Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Synthetic indicator of living standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Wstąpienie Polski do OECD jest znakiem dojrzałości jej systemu ekonomicznego, jej instytucji i struktur. Autorka przeprowadziła analizę standardu życia społeczeństwa w grupie państw OECD. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być przydatne w ocenie strategii i kierunku rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów.
EN
The accession of Poland to the Organization of Economic Cooperation and Development - OECD is an expression of the maturity of its economic system, its institutions and structures. The completion of the transformation stage of the system has resulted in the establishment of the market economy in Poland and in its joining the group of the world's highly developed countries. An analysis of the standard of living of the population is carried out by applying the methods of taxonomic analysis - the growth model. The calculated indices and sets of typologic properties have benn applied to characterize the development of the countries under analysis. Gaps existing between them have been pointed out. (original abstract)
XX
Przedstawione opracowanie zawiera propozycję zastosowania zmiennej syntetycznej do pomiaru poziomu życia. Przedmiotem analizy empirycznej były 24 kraje członkowskie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Cypru, Luksemburga oraz Malty) w latach 1995-2010. Przeprowadzone badanie daje podstawę do podziału badanych obiektów na grupy krajów o podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper explains how to build a synthetic indicator of living standard and the possibility of its implementation for organizing and grouping objects. Thanks of using the synthetic variable it was possible to obtain an overall view of the spatial diversity of the living condition in European Union countries. In 1995-2010 an improvement of living conditions in all analyzed countries occurred, however, as the research shows there are still considerable differences in living standards among the "old" and "new" European Union member countries. That diversity is connected with the overall socio-economic development of analyzed countries. The inequities were confirmed by comparing the value of synthetic variable between countries. However, it is clear, that an objective assessment of the standard of living is an exceptionally difficult task, which is mainly due to the complexity of the phenomenon and the difficulty in measurability of diagnostic variables. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki analizy porównawczej poziomu życia w 14 krajach Europy w latach 1970-1972. Badania empiryczne ograniczono do 11 wskaźników cząstkowych poziomu życia (mieszkalnictwo, wyżywienie, zdrowotność, komunikacja, kultura, edukacja, bezpieczeństwo i stosunki społeczne). W badaniach wykorzystano metody taksonomiczne do klasyfikacji obiektów (krajów) i ich podziału na jednorodne grupy z punktu widzenia osiągniętego poziomu życia.
EN
In order to classify the countries according to the attained living standard eleven partial indicators were collected, which represented its most important elements, such as: housing, food, health, communication, culture, education, safety, and social relations. The data bank formed that way included eleven diagnostic characteristics of fourteen member countries of the European Union (except Luxemburg), collected for the years 1970-1992, which totalled 3542. Then, after the standardization of the collected diagnostic characteristics (indicators) the countries were divided into groups, considering the similarity of the attained living standard. For the purpose of the studies taxonomix methods were used, such as the method of k-means, the method of the closest neighbourhood, and Ward's method. Each year the fourteen countries were divided into five groups, taking into account the similarity of their living standards. Then, changes occurring from year to year within these groups were observed. (original abstract)
XX
W badaniach poziomu życia ludności istotnym zagadnieniem jest: co mierzyć oraz jak mierzyć, aby możliwie najlepiej uchwycić całość ludzkich potrzeb oraz oszacować stopień ich zaspokojenia. Badanie poziomu życia ludności Polski, Rosji i Estonii jest poważnie ograniczone przez dostępność informacji statystycznej. Z tego powodu całość potrzeb społecznych nie została ujęta w badaniu. Badaniem zostały objęte następujące potrzeby: Wyżywienie. Mieszkanie. Ochrona zdrowia. Wykształcenie. Kultura i rozrywka. Zagospodarowanie materialne. Usługi dla ludności. Autorka proponuje metodę obliczania syntetycznego wskaźnika poziomu życia ludności oparta, o założenie zmienności potrzeb. Jako wzorzec dla porównań poziomu życia ludności Polski, Rosji i Estonii przyjęto średnia dla wskaźników reprezentujących poszczególne potrzeby w 11 krajach zachodnioeuropejskich (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania). Dane statystyczne dotyczące wskaźników zaspokojenia poszczególnych potrzeb zostały zawarte w tabl. 1-7 oraz zilustrowane na rys. 1-7. Syntetyczny wskaźnik poziomu życia ludności Polski, Rosji i Estonii prezentuje tabl. 8 oraz rys. 8. W całym okresie objętym badaniem (lata 1970-1988) syntetyczny wskaźnik poziomu życia ludności najwyższe wartości przyjmuje dla Estonii, natomiast najniższe - dla Polski. Jedynie w Estonii w całym badanym okresie potrzeby ludności były zaspokajane lepiej niż średnio w Europie Zach. W Rosji oraz w Polsce potrzeby ludności w latach 1970-1988 były zaspokajane o kilkanaście (Rosja) bądź kilkadziesiąt (Polska) procent gorzej niż w krajach zachodnioeuropejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Examination of the living standards of Poland's, Estonia's and Russia's populations is seriously limited by the lack of the statistical information available. For this reason the entity of social needs wasn't examined. The author proposes a method of calculating the synthetic indicator of the population's living standards based on the changeability of needs assumptions. (AT)
XX
W artykule do oceny poziomu życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej wykorzystałem metody taksonomiczne. Wykazałem także różnice w rozwoju gospodarczym krajów UE z podkreśleniem roli Polski w rozwoju społeczno-gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej. Wyspecyfikowane zostały czynniki poziomu życia mieszkańców, a konstrukcja syntetycznej miary pozwoliła określić miejsce Polski w Unii Europejskiej według poziomu życia. (fragment tekstu)
EN
In the present article new results of six years lasting researches on level of people's life were introduced. The author used seventeen social and economic factors in the construction of taxonomic measure of life's level. In the classification of European countries according to level of life data of Eurostat were used. The author identified reasons of relatively low level of life in Poland. The cluster analysis was used in the article to the presentation of likeness in life's level of European Union countries. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problemy pomiarów warunków życia w skali makrospołecznej (na podstawie obiektywnych mierników syntetycznych) oraz w skali mikrospołecznej (na podstawie ilościowych badań prowadzonych przez GUS oraz inne agencje badawcze: CBOS, TNS OBOP, Pentor itp.) oraz innych subiektywnych wskaźników odzwierciedlających opinię społeczeństwa już w pełni europejskiego. (fragment tekstu)
EN
The article aims at analysing preliminary results of the research showing changes of living conditions in the light of experience gained in the first year of Polish membership in the EU.The paper shows the problems of measurement of living conditions in the macrosocial scale (on the basis of the objective synthetic measure) and in the microsocial scale (on the basis of quantitative surveys carried out by Central Office of Statistics and other research agencies) of other subjective indicators reflecting the opinion of the Polish society now being fully European in its organization.Among the unfavourable elements of living conditions in Poland one has to list: higher infant mortality than in the EU, shorter life expectancy in particular for men, much lower number of women active in the labour market correlated with a low level of employment rate.The paper confirms the point of the necessity of being careful in making use of the results of the survey examining living conditions. (original abstract)
XX
Badano poziom życia mieszkańców krajów członkowskich Unii Europejskiej. Oceny poziomu życia dokonano na podstawie międzynarodowego wskaźnika poziomu życia. Jest to wskaźnik rozwoju społecznego - HDI, obliczany przez ONZ UNDP dla wszystkich krajów świata. Zebrane dane wskazują, że kraje członkowskie UE według HDI zaliczane są do krajów wysoko rozwiniętych, co świadczy o wyższym poziomie życia ludzi. Pomiędzy krajami występują jednak różnice w poziomie wskaźnika rozwoju społecznego. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Irlandii, Holandii i Szwecji, a najniższy w Rumunii, Bułgarii i na Łotwie oraz Litwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to assess the standard of living in the member states of the European Union using un 's Human Development Index. It argues that the EU member states are among countries of high development, providing inhabitants high standard of living. The highest test index was calculated for Irleand, the Netherlands and Sweden, o bile the lowest for Romania, Bulgaria, Lativa and Lithuania. (original abstract)
XX
Przedstawiono podstawowe definicje z zakresu poziomu życia oraz terminów pokrewnych, charakterystykę społeczno-gospodarczą krajów oraz makrouwarunkowania poziomu życia ludności. Opisano elementy poziomu życia ludności przy użyciu wybranych mierników cząstkowych oraz oceniono poziom życia ludności na tle krajów ościennych na podstawie mierników cząstkowych. Dokonano porównania poziomu życia ludności Polski w stosunku do innych krajów na podstawie skonstruowanego wskaźnika syntetycznego. Zaprezentowano ranking badanych krajów na podstawie wskaźnika rozwoju społeczno-ekonomicznego HDI.
XX
W artykule zaprezentowano badania dotyczące zróżnicowania poziomu życia ludności w województwie krakowskim w 1995 roku w ujęciu gminnym (z wyłączeniem miast). W analizie przyjęto mierniki obrazujące poziom oświaty, kultury, służby zdrowia, aktywności zawodowej, wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej, zasobów mieszkaniowych. Zastosowano metodę sum normalizowanych i metodę wzorca rozwoju. Zdaniem autorki, uzyskane wyniki mogą okazać się przydatne w ocenie zmian, jakie nastąpią wraz ze zmianą podziału administracyjnego Polski.
EN
In the paper the results of the research in the living standard of the inhabitants of communes (towns excluded) in the district of Cracow in 1995 are presented. The statistical analysis has made it possible to distinguish four groups of communes characterized by high, medium-high, low, and very low standards of living. In the summing-up the objectives and directions of further research are outlined. (original abstract)
XX
Obszary depresji społecznej - to regiony, w których występują problemy całkowitego lub częściowego zubożenia. Przedmiotem artykułu jest kwantyfikacja poziomu życia w województwach Polski Południowo-Wschodniej, za pomocą wskaźnika syntetycznego scharakteryzowanego przy pomocy mierników osiągniętego poziomu zaspokojenia potrzeb oraz czynników służących do liczbowego wyjaśnienia przyczyn zmienności stopnia ich zaspokojenia.
EN
The spatial conditioning of the carried out system changes causes several negative consequences arising both in the sphere of consumption and in the course of real processes. As a result process of changes leads to growing differences in living conditions in individual areas. By changing, at least to some extent, most of the classical assumptions concerning the formulation of operational definitions connected with the living standard and adapting to them the distance method, an analysis of the degree of social needs satisfaction, by regions, is done. Thus, this is an attempt to quantify the complex social phenomenon, on the basis of effects and economic inputs, leading to the determination of the areas of social depression, by provinces, in the region of South-East Poland.(original abstract)
XX
Za pomocą pięciu wskaźników (stopy bezrobocia, zatrudnienia, w sektorze prywatnym, spółek joint-ventures, środków trwałych i syntetycznego wskaźnika poziomu życia ludności) autor pokazuje jak procesy transformacji ustrojowej kształtują się na poziomie poszczególnych województw Polski.
EN
The article deals with the characterization of the socio-economic development of Poland's provinces as viewed against the system transformation of 1993. The project relies on such indicators as unemployment, privatization, fixed assets and living conditions.(original abstract)
XX
Autorka dokonała analizy poziomu życia ludności gminy Chrzanów na tle wyników uzyskanych przez gminy dawnego województwa krakowskiego. Analiza ta pozwoliła na ocenę pozycji tej gminy w momencie przyłączenia jej do województwa małopolskiego.
EN
The study of the living standard of the Chrzanów commune population (the town excluded) in the years 1995 and 1996 is presented against the background of the dynamic analysis of the living standard of the population of the former Cracow Province communes (the towns excluded), in view of the changes in the administrative division of Poland. In the summing-up the aims and directions of further studies are outlined. (original abstract)
XX
Przedstawiona w artykule dynamiczna analiza poziomu życia ludności Polski w latach 1990-1997 miała na celu wyodrębnienie województw podnoszących poziom życia ludności, województw utrzymujących stały poziom życia ludności i takich, których polityka społeczno-gospodarcza powoduje pogarszanie się poziomu życia ludności. Wyznaczenie trendów pozwoliło autorom na określenie ścieżki rozwoju poziomu życia ludności na lata 1998-2001.
EN
The paper presents an analysis of changing living standards of the Polish population in 1990-1997. Regions are defined in which living standards tend to rise, those in which they remain on the same level, and those in which social and economic policies have adversely affected the quality of life. The paper defines the functions of trends for synthetic variables, which describe the discussed aspects of living standards. A development path has been created for living standards for the years 1998-2001. (original abstract)
XX
Procesy globalne sprawiają, że obszary lokalne stały się częścią ogólnoświatowego układu gospodarczego i społecznego oraz elementem procesu tworzenia się sieci powiązań i współzależności w m.in. sferze gospodarczej, technologicznej i kulturowej. Konstrukcja wskaźnika syntetycznego umożliwia pomiar wielowymiarowego zjawiska, a także liniowe uporządkowanie badanych jednostek. Pozwala ona uwzględnić wiele aspektów badanego zjawiska jednocześnie (np. finanse, infrastrukturę, stan i ochronę środowiska). Za korzyści w tym względzie uznać można kwantyfikację złożonego zjawiska za pomocą jednej wartości liczbowej. Celem opracowania była ocena poziomu rozwoju lokalnego przez ocenę kondycji finansowej, infrastruktury i środowiska naturalnego gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego za pomocą wskaźnika syntetycznego. Województwo świętokrzyskie charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem wewnętrznym w zakresie badanych cech, a tym samym poziomie rozwoju lokalnego. Badania wskazują na pięć rodzajów gmin dobrym (Morawica), średnim (Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce, Krasocin), słabym (Piekoszów, Masłów, Łoniów, Pawłów, Stopnica, Kije) i bardzo słabym (Michałów, Klimontów, Nagłowice, Oksa, Moskorzew) poziomie rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Global processes and local areas that have become part of the worldwide economic and social development and part of the process of creating a network of linkages and interdependence in the economic, technological and cultural spheres. The design of the synthetic indicator allows measurement of a multidimensional phenomenon, as well as the linear arrangement of units surveyed. It allows to take into account the many aspects of the studied phenomenon at the same time (for example finance, infrastructure, and environmental protection). For benefits in this regard can be quantification of complex phenomena using a single numeric value. The objective was to assess the level of development of local evaluation of financial health, infrastructure and the environment of rural communities by using the synthetic indicator Świętokrzyskie. Voivodship is characterized by a clear differentiation in terms of traits and the same level of local development. Research suggests five types of municipalities a good (Morawica), medium (Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny, Daleszyce, Krasocin), low (Piekoszów, Masłów, Łoniów, Pawłów, Stopnica, Sticks) and very low (Michałów, Klimontów, Nagłowice, Oksa, Moskorzew) levels of development. (original abstract)
XX
W badaniach nad zróżnicowaniem warunków życia rozróżnia się dwie kategorie pojęć: poziom życia i jakość życia. Poziom życia odzwierciedla stopień realizacji potrzeb materialnych, a jedną z jego miar może być np. wysokość wydatków gospodarstw domowych przypadających na jednostkę konsumpcyjną. Jakość życia natomiast odzwierciedla realizację szeroko pojętych potrzeb pozamaterialnych. Jakość życia jest to zatem poziom zadowolenia, jakie uzyskuje człowiek z różnych sfer życia lub dziedzin aktywności. Jest to więc kategoria subiektywna, którą bardzo trudno zmierzyć ilościowo. W niniejszych badaniach autorzy zajmują się taksonomiczną analizą przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. Tego rodzaju zjawiska złożonego nie można wyrazić za pomocą jednej zmiennej, niemożliwe jest bowiem jego bezpośrednie zmierzenie. Do sumarycznego charakteryzowania tego zjawiska złożonego wykorzystuje się zwykle, tzw. zmienne syntetyczne (taksonomiczne mierniki jakości życia). Zastąpienie zbioru wielu zmiennych objaśniających jakość życia ludności przez zmienną syntetyczną może nie tylko zmniejszyć liczbę tych zmiennych, ale także wyeliminować nadmierne ich skorelowanie. Z przeprowadzonych badań wynika szereg interesujących wniosków dotyczących jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. Dzięki wykorzystaniu syntetycznego miernika uzyskano ogólny obraz przestrzennego rozmieszczenia badanego zjawiska w Polsce. Okazuje się, że jakość życia ludności w Polsce jest zróżnicowana przestrzennie. Jest to powiązane z ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym województw, poziomem wytwarzanego produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca, poziomem uprzemysłowienia, stopniem urbanizacji, poziomem wykształcenia, a także z województwami, na terenie których funkcjonują wielkie aglomeracje miejskie. Autorzy podkreślają, że w pełni obiektywna ocena jakości życia ludności stanowi trudne zadanie. Trudności te są uwarunkowane tym, iż z jakością życia wiążą się także takie zmienne jak bezrobocie ukryte, w niektórych województwach zapewne wysokie, liczba samobójstw na 10 tys. ludności, ilość i sposób wykorzystania czasu wolnego czy też możliwości korzystania z dóbr kultury. Pozostaje jednak nadal problem prawidłowego skwantyfikowania tych zmiennych.
EN
Research into the differentiation of living conditions distinguishes two categories of concepts, i.e. the living standard and the quality of life. The living standard reflects the degree of the realization of material needs, and one of its measures could be, e.g. household expenses per a single consumer. The quality of life, on the other hand, depicts the realization of widely comprehended non-material requirements. It denotes, therefore, the level of satisfaction obtained by a person from assorted domains of life or activity. This is a subjective category, whose quantitative measurement is a source of difficulties. The article deals with a taxonomic analysis of the spatial differentiation of the quality of life in Poland in 1994. In order to describe this complex phenomenon, we have resorted to the so-called synthetic variable (a synthetic meter of the quality of life). The replacement of a sizable se of variables explaining the quality of life in Poland by a synthetic variable made it possible to introduce order into the examined voivodeships from the point of view of a synthetic yardstick of the quality of life and a classification of the voivodeships. An analysis of the results of the conducted classification confirms previous observations pertaining to the spatial differentiation of the standard and quality of life in Poland. This fact is connected with the general social-economic development of voivodeships, the level of the national gross product per a single inhabitant, the level of industrialization, the degree of urbanization, the level of education as well as voiviodeships containing large municipal agglomerations. We are well aware of the fact that a completely objective assessment of the quality of life of a population comprises an exceptionally complicated task. These difficulties are determined by the connection between the quality of life and such variables as concealed unemployment (probably high in certain voivodeships), the amount of free time and its usage, or the possibility of enjoying cultural goods. The problem of a suitable quantification of those variables awaits its solution. (original abstract)
17
Content available Społeczny wymiar globalizacji - wybrane problemy
63%
EN
The problems of introduced article concerns the social sphere of process of globalization. The authoress pays back on question the special attention relating the men's, happiness qualities of life, life satisfaction in day of globalization. It would can seem seemingly, that the growth of incomes in a main way the man's satisfaction it conditions with life. Investigation however they confirmed fact, that "the money of happiness does not give". They have minor meaning. It exists many different factors which influence on joy the, happiness, life satisfaction of the man's present.
XX
Zadaniem artykułu jest analiza poziomu życia mieszkańców Krakowa za lata 1999-2004. Do przeprowadzenia analizy wybrano 27 zmiennych diagnostycznych uporządkowanych w 11 grupach tematycznych.
EN
This article discusses living conditions in Krakow in the 1999-2004 period. The author compares them using a composite indicator constructed on the basis of 27 variables that describe this phenomenon. The article also presents a descriptive analysis using supplementary measures that cover various aspects of the issue under examination. The author presents Krakow's development in the key areas of its residents' everyday lives. (original abstract)
19
Content available remote Społeczny wymiar globalizacji - wybrane problemy
63%
XX
Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu, warto zastanowić się, czy wykorzystane wskaźniki pozwolą ocenić, w jakim stopniu gospodarka korzysta z włączenia się w nurt procesu globalizacji. Mierniki globalizacji można podzielić na te o charakterze ekonomicznym oraz te, które oszacowują postęp społeczny. Należy pamiętać, iż wszelka działalność ekonomiczna człowieka jest drogą do zaspokojenia jego różnorodnych potrzeb, od podstawowych po te najwyższego rzędu. Stąd uzasadnione wydaje się wzięcie pod uwagę takich mierników ekonomicznych, jak te związane z otwieraniem się gospodarek, oraz takich, które dają dowody bogacenia się społeczeństw, na przykład PKB. Trzeba także mierzyć, w jakim stopniu rozwój gospodarczy przekłada się na rozwój społeczny. Dzisiaj rozwarstwienie społeczeństw to nie tylko podział na bogatą Północ i biedne Południe, to także podział wewnątrz społeczeństw poszczególnych krajów. Dlatego należy uwzględniać także takie mierniki jak indeks Giniego czy HDI. (fragment tekstu)
EN
The problems of introduced article concerns the social sphere of process of globalization. The authoress pays back on question the special attention relating the men's, happiness qualities of life, life satisfaction in day of globalization. It would can seem seemingly, that the growth of incomes in a main way the man's satisfaction it conditions with life. Investigation however they confirmed fact, that "the money of happiness does not give". They have minor meaning. It exists many different factors which influence on joy the, happiness, life satisfaction of the man's present. (original abstract)
XX
Obszar Polski jest silnie zróżnicowany ze względu na dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego. Taki stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w warunkach, poziomie i jakości życia mieszkańców. Ocena rozwoju przez pryzmat stanu i struktury konsumpcji na przykładzie województw z wyłączeniem miast-stolic wykazała, że jest ona znacznie zawyżona, ponieważ obiekty te odgrywają rolę tzw. biegunów wzrostu. Skłoniło to do przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy mającej na celu ocenę poziomu życia gospodarstw domowych w poszczególnych województwach zamieszkujących tereny miejskie z wyłączeniem miast postrzeganych jako stolice województw określanych również mianem krajowych ośrodków rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The area of Poland is strongly diversified due to differentiation of socioeconomic development. It reflects in living conditions, living standard and quality of life. The assessment of the development in the context of state and structure of consumption in particular voivodeships which are excluded of capital cities proved that this phenomena is highly overstated. This situation is caused by the fact that these objects play a role of so called growth poles. It leads to more insightful analysis which aims into the assessment of living standard of urban households without capital cities of particular voivodeships in other words national development centers.(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.