. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie o sposoby, kryteria i skutki kwalifikacji PUPZ jako odpadów, a także i skutki kwalifikacji w obszarze wymogów dotyczących transportu i unieszkodliwiania bądź przetwarzania tych substancji w zależności od wyniku kwalifikacji.
EN
In the EU Member States, over 20 million tons of animal by-products (ABP) and derived products are produced annually, of which about 2 million tons in Poland. Their unlawful development of animal by-products and derived products may have a negative impact on sanitary and veterinary safety in the country, through the possibility of spreading animal diseases (eg BSE) or chemical contaminants (eg dioxins). EU regulations regulate their movement, processing and disposal through the necessity to enter in the register activities related to the creation or processing of ABP. But in some cases animal by-products are treated as waste (without losing their original character), which means that their owners are imposed additional obligations resulting from the provisions of law falling behind it. The aim of the study is to answer the question about the ways, criteria and effects of the ABP qualification as waste, as well as the effects of qualifications in the area of transport and disposal or processing requirements depending on the outcome of the qualification.
EN
Controlling of human activity impacting the environment is an obligation of public authorities. After that public authority is obliged to create a post-control protocols, that may consist different types of data: on emission, personal data of the controlled person and of the so called “third party”, but also sensitive personal data. Post-control protocols belong to the legal category of environmental information – a constitutional subjective public right. The scope and borders of that right is limited by the Act on Access to Environmental Information, Public Involvement and Environmental Impact Assessment. The aim of this paper is verifying of criteria and rules of access to the protocols and the legal obligations of self-government bodies in this field. They differ in scope - public authority (Police etc.) is authorized to get access to the hole documentation, in contrast to the public (“everybody” in polish law system) what may meet some limits in the free access to the post-control protocols, which is the leading thesis of the article.
PL
Kontrolowanie działań osób fizycznych oddziałujących na środowisko jest obowiązkiem władz publicznych; organy administracji sporządzają protokół z takiej kontroli, zawierający – poza danymi o emisjach także dane osobowe samego podmiotu kontrolowanego oraz tzw. osób trzecich, a także dane wrażliwe. Protokoły pokontrolne mieszczą się w kategorii informacji o środowisku, dostęp do nich stanowi konstytucyjnie gwarantowane publiczne prawo podmiotowe. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego i regulacja ustawowa - ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wprowadza katalog przesłanek odmowy udostępnienia określonych danych. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja kryteriów i zasad odmowy udostępniania danych stanowiących informacje o środowisku zamieszczonych w treści protokołu pokontrolnego i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, formułowane wobec „każdego” oraz w sytuacji współdziałania z innymi organami administracji. Stawiam w nim zasadniczą tezę o odmienności zasad udostępniania treści protokołów w zależności od zakresu podmiotowego i przedmiotowego żądania dotyczącego udostępnienia protokołu pokontrolnego.
EN
Environmental protection law shows far-reaching specificity as regards the subject of regulation, and thus – the specificity of the statutory matter that regulates it. The increasing tendency is not only the multiplicity of sub-statutory regulation, but also the phenomenon of legislative omission consisting in the failure to issue mandatory regulations. The aim of the work is to assess the applicability of analogy as a method of applying/interpreting the law in the absence of statutory regulation, determining the conditions of admissibility of its application and the possible effects of such analogy. The study also includes a proposal to interpret the law in the case of inadmissibility of the analogy, i.e. interpretation of doubts as to the content of the legal norm for the benefit of the party.        
PL
Prawo ochrony środowiska wykazuje daleko idącą specyfikę jeśli chodzi o przedmiot regulacji, a tym samym – specyfikę regulującej go materii ustawowej. Nasilającą się tendencją jest nie tylko mnogość regulacji podustawowej, ale i zjawisko zaniechania legislacyjnego polegające na niewydaniu obligatoryjnych rozporządzeń wykonawczych. Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania analogii jako metody stosowania/wykładni prawa w przypadku braku regulacji podustawowej, określenia warunków dopuszczalności jej zastosowania oraz możliwych skutków takiej analogii. W opracowaniu ujęto także propozycję interpretacji prawa w przypadku niedopuszczalności zastosowania analogii, tj. interpretacji  wątpliwości co do treści normy prawnej na rzecz strony.
EN
Environmental impact assessment (EIA) is a tool that allow predicting the environmental effects of a project. Undoubtedly, the basic element of the EIA is the EIA report: and if so, the question arises who is qualified to prepare the report. The purpose of the study is to present the evolution of the rights of EIA report experts from the 1970s to modern times, presented from the perspective of legal sciences. The implementation of the amended Directive 2011/92 took place from 1 January 2017 by introducing formal education criteria and/or experience for EIA experts, which were softened by the amendment of 19 July 2019. In the study, I put forward the thesis that there is a tendency in Polish legislation to lower the requirements for EIA experts, which makes national regulation contrary to the spirit of Directive 2011/92. Research methods used in the study include primarily the dogmatic approach, the method of consistent interpretation, and – to a lesser extent – the comparative and historical method.
PL
Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) są narzędziem, które pozwala prze widywać środowiskowe skutki projektowanego rozwoju lub zagospodarowania. Nie ulega wątpliwości, że bazowym elementem EIA jest raport OOŚ: a skoro tak, to należy zadać pytanie o to, kto jest uprawniony do sporządzania raportu i jakie wiadomości specjalne winien posiadać autor (autorzy) raportu. Celem opracowania czynię prezentację ewolucji uprawnień wykonawców OOŚ od lat 70. do czasów współczesnych przedstawioną z perspektywy nauk prawnych. Wdrożenie znowelizowanej dyrektywy 2011/92 nastąpiło od 1 stycznia 2017 r. poprzez wprowadzenie formalnych kryteriów wykształcenia i (lub) doświadczenia dla wykonawców ocen, które zostały złagodzone nowelizacją z 19 lipca 2019 r. W opracowaniu stawiam tezę o istnieniu stałej tendencji obniżania wymagań wobec autorów raportów, czyniącą regulację krajową sprzeczną z duchem dyrektywy 2011/92. Metody badawcze stosowane w opracowaniu obejmują przede wszystkim metodę dogmatyczną, metodę wykładni zgodnej oraz – w mniejszym zakresie – metodę porównawczą i historyczną.
PL
The authorisation for removing trees constituting a common nature protection instrument was supplemented in 2017 by the obligation to notify the intention to remove trees. The right to notify and object to the intention of tree removal corresponds conceptually to the model of positive silence provided for in the amended Code of Administrative Procedure as one of the ways of administrative silence. Our objective is to analyse procedural solutions and the substantive institution of environmental protection law which consists in a notification from the point of view of assessing the correctness of its application when considering law science and administrative proceedings
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.