Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 500

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zanieczyszczenie środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
XX
Wraz z przygotowaniem do otwarcia, w roku 2013, miasta Masdar spełnia się marzenie o stworzeniu zrównoważonego miasta neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla i napędzanego w całości energią odnawialną. Samowystarczalne miasto nie będzie produkować żadnych zanieczyszczeń, co oznacza nie tylko zero emisji dwutlenku węgla, ale i odpadów czy ścieków. Czy taka ekologiczna utopia jest możliwa w sercu gorącej pustyni obok Abu Dhabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Wszystko zapowiada, że to nie kolejna bajka Szeherezady, ale rzeczywiste zamierzenia rządu ZEA. Wszyscy więc trzymajmy kciuki za naszych arabskich braci. Szklane domy Żeromskiego nam nie wyszły, może więc przynajmniej im uda się zbudować miasto Zajdla.(abstrakt autora)
EN
Together with a preparation to the opening of Masdar City in 2013, the dream of creating a sustainable city neutral in terms of carbon dioxide emissions, powered entirely by renewable energy, is coming true. Self-sufficient city will not produce any type of pollution, which means not only zero carbon dioxide emissions, but also zero waste and sewage. Is such ecological utopia possible in the heart of hot desert next to Abu Dhabi - the capital city of the United Arab Emirates? It seems, that it is not another Scheherazade's tale, but the real intention of the UAE government. So we all keep our fingers crossed for our Arabic brothers. Although the Zeromski's glass houses had not worked out, maybe at least they will manage to build the Zajdel's city.(author's abstract)
XX
Jednym z istotnych zagadnień związanych z transportem, jest analiza zdarzeń będących skutkiem katastrof kolejowych lub drogowych. W wyniku takich wypadków do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia, które mogą być transportowane przez wiatr na znaczne odległości, ulegać dalszym przemianom bądź osiadać na podłożu, a przy duŜych stężeniach powodować istotne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin. W pracy przedstawiono model diagnostyczny do symulacji numerycznej umożliwiający określenie pola prędkości powietrza na podstawie danych ze stacji pomiarowych. Zadania rozwiązano metodą różnic skończonych różnoodległych. Następnie określono stężenia w otoczeniu miejsca nagłego uwolnienia zanieczyszczeń stosując Lagrangeowski model cząstek. Wykonano symulacje numeryczne hipotetycznych sytuacji awaryjnych i przedstawiono wyniki obliczeń i analizy w zakresie określenia wpływu konfiguracji terenu na stężenia zanieczyszczeń w obszarze przyległym do miejsca zdarzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the important issues relating to transport, is to develop models for the numerical analysis of the events that result from road or railway accidents. As a result of such accidents the pollutants are released to air. They can be transported by wind over long distances, undergo further transformations or deposited on the ground. High concentrations of pollutants can cause a significant hazard to humans, animals and plants. A model for numerical simulation allows to determine the air velocity field. Diagnostic model was formulated and the finite difference method was applied. The sudden release of contaminants is considered. The movement of pollutants were simulated using the Lagrange's particles model. Numerical simulations of hypothetical emergency situations are considered. The results of calculations and analysis of influence the impact on the concentration of pollutants in the neighboring area are discussed as well.(original abstract)
XX
Porosty są wyjątkowymi organizmami symbiotycznymi, składającymi się z dwóch komponentów: strzępek grzyba i komórek glona/sinicy. Dzięki symbiozie zyskały one wiele unikatowych właściwości niespotykanych u innych organizmów, które pozwalają im funkcjonować w ekstremalnie niesprzyjających warunkach środowiskowych. Opisane gatunki porostów, m.in. chruścik obnażony i krążniczka brunatnoczarna, występują w tak skrajnych siedliskach, jak skały wulkaniczne Wezuwiusza czy silnie zanieczyszczone metalami ciężkimi hałdy pohutnicze w Polsce. Żużlowe hałdy związane z przeróbką rud cynku i ołowiu są znakomitym siedliskiem zastępczym i mogą być specyficznym refugium (ostoją) dla rzadkich gatunków porostów. (abstrakt oryginalny)
EN
Lichens are unique symbiotic organisms, essentially consisting of two components: fungal hyphae and algae/cyanobacteria cells. Thanks to this specific symbiosis, they have gained a number of unique properties not found in other organisms, which allow them to live in extremely unfavorable environmental conditions. The described lichen species, including Stereocaulon vesuvianum and Lecidea fuscoatra occur in such extreme habitats as the volcanic rocks of Vesuvius or heavy-metal polluted post-smelting dumps in Poland. Slag dumps associated with processing of zinc and lead ores constitute an excellent substitute habitat and can be a specific refugium for rare lichen species. (original abstract)
XX
Analiza wyników badań wskazuje, że najkorzystniejsze, z punktu widzenia wpływu na środowisko, są, w rachunku skumulowanym, technologie wznoszenia budynków wielorodzinnych monolitycznych i murowanych. Pewnego rodzaju zaskoczeniem jest zbliżona uciążliwość technologii typu wielkopłytowego czy wielkoblokowego do technologii wznoszenia budynków jednorodzinnych. Wynikać to może z wykorzystania w rachunku jednego tysiąca metrów sześciennych powierzchni użytkowej mieszkania jako wspólnej podstawy odniesienia. (fragment tekstu)
EN
In the article the authors nave presented the results of the conducted research into the cumulated strenuousness for the natural environment of erecting houses, which signifies that in the account all the processes of obtaining and processing raw materials and energy carriers used for constructing apartment building have been included. The strenuousness baa been described by means of 6 major toxic substance emitted to the atmosphere or stored on the surface. On the basis of the adopted method the authors have compared 3 macro-technologies of erecting building: apartment buildings from prefabricated units, apartment buildings - monolithic and made of bricks, apartment buildings erected from prefabricated units and made of brick. (original abstract)
XX
Właściwe wykorzystanie osiągnięć techniki w zakresie światła wydaje się stosunkowo proste. Jednakże w zabudowie miejskiej odczuwalny jest niejednokrotnie znaczny dyskomfort powodowany nieumiejętnym doborem oświetlenia. Istotne różnice w natężeniu oświetlenia, powodowane nieumiejętnym doborem oświetlenia do miejscowej specyfiki i lokalnych potrzeb, prowadzą miejscami do zatarcia granicy percepcji między dniem i nocą, a z drugiej strony strefy mniej oświetlone stają się optyczną "czarną dziurą". W artykule zwrócono uwagę na odpowiednio planowane i projektowane oświetlenie budynków, zabytków, ulic i innych elementów przestrzeni w taki sposób, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu światłem. (abstrakt oryginalny)
EN
The ability to use modern technology adequately when it comes to illumination seems relatively simple. In urban areas, however, unskillfully chosen illumination can often cause discomfort as local needs and characteristics of the area are not taken into account. Substantial differences in illuminance, caused by wrong choices regarding local needs and characteristics, can sometimes lead to blurring the perception of day and night, and on the other hand, the zones with less illumination become the optical "black holes". The paper draws the attention to the appropriately planned and designed illumination of buildings, historical sites, streets and other elements of urban space as a means to prevent light pollution. (original abstract)
6
Content available remote Uwarunkowania ekomigracji w Polsce
80%
XX
Migracja, czyli przemieszczanie się mas ludzi z jednego miejsca do drugiego, jest typowym zjawiskiem, które występowało, występuje i będzie występować w każdym kraju. Wyróżnia się migracje zewnętrzne - z jednego kraju do drugiego i migracje wewnętrzne, które oznaczają przemieszczanie się ludności w obrębie jednego kraju. Ostatnio pojawił się nowy rodzaj migracji wewnętrznej, zwany ekomigracją lub ekouchodźctwem, spowodowany względami środowiskowymi. Pogarszające się warunki środowiska naturalnego w dobie wzrastającej świadomości ekologicznej stanowią istotną motywację do zmiany warunków życia na lepsze. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska ekomigracji, jakie w ostatnim czasie pojawiło się również w Polsce. W związku z tym, jako metodę badań wykorzystano studium indywidualnego przypadku na przykładzie miasta Kraków. (abstrakt oryginalny)
EN
Migration, which is a movement of masses of people from one place to another, is a phenomenon which has occurred throughout the world since times immemorial, and is likely to continue. Reasons for migrations vary, but the common denominator is a desire for better living conditions. We can distinguish external migration, from one country to another, and internal migration, which means population movements within a country. Recently a new kind of internal migrants have appeared: "eco-migrants" or "eco-refugees", motivated by environmental concerns. Citizens have started to abandon crowded, inconvenient and polluted metropolitan areas for the comfort of the countryside, where they can breathe uncontaminated air, and enjoy peace and silence. The aim of the paper is to examine the phenomenon of "eco-migration", which has also been observed in Poland in recent times. For this purpose, the case study of Cracow was used as a method of research. (original abstract)
XX
Procesy globalizacji prowadzą do zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym państw. Jedną z nich jest transfer kapitału. Przedsiębiorstwa podejmują decyzje o rozpoczęciu lub przeniesieniu działalności gospodarczej poza granice kraju, najczęściej w celu minimalizacji kosztów produkcji. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być "eksport zanieczyszczeń", czyli przeniesienie produkcji do państw rozwijających się, gdzie wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska są znacznie niższe niż w krajach rozwiniętych. Jeśli te restrykcje prawne są celowo utrzymywane na niskim poziomie po to, aby przyciągnąć inwestorów z zagranicy, to takie kraje są "rajami" lub "azylami dla zanieczyszczeń" (pollution haven). Celem artykułu jest próba (w oparciu o badania literaturowe) prezentacji i usystematyzowania wiedzy dotyczącej hipotezy rajów dla zanieczyszczeń (PHH).(abstrakt oryginalny)
EN
Globalisation processes lead to many changes in socio-economic countries' development. One of them is transfer of the capital between countries. Enterprises more and more often decide to start their activities abroad or just to remove there, usually to minimize their costs. There are various reasons why this could happen. One of them may be specific "pollution transfer" - flows of the production to developing countries, where environmental regulations are less strict than in developed ones. If environmental law is lax intentionally to attract foreign investment, such countries are known as pollution havens. The article is an attempt to systematise knowledge concerning pollution haven hypothesis and other related questions.(original abstract)
XX
Artykuł omawia działania na rzecz ochrony środowiska i służące jej inwestycje podejmowane od roku 1989 w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
XX
Od lat 80. XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu i transportu w Bonarce. Oddziaływanie antropogeniczne doprowadziło do całkowitego przekształcenia środowiska i jego skażenia metalami ciężkimi oraz fluorem. Po częściowej rekultywacji terenów poprzemysłowych największym zagrożeniem dla środowiska stał się rozwój infrastruktury drogowej oraz zanieczyszczenia i hałas komunikacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the impact of industry and transport on the environment in Bonarka. This part of the city is located in the right-bank Cracow, on the border of three administrative districts (Podgórze Duchackie, Łagiewniki-Borek Fałęcki, Podgórze). Since the eighties of the nineteenth century there has been a growth of industry in this area. In Bonarka existed a cement factory and a chemical plant producing phosphate fertilizers. Nowadays only a brickyard still works. In 2009 in the former industrial areas a shopping centre called the Bonarka City Center was opened. The study has shown, that the environment has been completely transformed by the anthropogenic impact. In the twentieth century, this place was contaminated by heavy metals and fluorine. In the period 2006-2009 this post-industrial area was remediated. Currently the biggest threats to the environment are transport pollution and noise. (short original abstract)
XX
W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia środowiska rtęcią, ze szczególnym uwzględnieniem form występowania tego pierwiastka w glebie oraz jego dopuszczalnych stężeń w glebach Polski. Praca stanowi zbiór metod oczyszczania gleb zanieczyszczonych rtęcią. Szczegółowo omówione zostały metody fizyczne, tj. usunięcie zanieczyszczonej gleby, izolacja oraz elektroremediacja oraz metody chemiczne, takie jak mycie gleby, przemywanie i immobilizacja zanieczyszczeń in situ. Praca obejmuje również przegląd metod biologicznych stosowanych do oczyszczania gleb zanieczyszczonych rtęcią (fitoremediacja). (strzeszcz. oryg.)
EN
This work introduces the problem of pollution of the environment by mercury. The forms of mercury as well as the permissible level of mercury concentration is soils of Poland are described. The paper presents the methods of cleaning soil polluted by mercury, such as physical methods (removing polluted soils, isolation and electroremediation) and chemical ones (soil washing and in situ immobilization of pollutants). The work also contains the description of biological methods, which can be used for mercury soil cleaning (phytoremediation). (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie potencjału odbudowy chilijskich "stref poświęcenia", obszarów miejskich dotkniętych rozległymi przekształceniami i zanieczyszczeniami spowodowanymi działalnością przemysłową. Praca koncentruje się na przypadku dwóch elektrowni węglowych Bocamina I i II, zlokalizowanych w mieście Coronel w południowym Chile, którego bazą ekonomiczną od lat jest górnictwo i wydobycie. Elektrownie te działały przez dziesięciolecia, zasilając krajową sieć energetyczną i są postrzegane zarówno jako symbol postępu, jak i zniszczenia środowiska. W ramach rządowego planu transformacji energetycznej zostały one niedawno zamknięte. Chociaż decyzja ta jest postrzegana jako kamień milowy w kierunku proekologicznego rozwoju kraju, dotychczas w niewielkim stopniu rozważano skutki społeczno-ekonomiczne i funkcjonalno-przestrzenne zamknięcia obu elektrowni. Niniejsze badanie kontekstualizuje badany przypadek, wyjaśnia, w jaki sposób możliwe jest przyszłe wykorzystanie istniejącego potencjału infrastrukturalnego w kierunku złagodzenia negatywnego ekonomicznego wpływu decyzji zamknięcia elektrowni na ich otoczenie społeczne, a także w jaki sposób przypadek ten można ekstrapolować na podobne przypadki pojawiające się coraz częściej na arenie międzynarodowej w wyniku transformacji energetycznej. W tym celu praca koncentruje się na infrastrukturze elektrowni i zakładów wydobywczych w sąsiedztwie. W kontekście chilijskiej historii przemysłu, aktualne wyzwania miasta Coronel można rozważyć dwojako: jako obiekty kultury przemysłowej postulowane do objęcia ochroną konserwatorską przez Chilijską Radę Zabytków Narodowych lub też zastosować podejście adaptacyjne poprzez ponowne wykorzystanie opuszczonych budynków, postrzegane na arenie międzynarodowej jako zrównoważona strategia rozwoju. Przedstawiono różne argumenty i przykłady w celu zrozumienia potencjału rekultywacji dziedzictwa przemysłowego Coronel oraz tego, w jaki sposób może ona zmienić postrzeganie "stref poświęcenia" poprzez zaangażowanie społeczności, elastyczne planowanie urbanistyczne, wspólne projektowanie i wzmacnianie lokalnej tożsamości. (abstrakt oryginalny)
EN
This work aims to present the recovery potential of the Chilean Sacrifice Zones, urban areas affected by high amounts of pollution caused by industrial activities. It centers in the case of "Bocamina I & II", two Thermoelectric based in the city of Coronel, southern Chile. A settlement historically related to the mining processes. These plants operated for decades supplying the national energy grid and are seen as both symbols of progress and detriment. As part of the government Energy Transition Plan, they were recently closed for more sustainable energy sources and though the decision is seen as a national milestone, not much has been said regarding the buildings themselves. This research contextualizes the case of study, elaborates on how its future use and perception could help mitigate the negative impact on its surroundings and how the case can be extrapolated to similar cases internationally. For this, the work focuses on the plant's infrastructure, their relation to the immediate context of Coronel and importance to Chilean industrial history on two approaches: Analyzing the alternative of their classification as National Monuments by the Chilean National Monuments Council, and by the Adaptive reuse approach, internationally seen as a sustainable strategy for abandoned buildings. Different arguments and examples are presented with the purpose of providing an understanding of the potential of Industrial Heritage reclamation, and how it could change the perception of the Sacrifice Zones through community involvement, urban planning, collaborative design and identity empowerment. (original abstract)
XX
W ostatnim czasie w różnych ośrodkach naukowych na świecie rośnie zainteresowanie globalnym problemem zanieczyszczenia nocnego nieba światłem sztucznym. Kwestia ta dotyczy szeroko pojętego życia biologicznego na Ziemi, w tym także roślin. Nie chodzi tylko o oświetlenie uliczne w bezpośrednim sąsiedztwie roślin. W dobie rozwijających się technologii coraz popularniejsze stają się malownicze aranżacje oświetlające rośliny w nocy. W artykule podjęto dyskusję, czy oświetlenie nocne może modyfikować metabolizm rośliny, wpływając na jej procesy wzrostu i rozwoju. Wskazano na udział światła w procesach fizjologicznych roślin, wyszczególniając barwniki absorbujące poszczególne zakresy długości fal elektromagnetycznych. Podkreślono dużą czułość fotoreceptorów. Opisano możliwe zaburzenia pod wpływem całonocnego oświetlania/ podświetlania roślin ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii roślin drzewiastych, w tym sezonowości wzrostu. Wymieniono gatunki wrażliwe na przedłużanie fotoperiodu światłem sztucznym oraz zaproponowano, jak można zmniejszyć ryzyko uszkodzeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Recently, in various scientific centers around the world, the global problem of the night sky pollution with artificial light is increasingly raised. This issue concerns the broadly understanding of biological life on Earth, including plants. It applies not only to the street lighting in the immediate proximity of plants. With the development of light technologies, various picturesque arrangements with plant illuminating systems at night are becoming more and more popular. This article discusses whether night lighting can modify plant metabolism, affect its growth and development. The influence of light on the physiological processes of plants and main pigments absorbing individual ranges of wavelengths were shortly presented. High sensitivity of photoreceptors was also emphasized. Some possible disturbances affected by night illumination/backlighting of plants have been described, including the physiology of woody plants with seasonality of its growth. Species sensitive to photoperiod prolongation with artificial light were mentioned. It was also proposed how the risk of damage can be reduced. (original abstract)
Aura
|
2017
|
nr nr 10
11-13
XX
Chaos oświetleniowy naszych miast jest nie tylko źródłem silnego zanieczyszczenia świetlnego, ale wpływa również na szeroko pojętą estetykę ulic. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak stosowania się wykonawców do zasad, pozwalających ograniczyć zanieczyszczenia świetlne. Odpowiednie wytyczne nie są stosowane przez wykonawców, a nawet nie są powszechnie znane. W polskim prawodawstwie nie istnieje nakaz spełniania norm ograniczających zanieczyszczenie świetlne. Artykuł przedstawia przykład prawa uchwalonego w Lombardii, jako wzorcowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The lighting chaos of our cities is not only a source of strong light pollution but also affects the aesthetics of the streets. The cause of this situation is mainly the lack of compliance of contractors with the rules, which allow to reduce the phenomenon of light pollution. Appropriate guidelines are not used by contractors, and are not even widely known. There is no requirement in the Polish legislation to meet the norms limiting the pollution of light. The article presents an example of the law enacted in Lombardy as a model. (original abstract)
XX
Przeprowadzone badania obejmowały oznaczenie zawartości wybranych metali ciężkich, tj. ołowiu i kadmu, w wybranych owocach. Badaniu zostały poddane owoce pochodzenia krajowego z terenu województwa podkarpackiego. Zawartość tych metali oceniano metodą spektrofotometrii absorpcyjnej (ASA). Stwierdzono, że średnia zawartość ołowiu w jabłkach wynosiła 0,029 mg/kg, w owocach czereśni - 0,026 mg/kg, czarnych porzeczek - 0,023 mg/kg i malin - 0,018 mg/kg. Wartości te nie przekraczały najwyższego dopuszczalnego poziomu ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia. Natomiast średnia zawartość kadmu w jabłkach była nieznacznie niższa i wynosiła 0,021 mg/kg, w owocach czereśni - 0,018 mg/kg, czarnych porzeczek - 0,028 mg/kg i w malinach - 0,004 mg/kg. Wartości te również nie przekraczały dopuszczalnego poziomu ustalonego w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006. Przeprowadzona ocena jakości owoców pochodzących z województwa podkarpackiego pod względem zawartości kadmu i ołowiu wskazuje, że wymienione owoce nie stanowią zagrożenia toksykologicznego i mogą być bez ograniczeń spożywane przez człowieka.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was determining the level of selected heavy metals, i.e., lead and cadmium in chosen fruit. The study has been conducted on the fruit of national origin from Podkarpackie voivodship. The content of these metals was assessed by absorption spectrophotometry (AAS) method. It was found that the average content of lead was as follows: in apples - 0.029 mg/kg, in cherry fruit - 0.026 mg/kg, in blackcurrant - 0.023 mg/kg, and in raspberries - 0.018 mg/kg. These values did not exceed the maximum level established by the Department of Health. The average cadmium content in apples was slightly lower - 0.021 mg/kg, and in cherry fruit - 0.018 mg/kg, in blackcurrant - 0.028 mg/kg, and in raspberries - 0.004 mg/kg. These values also did not exceed the levels permitted by the Commission Regulation (EC). The assessment of contents of lead and cadmium in fruit carried out in Podkarpackie voivodship indicates that the fruit do not pose toxicological danger and can be safely consumed by humans.(original abstract)
XX
Jednym z pierwszych problemów środowiskowych, które początkowo z lokalnego przybrały z czasem charakter globalny jest zjawisko kwaśnego opadu atmosferycznego, zwanego potocznie kwaśnym deszczem. Generuje on szereg negatywnych skutków ekologicznych i wynikających z nich ogromnych strat materialnych. Stanowiąc problem globalny wymaga ścisłej międzynarodowej współpracy dla jego ograniczenia i przezwyciężenia.(abstrakt autora)
EN
One of the first environmental problems, which was initially local, but over time has become global, is the phenomenon of acid atmospheric precipitation, commonly called acid rain. It generates a number of negative ecological effects and subsequent massive material loss. Being a global problem, it requires close international co-operation in order to limit and overcome it.(author's abstract)
XX
Zanieczyszczenie światłem jest problemem globalnym. Ponad 80% powierzchni kontynentów narażone jest na nadmierne oświetlenie ze źródeł antropogenicznych. W pracy opisano przyczyny i czynniki odpowiedzialne za zanieczyszczenie światłem. Zwrócono szczególną uwagę na zagrożenie, jakie stwarza sztuczne oświetlenie dla świata istot żywych w ich naturalnym środowisku. Nadmierne oświetlenie zaburza funkcjonowanie naturalnego zegara biologicznego, wyznaczającego organizmom czas aktywności i wypoczynku. Niekorzystnie wpływa m in. na odporność, wzrost, kwitnienie, dojrzewanie roślin oraz na migrację, komunikację, żerowanie i rozmnażanie zwierząt. (abstrakt oryginalny)
EN
Light pollution is a global problem. Over 80% of Earth's land surface is exposed to excessive illumination from anthropogenous sources. This paper describes the causes and factors pertaining to light pollution. Particular attention is paid to the threat light pollution poses to wildlife in its natural habitat. Excessive illumination disrupts circadian rhythms which regulate the times of activity and rest for organisms. It has a negative impact on immunity, growth, blooming and ripening of plants as well as on migration, communication, feeding and breeding of animals. (original abstract)
17
Content available remote Wpływ jonów kadmu na alyssum montanum w warunkach kultur in vitro
80%
XX
Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu jonów kadmu na galmanowy ekotyp Alyssum montanum w warunkach kultury in vitro. Zastosowano dodatek 1; 2,5 i 5 μM chlorku kadmu do pożywki namnożeniowej. W trakcie trwania kultury sprawdzano współczynnik namnażania, prowadzono pomiary biometryczne, oceniano świeżą i suchą masę regenerowanych organów oraz kondycję fizjologiczną kultur poprzez pomiar zawartości chlorofili. Badany ekotyp można efektywnie rozmnażać wegetatywnie w obecności jonów kadmu w podłożu hodowlanym, jednak poszczególne stężenia CdCl2 w różny sposób oddziaływały na oceniane cechy morfometryczne mnożonych mikroroślin. Wyższe wartości pomiarów uzyskano w kulturach prowadzonych na pożywkach wzbogaconych w chlorek kadmu aniżeli na pożywkach kontrolnych bez dodatku CdCl2. Najwyższą masę pędów, wynoszącą ponad 11 mg, uzyskano w trakcie kultywacji badanego ekotypu na zmodyfikowanej pożywce WPM wzbogaconej w 0,5 μM CdCl2, natomiast największą liczbę pędów na pożywce wzbogaconej w 5 μM tej soli(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to determine an impact of cadmium ions on calamine ecotype of Alyssum montanum, using in vitro culture. The propagation medium was supplemented with different concentrations of cadmium chloride, that is 0.5 μM; 2.5 μM and 5 μM. During the cultivation of microshoots propagation coefficient, leaf blade surface coefficient, fresh, dry weight and numerous biometric features were evaluated. Studied ecotype can be propagated in vitro on modified WPM medium supplemented with cadmium ions, but individual CdCl2 concentrations differentially affected evaluated morphometric traits of studied culture. The higher values of some traits were obtained on media supplemented with cadmium chloride in comparison to control ones. The highest shoot mass (above 11 mg) was obtained on modified WPM supplemented with 0,5 μM CdCl2, whereas the highest number of regenerated shoots were obtained on the same medium supplemented with 5 μM of the same salt(original abstract)
XX
Praca badawcza pt. "Problem azbestu - na czym polega i jak go rozwiązać" porusza problem szkodliwego azbestu rozpowszechnionego szczególnie na wsiach. W pracy przedstawione zostały: charakterystyka, rodzaje, zastosowanie, wpływ i utylizacja azbestu. Znajduje się tam również ankieta badająca wiedzę mieszkańców na temat azbestu. (fragment tekstu)
XX
Zmniejszanie się zasięgu lodu morskiego w Arktyce jest jednym z punktów krytycznych dla klimatu Ziemi, który już się uaktywnił. Przyczynia się do tego m.in. spalanie paliw kopalnych, a także docierające z uprzemysłowionej półkuli północnej drobinki sadzy, osadzające się na powierzchni lodu i śniegu, i w efekcie zmniejszające jego albedo. Arktyka w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat może być zupełnie pozbawiona lodu. Stosunkowo nowym zagrożeniem dla Arktyki jest pojawienie się dżdżownic. Wzrost roślin jest uzależniony od azotu, a dżdżownice dostarczają go roślinom, wspomagając ich wzrost. Rośliny wyrastają coraz wyższe, wystają ze śniegu, zmieniają albedo w regionie i przyspieszają topnienie śniegu. Dżdżownice dostają się do Arktyki podobnie jak nasiona roślin, zawleczone przez człowieka. Spalanie paliw kopalnych okazuje się być tylko jednym z wielu zagrożeń dla tej części świata. (abstrakt oryginalny)
EN
The decline in the extent of sea ice in the Arctic is one of the critical points for the Earth's climate that has already become active. Combustion of fossil fuels, as well as particles of soot coming from the industrialized northern hemisphere, depositing on the surface of ice and snow and, as a result, reducing its albedo, contribute to this largely. The Arctic may be completely ice-free in the next few decades. A relatively new threat to the Arctic is the emergence of earthworms. Plant growth is reliant on nitrogen, and earthworms provide nitrogen to plants, promoting their growth. Plants grow taller, stick out of the snow, change the albedo in the region and accelerate snow melting. Earthworms reach the Arctic similar to plant seeds introduced by humans. The burning of fossil fuels turns out to be just one of many threats facing this part of the world. (original abstract)
Aura
|
2016
|
nr nr 10
10-13
XX
Wszystkie pnącza porastające ekrany akustyczne mogą w sezonie wegetacyjnym, a zawsze zielony bluszcz przez cały rok przyczynić się do zatrzymania pyłów M10 unoszących się w pasach drogowych. Niestety gładka struktura ścian ekranów, porywy wiatru i trudne warunki w pasach drogowych, utrudniają rozwój pnączy. Najlepiej rosną i przytwierdzają się w warunkach Krakowa winobluszcz pięciolistkowy, i bluszcz pospolity. Zadawalający wzrost pnączy jest zależny od właściwego wyboru gatunku/odmiany do danego typu ekranu, jego lokalizacji i wystawy, a także właściwej pielęgnacji po posadzeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
All climbing plants growing on the acoustic baffles can contribute to curbing PM10 suspended above the roads in the vegetative season; the I evergreen ivy is effective all the year. Unfortunately, the smooth texture of the baffles, wind blows and unfavourable conditions impede the development of the climbing plants. In Kraków area the Virginia Creeper and common ivy grow optimally and it adheres to the surfaces. The satisfactory growth of the climbing plants depends on the selection of the species/variety appropriate for the specific acoustic baffle, localisation and exposure, as well as proper nursing after planting. (original abstract)
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.