Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 191

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Foreign debt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Przedstawiono historię restrukturyzacji zagranicznego zadłużenia Polski - długu oficjalnego i długu w bankach komercyjnych z lat 80-tych.
EN
In 1981 Poland lost ability of servicing its debt. Restructuring of debt seemed to be the most important proposal of solution this problem. during the years 1981-1990 Poland signed five debt restructuring agreement with official creditors (Paris Club) and six agreement with commercial banks (London Club). (short orig. abstract)
XX
Referat koncentruje uwagę na nowej definicji zadłużenia zagranicznego przyjętej przez NBP w 1999 r. Omówiono starą i nową definicję zadłużenia zagranicznego oraz standardy międzynarodowe w zakresie definiowania pojęcia długu i sposoby gromadzenia informacji o zadłużeniu. Przedstawiono poziom oraz strukturę zadłużenia zagranicznego Polski w latach 1996-1999, w podziale na sektory gospodarki.
EN
The paper focuses on a new definition of external debt adapted by National Bank of Poland in 1999. Both previous and new definitions are discussed. International standards of defining the idea of debt and the methods of collecting information about debts are also characterized. Finally, the paper presents the level and structure of external debt of Poland divided into sectors of the economy.(MN)
XX
Ministerstwo Finansów ogłosiło 5 stycznia wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim zamiar wykupienia długu Polski. Wynosi on obecnie równowartość 12,3 mld EUR (16,8 mld USD). Ministerstwo Finansów zmniejsza zagraniczne zadłużenie skarbu państwa zaciągnięte przed okresem transformacji.
4
100%
XX
Terminem odious debt określa się zadłużenie państw zaciągnięte wbrew interesowi i woli jego obywateli. Problem odious debt pojawia się w kontekście sukcesji zobowiązań finansowych państw po zmianie ustroju politycznego. Koncepcja odious debt nie ma jednoznacznego umocowania w prawie międzynarodowym, ale powołuje się na nią wiele państw oraz organizacji społecznych w procesie renegocjacji zadłużenia państw rozwijających się. O ile uzasadnienie omawianej koncepcji w sferze szeroko rozumianej sprawiedliwości społecznej wydaje się dość oczywiste, o tyle budzi ona szereg kontrowersji natury prawnej. Celem opracowania jest zestawienie głównych elementów debaty wokół odious debt, w szczególności definicji odious debt, przykładów wykorzystania tej koncepcji oraz kontrowersji z nią związanych. (fragment tekstu)
EN
Debt incurred by a sovereign country against interest and will of its citizens is usually described as "odious". The context within which the existence, content and consequences of odious debts is being discussed is usually state and government succession. Although the concept of odious debt is not legally binding, many civil society organizations invoke it in the developing countries' debt renegotiation process. Despite moral justification for the theory, its use and regulation appear controversial. The aim of this paper is to present major issues in the odious debt debate, especially odious debt definitions, examples of such debt, and controversies related to this concept. Translated (fragment of text)
XX
Przedstawiono rozmiary, dynamikę i strukturę (dług krótkoterminowy i długoterminowy) zadłużenia zagranicznego krajów Trzeciego Świata w latach 1970-1994.
6
80%
XX
W artykule przedstawiono tendencje w zadłużeniu zagranicznym Polski na tle innych krajów członkowskich UE-27 oraz wskazano czynniki jego wzrostu w najbliższej przyszłości. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej zbadano stopień obciążenia zadłużeniem zagranicznym brutto gospodarki Polski i innych państw Unii Europejskiej w latach 2005-2012. Następnie omówiono wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wzrostu zadłużenia zagranicznego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines foreign debt of Poland compared with other European Union countries (EU-27) and debt growth factors in Poland. The paper is divided into two major parts. The first part contains the analysis of key indicators related to gross foreign debt of Poland and other EU members in 2005-2012. The next part discuses internal and external debt growth factors in Poland in the nearest future. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są polskie zobowiązania zagraniczne wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim i Klubie Londyńskim.
EN
The article discusses Polish foreign obligations to selected creditors.(MN)
XX
Opracowanie składa się z trzech części. Część pierwsza ma na celu pokazanie problemu restrukturyzacji zadłużenia w skali globalnej. Część druga skupia się na roli Unii Europejskiej jako szczególnym aktorze na scenie międzynarodowej, pokazując dlaczego również w kwestii międzynarodowej architektury finansowej stanowi ona ciekawy materiał badawczy. Z kolei część trzecia przedstawia metodologiczną stronę zagadnienia. (fragment artykułu)
EN
The objective of this paper is to demonstrate the effect of excessive debt on state sovereignty. Specifically, it seeks to examine issues such as state insolvency and bankruptcy, changes in the structure of foreign debt of developing states, and methods of restructuring foreign debt. The whole issue of debt restructuring lies at the hear of this paper - another is showing the European Union's attitude towards debt restructuring as being unique world wide. The first part of the work shows the problem of debt restructuring across the globe. The second part focuses on the role played by the EU as a peculiar actor on the international arena, one which has become a fascinating subject to delve into in terms of the international financial architecture. The final, third, part discusses methodology. (original abstract)
XX
Problem zadłużenia zewnętrznego istnieje w gospodarce światowej już od prawie 30 lat. Chociaż problem ten nie spowodował nagłego kryzysu świata, jego znaczenie wciąż rośnie i wymaga długotrwałego działania ze strony państw wierzycieli. Międzynarodowe instytucje finansowe podjęły wiele działań, aby zatrzymać problemu zadłużenia na dużą skalę. Głównym celem międzynarodowych instytucji finansowych jest zwiększenie wzrostu gospodarczego i poprawa zdolności do spłaty zadłużenia przez zadłużone kraje.
EN
The external debt problem has been existing in sharp form since 1980. Although this problem had not caused a sudden world crisis, its meaning is still growing and demanding long-lasting activities from a creditor countries side. The international financial institutions have undertaken many efforts to stop the debt problem on a large scale. The main goal of international financial institutions is to increase economic growth and improve abilities to pay off debt by indebted countries.(original abstract)
XX
Eksperci Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Analiz Porównawczych oceniają zagraniczne zadłużenie polskich firm na ok. 12 mld dol. To równowartość 45 proc. oficjalnych rezerw walutowych państwa. Czy taki dług może być już niebezpieczny dla gospodarki?
XX
Przedstawiono założenia restrukturyzacji długu państwowego. Omówiono rolę sektora oficjalnego w dochodzeniu roszczeń przez prywatnych wierzycieli.
EN
The history of sovereign debt restructuring shows that for nearly last two centuries official sector has tried to distance itself from direct responsibility for the recovery of private loans to sovereign debtors, by pushing it onto the judiciary or the multilateral financial institutions, especially the IMF. The latest effort came in 2002 when the management of the IMF proposed a formal Sovereign Debt Restructuring Mechanism that would have established an independent framework for handling future sovereign debt problems along the lines of a transnational bankruptcy code. The SDRM was intended to accomplish what the diplomats, gunboat captains, administrators, and judges of the last two hundred years failed to achieve: an effective method by which the official sector could encourage orderly workouts of private sector claims against distressed sovereigns without shouldering the full moral, political, and financial responsibility for these workouts. For many reasons the SDRM proposal did not prosper. Thus, unable to let go, unwilling to take charge, and historically incapable of striking a happy compromise between the two, the official sector's role in future debt restructurings will remain ad hoc and unpredictable. (original abstract)
XX
Obszerna charakterystyka możliwości płatniczych Rosji wobec jej ogromnego zadłużenia w świecie na tle sytuacji gospodarczej tego państwa i perspektyw rozwoju. Analiza rezultatów zaleceń MFW i Banku Światowego odnośnie gospodarki rosyjskiej.
14
Content available remote Foreign Debt of the European Union Countries
80%
XX
Celem opracowania była identyfikacja i próba oceny najważniejszych tendencji w rozmiarach i wskaźnikach zadłużenia zagranicznego krajów UE. W pierwszej części przeanalizowano wielkość i dynamikę zadłużenia zagranicznego brutto poszczególnych krajów, a w drugiej - stopień obciążenia gospodarki długiem brutto i netto badanych krajów. Z badań wynika, że ocena problemu zadłużenia zagranicznego krajów wysoko rozwiniętych powinna opierać się na analizie zadłużenia zagranicznego netto, uwzględniającego należności zagraniczne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was the identification and attempt at evaluation of the most important trends in the volume and indicators of foreign debt of the EU countries. In the first part the extent and dynamics of the gross foreign debt of individual countries were analysed, while in the second part the weight of indebtedness (gross and net) of these economies was investigated. The research shows that the evaluation of the foreign debt problem of highly developed countries ought to be based on the analysis of net foreign debt, accounting for foreign receivables.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego na stan zobowiązań zagranicznych Polski w 2008 roku. W pierwszej kolejności przedstawiono więc skutki kryzysu dla polskiej gospodarki, następnie wpływ tych niekorzystnych zjawisk w sferze makroeko­nomicznej na rozmiary i strukturę zadłużenia zagranicznego. Rozważania kończy analiza mierników obciążenia gospodarki nierównowagą zewnętrzną na koniec 2008 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse the implications of the financial crisis for the Polish foreign debt. The author discusses the effects of the crisis observed in the Polish economy, and their impact on the size and structure of our external debt. In conclusion, the indicators showing to what extent the economy is burdened with external imbalance are analysed. (original abstract)
XX
Globalne rozmiary zadłużenia zagranicznego są w ostatnim okresie największe w historii, co spowodowało, że zadłużenie stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów finansowych świata. W grupie największych dłużników od kilku już dziesięcioleci znajduje się również Polska. (abstrakt oryginalny)
EN
The global scale of extermal debt is the greatest in history, which made it one of the biggest financial problems in the world. Poland has benn among the greatest debtors for a few dozens years, The objective of the paper is to show the scale, reasons and tendencies concerning Polish exteral debt. (original abstract)
XX
W artykule opisano starania Polski w maju 1990 roku o redukcję zadłużenia wobec Klubu Paryskiego.
EN
On 21 April 1991 Poland signed in Paris an agreement with 17 countries (grouped in the Paris Club) on a reduction of its guaranteed debt amounting to 33 USD billion. The agreement with the Paris Club is the crowning achievement of not only long and sophisticated negotiations, but also the effect of consistent implementations of economic reforms in Poland and their high evaluation by the Paris Club, the International Monetary Found and the World Bank. The agreement seemed to be historic and one of the most important positive moments since the undertaking of radical, political and economic reforms in Poland. The greatest significance of the agreement lies in the normalization of financial relations with countries which play a key role in trade and international capital movement. It will extend Poland's access both to credits and foreign capital. (original abstract)
18
Content available remote Dług publiczny. Przypadek Polski
80%
XX
Państwowy dług publiczny (nazywany dalej długiem publicznym) obejmuje zadłużenie skarbu państwa, sektora samorządowego i ubezpieczeń społecznych. W ostatnim czterdziestoleciu polski dług publiczny ulegał nieustannemu powiększeniu. Światowy kryzys gospodarczy spowodował w Polsce i w wielu innych krajach eskalację problemu. Celem pracy było chronologiczne zaprezentowanie narastania polskiego długu publicznego, jego istoty oraz przyczyn. Główna hipoteza badawcza głosi, iż na skutek niepodjęcia przez Polskę drastycznych programów oszczędnościowych dług publiczny będzie w najbliższych latach permanentnie wzrastał. (fragment tekstu)
EN
Polish public debt has a relatively long history. During the times of real socialism, external debt in Poland was a dominating factor. The internal debt on a larger scale appeared simultaneously with the government transformation. In the nineties of the previous century and in the first decade of XXI, Polish public debt underwent an upsurge. The preventive measures taken by then Polish government aimed at diminishing the debt and budget deficit are to be considered insufficient. Poland is permanently approaching the border - included in Maastricht treatise - of public debt tantamount to 60% of gross national product. The main reason of the public debt increasing has been the long-standing budget deficit since 1991. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano trzy zasadnicze koncepcje rozwiązań, które pozwoliłyby na sprawne zarządzanie procesem restrukturyzacji zadłużenia: 1) zaproponowany przez specjalistów MFW mechanizm restrukturyzacji długu państwowego (ang. Sovereign Debt Restructuring Mechanism - SDRM), 2) kontraktowe klauzule wspólnego działania (ang. collective action clauses) oraz ich nowe propozycje, 3) tymczasowe roszczenie dłużne (ang. Interim Debt Claim) zaproponowane przez JP Morgan. Uwagę skupiono na kontraktowych klauzulach wspólnego działania, ponieważ wszystko wskazuje, że to one odegrają główną rolę w procesach restrukturyzacji zadłużenia w najbliższych latach. Dodatkowo w opracowaniu przytoczono wybrane przykłady restrukturyzacji długu państwowego w kontekście stosowania klauzul wspólnego działania. Artykuł zamyka próba określenia kierunku, w którym będą ewoluowały prace nad usprawnieniem procesu restrukturyzacji długów państwowych.
XX
Zadłużenie zagraniczne Polski zbliża się do kwoty 80 miliardów dolarów. W artykule przedstawiono przyczyny powstania tego długu, sposoby wychodzenia z zadłużenia oraz prognozy na najbliższe lata.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.