Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Together with the European integration, an opportunity to increase the transparency of key policy priorities of overcoming of social exclusion appeared. Selected indicators of social exclusion related to unemployment and education level were discussed in this paper. The paper also aims to reveal the problems of social exclusion and discuss the most significant activities towards its reduction. The influence of long-term and permanent unemployment on exclusion from society was presented. The impact of education on unemployment size, as well as the need for greater and more efficient investment in human capital were discussed.
PL
Wraz z integracją europejską wzrosła możliwość przezwyciężania problemu wykluczenia społecznego. W artykule omówiono wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego, związane z bezrobociem i poziomem wykształcenia. Praca ma na celu wskazanie problemu wykluczenia społecznego i rozpoczęcie dyskusji na temat najważniejszych działań zmierzających do jego ograniczenia. Przedstawiono również wpływ bezrobocia trwałego i długookresowego na marginalizację ludności. Omówiono też wpływ edukacji oraz potrzebę bardziej efektywnego inwestowania w kapitał ludzki.
EN
The article discusses the attitudes of rural population with uncertain income on the labour market. It pays attention to the main source of income in the group under investigation and the influence of education on the occupational activity. The respondents were observed to exhibit mostly passive and conservative attitudes, which were manifested with their poor engagement in searching for employment and with their lack of willingness, skills and ideas for their own business. The authors also observed the growth of unfavourable attitudes among the population without permanent employment, such as the demanding attitude and withdrawal. The article presents the reasons why the people do not look for a job and their attitudes on the labour market. An important element of the article is the perception of the respondents’ existence in comparison with members of other households and the methods of coping with the unfavourable living situation.
PL
W artykule omówiono postawy ludności wiejskiej o niepewnych dochodach na rynku pracy. Zwrócono uwagę na główne źródło utrzymania w badanej grupie oraz wpływ wykształcenia na podejmowaną aktywność zawodową. Zauważono, że dominujące wśród respondentów są postawy pasywne i zachowawcze, przejawiające się małym zaangażowaniem w poszukiwanie zatrudnienia, a także brak woli, umiejętności i pomysłów na własną działalność. Zwrócono również uwagę na pogłębiające się niekorzystne zjawiska wśród ludności bez trwałego zatrudnienia, takie jak roszczeniowość czy też wycofanie. W artykule przedstawiono przyczyny nieposzukiwania pracy oraz przyjmowane postawy na rynku pracy. Ważnym elementem artykułu jest postrzeganie warunków funkcjonowania respondentów w porównaniu z członkami innych gospodarstw domowych, a także sposoby radzenia sobie z niekorzystną sytuacją życiową.
PL
W artykule poruszono problem ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Materiały empiryczne zawarte w artykule pochodzą z badań cząstkowych EU-SILC (Europejskie badanie warunków życia ludności). Stanowią one punkt odniesienia dla porównania statystyk dotyczących dystrybucji dochodów i integracji społecznej w Unii Europejskiej. Za jeden z ważniejszych milenijnych celów rozwoju uznano niwelację ubóstwa i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Z badań wynika, że co czwarty mieszkaniec obszarów wiejskich w UE jest zagrożony ubóstwem lub marginalizacją społeczną. W największym stopniu marginalizacją lub/i ubóstwem zagrożeni są mieszkańcy obszarów wiejskich w Bułgarii (54,8%) i Rumunii (50,8%), ale także w Polsce i na Litwie poziom ten przekracza średnią unijną (odpowiednio o 4,5 p.p. oraz 9,2 p.p.). Na drugim biegunie wykluczenia są Holandia i Czechy z poziomem ryzyka na poziomie 12,8%. Czynnikiem konstytuującym bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstwa domowego, a w efekcie poczucie pewności, są dochody. Ich wielkość wpływa na poziom ubóstwa obiektywnego mierzonego metodą parametryczną. W UE przyjmuje się, że zagrożone ubóstwem są osoby, których dochody nie przekraczają 60% mediany dochodów w danym kraju. Tym samym niemal co piąty mieszkaniec wsi w UE jest zagrożony ubóstwem. Ubóstwo i wykluczenie społeczne są zjawiskami wielowymiarowymi. Powodują niezaspokojenie potrzeb na wielu płaszczyznach – ochrony zdrowia, edukacji, warunków mieszkaniowych, kultury i czasu wolnego. Brak odpowiednich dochodów powoduje pewnego rodzaju sprzężenia zwrotne i jest zarówno przyczyną, jak i konsekwencją deprywacji potrzeb, a także sprzyja niezrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
EN
This paper addresses the poverty risk issues in the context of sustainable development of rural areas. Empirical materials included in this paper are based on EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) partial studies, and provide a reference point for comparing the EU income distribution and social integration statistics. Poverty reduction and counteracting social exclusion are among the key Millennium Development Goals. According to the studies, one in four inhabitants of the EU rural areas is at risk of poverty or social exclusion. While the highest shares of at-risk population are recorded in Bulgaria (54.8%) and Romania (50.8%), the levels reported by Poland and Lithuania are also above the EU average (by 4.5 and 9.2 percentage points, respectively). At the other end of the spectrum, the risk rate in the Netherlands and the Czech Republic is 12.8%. For the households, income is a factor underpinning their economic safety and, their confidence as a result. The amount of income affects the objective poverty levels measured with a parametric method. In the EU, people earning no more than 60% of the national median income are assumed to be at risk of poverty, which means that the risk of pover ty affects nearly every fifth rural inhabitant of the EU. Poverty and social exclusion are multi dimensional aspects which result in unsatisfied needs in multiple areas: healthcare, education, housing, culture and leisure. While triggering some kind of feedback loop, insufficient income is both the cause and the effect of deprivation of needs. Also, it provides favorable conditions for an unsustainable development of rural areas.
7
Content available Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
100%
PL
W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczną ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, w tym w szczególności omówiono poziom ubóstwa według różnych ujęć, tj. ubóstwo absolutne, relatywne i subiektywne. Określono również wielkość luki dochodowej pozwalającej osobom ubogim znaleźć się powyżej wyznaczonej linii ubóstwa. Zwrócono uwagę na wielkość badanej grupy pozbawionej możliwości realizacji potrzeb na określonym poziomie. Zauważono ich relatywnie gorszą pozycję w stosunku do innych grup zamieszkujących zarówno obszary wiejskie, jak i miasta. Wskazano również podobieństwa i różnice pomiędzy ludnością wiejską o niepewnych dochodach a prekariatem.
EN
The article presents situation of rural population with uncertain incomes. Particularly the poverty level according to different approaches: absolute, relative and subjective was discussed. The income gap allowing the poor to rise above the marked poverty line was defined as well. The size of the investigated group deprived possibility to realize needs on the defined level was indicated. Their relatively worse situation comparing to other groups living both in rural and urban areas was highlighted. The similarities and differences between rural population with precarious incomes and precariat were also underlined.
8
100%
PL
W artykule omówiono uwarunkowania korzystania z usług zdrowotnych przez ludność wiejską województwa wielkopolskiego. Rozwój usług oraz świadomości społecznej przyczynił się do tego, że usługi te stanowią coraz ważniejszą sferę życia społeczeństwa. Warunkują dobrostan psychofi zyczny oraz decydują o możliwościach aktywizacji badanej grupy oraz ich sytuacji na rynku. Zwrócono uwagę na nierówność w dostępie do usług zdrowotnych w zależności od sytuacji materialnej. Przedstawiono skłonność respondentów do dodatkowych wydatków na ten cel w zależności od poziomu wykształcenia oraz osiąganych dochodów. Zwrócono uwagę, że ponad połowa ankietowanych nie jest gotowa na dodatkowe wydatki na cele zdrowotne, a im gorsza sytuacja życiowa badanych osób, tym ich skłonność partycypacji w kosztach jest coraz mniejsza. Zauważono również, że wyższe wykształcenie jest jednym z czynników determinujących świadomość zdrowotną i sprzyja zwiększonym wydatkom zdrowotnym.
EN
The paper discusses determinants of consumption of health services by the rural population of Wielkopolskie voivodship. Development of services and public awareness has contributed to the fact that these services are increasingly important realm of society. They condition the psycho-physical well-being and determine the possibilities of activating the investigated group and their situation on the market. Attention was paid to inequalities in access to health services, depending on the economic situation. A tendency of respondents to the additional expenditure for this purpose depending on the level of education and income was presented as well. It was noted that more than half of the respondents is not ready for additional spending on health, and the worse is the living situation of respondents, the smaller is the willingness to participate in the cost. It was also noted that higher education is one of the factors determining health awareness, which promotes increased health expenditures.
EN
Kapitał ludzki w dobie globalizacji i integracji gospodarczej jest coraz ważniejszym elementem konkurencyjności gospodarstw domowych. Jego główną determinantą jest wykształcenie, które sprzyja zwiększonej aktywizacji ludności. Osoby lepiej wykształcone lepiej odnajdują się na rynku i łatwiej dostosowują do zmieniających się warunków rynkowych. W związku z tym konieczne są komplementarne i aktywne działania instytucji zajmujących się kształceniem rozwiązujące i promujące różne formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych, a także kształcenia ustawicznego. Absolwenci szkół powinni być wyposażeni w umiejętności niezbędne w gospodarce rynkowej, podnoszących ich konkurencyjność.
PL
In the era of globalization and economic integration, education constitutes a significant element of creating the value of human capital. Despite fact that it is not possible to purchase it, and, only in some degree one may gain it as a result of increased education, it is vital to undertake the activities by governmental and non governmental organizations aiming at its quality improvement. Better educated people better operate on the market and easier adjust to changing market conditions. In rural areas of Wielkopolska only 4.2% of habitants have higher education, therefore it is necessary to undertake complementary activities by institutions dealing with education, solving and promoting different forms of replenishing job qualifications as well as constant education. The graduates should be equipped in capabilities indispensable in market economics, improving their competitiveness.
EN
In his article, the author presents the level of consumption in 1999-2003. There is also discussed differentiation of income and expenses within particular quintile and socioeconomic groups of households in the years being surveyed as well as their impact on volume of consumption. The author also remarks that income is less differentiated within individual groups than in the whole rural population. He presents volume and pattern of food consumption by the rural population in quintile groups. He notes that in the groups with the lowest income, volume of consumption is formed at an insufficient level, and it often does not allow meeting all essential needs.
RU
В статье представляется уровень потребления в период 1999-2003 гг. Рассматривается тоже дифференциация доходов и расходов в отдельных квинтильных и социально-зкономических группах домашних хозяйств в обследуемые годы, а также их влияние на обьем потребления, причем обращается внимание, что доходы менее дифференцированы в отдельных группах, чем во всей сельской совокупности. Представляются обьем и структура потребления продуктов питання сельским населением в квинтильных группах. Отмечается, что в группах c самими низкими доходами обьем потребления формируется на недостаточно высоком уровне и часто не позволяет удовлетворение всех основных потребностей.
12
100%
PL
Celem artykułu jest zbudowanie modelu oceny efektywności inwestycji realizowanych przez porty lotnicze. Uwaga została w nim skupiona na projektach zwiększających przepustowość lotnisk. Metoda badawcza polega na wykorzystaniu narzędzi planowania finansowego i oceny efektywności inwestycji z uwzględnieniem specyfiki działalności lotniskowej. Analizie zostanie poddany jeden z licznych ostatnio w Polsce procesów inwestycyjnych. Wybrany przykład będzie ilustrować zaproponowaną metodę i stanowić źródło empiryczne. Jakkolwiek pojedynczy przypadek nie stanowi dowodu w sensie naukowym, to wyniki przeprowadzonych obliczeń w skonfrontowaniu z przyjętymi hipotezami mogą stanowić w jakimś stopniu o ich prawdziwości. Hipotezy, o których mowa są następujące. Po pierwsze, inwestycje lotniskowe zwracają się w długich okresach (pow. 20 lat). Po drugie, niewątpliwa efektywność ekonomiczna tych projektów idzie w parze z brakiem efektywności finansowej, co powoduje konieczność dofinansowania ze środków publicznych.
EN
The goal of the study is to propose the model of the investment appraisal of the project’s launched by the airports. The profile of the analyzed project is the capacity enlargement. Applied method adopts corporate finance concepts with respect to the specific features of the airport activity. The study was performed on the example of one of the contemporary projects undertaken in Poland. The analysis confirmed hypothesis on the dynamics of profitability after the investment. It has fallen immediately to achieve initial level after some years of growth. The most important outcome of the study is that, airport investments in dynamically growing markets can’t achieve demanded by investors discounted payback periods. Hence, the need for public support is especially intensive.
PL
Przedstawiono sytuację wiejskich gospodarstw domowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ubóstwo. Omówiono problemy minimum egzystencji i minimum socjalnego oraz sposoby przeciwdziałania biedzie na obszarach wiejskich.
EN
The situation of farms with the main focus on poverty was presented. In this work the state od minimum existence, social minimum and efforts to counter the poverty in rural areas were analyzed.
EN
The article was elaborated to verify the hypothesis on the behavior of subjects within the bilateral monopoly. According to this hypothesis, bargaining behavior under the conditions of bilateral monopoly with limited information leads to equal split of maximized joint profits when the participants of the same status can communicate. The thesis was based on the intuition that participants of the experiment, however aware of the competition, experience the positive results of the cooperative attitude of other wholesalers and rivalistic attitude of other retailers. Within each party the observation of the effectiveness of rivalistic attitude of retailers and cooperative attitude of wholesalers on the way to maximize joint profits should spread. The achievement of the research purpose was based on the method of economic experiment. The experiment was executed as a strategic game with the framework that came from the Bowley's model of bilateral monopoly with the elements of price leadership. The research was the repetition of the study by Fouraker, Siegel and Harnett. This experiment had been done comparatively with two groups: students and managers. In the current version of the research only one condition was changed. The subjects of the same status could communicate. Siegel and Harnett did not find any significant differences between equilibriums achieved by students and by managers, under conditions of limited information. The indication of stable solution proved mean price and quantity significantly close to the Bowley point. The current version of the study was also executed with two groups, to keep other factors equal. First was the group of students of the University of Economics in Poznan. The second was the group of sales managers of the company which has the network of electricity equipment wholesale stores. The experiment with the group of students brought the equilibrium that didn't differ significantly from the point that was in the middle between the Bowley point and the point of equal split of maximized joint profit. We can name that equilibrium as a stop 'half way' from the Bowley point to the negotiated Pareto optimal solution. The results achieved with the group of managers fully confirm presumed hypothesis. The equilibrium was significantly close to the point of equal split of maximized joint profits.
PL
Celem artykułu jest aplikacja narzędzia analizy wskaźnikowej dla mierzenia i oceny efektywności regionalnych portów lotniczych w Polsce. W pierwszej części przedstawione zostaną podstawowe definicje i klasyfikacje przychodów, kosztów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki portów lotniczych. W następnej części zostanie przedstawiona autorska propozycja zestawu wskaźników oraz sugerowany sposób ich interpretacji. Kolejny moduł artykułu przyniesie wyniki obliczeń oraz ich interpretację. Interpretacja wskaźników będzie akcentować specyfikę lotniska jako przedsiębiorstwa o heterogenicznych nakładach i efektach oraz indywidualne własności poszczególnych podmiotów, które różnicować będą ich wartości. W ostatniej części artykułu zostanie zaproponowana metoda porównania wyników badań nad efektywnością lotnisk prowadzonych metodą DEA i metodą wskaźnikową. Efektem jej zastosowania będą porównywalne rankingi lotnisk. Różnice między nimi będą pozwalały identyfikować wpływ odmienności aplikowanych metod.
EN
The goal of the study is the application of ratio analysis method in the measurement of the efficiency of polish regional airports. The basic definitions and classifications of revenues, costs, inputs and outputs are presented in the first paragraph. In this part of the article the specific features of the airports, as the economic entities are emphasized. Next paragraph brings proposition of the set of ratios and suggested way of interpretation. Main chapter of the paper is devoted to the presentation of the results of the study. The interpretation of the ratios emphasizes special nature of the airports as the enterprises with heterogenic inputs and outputs and their individual virtues, which differentiate them. Last part of the paper presents the proposal of the method of comparison of the results of two different approaches. Specially calculated, on the basis of the particular ratios, aggregate efficiency indices are compared there with the VCR indices, which are the outcome of the DEA method. The result of this comparison are the comparable rankings of the airports. The differences of these rankings enables author to identify distinctions of applied methods.
EN
The objective of the work is to present an economic activity of households in the rural areas of Greater Poland. There are discussed dependencies occurring between the level of unemployment and education of the head of household, age and the number of persons in the household remaining without job, and the reasons for failure to undertake labour. The author pays attention to the fact that the lower education determines lower mobility in job seeking and, thus, social exclusion. He points out that the greatest population of unemployed people in the countryside is constituted by individuals with a lower level of education and aged 15-34. He also discusses the problem of latent unemployment and of black economy as well as respondents' feelings about their own financial condition.
RU
Цель работы представление зкономической активности домохозяйств в сельской местности Великой Польши. Обсуждаются зависимости между уровнем безработицы и образованием главы домашнего хозяйства, возрастом, числом лиц в домохозяйстве, остающихся без работы, а также причини неприступления к работе. Обращается внимание на факт, что более низкое образование обусловливает более низкую мобильность в поиске работы и, тем саым, социальное исключение. Отметили, что на селе самую большую группу безработных составляют лица c более низким уровнем образования и в возрасте 15-34 лет. Обсуждаются также проблема скрытой безработицы и работы на „черном рынке", а также чувства респондентов по поводу их собственного фннансового положення.
EN
In his article, the author discussed the impact of education on social cohesion of rural inhabitants in the Wielkopolskie Voivodeship (Great Poland Province). An important element of education in a broad sense is growth of human capital quality and, thus, an increase of opportunities in the market both in economic and social terms. He noted that the level of education affects the population’s life attitudes. He also pointed out that improvement of the level of education yields measurable benefits in the form of increased incomes.
RU
В статье рассмотрено влияния образования на социальную сплоченность сельских жителей Великопольского воеводства. Существенным элементом образования в широком смысле является рост качества человеческого капитала и, тем самим, повышение шансов на рынке как с экономической, так и общественной точки зрения. Автор обращает внимание, что уровень образования оказывает влияние на жизненную позицию населения. Он тоже отмечает, что повышение уровня образования приносит измеримую выгоду в виде увеличенных доходов.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.