Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały metody stosowane do realizacji podsłuchu w sieciach lokalnych opartych na koncentratorach i przełącznikach. Przedstawione również zostały techniki, które można wykorzystać do wykrycia podsłuchu w sieci i podstawowe sposoby zabezpieczenia przed podsłuchem.
EN
This article presents methods used to sniff local networks built with hubs and swithes. Methods used to detect sniffers on local network were also presented as well as basic countermeasures against sniffing.
PL
W pracy przedstawiono doświadczenia z wykorzystaniem lokalnego serwera caching-proxy w dydaktycznej pracowni komputerowej. Omówiono wykorzystanie programów Delegate i Ishare.
EN
Experience with application of local caching-proxy in computer classroom has been presented. Application of programs Delegate and Ishare has been described.
PL
Artykuł poświęcony jest praktycznemu wykorzystaniu typów danych złożonych opisujących geometrię wektorową dostępnych na platformie MS SQL Server. Pokazano najważniejsze cechy tych obiektów oraz wybrane metody obiektowe, które je obsługują. Przedstawione zostały dwie aplikacje opisujące sieci lokalne o różnym zasięgu, co pozwoliło na zastosowanie obu typów: geometry i geography. Zapewniona została wizualizacja danych z wykorzystaniem zarówno własnej aplikacji jak i komercyjnego narzędzia raportującego.
EN
The article is devoted to practical use of complex data types that describe the vector geometry and they are available on MS SQL Server platform. Showing the main features of these objects and object selection methods that support them. Two applications were presented describing the local networks of varying coverage, which allowed the use of both types: geometry and geography. Data visualization has been ensured with the use of both your own application and commercial reporting tool.
PL
Programowalne graficznie, regulatory mikroprocesorowe IAC firmy Satchwell. oprócz możliwości pracy jako samodzielne jednostki regulacyjne, mogą pracować w sieci, co jest ich dużą zaletą konstrukcyjną. Komunikacja może odbywać się po łączu stałym ekranowanym, przez sieć telewizji kablowej, łącza dzierżawione lub też publiczną sieć telefoniczną. Dzięki podłączeniu regulatorów do sieci i zastosowaniu komputera PC, z zainstalowanym oprogramowaniem SATCHNET, możliwe jest prowadzenie wszelkich działań związanych z programowaniem oraz pobieraniem wartości od regulatora poprzez sieć. Możliwe jest też wyprowadzenie na ekran komputera w trybie on-line, wszystkich parametrów pracujących w sieci elementów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuacje awaryjno-alarmowe. W sieci lokalnej (LAN) mogą być zainstalowane najwyżej 32 regulatory IAC (lub podobne kompatybilne urządzenia). Przy zastosowaniu modułów interfejsowych M1U lub ekranu dotykowego regulatora IAC. można zwiększyć liczbę połączonych w sieć regulatorów.
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju lokalnych sieci bezprzewodowych. W szczególności dokonano przeglądu prac grup roboczych zaangażowanych w tworzenie rodziny standarów IEEE 802.11. Standard ten jako jedyny na świecie doczekał się wielu praktycznych implementacji. Przedstawiono zarówno istniejące standardy, jak i te, które są dopiero w fazie tworzenia. Określono także plany kolejnych grup roboczych nad dalszymi rozszerzeniami standardu IEEE 802.11.
EN
The future of wireless local area networks is presented in this paper. In particular, the review of IEEE 802.11 standard family Working Groups work has been done. This is the only standard in the world that has many real implementations. The complete standards are presented as well as these that exist as drafts. The next IEEE 802.11 Working Group plans for future standard development are characterized. Wireless local area networks market analysis as well as development forecast for next years are also presented in this work.
PL
W artykule opisano nowy sposób realizacji niewielkich sieci lokalnych, który wykorzystuje adresowanie na bazie typu urządzenia, a nie adresu fizycznego węzła sieci. Taka sieć nie wymaga rejestracji nowych urządzeń, nieustannego sprawdzania obecności i aktywności urządzeń, katalogowania ich możliwości i parametrów dostępowych, pobierania i ustalania dynamicznych adresów w momencie pojawienia się węzłów dynamicznych typu smartfon itp. Zarządzanie siecią jest zdecentralizowane, nie istnieje żaden stały punkt sieci, który periodycznie gromadzi informacje o dołączonych urządzeniach i sprawdza ich stan. Nie ma potrzeby utrzymywania centralnej bazy danych urządzeń. Zestaw urządzeń pracujących w sieci jest dynamiczny, co umożliwia także korzystanie ad-hoc z urządzeń personalnych typu smartfon. Idea przedstawiona w artykule została zaimplementowana z wykorzystaniem urządzeń AGD produkowanych przez firmę Amica SA z siedzibą we Wronkach. Do implementacji wykorzystano transmisję w standardzie WiFi oraz BLE, w trybie mesh, wykorzystując popularne mikrosterowniki firm Nordic Semiconductor i Espressif.
PL
W artykule przedstawiono zasady pełnej optymalizacji i projektowania wysokoefektywnych bezprzewodowych adaptacyjnych systemów telekomunikacyjnych z kanałem zwrotnym. Cechą szczególną omawianego podejścia jest łączna optymalizacja parametrów części nadawczej i odbiorczej systemów na podstawie kryterium minimum średniokwadratowego błędu transmisji przy danym poziomie bitowej stopy błędów (BER). Otrzymane wyniki określają algorytm umożliwiający projektowanie optymalnych systemów pracujących na granicy Shannona. Pokazano, że systemy te maksymalnie efektywnie wykorzystują energetyczne i częstotliwościowe zasoby nadajników i kanałów.
EN
The paper presents the backgrounds of new approach to full optimization and design of high efficient short range communication systems with feedback channel for applications in local wireless nets, as well as for autonomic applications. Its particular feature is a concurrent optimization of the parameters of transmitting and receiving parts of the systems carried out using mean square error of transmission criterion. Optimization is carried out under given bit error rate (BER). Solution of optimization task determines optimal algorithm enabling the design of optimal (ideal) systems working at the Shannon's boundary. There is shown that the systems designed using this algorithm provide full utilization of the energetic and frequency resources of the transmitting units and channels.
PL
Artykuł przedstawia metody analizy wykorzystania zasobów w sieci LAN instytucji edukacyjnej prowadzącej zajęcia dydaktyczne zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Dane te mogą posłużyć prognozowania zapotrzebowania na zasoby sieci lokalnej, w szczególności na przepustowość oraz dostęp do poszczególnych usług aplikacyjnych. W pracy przedstawiono metody gromadzenia danych o ruchu w sieci LAN oparte o protokół SNMP oraz narzędzie MRTG. Pokazano też analizę tych danych z uwzględnieniem rodzaju ruchu i czasu. Pozwala to na prognozowanie wymaganego poziomu dostępności (w szczególności zapotrzebowania na przepustowość) w przyszłości.
EN
This paper presents methods for the analysis of LAN resource use in the educational institution conducting classes in both stationary and no stationary mode. These data can be used for predicting demand for local network resources, especially for bandwidth and access to various application layer services. The paper presents methods for collecting traffic data based on SNMP protocol and MRTG tool. It also shows the analysis of these data taking into account the type of traffic and time. This allows predicting the networks demands (in particular the demand for bandwidth) in the future.
16
41%
PL
W pracy zaprezentowano model propagacji światła w światłowodach wielomodowych. Na podstawie tego modelu określono zależności teoretyczne podstawowych parametrów transmisyjnych światłowodu (pasmo i tłumienność) od sposobu jego pobudzenia. Zależności te zostały zweryfikowane doświadczalnie przy pomocy opracowanego w tym celu układu pomiarowego składającego się z przestrajanego generatora, analizatora widma oraz konwerterów E/O i O/E. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone zarówno dla światłowodów kwarcowo-polimerowych, jak również dla światłowodów kwarcowych. W pracy wykazano, że wpływ typu pobudzenia światłowodu na jego parametry transmisyjne jest tym istotniejszy im mniejszy jest współczynnik sprzężenia modów. Wskazano również na możliwość selektywnego pobudzania na wejściu różnych grup modów za pomocą przesunięć offsetowych.
EN
The multimode (MM) optical fibers both silica and plastic are used nowadays in LANs for high bit rate data transmission (up to 10 Gbit/s) and distances of a few hundred meters. In this paper, the influence of the launching conditions on the MM fiber attenuation and bandwidth are investigated both theoretically and experimentally for various launch types. The partial differential equation of mode group power diffusion was solved numerically. Also the initial excitation of mode groups was found. The theory indicated that the influence of initial distribution of modes is the greatest when the MM fiber modes are not coupled. Restricted launches such as offset launches usually lead to the bandwidth increase for regular n(r) profiles as compared to the overfilled launches. The reason is that they excite fewer modes than the overfilled launch. The situation is reversed for the profiles with flaws (such as a central dip). Then some launch types may even lead to the bandwidth reduction below the values guaranteed by the manufacturer. In order to verify the theoretical results a series of measurements was taken. The measurement set up consisted of a tuned generator connected to an optical transmitter (with switched wavelengths 650 nm and 780 nm), and an optical receiver coupled to an electrical spectrum analyzer. An opto-mechanical mechanism made it possible to vary the launch offset by moving a position of the end of a single mode patchcord with regard to the MM fiber center. Two SM patchcords were used with diameters of 4-žm (truly monomode) and 9 žm (bimodal- LP01 and LP11 modes were observed experimentally). Two typical GI MM silica fibers with core diameters 50 žm and 62.5 žm, and numerical apertures of 0.2 and 0.275, respectively, were examined, as well as a silica core plastic cladding SI 200 žm fiber. For the 4 žm exciter the modal bandwidth is the greatest for central launches and decreases for offsets, whereas for the 9 žm exciter the bandwidth only slightly depends on offset. Furthermore, no matter the offset, the bandwidth for the 4 žm exciter is always greater than for the 9 žm one.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.