Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynki lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Szanse rozwoju lokalnych struktur bankowych w dobie rynków globalnych potwierdzają rezultaty badań empirycznych. Studia prowadzone nad rynkiem bankowym wyraźnie przekreślają automatyzm przełożenia wielkości instytucji finansowej na uzyskiwane efekty działalności. Sukces rynkowy w większym stopniu zależy od kwalifikacji menadżerów, ich zdolności do poszukiwania nisz rynkowych, a także lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, w tym również wzajemnych relacji banku z najbliższym otoczeniem. (fragment tekstu)
3
Content available remote Formy i bariery współpracy małych przedsiębiorstw na rynkach lokalnych
86%
XX
Celem artykułu jest określenie form współpracy małych przedsiębiorstw na rynkach lokalnych oraz identyfikacja barier utrudniających przebieg i obniżających skalę korzyści tej współpracy. Problemy te są analizowane na podstawie studiów literatury oraz prezentacji wyników wybranych badań prowadzonych w sektorze MSP. W końcowej części rozważań przyjęto konkluzję, że poszczególne bariery wynikają z form tej współpracy oraz wiążą się z cyklem życia przedsiębiorstwa i fazą współdziałania firm. Posiadają one źródła zarówno w otoczeniu przedsiębiorstwa (bariery zewnętrzne) oraz w strukturze i wielkości zasobów firmy (bariery wewnętrzne). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to determine cooperation forms of small enterprises on local markets and to identify barriers that hamper the process and reduce the scale of benefits of that cooperation. Those problems were analyzed based on literature studies and presentation of outcomes of research conducted in SMEs sector. The ending part of the article drew the conclusion that occurrence of those barriers is due to the forms of that cooperation and is connected with enterprise's life cycle as well as the phase of collaboration. Their sources are both in enterprise's environment (external barriers) and in the structure of the company's resources (internal barriers). (original abstract)
4
Content available remote Prasa nowosądecka - tradycja i współczesność
86%
XX
Artykuł zawiera ogólną analizę niemal 200-letniej historii prasy lokalnej w Nowym Sączu i w jego okolicach (powiat nowosądecki). Począwszy od funkcji lokalnej prasy, autor analizuje ilościowe dane dotyczące rozwoju tej prasy i podaje własne dane statystyczne. Dodatkowo, wychodząc od stanu badań nad prasą obszaru nowosądeckiego, prezentuje przegląd lokalnych magazynów od XIX wieku aż do dnia dzisiejszego. Autor bierze pod uwagę ich zakres merytoryczny i formalny, redaktorów, tom i numer wydania, a także czytelnictwo danego organu prasowego. Ponadto zwraca uwagę na kulturę regionu Nowego Sącza, podkreślając zwłaszcza rolę, jaką w jej rozwoju odegrały instytucje wydawnicze/prasowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a general analysis of almost 200-year-old history of the local press in Nowy Sącz and its vicinity (the Nowy Sącz Province). Beginning with the function of the local press, the author analyses quantitative data concerning the development of this press and provides his own statistical data. Moreover, outlining the state of the research on the press of the Nowy Sącz Province, he presents the local magazines review from the 19th century to date. The author takes into consideration their substantive and formal scope, editors, the volume and the number of the issue as well as the reading of a given press organ. Furthermore, he takes into account the culture of the region of Nowy Sącz emphasizing the role played by the publishing and press institutions in its development. (original abstract)
XX
W artykule poruszona została problematyka zarządzania markami lokalnymi przez inwestorów francuskich w Polsce. Przedstawiono zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestora zagranicznego w Polsce. Przeanalizowane zostały także zależności pomiędzy sposobem pozyskania marki lokalnej oraz rodzajem marki lokalnej a zaletami i wadami jej realizacji przez firmę zagraniczną na rynku polskim. W artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku wśród firm francuskich posiadających w Polsce marki lokalne. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the issue of local brand management by French investors in Poland. The process of internationalization implies a number of questions connected with brand management. Choice of the method of brand internationalization is an important issue. In the paper, the advantages and disadvantages of local brand strategy realization by foreign investor are described. The relationships between the method of local brand acquiring, type of brand and the advantages and disadvantages of its implementation by foreign companies on the Polish market are also analysed. This paper presents the results of empirical studies conducted in 2009 and 2010, in Poland among French companies with local brands in brand portfolio. (original abstract)
XX
Przedstawiono zmiany jakie zachodzą na lokalnym rynku ciepła oraz niektóre ważne czynniki, które ten rynek ukształtowały i go utrwalają. Określono możliwy wzrost stopnia konkurencyjności tego rynku, której nie sprzyja współczesna struktura podmiotowa przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wskazano również, że z powodu wielu czynników powodujących spadek dynamiki zapotrzebowania na ciepło, na rozwój lokalnego rynku ciepła może skuteczniej niż obecnie wpłynąć wyposażenie obiektów komunalnych w centralne ogrzewanie.
EN
The author presents a picture of the local market of heating through changes in heating licences and in structure of heat production and sales pointing to these factors which have shaped this picture and consolidate it. The structure of heat production and sales was a basis for the author in determining a possible growth of competitiveness in this market, which is hampered by the present composition of heat engineering companies. Taking into account the structure of their assets it will be possible to diminish the degree of heat production and sales in companies characterised by small scale heat production or with spatially dispersed assets. Heat sources will be modernised more dynamically - especially in local heat engineering companies abandoning solid fuels - than in large companies. It is also pointed out that due to many factors, which reduced dynamics of demand for heat, development of the local heat market can lead to equipping communal facilities with central heating more effectively that it was the case earlier.(original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie udziału samorządów gminnych w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku oraz pobudzaniu firm do rozwijania nowoczesnych form działania podnoszących ich konkurencyjność na rynku. Podkreślono, że w krajach Unii Europejskiej rola gmin w tym zakresie jest ogromna. Natomiast w Polsce zaledwie co piąta gmina współuczestniczy w upowszechnianiu nowoczesnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań w sferze handlu.
XX
Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2000 r. przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wśród gmin miejskich. Wynika z nich, że władze lokalne oceniają swój dotychczasowy wpływ na lokalizację super- i hipermarketów oraz na strukturę branżową sieci sklepowej jako niewielki. Trochę korzystniej oceniają swoją rolę w zakresie najmu lokali użytkowych będących własnością komunalną. Przedstawiono również przewidywania władz lokalnych, co do rozwoju handlu w gminie w ciągu najbliższych 2-3 lat.
XX
Raport adresowany jest do pośredników w obrocie nieruchomościami, którym coraz częściej przypada rola doradcy i konsultanta, a także współpracownika instytucji kredytujących zakup nieruchomości. Każda ze wspomnianych ról wymaga doskonałego rozeznania i wyczucia rynku lokalnego, ale również wiedzy ogólnej o otoczeniu tego rynku, czynnikach determinujących jego rozwój czy elementach wywołujących zachwiania koniunktury.
XX
Celem artykułu jest omówienie roli, jaką odgrywają budżety gmin w rozwoju rynków lokalnych w Polsce. Ogniwa samorządowe uzyskując kompetencje decyzyjne w sferze rozwoju gospodarczo-społecznego podległego terytorium otrzymały także większą samodzielność finansową, która w założeniu powinna zdynamizować lokalne przedsięwzięcia rozwojowe. Rezultaty postępowania gmin w tym zakresie ukazano w opracowaniu poprzez analizę dynamiki i struktury dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym w latach 2002—2005 oraz analizę wyników badania gmin. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w 2005 r. w celu rozpoznania kierunków działań rozwojowych podejmowanych przez gminy, a także stosowanych instrumentów finansowych pobudzania tych działań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to discuss the role, which play communes' budgets in development process of local markets in Poland. Local government links by obtaining decision competencies in the socio-economical sphere in their area, have also received bigger financial independence, which is supposed to dynamism local developmental projects. The results of communes activities in this range were shown in the elaboration by the analysis of dynamic, income structure and budget expenditures of territorial government units on the local level in years 2002-2005. There were also shown in the analysis of the commune survey's results. This survey was carried out by the Institute of Home Market and Consumption in the year 2005 in order to recognize the directions of developmental activities undertaken by communes and financial tools use to stimulate these activities. (original abstract)
XX
Autorka, pracownik Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród gmin miejskich w 2000 r. na temat oceny znajomości struktury handlu na lokalnym rynku. Porównuje je z badaniami przeprowadzonymi w 1997 r. Podkreśla, że dobra znajomość struktury przedsiębiorstw handlowych stwarza podstawę do programowania sieci handlowej i świadomego kształtowania poziomu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.
XX
Ocena skali wzajemnego podobieństwa i zdiagnozowanie różnic wybranych "obiektów" w przestrzeni tj. nieruchomości, grup nieruchomości (dzielnice miast), lokalne rynki nieruchomości, obszary wyznaczone przez podział terytorialny (gminy, powiaty, województwa) wymaga właściwego zrozumienia, zwłaszcza w kontekście obowiązku stosowania tego pojęcia wynikającego z przepisów prawa, standardów zawodowych m.in. w szacowaniu nieruchomości, gospodarce nieruchomościami, analizach rynku nieruchomości. Uznano, iż pomocnym narzędziem do przeprowadzenia analiz statystycznych, przy uwzględnianiu jednocześnie wielu zmiennych (atrybutów charakteryzujących te obszary) mogą okazać się procedury wnioskowania statystycznego pochodzące z wielowymiarowych technik eksploracyjnych oraz metod nieparametrycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of a project to compare the local real estates markets in Poland, especially in Warmia and Mazury region by creating appropriate integrated indicators of this markets using statistical techniques. Such indicators will make it possible to find a similarity of different local markets and present them hierarchically. The need of such analysis comes from polish law and professional standards in area of; land management, real estates valuation, real estates market analysis. It was assessed that the useful tools in conducting comparative analyses of various local real estates markets include the procedures of statistical inference. From a good number of methods available, techniques originating from two spheres of statistic inference were selected: distribution free methods and multivariate analysis methods. (original abstract)
XX
Przyjęcie terytorialnego paradygmatu rozwoju jako podstawy badawczej w rozważaniach i studiach z zakresu rozwoju lokalnego reorientuje klasyczne podejście do badań w tym zakresie, poprzez wprowadzenie analiz związanych z szeroko rozumianym kontekstem społecznym i kulturowym procesów rozwoju gospodarczego. W koncepcji tej tzw. "miękkie" czynniki rozwoju, tj. instytucje, kapitał relacyjny czy regulacje, determinujące budowę konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych sprawiają, że dla pełnego wyjaśnienia związków terytorium z przedsiębiorczością konieczne stają się badania natury socjologicznej, kulturowej i społecznej, obok tradycyjnych badań prowadzonych na gruncie nauk ekonomicznych. W koncepcji tej terytorium urasta do rangi swoistego aktora życia gospodarczego i społecznego. Procesy globalizacyjne, które wymuszają na przedsiębiorstwach przyjmowanie określonych strategii włączających firmy w globalną gospodarkę, wskazują na konieczność prowadzenia badań umożliwiających znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób terytorium pozwala na wypracowanie na gruncie lokalnym strategii pozwalających na aktywne uczestnictwo firm w globalnym rynku? Budowa terytorium to proces, w którym jednakowo ważną rolę odgrywają zarówno władze, jak i podmioty prywatne, to proces polegający na dialogu i rozwoju wzajemnych relacji prowadzących do współdziałania na rzecz osiągania celów rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The adoption of territorial development paradigm as a basis for discussion and research studies in the field of local development, reorients traditional approach to research in this area, through the introduction of analyzes related to the wider context of social and cultural processes of economic development. The concept of the so-called "soft" factors of development, i.e. institutions, relational capital or regulations that determine the competitiveness of local enterprises, makes necessary to introduce studies of sociological, cultural and social nature, in addition to traditional research conducted on the basis of economic sciences. Globalization processes that force the adoption of specific businesses strategies, indicate the need to conduct research leading to finding an answer to the question of how the territory allows to develop on the basis of local strategies to assist the active participation of companies in the global market. This article presents the results of research explaining the role of territorial conditions for business development. (original abstract)
14
Content available remote Koncentracja mediów na lokalnym rynku medialnym : szanse i zagrożenia
86%
XX
Koncentracja mediów to proces postępujący na całym świecie. Wiele krajów należących do Unii Europejskiej wprowadziło regulacje, ograniczające procesy koncentracji, ale są one niewystarczające. W artykule zostały przedstawione podstawowe formy koncentracji medialnej, podstawowe formy własności mediów oraz wpływ koncentracji na lokalny rynek medialny w Polsce. Artykuł pokazuje również zagrożenia oraz korzyści płynące z koncentracji mediów dla lokalnego systemu medialnego. Koncentracja medialna na poziomie lokalnym została opisana w pracy doktorskiej autorki publikacji. Niniejszy artykuł poszerza informacje zawarte w rozprawie doktorskiej i stanowi wstęp do dalszych badań nad koncentracją mediów lokalnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Media concentration is a process which progresses around the world. Many countries within the European Union introduced regulations restricting the processes of concentration, but they are insufficient. The article presents the basic forms of media concentration and ownership, and the influence of media concentration on the local media market in Poland. The article shows the risks and benefits of media concentration in a local media system. Media concentration on the local media market in Poland is one of the topics in the author's doctoral dissertation. This article goes beyond information contained within the doctoral dissertation and it is the starting point for further research about media concentration in Poland. (original abstract)
EN
Objective: The main objective of the article is to analyse the relationship between entrepreneurs' profiles and their market orientation, i.e. to compare two groups of entrepreneurs - opportunity entrepreneurs and necessity entrepreneurs - to identify which group is international-export oriented. Research Design & Methods: Supported by questionnaires, the probit model is the method used to analyse 200 enterprises that operate in Kosovo as both export and non-export firms.Findings: The main findings confirm that there is a relationship between the type of entrepreneur and market orientation; necessity entrepreneurs are less oriented towards international markets, while opportunity entrepreneurs are more focused on international markets.Implications & Recommendations: Among the main implications is one that shows entrepreneur type matters for market orientation. Therefore, the condition of trade liberalisation only is insufficient for the EU and international market orientation of entrepreneurs. In consideration of this fact, the main recommendation is to internally improve entrepreneurs' capability to exploit the EU and international markets in the future. Contribution & Value Added: The main contribution of this study is the demonstration of a link between the characteristics of entrepreneurs with entrepreneurs' market orientation; especially in the Western Balkans, a region characterised by long transitions, political tensions along with economic and institutional challenges. The added value of this research is the comparison of entrepreneurs on local markets with entrepreneurs on international markets based on their characteristics. (original abstract)
16
Content available remote Innowacyjność na lokalnym rynku turystycznym - teoria i badania własne
86%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie w wąskim zakresie powiązań pomiędzy innowacyjnością przyjętych rozwiązań w turystyce a promocją produktu i określonego obszaru turystycznego. Oznacza to podjęcie tematu, który na pierwszym miejscu przedstawia innowacje, a na drugim tradycyjne walory i atrakcje turystyczne. Współcześnie innowacyjność jest ważnym elementem gospodarki oraz czynnikiem stymulującym jej rozwój. Z kolei turystyka jest dziedziną życia społeczno-gospodarczego, której podstawą są naturalne walory mające charakter atrakcji turystycznych. W artykule zostaną poddane analizie wybrane aspekty związane z podjętym tematem: pojęcie innowacyjności, podstawa prawna innowacyjności w turystyce, ocena działań innowacyjnych na wybranym przykładzie. W artykule zastosowano metodę dogmatyczno-prawną oraz metodę empiryczną - sondażu diagnostycznego, technika ankietowanie. Przeprowadzone badania ankietowe odniesiono do gminy Pokój, która jest w trakcie trwania procedury uzyskania statusu uzdrowiska i która posiada niewątpliwe walory przyrodnicze. Całość zamykają wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is a restricted study of the relationship between accepted innovations in tourism and the promotion of a product in a specific tourist area. This entails first, introduces said innovation, and second, traditional qualities and tourist attractions. Contemporary innovation is an important economic element and a stimulating factor for economic development. Tourism as such, is an area of socio-economic life whose foundation is natural features translating into tourist attractions. The article analyzes selected aspects associated with the selected topic: the concept of innovation, legality of innovation in tourism, and assessment of innovative activity in a selected case study. The study employs the study of legal doctrine and empirical research i.e. diagnostic survey and questionnaire techniques. The locale studied is the Pokój Commune in the Opole Voivodship which is endeavoring to gain health resort status, and which undoubtedly has many natural qualities. The article ends with summary remarks. (original abstract)
XX
Na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w ostatnich latach nastąpiło załamanie. Autorka w części początkowej artykułu analizuje potrzeby na rynku mieszkaniowym wybranych dużych miast w Polsce w latach 2005-2009. Następnie prezentuje kompleksową analizę wrocławskiego rynku mieszkaniowego. Analiza transakcji na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym we Wrocławiu pozwoli autorce ustalić istotne czynniki wpływające na sytuację na wrocławskim rynku mieszkaniowym (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyse Wrocław housing market, along with the factors which foster or hinder its development. The study shows the position of the housing market in Wrocław as compared to other big cities in Poland. The findings of the research show that one may expect further development of the housing market in Wrocław. It does not necessarily mean the price increase, but the growth in the number of realized investments. Certainly, the infrastructure development is of the profound importance and it will in many cases contribute to the decisions of starting investments in the increasing distance from the city centre. (original abstract)
EN
Improvement of spatial accessibility, associated with changes in the transport system, can affect the local real estate market. This is because better transport accessibility and reducing the time of a journey home affects the location-related attractiveness of real estate. A ring-road in a town is an example of changes in the transport system of an urban functional area. Such an investment project is being carried out in the Olsztyn suburban zone. The aim of the study was to verify whether the execution of this road construction project affects the local real estate market in the suburban area in the plot segment. The scope of the study included the change of activity and price level. The study period included the years 2007-2018. The analyses were based on descriptive statistics. This paper presents the effect of transport accessibility on real estate prices, the importance of the ring-road under construction arising from the strategic document analysis, the methodology applied, and the conclusions of the study. The results indicate a systematic increase in the number of transactions and average unit prices of building plots from the moment a permit for carrying out a road construction project was issued. (original abstract)
XX
W ostatnich latach koncepcja zrównoważonego rozwoju (ZR) stała się ważnym wyznacznikiem w działaniach przedsiębiorstw i władz - zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Przekazanie wielu zadań ze szczebla centralnego do szczebla samorządu lokalnego oznacza, że władze lokalne stały się głównymi decydentami określającymi kierunki rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych. Określają one również warunki, na jakich firmy mogą uczestniczyć w tym procesie. Szczególna rola, jeżeli chodzi o realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju, przypada w udziale przedsiębiorstwom handlu detalicznego. Celem artykułu jest wyjaśnienie, jak koncepcja zrównoważonego rozwoju determinuje polityki samorządów, jeżeli chodzi o rozwijanie sieci handlowej na danym terenie, a z drugiej strony, jak wpływa na strategie rozwojowe przedsiębiorstw detalicznych. W artykule zaprezentowano przykłady z wybranych krajów ilustrujący, jak koncepcja ZR jest realizowana na szczeblu lokalnym w odniesieniu do sektora handlu detalicznego. Artykuł powstał w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, decyzja nr DEC-2011/03/B/HS4/03576. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, the concept of sustainable development (SD) has become an important determinant in the activities of enterprises and the authorities, at both the central and local levels. The transference of many tasks from the central to the local government level has meant that local authorities have become the principal decision-makers, determining the directions for the development of individual territorial units. They also specify the conditions under which companies can participate in this process. A particular role in terms of implementing the sustainable development concept rests on retail enterprises. The purpose of this paper is to explain how the concept of sustainable development determines the policies of local governments with regard to developing a commercial network in a given area, and, on the other hand, how it affects the development strategies of retail enterprises. The paper presents examples from the selected countries illustrating how the SD concept is implemented at the local level in relation to the retail sector. This paper has been written as a part of the research grant funded by the National Science Centre, decision No. DEC-2011/03/B/HS4/03576. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.