Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy i materiałów przewodów kanalizacyjnych. Zwrócono uwagę na materiał przewodów po ich wymianie. Odnawiane przewody są wymieniane najczęściej na rury z PCW. Dominującymi technologiami są tradycyjna wymiana wykopowa i renowacja, a wiodącym kryterium podejmowania decyzji o odnowie jest duża uszkadzalność przewodów.
EN
The ranges of different rehabilitation technologies and materials of sewer pipelines have been established based on field test and operational observation in the period of 2000-2003. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe after rehabilitation process. Traditional dig excavation and renovation technologies have been commonly used to rehabilitation. The old pipelines have been exchanged the most often to the pipes made of PVC. According to the investigation results, decisions on pipelines rehabilitation have been made mainly based on high rate of pipeline failures.
EN
Definitions and range of exploitation activities. New directions of action computer modelling enabling multilateral simulation of grid working. Monitoring of quantity and quality grid parameters. Creating computer data bases for managing information and data.
PL
W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w powiązaniu z materiałem przewodów odnawianych i materiałem przewodów po odnowieniu. W przypadku wodociągów, dominującymi technologiami były tradycyjna wymiana wykopowa i renowacja. Natomiast w przypadku kanalizacji stosowano przeważnie renowację (głównie relining) i tradycyjną wymianę wykopową. Głównym kryterium podejmowania decyzji o odnowie zarówno przewodów wodociągowych jak i kanalizacyjnych była duża ich uszkadzalność. Odnawiane przewody wodociągowe były najczęściej wymieniane na przewody z PE i z PCW zaś przewody kanalizacyjne na rurociągi z PCW.
EN
The ranges of different rehabilitation technologies of water and wastewater pipelines have been established based on field test and operational observation. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe rehabilitated as well as material of the pipe after rehabilitation process. The traditional dig excavation and renovation technologies have been commonly used to rehabilitation of water pipelines. Renovation and traditional dig excavation technologies have been typically used to rehabilitation of wastewater pipelines. The water old pipelines have been exchanged the most often to the pipes made of PE and PCV and the wastewater pipelines have been changed most often to PCV pipes. According to the test results, decisions on pipelines rehabilitation of both water and wastewater have been made mainly based on high rate of pipeline failures.
PL
Wykorzystanie międzynarodowych standardów szacowania strat wody do oceny efektywności systemu jej dystrybucji przekłada się bezpośrednio na możliwość poprawy jakości zarządzania systemami wodociągowymi. W pracy wykazano nieprzydatność do tej oceny procentowego wskaźnika strat wody, który nie uwzględnia wielu czynników wpływających istotnie na wielkość tych strat. Przeprowadzone rozważania zostały odniesione do standardów światowych w zakresie zarządzania systemami dystrybucji wody, rekomendowanych przez International Water Association (IWA). Najważniejszą miarą, jaką wykorzystano do oceny efektywności dystrybucji wody w systemach wodociągowych był infrastrukturalny wskaźnik wycieków (ILI – Infrastructure Leakage Index). Dużą przydatność tego wskaźnika zilustrowano na przykładzie oceny efektywności dystrybucji wody w mieście średniej wielkości (Siedlce). Uzyskane wyniki (ILI w przedziale 2÷4) potwierdzają możliwość wprowadzenia usprawnień w celu zwiększenia rentowności systemów wodociągowych poprzez poprawę zarządzania ciśnieniem w sieci, aktywną kontrolę wycieków oraz konserwację sieci.
EN
Application of international standards of water loss estimates to the effectiveness assessment of water distribution system translates into the opportunity to improve quality of water supply system management. The water loss percentage indicator is found not to be useful for water loss estimates as it does not take into account many factors significantly affecting the magnitude of losses. The presented considerations relate to global standards for water distribution system management, recommended by the International Water Association (IWA). A key measure used to evaluate the effectiveness of water distribution in water supply systems is the infrastructure leakage index (ILI). Great usefulness of this parameter is illustrated by the exemplary evaluation of water distribution system for the medium-sized town of Siedlce. The results obtained (ILI in the range of 2–4) confirm that in order to increase profitability of water supply systems there is a potential for improvements in terms of network pressure management, leakage control, and network maintenance.
PL
Referat został wygłoszony na konferencji PE100+ pt. "Nowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne z polietylenów nowej generacji" nad którą kwartalnik Inżynieria Bezwykopowa objął patronat medialny.
EN
Ever since the early nineties Poland has been dynamically introducing various materials and designs for the construction and retrofits of water and sewage networks. The process relies heavily on thermoplastics, including PVC and PE products, in particular second and third generation PE. The material structure of water supply networks has changed recently in favour of thermoplastics. The share of PE and PVC pipes grew over 1995 to 2000 by 6.5% and currently is 26.0% of network length. The objective of the paper is to show the development of PE pipes against the background of other material used in the construction of water and sewage networks.
EN
Monitoring water supply and sewage draining systems - aims and range. GIS definition and functions. Network objects in GIS technology. Exemplary identifications of main objects of water distribution and sewage draining systems.
PL
Poprawa efektywności wydobycia gazu z łupków jest dużym wyzwaniem dla naukowców oraz korporacji z branży wiertniczej. Wydobycie jest możliwe dzięki zastosowaniu proppantu, który ma za zadanie zapobiegać zamykaniu się szczelin wytworzonych w procesie szczelinowania. Utrzymanie szczeliny w stanie otwarcia wpływa korzystnie na zdolności przepływu zarówno czynnika szczelinującego, jak i gazu ziemnego uwolnionego ze skały. Proppant stanowią ziarna o kształcie zbliżonym do sferycznego. Najczęściej stosowane są odpowiednio wyselekcjonowane ziarna pasku kwarcowego. Analiza MES zamieszczona w pracy ujawnia mechanizm wgniatania kulek stalowych symulujących proppant w płaską powierzchnię skały. Celem niniejszej pracy jest obserwacja wielkości wgłębienia kulek w skałę łupkową oraz rozkład pola naprężeń w skale. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić zniszczenie skały przy wgłębieniu 0,01mm.
EN
Improving the efficiency of the extraction of shale gas is a big challenge for researchers and corporations which represent drilling industry. The production is possible by using a proppant that is designed to prevent closing of the fractures which are generated in the fracturing process. Keeping the fracture open has a positive influence on the flow capacity of the fracturing medium and the natural gas released from the rock. Proppant grains have spherical shape and usually are made of quartz sand. FEM analysis conducted in this work simulates the mechanism of embedment of steel spheres which was simulated proppant grains. The aim of this study was to observe the deformation and stress distribution in the shale rocks, which are embed by steel spheres. The analysis show that it is possible to determine the destruction of the rock at the 0.01 mm embedment.
10
Content available remote Eksploatacyjna ocena awaryjności przewodów zasilających budynki w wodę
100%
PL
Obecnie sieci wodociągowe buduje się głównie z tworzyw sztucznych (PE, PVC), a przyłącza z PE. Jednakże w strukturze wodociągów nadal dominują tradycyjne materiały, w sieciach zewnętrznych stal i żeliwo szare, zaś w przyłączach stal. Dane do oceny awaryjności sieci wodociągowych i przyłączy uzyskano na podstawie badań eksploatacyjnych niezawodności. Zastosowano jednoparametryczną metodę oceny niezawodności/zawodności przewodów wodociągowych z wykorzystaniem jednostkowej intensywności uszkodzeń. Z przeprowadzonych badań wynika, że awaryjność przyłączy jest średnio ok. 2,5 razy wyższa niż sieci wodociągowych.
EN
It was found that the majority of Polish water infrastructure is at present constructed from artificial materials (PE, PVC). Service connections are constructed from PE. But most part of networks are made from old materials (steel, cast iron) and service connections from steel. Basic data for unreliability assessment of water networks and service connections comes from reliability field tests. One-parameter method of reliability assessment has been applied. Unit intensity failures [failures/km year] was used for pipeline reliability/unreliability assessment. According to the present reliability test results unreliability of service connections is ca. 2,5 times higher than unreliability of the water networks.
PL
W pracy przedstawiono metodykę badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych, umożliwiającą analizę i ocenę sieci z punktu widzenia niezawodności dostawy wody do odbiorców. Omówiono zestaw zadań wraz z programem ich realizacji, sposobem określania parametrów brzegowych (wymagany czas badań, wymagana liczba elementów, wymagana długość sieci) i zasadami pozyskiwania danych, niezbędnych do otrzymania zadowalających wyników. Kluczowe znaczenie dla prawidłowości prowadzenia badań ma znajomość procesu eksploatacji sieci wodociągowej. Wynikiem analizy tego procesu są określone stany niezawodnościowe, które z kolei są podstawą do budowy odpowiednich modeli niezawodności sieci i ich elementów. Dla potrzeb analizy i oceny sieci wodociągowej jako całości proponuje się model dwustanowy, obejmujący: stan l, tj. zdatność pełną na całym obszarze działania sieci i stan 2, tj. zdatność pełną na podobszarze działania sieci i jednocześnie niezdatność całkowitą na jego uzupełnieniu. Za miarę oceny niezawodności dostawy wody do odbiorców uznano wielkość skutków zawodności sieci. W obecnym stanie rozwoju eksploatacji sieci wodociągowych, skutki zawodności zostały opisane za pomocą takich zmiennych losowych jak: "wielkość niedoboru wody" i "czas trwania niedoboru wody". Ocenę skutków zawodności zilustrowano na przykładzie wybranej sieci wodociągowej, wprowadzając w tym celu prawdopodobieństwo nieprzewyższenia danego niedoboru wody, prawdopodobieństwo nieprzewyższenia danego czasu trwania niedoboru wody i prawdopodobieństwo nieprzewyższenia danego niedoboru wody o danym czasie trwania.
EN
The methodology of reliability field test of water supply networks is presented in the work. It allows the analysis and assessment of network from the water supply of consumefs point of view. The methodology includes a set of tasks including a programme their realisation, a way of limiting parameters estimation (tests time required, numbers of elements required, length of network required), rules of data collection which are indispensable to obtain satisfactory resuits. The knowledge of maintenance process is of key importance in carrying out of reliability test. The resuits of the maintenance process analysis are certain reliability states, which arę the base construction of reliability models of the water suppły network and their elements. In order to analyse and assess the water supply network as a whole, a two-state reliability model is proposed. In state l full efficiency on the whole area of water network operation and in state 2 full efficiency on the subarea of water network operation and simultaneously total malfunction on the remaining area of the water network operation. Unreliability effect of the water supply network was accepted as a measurement of the assessment of the reliability of water delivered to consumers. At present, with today's level of water network maintenance, the unreliability effects were expressed based on random variables as follows: "water deficit" and "time of water deficit". The probability not to exceed the given water deficit, the probability not to exceed the given time water deficit and the probability not to exceed the given water deficit with given time were accepted to assess the unreliability effects of water network. These reliability indexes were illustrated by an example of reliability field test of chosen water supply network.
EN
From the point of view of enterprises dealing with WDS operation and maintenance, parameter assessment of reliability of WDS functioning is one of the basics for the assessment of the quality of water-supply services afforded by enterprises. To make reliability assessment possible, a two-state model of WDS reliability has been proposed. The basic parameter of this model is the probability of satisfactory performance of the system as a function of its reliability. Other, no less important parameters characterizing the model are probability of part fault state, intensity of occurrence of part fault states, average time of satisfactory performance state and average time of part fault state of the system. The model has been used to estimate the function of a definite WDS reliability on the basis of operational research of reliability during 3years of its functioning.
PL
W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy przewodów wodociągowych w powiązaniu z materiałem przewodów odnawianych i materiałem przewodów po odnowieniu.
EN
The ranges of different rehabilitation technologies of water pipelines have been established based on field test and operational observation. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe rehabilitated as well as material of the pipe after rehabilitation process. The traditional dig excavation and renovation technologies have been commonly used to rehabilitation. According to the test results, decisions on pipelines rehabilitation have been made mainly based on high rate of pipeline failures. The old pipelines have been exchanged the most often to the pipes made of PE and PCV.
14
100%
PL
Wdrażanie nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest już w Polsce pewnym standardem. Inwestorzy, doceniając jakość jako podstawowy argument przy wyborze materiału, wymuszają konkurencyjność ofert na rynku, a tym samym postęp technologiczny w zakresie rozwiązań rurowych, połączeń i wyposażenia technicznego sieci. Stąd też wdrażane są z jednej strony udoskonalone materiały już stosowane wcześniej, a z drugiej strony, wprowadza się nowe rozwiązania materiałowe. Bardzo znaczącym przykładem tych rozwiązań są wyroby z tworzyw termoplastycznych, a wśród nich wyroby z PE, w szczególności PE drugiej i trzeciej generacji. Sytuacja w Polsce, związana z rozwojem zastosowań różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy wodociągów i kanalizacji, jest przedmiotem systematycznych badań i obserwacji, prowadzonych w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Bieżące badania, których część wyników zawiera niniejszy artykuł, obejmują lata 2000 - 2003 i są kontynuacją badań prowadzonych od 1990 roku.
PL
W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy przewodów wodociągowych w powiązaniu z materiałem przewodów odnawianych i materiałem przewodów po odnowieniu.
EN
The ranges of different rehabilitation technologies of water pipelines have been established based on field test and operational observation. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe rehabilitated as well as material of the pipe after rehabilitation process. The traditional dig excavation and renovation technologies have been commonly used to rehabilitation. According to the test results, decisions on pipelines rehabilitation have been made mainly based on high rate of pipeline failures. The old pipelines have been exchanged the most often to the pipes made of PE and PCV.
PL
W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy przewodów kanalizacyjnych w powiązaniu z materiałem przewodów odnawianych i materiałem przewodów po odnowieniu. Dominującymi technologiami są renowacja (głównie relining) i tradycyjna odkrywkowa wymiana, a wiodącym kryterium podejmowania decyzji o odnowie jest duża uszkadzalność przewodów. Odnawiane przewody są najczęściej wymieniane na rury z PCW.
EN
The ranges of different rehabilitation technologies of sewer pipelines have been established based on field test and operational observation. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe rehabilitated as well as material of the pipe after rehabilitation process. Renovation and traditional dig excavation technologies have been commonly used to rehabilitation. According to the test results, decisions on pipelines rehabilitation have been made mainly based on high rate of pipeline failures. The old pipelines have been exchanged the most often to the pipes made of PCV.
PL
W wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji eksploatacyjnych określono zakresy stosowania różnych technologii odnowy przewodów wodociągowych w powiązaniu z materiałem przewodów odnawianych i materiałem przewodów po odnowieniu. Dominującymi technologiami są tradycyjna wymiana odkrywkowa i renowacja, a wiodącym kryterium podejmowania decyzji o odnowie jest duża uszkadzalność przewodów. Najczęściej odnawiane przewody są wymieniane na rury z PE i PCW.
EN
The ranges of different rehabilitation technologies of water pipelines have been established based on field test and operational observation. The rehabilitation technologies were associated with material of the pipe rehabilitated as well as material of the pipe alter rehabilitation process. The traditional dig excavation and renovation technologies have been commonly used to rehabilitation. According to the test results, decisions on pipelines rehabilitation have been made mainly based on high rate of pipeline failures. The old pipelines have been exchanged the most often to the pipes made of PE and PCV.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie przeglądu badań nad rozwojem sieci wodociągowych, w tym zwiększenie ich niezawodności (zmniejszenie wskaźnika awaryjności), zmiany w strukturze materiałowej, monitorowanie, ocena strat wody, odnowa sieci i zakres wdrożenia GIS i zintegrowane zarządzanie infrastrukturą techniczną w polskich wodociągach po roku 1990. Badania wykazały znaczący postęp w rozwoju sieci wodociągowych zarówno pod względem ilości, jak i jakości, co przekłada się na wyraźnie wyższą jakość usług dostarczania wody do odbiorców. Omówiono również wyniki pierwszych badań infrastruktury wodociągowej przeprowadzonych w Polsce w latach międzywojennych.
XX
The paper presents a review summary of research on the development of water supply networks, including the increase in their reliability (decreasing failure rate), changes in the material structure, monitoring, water loss assessment, network renewal and the scope of GIS implementation and Integrated Technical Infrastructure Management in Polish waterworks after 1990. The research has shown significant progress in the development of water supply networks both in terms of quantity and quality, which translates into a clearly higher quality of water supply services provided to water consumers. The results of the first surveys of water supply infrastructure carried out in Poland in the interwar years were also recalled.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania geometrii koła przedniego samochodu w zależności od ugięcia sprężyny w kolumnie typu McPherson. Symulację przeprowadzono za pomocą dodatku Solver programu Excel.
EN
This paper presents a method of modeling the geometry of the front wheel of the car depending on the deflection of the spring in the column MacPherson. The simulation was performed using Excel Solver.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.