Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2865

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 144 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 144 next fast forward last
2
100%
EN
The market of tourist services is constantly changing due to various impulses coming from international environment as well as from factors of national, regional and local level. The determinants of change in global tourism are primarily associated with the processes of globalization (including the global economic crisis’ years 2008−2010). The aim of this study is to analyze the tourism sector in conditions of global economic crisis. The analysis of demand and supply data – for the period of years 2006−2010 with forecasts for 2011 – made it possible to determine the economic condition of the sector. It seems that tourism was sensitive to the contemporary global economic crisis, while decreases in the indicators analyzed were relatively small and were mainly observed in 2009.
3
Content available remote Turystyka w rejonie ujścia Odry
100%
PL
W rejonie ujścia Odry występują korzystne warunki do rozwoju turystyki i organizacji wypoczynku. Pod tym kątem zostały scharakteryzowane poszczególne obszary: wybrzeże Bałtyku, Zalew Szczeciński i Jezioro Dąbie.
EN
There are convenient possibilities for tourism development and rest organisation in the mouth of Odra River region. From the point of view of tourism and rest, such regions were described: Baltic coast, Szczecin Lagoon and Dąbie Lake.
PL
Logistyka jest wykorzystywana w wielu działach gospodarki. Stało się tak dzięki jej uniwersalności. Jednym z działów, w którym można wykorzystać wiedzę logistyczną jest turystyka. Działalność turystyczna została przedstawiona w oparciu o autorski projekt wędrówek i ścieżek edukacyjno - wychowawczych. Pewnym utrudnieniem w tym projekcie jest stan infrastruktury liniowej i punktowej, który jest związany z charakterem świadczonych usług w środowisku naturalnym. Ciekawym pomysłem może być wykorzystanie operatora logistycznego koordynującego właściwy przepływ ładunków i informacji. Szczególnego znaczeniu nabiera taka działalność w przypadku wędrówek trwających dłużej niż 1 dzień. Często zachodzi potrzeba realizowania dostaw "just in time". Do przepływu informacji między poszczególnymi punktami infrastruktury wykorzystuje się łączność telefoniczną. Wykorzystanie logistyki w turystyce może przynieść wiele korzyści, choć nie są one tak wymierne, jak w przypadku działalności produkcyjnej.
EN
The logistics is being used in various economic activity. This is because of it being universal. One of the part, where one can use logistics knowledge is tourism. Tourism activity was presented based on educational wanders and trips project. One of the difficulty in this project is the status of linear and punctual infrastructure, that is related to the character of services in natural habitat. The interesting idea might be the use of logistics operator, that coordinate the proper flow of cargo and information. It has special meaning when the trips last longer that one day. It is often important to introduce the supply method "just in time". The telephone communication is important for accurate flow of the information among several infrastructural points. The use of the logistics in tourism might bring many profits, although they are not as relevant as in production activity.
PL
Szacuje się, że obecnie w Polsce około 200 obiektów spośród zasobów bazy turystycznej - to wybitne dzieła architektoniczne wpisane do rejestru zabytków. Są to zamki, pałace, dwory, kamienice, budynki poklasztorne, wojskowe i przemysłowe. Obecnie, poszukując najbardziej ekonomicznego sposobu wykorzystania obiektu, coraz powszechniej inwestorzy nadają funkcje turystyczne (usługi hotelarskie i gastronomiczne) odrestaurowanym siedzibom o pierwotnej funkcji mieszkalnej, takim jak dwory, kamienice, zamki i pałace, a także nadającym się do adaptacji budynkom poklasztornym i poprzemysłowym.
EN
It has been assessed that approximately 200 facilities of the tourist accommodation sector are monuments of architecture listed in the register of historical monuments. These are mainly castles, palaces, manors, tenement houses, former convents, military or industrial structures. Presently, investors looking for the most economically effective utilization of property, transform more and more frequently renovated historical monuments of original lodging function into tourist facilities (hotels, restaurants).
8
Content available remote Kalifornia jako megaprodukt turystyczny
80%
PL
California is a very popular destination for overseas and in-bound leisure tourists from other American states. California offers much more than the sun and golden beaches. Due to mild Mediterranean climate, it is a place to practise water sports, golf, hiking, cycling and also mountain climbing. Its theme parks and varied types of entertainment make it an ideal destination for families. Big Californian cities are university centres with many educational institutions, so more intellectually-oriented visitors will find here inspiration. The past and old traditions are nor forgotten, so both adventure seekers and historians may spend fascinating time not only limited to museums, theatres or cinemas. A substantial group of tourists are participants in international conventions. Everybody is pleased by international cuisine and Californian wine. The Golden State offers landscapes ranging from desserts to hight mountainous ridges and populated cosmopolitancities. Cities and national parks are often the main goal of the visit. The trip organisation is facilitated by the multitude of information, most popular of which is webside access to practical tips. Highways, camp-sites, restaurants, shopping malls additionally encourage individual tourism. Given the fact that recently the overall income from visitors has been steadily growing, it has had a great impact on the character and economy of California. Although there are slight differences between recent years due to economic fluctuations in the world, the number of international and domestic tourists is high and this tendency will probably be maintained.
PL
Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych czynników rozwoju turystyki na obszarach górskich. Góry cieszą się dużą popularnością i niesłabnącym zainteresowaniem turystów. Odwiedzane są przede wszystkim w sezonach letnim i zimowym. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie aktywnością turystyczną w okresie posezonowym. Zróżnicowanie klimatu i atrakcyjność potencjału przyrodniczego umożliwiają uprawianie wielu form turystyki na obszarach górskich w Polsce. Każdy rodzaj aktywności niesie ze sobą ryzyko i wymaga odpowiednich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Dotyczy to z jednej strony zapewnienia właściwych warunków do uprawiania turystyki, a z drugiej – kształtowania właściwych postaw wśród turystów. Celem artykułu była identyfikacja atrybutów bezpieczeństwa w turystyce górskiej w Polsce, a w szczególności: 1) wskazanie kluczowych podmiotów systemu bezpieczeństwa górskiego i powiązań między nimi; 2) ocena uwarunkowań i zasad współpracy podmiotów systemu bezpieczeństwa górskiego; 3) prezentacja propozycji poprawy systemu bezpieczeństwa turystyki górskiej w Polsce. W artykule wykorzystano następujące metody: studia literaturowe, analizę źródeł wtórnych i obserwację uczestniczącą. W ocenie autorów system bezpieczeństwa górskiego funkcjonuje dobrze, ale jest w nim kilka luk, które mogą stwarzać zagrożenie dla turystów i wymagają podjęcia działań naprawczych. Zdaniem autorów zniwelowanie tych niedociągnięć i wdrożenie systemowych zmian mogą podnieść poziom bezpieczeństwa, a tym samym atrakcyjność unikatowej destynacji górskiej, jaką są Tatry.
PL
Starzenie się społeczeństw wpływa na rynek usług wolnoczasowych, a zwłaszcza w istotny sposób determinuje rozwój turystyki. Jak każda dziedzina życia społecznego, także obraz współczesnej turystyki kształtowany jest poprzez narzędzia, jakimi dysponuje polityka i inne formy zarządzania społecznego. Autorzy artykułu analizują modele oddziaływania na segment rynku turystycznego seniorów. Przegląd literatury naukowej i innych źródeł dowodzi, że segment turystyki senioralnej staje się istotnym elementem we współczesnym rynku turystycznym, i co więcej – jego rola będzie sukcesywnie wzrastała. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych działań realizowanych na różnych szczeblach i przez różne podmioty na rzecz zwiększania aktywności turystycznej seniorów w Europie, wskazanie możliwości wykorzystania tych doświadczeń i uzasadnienie podejmowania tego typu inicjatyw w Polsce. W artykule posłużono się metodą badań określaną jako desk research. Przeprowadzono w tym zakresie analizę przekrojową dostępnych treści. Wykorzystano dane zastane. Na podstawie zaprezentowanego materiału sformułowano zalecenia dla polskiej polityki turystycznej. Wykazano, że przedsięwzięcia na rzecz zwiększania aktywności turystycznej seniorów są dość popularne i jednocześnie zróżnicowane. Mają one charakter zarówno międzynarodowy, jak i krajowy, podejmowane są również przez pojedyncze podmioty branży turystycznej. Z uwagi na postępujące zmiany, głównie demograficzne, ale wynikające także ze skutków pandemii COVID-19, rysuje się potrzeba implementacji podobnych rozwiązań w Polsce. Należy założyć, że tego typu przedsięwzięcia mogą zdywersyfikować polską politykę turystyczną i poszerzyć ją o stosunkowo nowe, dotychczas niepodejmowane inicjatywy. Dodatkowo należy mieć na uwadze inne wymierne korzyści: pobudzenie aktywności turystycznej seniorów oraz aspekty ważne dla poszczególnych destynacji, zwiększenie ruchu turystycznego i wpływów z turystyki.
PL
Sporty ekstremalne od wielu lat zyskują coraz większą rzeszę zwolenników. Media i marketing z nimi związany sprawia, że zainteresowanie nimi stale rośnie. Przekłada się ono na stale rosnącą liczbę nowych sportów ekstremalnych, często będących modyfikacją już istniejącej dyscypliny sportowej. Celem artykułu i przeprowadzonych badań było poznanie głównych motywów i czynników wpływających na wybór dyscyplin ekstremalnych. Ponadto przeprowadzone badanie miało na celu poznanie barier osób wybierających te sporty. Podjęto próbę udowodnienia, że osoby wybierające dyscypliny ekstremalne nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z ich uprawiana, a chęć zaimponowania innym przysłania owo niebezpieczeństwo.
EN
Extreme sports have been gaining more and more followers for many years. Media and marketing with them makes interest in them constantly growing. It translates into a constantly growing number of new extreme sports, often being a modification of the already existing sports discipline. The aim of the article and research was to learn the main motives and factors affecting the selection of extreme disciplines. In addition, the study was aimed at understanding the barriers of people choosing these sports. An attempt was made to prove that people choosing extreme disciplines do not realize the danger resulting from their cultivation, and the desire to impress others obscures this danger.
PL
W artykule, który ma charakter komunikatu z badań, poświęconych interakcjom pomiędzy turystami a personelem podmiotów zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, zaprezentowano jeden z ważnych aspektów pola przedmiotowego: konsekwencje obecności “Obcego” w przestrzeni udostępnionej. Za pomocą procedur strategii teorii ugruntowanej wyróżniono dwie wiązki strategii modelowania pola interakcji z “obcymi”. “Uprzejma Obsługa” polega na takim zaaranżowaniu tego pola, które pozwala utrzymać równowagę pomiędzy kontrolą i otwartością na “obcego” poprzez utrzymanie go w swego rodzaju dystansie. “Rodzinna Atmosfera” z kolei polega na kontroli “obcych” poprzez włączenie tych, którzy przejdą specyficzny proces selekcji, w sieć więzi.
PL
Rynek urządzeń elektronicznych produkowanych na potrzeby sportu, turystyki i rekreacji jest bardzo różnorodny. Niestety, sprzęt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych w obszarze turystyki i aktywności outdoorowej jest relatywnie drogi. Alternatywą wydają się zatem urządzenia powszechnego użycia, np. smartfony. Współczesne telefony posiadają możliwości zbliżone do komputerów, a ich cena jest wielokrotnie niższa – tym samym są bardziej dostępne dla przeciętnego (zwłaszcza młodego) konsumenta. Turystyka, rekreacja i sport to aktywności, w których moduły GPS wraz z niezbędnym oprogramowaniem znajdują z powodzeniem szerokie zastosowanie. Celem niniejszej pracy była próba odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy respondentów na temat możliwości wykorzystania w terenie smartfonów w grach i zabawach z elementami współzawodnictwa oraz przygody, opartych na geolokacji. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najpopularniejszą formą rekreacji fizycznej wśród ankietowanych była jazda na rowerze oraz spacery, przy jednocześnie małej znajomości reguł i praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii przy realizacji aktywności fizycznej, pomimo dużej dostępności do nowoczesnych urządzeń.
EN
The market of electronic devices dedicated for sport, tourism and recreation is very broad. Unfortunately, the specialist equipment is relatively expensive. Smartphones seem to be the solution for this cost problem. They offer similar possibilities to computers, however their price is much lower. Thus they are more available to the average consumer. What is more, thanks to small dimensions, they can be also used outside. To begin an outdoor game, it is only needed to have a right application. An example of such a program is the Geocaching game that consists in finding a „treasure” (cache) based on GPS coordinates, determined by another player. He simply chooses the destination on his smartphone. The searched object, although being not valuable, can be often times well hidden. Additionally, the information regarding sightseeing and history of monuments found nearby the destination point is displayed on the smartphone during the travel. The aim of this article was to check the respondents’ level of knowledge regarding the use of smartphones in geolocation games. Furthermore, the purpose was to determine what forms of outdoor physical activity are preferred among the students living in the city and in the countryside. Tourism, recreation and sport are forms of activity, in which GPS modules, together with the necessary software find successfully use.
EN
Beautiful in terms of its landscapes, full of natural treasures, boasting fascinating history, culture and folklore, the Świętokrzyskie Region is a tourist paradise which offers peace and tranquillity. In order to fully realise its natural potential, a network of roads, parking spaces, inns and hotels needs to be implemented and backed up by good information.
PL
Piękne pod względem krajobrazowym, z cennymi walorami przyrodniczymi, ciekawą historią, kulturą i folklorem, województwo świętokrzyskie jest również atrakcją turystyczną. Ma wiele miejsc spokojnych i cichych, gdzie można wypocząć. Aby wszystkie te walory mogły być w pełni wykorzystane, należy rozbudować sieć dróg i parkingów, zajazdów i hoteli, a także dbać o informację o regionie.
PL
Turystyka jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jej dalsza koniunktura jest uzależniona m.in. od poprawy jakości usług oraz rozwoju nowych obszarów turystycznych. Południowo-wschodnia część regionu świętokrzyskiego to przestrzeń, która do niedawna nie była kojarzona z turystyką. Obecnie funkcjonują jednak na niej obiekty, które szybko stały się jednymi z największych atrakcji turystycznych ziemi świętokrzyskiej. Według autorów powstanie klastra może umożliwić doskonałą formę współpracy w zakresie rozwoju turystyki na ww. obszarze. Celem badań jest wskazanie potencjalnych możliwości koniunktury turystycznej w oparciu o perspektywę ukształtowania się i funkcjonowania turystycznego klastra.
17
Content available remote Mass media a turystyka
80%
PL
Autor analizuje media masowe w odniesieniu do jednostronnego sposobu komunikacji od nadawcy do odbiorcy. Prezentuje cele takiej komunikacji odwołując się do działań marketingowych w turystyce.
PL
Przedstawiono oryginalna metodę szacowania wpływu, jaki wywierać mogą różne formy turystyki na obiekty przyrody nieożywionej. Metoda opiera się na określeniu efektu środowiskowego, wywołanego przez następujące czynniki: nasilenie ruchu turystycznego, potencjalny stopień dewastacji, swoboda podejmowania działań w obiekcie, podatność obiektu/systemu na deteriorację. Prace nad ulepszeniem metody powinny być ukierunkowane na obiektywizację rang przypisywanych parametrom oddziaływania na analizowane obiekty.
EN
An original method of assessing the influence of different forms of tourism on inanimated nature objects (geosites) bases on determining the environmental impact caused by the following factors: intensity of touristic traffic, potential degree of deterioration, freedom of tourist's action, vulnerability of the object/system. Improvement of the presented method should be aimed at objectivization of the rank values attributed to the parameters of the influence on the objects.
19
80%
Turyzm
|
2017
|
tom 27
|
nr 2
35-44
PL
Sandomierz należy do najstarszych polskich miast, a jego początki sięgają okresu wczesnopiastowskiego. Tysiącletnia historia miasta uwidacznia się w zachowanym po dziś dzień zabytkowym zespole urbanistyczno-architektonicznym, który szczęśliwie przetrwał pożogi wojenne. Dzisiejszy obraz „turystycznego” Sandomierza nieodzownie łączy się z realizowanym w plenerach miasta serialem „Ojciec Mateusz”, który stał się niezwykle ważnym środkiem promocji walorów turystycznych miasta oraz kreowania jego wizerunku jako przyjemnego i przychylnego dla turystów miejsca. Potwierdza to rozwój zarówno infrastruktury turystycznej, jak i wyraźny wzrost ruchu turystycznego, jaki obserwuje się po 2008 r. Miasto ma do zaoferowania także wiele innych walorów, które stopniowo stają się przesłanką rozwoju nowych form turystyki.
first rewind previous Strona / 144 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.