Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 445

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
1
Content available remote CospanSpan(Graph) : a Compositional Description of the Heart System
100%
EN
In this paper, we recall the basic features of the CospanSpan(Graph) algebra for the compositional description of reconfigurable hierarchical networks. In particular, we focus on compositionality and on the possibility of describing the interactions among physical/biological systems, using a parallel with communication operation not considered in the usual Kleene’s algebra. As a novel application, we give a complete compositional description in Span(Graph) of a simplified version of the heart system.
EN
The paper focuses on one of the devices serving to mark the foregrounded part of a lyric poem, which is the break of referential continuity. It is shown that in many instances the most salient part of the poem, corresponding to the discovery of some important truth or some other change in the author’s attitude towards the world, is constructed in such a way that its referential links to the preceding text are either interrupted or seriously weakened. The important implications which this fact has for the general theory of grounding are discussed at some length.
EN
Desert-Arctic soils – balasamy (W–C1), are found in the most northerly position in the Arctic. These soils are characterized by a light granulometric composition and are formed in the areas recently released from glaciers, and develop under a crust of blue-green algae. Arctic soils (AO-AY-BC–C) are common on loamy and gravelly–loamy soils (Severnaya Zemlya, Novaya Zemlya, Franz Josef Land, North of the Taimyr Peninsula). They are characterized by wedge-shaped horizons, and are formed in the form of polygons with a diameter of 0.5–1.0 m under moss-shrub vegetation. Carbonate pelozems (WSA–SSA) are found on deluvial deposits of carbonate rocks on loamy-gravelly soils. The vegetation cover is represented by lichens and rare specimens of flowering plants. In the Arctic tundra, on the most drained areas on loamy and gravelly-loamy soils, humified weak-clay (gley) soils (AO-A-CRMg-C(D)) are common. In terms of morphology and chemistry, these soils are similar to Arctic soils, but differ from them in the large development of wedge-shaped horizons. In this work, the composition of Arctic soils was studied using a neural network.
PL
Badania recyklatowych kompozycji polistyrenowych przeprowadzone w normalnych warunkach otoczenia wykazały możliwość ich zastosowania jako materiałów elektroizolacyjnych. Aplikacja tych materiałów na wyroby pracujące w innych warunkach środowiskowych wymaga określenia zmian właściwości dielektrycznych. W pracy przedstawiono wyniki badań modyfikowanych kompozycji recyklatowych typu PS/PE, po procesie starzenia w 3% kwasie siarkowym oraz wodzie morskiej. Badania prowadzono w kierunku aplikacji materiałó na wyroby przemysłu elektrotechnicznego.
EN
Polystyrene recyclate composites in normal environmental conditions were investigated. It has been found that these composites may be used to manufacture of products working in other environments. It this work the test data on composites of PS recyclate modified with PE recyclate after ageing in sea water and 3% sulphuric acid are presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości użytkowych i termicznych mieszanin PA/PP. Wyznaczono charakterystykę trzech wybranych mieszanin o następującym składzie: PA30%PP70%, PA50%PP50%, PA70%PP30%. Badane polimery są termodynamicznie niemieszalne, dlatego do wytworzenia mieszanin użyto środka proadhezyjnego w postaci Polibondu 3150. Mieszaniny wytworzono za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej sterowanej komputerowo, a próbki do badań formowano za pomocą wtryskarki ślimakowej również sterowanej komputerowo. Stwierdzono, iż skład mieszaniny ma istotny wpływ na masowy wskaźnik szybkości płynięcia, absorbcję, chłonność wocy oraz właściwości pvT. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia wzrasta w miarę zwiększaniazawartości poliamidu w mieszaninie. Mniejsza zmiana masy pod wpływem absorbcji i mniejsza chłonność wody zauważalna jest dla mieszanin o większej zawartości polipropylenu. W badaniach pvT dla mieszanin przy ochładzaniu izobarycznym stwierdzono szerszy zakres temperatury krystalizacji w stosunku do poliamidu, przy czym zauważono przedziały krystalizacji charakterystyczne dla PA i PP.
EN
The results of investigations of consumption and thermal properties of PA/PP blends where presented. The investigations allowed to calculate characteristic of three chosen blends composed of: PA30%PP70% of total weight, PA50%PP50% of total weight, PA70%PP30% of total weight. Components of blends belong to materials partly immiscible, because to producing of blends one used of centre proadhesion in from Polibond 3150. Blends produced on extruder machine two worms computer controlled and samples to researches on injection moulding machine also computer controlled. The composition of blends has essential influence on melt flow rate index, absorption of water and pvT properties was ascertained. Melt flow rate index grows up in due measure of enlarging contens polyamide in blends. Smaller change of pulp under influence absorption of water perceptible is for mixtures about greater contens polypropylene. In researches pvT for blends at cooling isobaric wider range of temperature of crystallisation in relation to polyamide, at what noticed sections of crystallisation characteristic for PP was ascertained.
7
Content available remote Morphological modeling and deformation of 3D objects
100%
EN
This paper decribes a new set of techniques based upon laws of object composition for the modeling and animation of deformable objects. They presemt some similarities with logical or morphological operations. This method is unique because the volume of the merged object is held constant with respect ti its constituents. Composition from two pbjects is allowed for general shapes which may have very different topologies. These techniques are applied towards shapes which are approximated by a poluhedral description. When integrated into a modeler, they can be used as modeling tools, animation tools, deformation tools or even morphing tools depending on how they are handled. One of the advantages of these tools is that the user may easily deduce the procedure to follows in order to obtain a given result.
EN
The paper discusses a highly productive foregrounding strategy employed in lyrical discourse. Considering, first, that the most fundamental compositional divide in lyrical poem is that between fragments devoted to some experience open to the lyrical hero and a fragment in which a discovery of a significant, usually quite general truth is made due to this experience, being this fragment normally the foreground, and, second, that it strongly tends to be located towards the end of the poem, one may hypothesize that if some semantic, pragmatic or structural theme develops in the lyrical discourse, its exhaustion will systematically coincide with the foreground, thus serving as a highlighting device. Several Russian poems are analyzed in the paper, which, first, support this assumption, second, show that this strategy may be realized in a number of different ways.  W artykule omawiana jest rozpowszechniona strategia wyznaczenia podziałów kompozycyjnych w dyskursie lirycznym. Biorąc pod uwagę to, że, po pierwsze, w takich tekstach podstawowy podział kompozycyjny przebiega pomiędzy fragmentami relacjonującymi pewne doświadczenia podmiotu lirycznego a fragmentem, w którym ten ostatni dokonuje odkrycia pewnej istotnej prawdy, oraz, po drugie, to, że fragment „odkrywczy” z reguły znajduje się na końcu utworu, można przypuszczać, iż w przypadkach, gdy w wierszu rozwija się ten czy ów temat semantyczny, pragmatyczny bądź strukturalny, jego wyczerpanie powinno najczęściej następować we fragmencie „odkrywczym” i być wykładnikiem takiej właśnie jakości tego fragmentu. W artykule analizuje się kilka wierszy rosyjskich, które popierają wymienioną tezę, a zarazem pokazują, na ile rozmaite mogą być konkretne środki służące do realizacji opisywanej strategii. 
9
Content available remote Współczesne problemy mieszkaniowe Głównego Miasta Gdańska
100%
PL
Szczególnym przykładem dzielnicy mieszkaniowej jest Główne Miasto Gdańska. W okresie powojennym trwały liczne dyskusje nad celowością odbudowy tej dzielnicy oraz nad tym, jak ma ona wyglądać i jakie pełnić funkcje. W ostateczności zdecydowano o odtworzeniu średniowiecznego układu urbanistycznego Głównego Miasta Gdańska. Kamienice odbudowano na nowych planach uwzględniających lepsze ich skomunikowanie, doświetlenie i przewietrzenie. Sposób odbudowy tej dzielnicy polegający między innymi na odtworzeniu frontów dawnych kamienic, ratowaniu kościołów i innych budowli zabytkowych spowodował, że Gdańsk jest obecnie szczególnym przykładem przestrzeni miejskiej: nowej, choć stwarzającej wrażenie bardzo wiekowej. W mieście takim jak Gdańsk ważne są nie tylko istniejące zabytki architektury, ale również substancja mieszkaniowa. Równomierna troska o obiekty zabytkowe, ale i budynki mieszkalne dają szansę na intensywny rozwój tego rejonu. W sytuacji, gdy Główne Miasto stanowi rejon mieszkaniowy, istnieje konieczność uwzględnienia potrzeb jego mieszkańców w sposób równorzędny z potrzebami miasta, jakimi są jego popularyzacja i prezentacja.
EN
The Main City of Gdańsk is a unique place for living. After the war discussions have been carried on about the purpose of rebuilding this district, about the functions it should fulfill and how the city should look. As a result it's been decided to reproduce the medieval urban layout of the Main City. The goal was to create the better conditions for living in new buildings. The houses were constructed on new plans, considering better communication, lighting and ventilation. The way the city was rebuilt, including recreating the old facades, rebuilding old churches and other historic constructions, caused the Gdańsk is currently the unique example of the city space: it is actually new but making an impression of venerable. Because the Main City is the residential area, the inhabitants needs have to be taken into account in the same degree that the city needs as its popularization and presentation are. In city such as Gdańsk, important are not only existing architectural monuments and historical buildings but also the housing substance.
10
100%
EN
In contrast to mammalian teeth with the biomineral phase hydroxyapatite, the shark teeth contain harder mineral phase fluoroapatite with partial substitutions of phosphate by carbonate and of fluoride by hydroxide [1]. Their excellent mechanical properties are due to a special hierarchical structure of the constituting fluoroapatite crystals and organic matrix [2]. The two main structural elements of teeth, i.e. hard and mineral-rich enameloid on the outside and softer and less mineralized dentin on the inside, were structurally, chemically and mechanically characterized [3]. The teeth of two different shark species mako shark (Isurus oxyrinchus) and tiger shark (Galeocerdo cuvier) were investigated and their hierarchical structure by high-resolution scanning electron microscopy presented (Fig.1). X-ray diffraction showed that the inorganic matrix of both enameloid and dentin consisted of fluoroapatite, with a high crystalline phase in enameloid and nanocrystalline phase in dentin. FTIR-spectra of the shark teeth showed the characteristic bands of biological apatite. It was found by thermogravimetry that dentin had a higher content of water, organic matrix and carbonate than enameloid. To investigate the mechanical properties of the teeth in longitudinal and cross sections, nanoindentation and Vickers microhardness were carried out. Both methods gave comparable results: the enameloid of both shark teeth was approximately six times harder than the dentin with an isotropic hardness (longitudinal or cross section).
EN
For the first time a datolite occurrence in the type area of the teschenite association in the Polish Outer Carpathians has been discovered. Datolite has been found in the lower contact zone of the teschenite sill at Puńców near Cieszyn and in the olivine glimmerite sill at Miedzyrzecze Górne near Bielsko-Biała. Detailed investigations of the datolite crystals from Miedzyrzecze made possible to distinguish their three morphological types: pseudobipyramidal, prismatic and pinacoidal. The characteristic feature of the datolite morphology is a "framed" habitus of planes of the simple crystallographic form {052}. Chemical composition of datolite is very close to its theoretical constitution, among trace elements barium and strontium predominate. Datolite has a monoclinic symmetry with the following lattice parameters: a = 4.8316(5) , b = 7.6054(2) , c = 9.6287(7) and (3 = 90.143(3)°. The crystal structure of datolite has been refined by the Rietveld profile method. Refinement to an Rp of 8.15%, as compared with the results of Pant and Cruickshank (1967), led to the maximum change due to boron atom. Datolite crystallised in labile conditions of the open system in temperature about 200°C from the hydrothermal solutions with low activity of H2CO3.
PL
Przedmiotem badań była mineralizacja datolitowa występująca w obrębie sillu glimmerytu oliwinowego w Międzyrzeczu Górnym k. Bielska-Białej oraz w strefie egzokontaktowej sillu cieszynitowego z Puńcowa k. Cieszyna. Próbki datolitu z obu wystąpień poddano analizie chemicznej, ntomiast automorficzne kryształy datolitu z Międzyrzecza - dodatkowo badaniom krystalograficznym, rentgenowskim fazowym i strukturalnym oraz spektroskopii absorbcyjnej w podczerwieni i badaniom termicznym. Wyznaczone przy użyciu metody Rietvelda współrzędne atomów w komórce elementarnej odbiegały istotnie tylko położeniem boru w porównaniu z danymi Panta i Cruickshanka. Datolit krystalizował w niestabilnych warunkach układu otwartego, z roztworów hydrotermalnych o niskiej aktywności H2CO3, w temperaturze ok. 200 C.
12
Content available Creation through Polychronization
100%
EN
I have recently suggested that some of the processes involved in the collaborative composition of new music could be analogous to several ideas introduced by Izhikevich in his theory of cortical spiking neurons and simple memory, a process which he calls Polychronization. In the Izhikevich model, the evocation of simple memories is achieved by the sequential re-firing of the same Polychronous group of neurons which was initially created in the cerebral cortex by the sensual stimulus. Each firing event within the group is contingent upon the previous firing event and, in particular, contingent upon the timing of the firings, due to a phenomenon known as “Spike Timing Dependent Plasticity.” I argue in this article that the collaborative creation of new music involves contingencies which form a Polychronous group across space and time which helps to create a temporary shared memorial space between the collaborators.
13
Content available remote Dwa miasta - jedno "serce"
100%
PL
"Serce miasta" to przestrzeń atrakcyjna funkcjonalnie, przyciągająca użytkowników, jednak nie tylko ofertą programową, lecz także szczególnymi cechami kompozycji, sprawiającymi, że uczestnicy miejskiego spektaklu życia nie mają wątpliwości, że przebywają "w salonie towarzyskim". Takimi walorami cechuje się koncepcja centralnej strefy idealnego miasta Luchao Harbour City. Szansę na powstanie takiego "salonu" mieli mieszkańcy Nowej Huty - którzy wciąż oczekują na "serce miasta".
EN
"The heart of the city" is a functional space which attracts users with its programmatic offer as well as some special features of its composition, therefore the participants of the urban spectacle of life have no doubts that they stay in "a social salon". Such values characterize the concept of the central zone of ideal Luchao Harbour City. The residents of Nowa Huta had a chance of forming such "a salon" - they are still waiting for "the heart of the city".
PL
Autorzy na wybranych przykładach pokazują, w jaki sposób świadome kreowanie bryły budynku wpływa na postrzeganie wnętrza oraz kreowanie nastroju panującego wewnątrz budynku. Artykuł dotyczy wykorzystania światła naturalnego w procesie kreowania bryły w celu osiągnięcia zamierzonych efektów wizualnych i plastycznych we wnętrzu budynku. Autorzy artykułu podkreślają rolę światła naturalnego w architekturze, akcentując jego znaczenie dla percepcji przestrzeni.
EN
On selected examples, the authors show how conscious design decisions on the building form affect the perception of the interior and create the atmosphere inside the building. The paper concerns the use of natural light in the process of the building form design in order to produce desired interior visual environment. The authors emphasise the role of natural light in architecture, especially in the perception of space.
15
Content available remote Precursors of volatile organic compounds emitted during phosphorite processing
100%
EN
The composition of solvent-soluble organic matter of phosphorite, which is a precursor of volatile organic compounds emitted by the fertilizer industry, was studied. A benzene-methanol mixture and chloroform were used for the extraction of free and bound bitumen from phosphorites, respectively. The separated bitumen fractions were characterized qualitatively by GC-MS and quantitatively by GC-FID. n-Alkanes, n-alkenes, fatty acids and isoprenoids were identified in the extracts. The main components were n-alkanes and n-alkenes, constituting over 80% of the total bitumen determined. An unexpected presence of n-alkenes only in the free bitumen fraction was found. The possible source of ill-smelling substances evolved during treatment of phosphorite with H2SO4 was discussed.
16
100%
PL
Niniejsza praca jest próbą pokazania wpływu kontekstu miejsca na kompozycję urbanistyczno-architektoniczną. Kompozycja kiedyś charakterystyczna dla danej epoki/stylu, dziś nabiera szerszego znaczenia. Może być reakcją na otoczenie. Autor na wybranych przykładach pokazuje, w jaki sposób można "czerpać" z otoczenia przy "komponowaniu" nowego dzieła i jak wpływa to na cały proces twórczy oraz postać ostateczną architektury.
EN
This work is an attempt to show the influence of context of the place on urban and architectural composition. The composition once characteristic of a given period/style, now takes on a broader meaning. It may be a reaction to the surroundings. The author, on selected examples, shows how we can "benefit" from the surroundings while "composing" a new work and how it influences the whole creative process and the final form of the architecture.
17
100%
EN
In this paper, we introduce the concept of monochromatic kernel-perfect digraph, and we prove the following two results: (1) If D is a digraph without monochromatic directed cycles, then D and each $α_v,v ∈ V(D)$ are monochromatic kernel-perfect digraphs if and only if the composition over D of $(α_v)_{v ∈ V(D)}$ is a monochromatic kernel-perfect digraph. (2) D is a monochromatic kernel-perfect digraph if and only if for any B ⊆ V(D), the duplication of D over B, $D^B$, is a monochromatic kernel-perfect digraph.
18
Content available Park Kultury Ekologicznej
100%
19
Content available Park Świętojański
100%
20
Content available Creation through Polychronization
100%
EN
I have recently suggested that some of the processes involved in the collaborative composition of new music could be analogous to several ideas introduced by Izhikevich in his theory of cortical spiking neurons and simple memory, a process which he calls Polychronization. In the Izhikevich model, the evocation of simple memories is achieved by the sequential re-firing of the same Polychronous group of neurons which was initially created in the cerebral cortex by the sensual stimulus. Each firing event within the group is contingent upon the previous firing event and, in particular, contingent upon the timing of the firings, due to a phenomenon known as “Spike Timing Dependent Plasticity.” I argue in this article that the collaborative creation of new music involves contingencies which form a Polychronous group across space and time which helps to create a temporary shared memorial space between the collaborators.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.