Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiona została metoda dekompozycji lepkościowej. Zastosowana do równań ruchu lepkiego i nieściśliwego płynu pozwala rozbić krok czasowy na dwa podkroki. Przykład zastosowania tej metody został pokazany z wykorzystaniem metody cząstek wirowych typu „Wir w komórce”, która pozwala na dokładne badanie ewolucji wirowości i co nie mniej ważne bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania w obliczeniach równoległych. Badania dynamiki wirowości mają podstawowe znaczenie dla badań nad turbulencją, jak również rozwiązywania zagadnień inżynierskich. W pracy przedstawione zostaną wyniki symulacji numerycznych zjawiska zmiany topologii (rekonekcji) dwóch równoległych rurek wirowych oraz zderzenia dwóch pierścieni wirowych.
PL
W artykule omówiono zmiany w filarowo-komorowym systemie eksploatacji złóż rud miedzi od początku lat 70. w aspekcie ograniczania zagrożenia tąpaniami i zawałami oraz obniżania kosztów eksploatacji. Scharakteryzowano kolejne modyfikacje filarowo-komorowego systemu eksploatacji z omówieniem najnowszej jego odmiany z tzw. "filarem ruchowym zamykającym".
EN
The changes of the room-and-pillar mining methods for the copper ores, which were aimed to reduce the bumps hazard and to lower the operating costs, since seventies are discussed in the paper. The overall description of the subsequent modifications of the room-and-pillar system together with the newest type, with so called "mobile, closing pillar", is presented here as well.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań trzech modeli połączeń elementów maszyn przy uwzględnieniu tarcia konstrukcyjnego: - model pierwszy - połączenie sprężystej listwy w sztywnym zacisku, poddanej obciążeniu wzdłużnemu, badano przy tarciowym, tarciowo-sprężystym i sprężysto-tarciowym modelu styku między listwą i zaciskiem, - model drugi - połączenie dwóch belek dociśniętych do siebie równomiernie rozłożonym naciskiem jednostkowym, utwierdzonych z jednej strony a z drugiej poddanych zginaniu siłą poprzeczną, badano przy tarciowym i sprężysto-tarciowym modelu styku między belkami, - model trzeci - połączenie tarcz nierozłącznego sprzęgła dwutarczowego z wałami łączącymi, obciążonego momentem skręcającym, badano przy tarciowym modelu styku między tarczami sprzęgła. W pierwszym modelu sprężysto-tarciowe właściwości połączenia sprężystej listwy w sztywnym zacisku opisuje nieliniowa pętla histerezy. Zbudowano model matematyczny układu drgającego zawierającego połączenie sprężystej listwy w sztywnym zacisku. Wyznaczono dekrement tłumienia drgań swobodnych układu w funkcji amplitudy przemieszczenia. Przy wymuszeniu układu siłą harmoniczną, wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe drgań układu. Układ zawierający połączenie sprężystej listwy w sztywnym zacisku zastosowano jako nieliniowy tłumik drgań układu liniowego. Równania ruchu nieliniowego układu o dwóch stopniach swobody rozwiązano numerycznie. Przy tarciowo-sprężystym modelu styku między listwą i zaciskiem, zbudowano model matematyczny układu drgającego zawierającego połączenie sprężystej listwy w sztywnym zacisku. Podczas drgań swobodnych tego układu, wyznaczono dekrement tłumienia drgań w funkcji amplitudy przemieszczenia. Przy wymuszeniu układu siłą harmoniczną, wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe jego drgań. " Przy sprężysto-tarciowym modelu styku między listwą i zaciskiem, wyznaczono zależności na jednostkową siłę tarcia, odkształcenie i przemieszczenie listwy w funkcji obciążenia siłą wzdłużną. Otrzymane zależności umożliwiły wyznaczenie pętli histerezy odkształcenia i przemieszczenia listwy. Zbudowano model matematyczny układu drgającego zawierającego połączenie sprężystej listwyw sztywnym zacisku. Wyznaczono dekrement tłumienia drgań swobodnych w funkcji amplitudy przemieszczenia. Model drugi, połączenie dwóch belek, badano przy dwóch modelach styku między belkami: tarciowym i sprężysto-tarciowym. W połączeniu dwóch belek dociśniętych do siebie, sprężysto-tarciowe właściwości połączenia opisuje pętla histerezy o kształcie równoległoboku. Przy tarciowym modelu styku między belkami, utworzono model matematyczny układu drgającego zawierającego połączenie dwóch belek. Podczas drgań swobodnych układu, wyznaczono dekrement tłumienia drgań w funkcji amplitudy przemieszczenia. Przy wymuszeniu układu siłą harmoniczną, wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe drgań układu. Układ zawierający połączenie dwóch belek zastosowano jako nieliniowy tłumik drgań układu liniowego. Równania ruchu nieliniowego układu o dwóch stopniach swobody rozwiązano numerycznie. Przy sprężysto-tarciowym modelu styku między belkami, wyznaczono zależności na jednostkową siłę tarcia, odkształcenie i przemieszczenie belek poddanych zginaniu, w funkcji obciążenia siłą poprzeczną. Otrzymane zależności umożliwiły wyznaczenie pętli histerezy odkształcenia i przemieszczenia belek w funkcji siły poprzecznej. Model trzeci, połączenie tarcz nierozłącznego sprzęgła dwutarczowego z wałami łączącymi, badano przy tarciowym modelu styku między tarczami sprzęgła. Sprężysto-tarciowe właściwości połączenia tarcz sprzęgła opisuje nieliniowa pętla histerezy. Zbudowano model matematyczny układu drgającego zawierającego połączenie tarcz nierozłącznego sprzęgła dwutarczowego, przy tarciowym modelu styku tarcz. Podczas drgań swobodnych układu badano jego charakterystyki tłumienia i wyznaczono dekrement tłumienia drgań w funkcji amplitudy przemieszczenia. Przy wymuszeniu harmonicznym wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe drgań układu. Układ zawierający połączenie tarcz nierozłącznego sprzęgła dwutarczowego zastosowano jako nieliniowy tłumik drgań układu liniowego, przy działaniu na układ wymuszenia harmonicznego. Równania ruchu nieliniowego układu o dwóch stopniach swobody rozwiązano numerycznie. W pracy przedstawiono również wyniki badań doświadczalnych połączenia dwóch belek dociśniętych do siebie i zginanych siłą poprzeczną. Wyznaczono pętle histerezy odkształcenia i przemieszczenia w funkcji siły zginającej belki. Dokonano porównania pętli histerezy wyznaczonych doświadczalnie z otrzymanymi z zależności teoretycznych.
EN
In this work the results of research on three models of joints between machine elements, taking structural friction into account is presented: - model one - an elastic strip in a rigid clamp loaded longitudinally investigated for frictional, frictional-elastic and elasto-frictional contact between strip and clamp, - model two - joined two beams clamped together with uniform unitary pressure and bending lateral force investigated for frictional and elasto-frictional contact between the beams, - model three - two inseparable clutch discs with shafts, loaded with torque investigated for frictio-nal contact between clutch discs. In the first model, the nonlinear hysteresis loop describes elasto-frictional properties of the joint of a clamped elastic strip. The mathematical model of the vibrating system with an elastic strip in a rigid clamp was built. During free vibration of the system, the damping decrement as a function of amplitude displacement was determined. When the system was harmonically forced, the amplitude and frequency characteristics were determined. A system of this kind was used as a nonlinear vibration damper in a linear system. The equations for motion of a nonlinear two-degree of freedom system were calculated numerically. In the case of the model of contact between the strip and clamp being frictional-elastic, a mathematical model of a vibrating system with a strip in a rigid clamp was built. During free vibration of the system with an elastic strip in rigid clamp, the damping decrement as a function of amplitude displacement was determined. Amplitude and frequency characteristics were determined when the system was excited harmonically. When the model of contact between the elastic strip and rigid clamp was elasto-frictional, dependences of the unit friction force, strain and displacement of the strip in function of longitudinal force were obtained. The obtained dependences of the strain and displacement enable determination of the hysteresis loops. The mathematical model of a vibrating system with an elastic strip in a rigid clamp was built. During free vibration of the system, the damping decrement as a function of amplitude displacement was determined. The second model of two joined beams was investigated for two contact models between these beams: the frictional and the elasto-frictional contact models. In the joined two beams clamped together, the hysteresis loop describing the frictional-elastic properties of the joint is in the form of a parallelogram. A mathematical model of vibrating system with two beams was created with a frictional model of contact between the beams. During free vibration of the system, the damping decrement as a function of amplitude displacement was determined. When vibration was harmonically forced, the amplitude and frequency characteristics were determined. Such a system was used as a nonlinear vibration damper in a linear system. The equations of motion of the nonlinear two-degree of freedom system were solved numerically. When the contact model between two beams was elasto-frictional, dependences of the unit friction force, strain and displacement of the beams undergoing bending in function of the lateral force were obtained. The dependences obtained for the strain and displacement enable the determination of the hysteresis loops of the beams in the function of lateral force. The third model of the joint of a two-disc inseparable clutch with shafts was investigated for the frictional contact model between discs. The nonlinear hysteresis loop described the elasto-frictional properties of the clutch discs. A mathematical model of a vibration system containing two-disc inseparable clutch with a frictional contact model between discs was built. During free vibration of the system, its damping characteristics were investigated and damping vibration decrement as a function of amplitude displacement was determined. The amplitude and frequency characteristics were determined when the system was excitated harmonically. The system was used as a nonlinear torsional vibration damper in a linear system with harmonic excitation acting on the linear system. The equations of motion for the nonlinear two-degree of freedom system were solved numerically. This work also presents the results of experimental investigations on two beams clamped together and subject to bending by a lateral force. Hysteresis loops of the strain and displacement in the function of the bending force were obtained. Experimentally determined hysteresis loops were compared with theoretical ones.
7
100%
EN
In the work presented of physical model of the system with joint elastic strip in the rigid clamp. Nonlinear friction model contact between elastic strip and rigid clamp, taking structural friction into account is presented. During load, relieve and again load free part of the strip, displacement in a function of the longitudinal force external was determined. The obtained dependences of the displacement enable determination of the hysteresis loop describes elasto-frictional properties of the joint. The mathematical model of vibrating system with an elastic strip in a rigid clamp was built. The equation of motion for the nonlinear system were solved numerically and its damping characteristics were investigation.
8
Content available remote Nowe konstrukcje kotwi dla wyrobisk o wysokości około 2 m
100%
PL
W miarę wyczerpywania się zasobów złoża o miąższościach średnich i dużych oraz konieczności obniżania kosztów eksploatacji poprzez ograniczanie zubożenia urabianej rudy miedzi, wyrobiska górnicze zarówno przygotowawcze jak eksploatacyjne mają coraz mniejszą wysokość. Dotyczy taka sytuacja w szczególności obszaru górniczego kopalni "Polkowice-Sieroszowice". Wraz z obniżaniem się wysokości wyrobisk uwidaczniał się coraz powszechniej problem niszczenia obudowy kotwiowej przez maszyny górnicze. Od ponad 2 lat, gdy rozpoczęto wdrażanie maszyn umożliwiających prowadzenie wyrobisk wysokością ≤ 2m, sprawa zabezpieczenia obudowy kotwiowej przed niszczeniem jej przez SCMG stała się problemem palącym. W połowie roku 1997 podjęto wspólnie z niektórymi producentami obudowy kotwiowej działania mające na celu opracowanie takich konstrukcji kotwi oraz technologii zabudowy, by ograniczyć lub wyeliminować ich uszkadzanie przez pracujące maszyny górnicze.
EN
As the reserves of thin and medium deposit are mined and in order to reduce mining costs by decreasing copper ore dilution, development workings and mining excavations have lower and lower height. It concerns "Polkowice-Sieroszowice" mine in particular. Along with workings height reduction, problem of roof bolting destroy by mining machines was more and more common. From more than 2 years when we stated using machines for workings ≤ 2m high, the problem of roof bolting protection became very important. In the middle of 1997 the mine and roof bolt producers made a mutual attempt focused on such roof bolts construction and installing technology which allow to limit or eliminate their damage.
PL
W pracy przedstawiono model fizyczny układu zawierającego połączenie sprężystej listwy w sztywnym zacisku. Przyjęto nierównomierny rozkład nacisków pomiędzy sprężystą listwą i sztywnym zaciskiem przy tarciowym modelu styku. Podczas obciążania, odciążania i ponownego obciążania wyznaczono przemieszczenie listwy w zacisku w funkcji zewnętrznej siły wzdłużnej. Otrzymane zależności na przemieszczenie umożliwiają wyznaczenie pętli histerezy opisującej sprężysto-tarciowe właściwości połączenia.
EN
In the work presented of physical model of the system with joint elastic strip in the rigid clamp. Irregular distribution pressure between elastic strip and rigid clamp, taking structural friction into account is presented. During load, relieve and again load free part of the strip, displacement in a function of the longitudinal force external was determined. The obtained dependences of the displacement enable determination of the hysteresis loop describes elasto-frictional properties of the joint.
EN
This paper discusses damping properties of a vibrating system containing a double-disc clutch. Histeresis loop describing the elastic - damping properties of the system. The amplitude - frequency charakteristics of the system were determined for a harmonics excitation by digital simulation method.
15
Content available Vortex particle method and parallel computing
63%
EN
In this paper, it was presented numerical results related to three dimensional simulation of motion of a vortex ring. For the simulation it was chosen the Vortex In Cell method. The method was shortly described in the paper. The numerical results were obtained on the single processor (x86) architecture. The disadvantage of the single processor computation is a very long time of computation. To menage this problem, we switched to the parallel architecture. In our first approach to the multicore architecture we tested the possibility and algorithms for the solution of the algebraic system of equations that resulted form discretization of the Poisson equation. We presented the results obtained with CUDA architecture. In order to better understand how does the parallel algorithms work on CUDA architecture, it was shortly presented a scheme of the device and how programs are executed on it. We showed also our results which are related to the parallelization of some simple iterative methods like the Jacobi method and Red-Black Gauss-Seidel method for solution of the algebraic system. The results were ncouraging. For the Red Black Gauss-Seidel using GTX480 card, the calculations were 90-times shorter than on a single processor. As we know the solution to the Poisson equation is equivalent to the solution to the algebraic systems.
PL
W pracy przedstawiono wyniki numeryczne ruchu trójwymiarowego pierścienia wirowego. W obliczeniach zastosowano metodę cząstek wirowych, która została pokrótce opisana. Obliczenia przeprowadzono na pojedynczym procesorze (x86). Wadą takiej realizacji jest długi czas obliczeń. Dla przyspieszenia obliczeń zaproponowano algorytm obliczeń równoległych w środowisku wieloprocesorowym karty graficznej z technologią CUDA. Architekturę karty krótko opisano. Znajomość architektury ma istotne znaczenie dla efektywności kodu. Napisany program przetestowano, rozwiązując układ równań algebraicznych otrzymany po dyskretyzacji równania Poissona. Przedstawiono wyniki obliczeń dla zrównoleglonych, prostych metod iteracyjnych rozwiązywania układów równań takich jak metoda Jacobiego czy „Red-Black Gauss-Seidel”. Dla metody „Red-Black Gauss-Seidel” oraz karty GTX480 otrzymano 90-krotne przyspieszenie czasu obliczeń względem pojedynczego procesora.
PL
W artykule przedstawiono opis procesu budowy języka dziedzinowego KsiML z wykorzystaniem MDE, bazując na modelowaniu dziedzin (DSM) i autorskiej metodzie KMS. Proces ten wykorzystano do budowy serwisu informacyjnego o projektach studenckich. W założeniach, zastosowanie zaproponowanego procesu powinno prowadzić do wzrostu jakości i reużycia tworzonego kodu, powodując obniżenie kosztów budowanych systemów.
EN
The paper describes a process of building the domain language KsiML using the MDE approach, based on modeling domains (DSM) and the authors' KMS method . The process was used to build an information service of students' projects. In assumptions, the application of the proposed process should lead to height of quality and re-use of the source code, as well as decrease of construction systems costs.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.