Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem pracy jest analiza nieliniowego stacjonarnego i jednokierunkowego przepływu ciepła w przewodniku cylindrycznym o funkcyjnie zmiennych własnościach efektywnych. Rozważany przewodnik na poziomie mikro składa się z dwufazowych komórek (pierścieni) o stałej szerokości, który przy dostatecznie dużej liczbie komórek można traktować jako materiał o funkcyjnej gradacji własności, FGM (por. [6]). Na brzegi przewodnika została narzucona stała po obwodzie temperatura, a współczynnik przewodzenia ciepła poszczególnych składników zamodelowano wielomianem pierwszego stopnia. Analizie poddano wpływ nieliniowości i rozkładu poszczególnych składników kompozytu na przebieg pola temperatury.
EN
The main aim is to consider non-linear stationary and unidirectional heat conduction in a hollow cylinder with functionally graded effective material properties. The conductor is made of two-phase stratified cells (annuli) with constant width, which can he treated as a functionally graded material, FGM (cf. [6]) for a sufficient large number of cells. On the composite boundaries temperature is given, and conductivity coefficients are expressed by first degree polynomial. An effect of nonlinearity and component distribution on the temperature field.
PL
W odpowiednio długiej perspektywie czasowej, wynoszącej średnio 25 lat, krzemowe moduły PV podobnie jak inne przedmioty użytkowe stają się odpadem. Globalna tendencja zmierzająca do wykorzystania materiałów odpadowych, skłania do zagospodarowania materiałów odpadowych komercyjnych modułów PV. Efektywną metodą gospodarowania odpadami jest odzysk. Dotychczasowa praktyka polegająca na składowaniu zużytych modułów PV na składowiskach odpadów, w odniesieniu do modułów PV, na dłuższą metę nie jest do zaakceptowania.
EN
The unidirectional non-stationary heat conduction in two-phase hollow cylinder is considered. The conductor is made of two-phase stratified composites and has a smooth gradation of effective properties in the radial direction. Therefore, we deal here with a special case of functionally graded materials, FGM (cf. [6]). The formulation of mathematical model of the conductor is based on the tolerance averaging approach (TAA), cf. [8]. Considerations in this paper are restricted only to the unidirectional nonstationary heat conduction, where on the boundaries are given [phi]-constant or periodic function of heat fluxes q_o = q_o([phi]t), qk = qk([phi]t) for every time period t, and function of initial temperature [...]. The effect of fibres width on the temperature field will be also examined.
PL
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest analiza wpływu pewnych parametrów geometrycznych przewodnika na przebieg pola temperatur dla zagadnienia niestacjonarnego przepływu ciepła. Rozpatrywany przewodnik jest dwuskładnikowym kompozytem o deterministycznej mikrostrukturze, który w kierunku kątowym jest .- periodyczny (dla ustalonego promienia .), a w kierunku promieniowym jego efektywne własności zmieniają się w sposób wolnozmienny. Stąd, mamy tutaj do czynienia ze szczególnym przypadkiem materiału o funkcyjnej gradacji własności, FGM (por. Suresh , Mortensen, 1998). Samo zjawisko przewodznia ciepła opisane jest równaniem Fouriera, które zawiera nieciągłe i silnie oscylujące współczynniki. Model matematyczny opisujący zjawisko przewodzenia ciepła w rozpatrywanym kompozycie opierać się będzie na technice tolerancyjnej aproksymacji (por. Woźniak, Wierzbicki, 2000). W pracy ograniczymy się jedynie do przypadku jednowymiarowego przepływu ciepła, w którym na brzegach przewodnika dana jest stała bądź periodyczna funkcja gęstości strumienia ciepła q0 = q0(.,t), qk = qk(.,t) dla dowolnej chwili czasu t, oraz funkcja pola temperatury .0 = .0(.,t) w chwili początkowej t = t0. Rozpatrywano również wpływ szerokości inkluzji na prędkość zmian pola temperatury w obszarze przewodnika.
EN
The unidirectional stationary heat conduction in two-phase hollow cylinder is considered. The conductor is made of two-phase stratified composites and has, in special cases, asmooth gradation of effective properties in the radial direction. Therefore, we deal here with a special case of functionally graded materials, FGM (cf. [6]). The formulation of mathematical model of the conductor is based on the tolerance averaging approach (TAA), cf. [8]. Application to the stationary heat conduction and a comparison of tolerance model with asymptotic model (cf. [7]) will be shown. The effect of fibres shape and width on the temperature field will be examined.
EN
The paper presents results of batimetric measurements, carried out in Middle Vistula River, using integrated Echo-Sounder - GPS system. The aim of investigations was estimation of channel, bottom morphology changes, between different water stages in Warsaw and alluvial basement morphology influence on bottom morphology. The assessment of application of GIS and GPS for large rivers morphology has been also discussed.
PL
Praca poświęcona jest prezentacji jednego z mniej znanych pakietów profesjonalnych NISA, o bardzo dużych możliwościach, zwłaszcza w zakresie modelowania urządzeń i procesów elektrotermicznych. Decyduje o tym możliwość uwzględnienia radiacji w rzadko spotykanej wersji uwzględniającej odbicia wielokrotne. W referacie przedstawione są trzy przykłady, które dają pogląd na możliwości pakietu. pierwszy doyczy trójelementowego układu otwartego, drugi - wielostrefowego pieca do kalibracji termoelementów a trzeci mikrosilnika skokowego. W drugim modelu uwzględniono m.in. wymianę radiacyjną wewnątrz pieca z uwzględnieniem odbić wielokrotnych i przesłaniania przez wsad.
9
Content available remote Trade Union in the Making: a change of social exchange principles
100%
EN
The paper presents three case studies relating to the establishment of trade unions in private greenfield sector in Poland. Peter Blau's structural theory of social exchange constitutes the study's theoretical background. Labour relation is treated as a exchange relation of resources accessible both to the employer and employees and the trade union as a factor of change of that exchange rules. The change occurs with taking the influential factors into consideration, i.e. core and periphery sector distinction, managerial approach and employees' leader appearance.
PL
Celem prowadzonych badań była identyfikacja erozyjnych form rzeźby na zbliżonym do naturalnego (nieobwałowanym) i cennym przyrodniczo (Natura 2000) odcinku dna doliny rzecznej oraz próba ich klasyfikacji. W artykule przedstawiono typy charakterystycznych erozyjnych form rzeźby dna doliny Bugu występujące w strefie jego podlaskiego przełomu. Formy te zidentyfikowano na podstawie analizy wysokorozdzielczych wielospektralnych zdjęć satelitarnych oraz materiałów kartograficznych (map topograficznych i geologicznych). Poprawność identyfikacji zweryfikowano podczas badań terenowych. Na podstawie zgromadzonych danych podjęto próbę klasyfikacji tych form pod względem cech morfometrycznych i genezy.
EN
River valleys in the area of Polish Lowland are characterized by a relatively high (as for lowland river valleys) morphological and geological diversity. The main reason for this fact is the polygenesis. Rivers have adopted for their valleys different postglacial depressions (melt-out, as well as zone of concentrated melt water flow, etc.), erosionally modelling sections between them. Remains of their origin are still discernible in the valleys morphology (e.g. co-existence of the basin sections with the narrow, gorge sections and the presence of non-alluvial sediment in the valley bottom). The testimony of the complicated genesis is also poor developed erosional base of river valleys. Their surface built up with deposits more resistant to erosion forms morphological protrusions in alluvia substratum. Both the system of different soils outcrops in the bottom of the valley, as well as morphology and lithology of the valley substrate affect the process of evolution valleys, which takes place from the late Pleistocene. Nowadays, these elements also determine the floodplain morphodynamics, contributing the further differentiation of their surface. They influence on creation and operation of natural habitats as well.
PL
Artykuł zawiera skrócony opis układu grzejno-chłodzącego do próbek obserwowanych pod mikroskopem polaryzacyjnym. Zaproponowany układ laboratoryjny pozwala na prowadzenie badań w temperaturach od -196°C do +1500°C. Dokładne i szybkie układy regulacji temperatury nie tylko pozwalają kontrolować temperaturę próbki, ale również określać tempo i precyzyjnie programować charakterystykę każdego z cykli rozgrzewania i chłodzenia preparatu. Zamontowanie takiego stolika na mikroskopie polaryzacyjnym wyposażonym w kamerę cyfrową umożliwia rejestrację zdjęciową oraz filmową zmian zachodzących w próbce.
EN
The article contains a summary description of heating-cooling samples observed under polarizing microscope. The proposed system allows the laboratory for conducting the tests at temperatures ranging from -196°C to + 1500°C. Complete and rapid temperature control allow you not only to control the temperature of the sample, but also set the pace and precisely programme the characteristics of each of the cycles of heating and cooling of the preparation. Mounting such a table for polarizing microscope equipped with a digital camera enables to take photos and film recordings of changes in the sample.
EN
This paper presents a concept of an installation for integrated utilisation of hard coal mine emissions of gas with a high concentration of methane, ventilation air and mine water. The heat from the combustion of gas with a high (<70%) concentration of methane from the mine demethanisation process in the ventilation air with a low concentration of methane (< 0.7%) is used as steam for electricity generation in a backpressure turbine set and for desalination of the mine water in the process of evaporation. Mathematical models of the component heat balance and mass balance values are developed for the entire system to perform computations for the assumed data of emissions from a selected coal mine. The results are illustrated by means of a Sankey diagram. An approximate estimate of the simple payback period and a sensitivity analysis are also presented.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono koncepcję instalacji integracyjnego zagospodarowania emisji wysokometanowego gazu, powietrza wentylacyjnego i wód dołowych z kopalni węgla kamiennego. Ciepło ze spalania wysokometanowego gazu z odmetanowania kopalń w powietrzu wentylacyjnym, o niskim stężeniu metanu, wykorzystano w postaci pary do wytwarzania energii elektrycznej w turbozespole przeciwprężnym oraz do odsalania wód dołowych w procesie wyparnym. Dla instalacji opracowano matematyczny model składowych bilansów cieplnych i masowych, do wykonania obliczeń dla przyjętych danych emisji mediów z wybranej kopalni, a wyniki zobrazowano w postaci pasmowego wykresu Sankey’a. Przedstawiono również szacunkową ocenę prostego okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych i analizę wrażliwości.
EN
The unidirectional stationary heat conduction in two-phase hollow cylinder is considered. The conductor is made of two-phase stratified composites and has a smooth gradation of effective properties in the radial direction. Therefore, we deal here with a special case of functionally graded materials, FGM (cf. [6]). Moreover, these properties are isotropic but temperature dependent. The formulation of mathematical model of the conductor is based on the tolerance averaging approach (TAA), cf. [9]. Applications to the stationary heat conduction with ę-constant temperature on the boundaries will be shown. The effect of the nonlinearity parameter, fibres shape and quantity on the temperature field will be examined. Additionally, the differences in temperature field for tolerance and asymptotic model will be considered.
PL
Głównym celem niniejszej pracy jest rozważenie nieliniowego zagadnienia przewodnictwa ciepła w nieskończonym przewodniku cylindrycznym, w którym efektywne własności materiałowe zmieniają się w sposób wolnozmienny w kierunku promieniowym. W tym dwuskładnikowym kompozycie o deterministycznej mikrostrukturze, będzie rozpatrywane zagadnienie stacjonarne. Z uwagi na mikrostrukturę kompozytu, która jest periodyczna dla ustalonej wartości promienia, mamy tu do czynienia z materiałem o funkcyjnej gradacji własności, FGM (por. Suresh, Mortensen, 1988). Zagadnienie przepływu ciepła jest opisane prawem Fouriera, w którym współczynniki są nieciągłe oraz silnie oscylujące. Własności materiałowe są zależne od temperatury, określone w postaci wielomianu, co powoduje nieliniowość zagadnienia. Model matematyczny opisujący rozważany kompozyt jest oparty na technice tolerancyjnego uśrednienia (por. Woźniak, Wierzbicki, 2000). Ogólny opis i zastosowania dla materiałów o podłużnej gradacji własności można znaleźć w [Woźniak, Michalak, Jędrysiak 2008] oraz [Michalak i inni, 2007]. Model ten uwzględnia wpływ wielkości mikrostruktury na całkowite pole temperatury, a uśredniony układ równań posiada ciągłe i wolnozmienne współczynniki. Rozważany tu będzie jednokierunkowy przepływ ciepła w mikroheterogenicznym przewodniku pierścieniowym, w którym będą rozpatrywane m.in. różne funkcje szerokości inkluzji g = g(ρ) i ich wpływ na rozkład pola temperatury.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania technologii GIS i GPS w badaniach hydrograficznych w celu dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich w dwu odmiennych od siebie środowiskach - rzecznym i jeziornym, różniących się także skalą obiektów. Na przykładzie wyników badania strefy korytowej Wisły środkowej i małego zbiornika wodnego w Sierpcu podjęto próbę oceny przydatności zintegrowanego zestawu echosonda-GPS do badania procesów geodynamicznych przebiegających w tych środowiskach. Określenie charakteru i dynamiki procesów jest niezbędne przy formułowaniu prognoz geologiczno-inżynierskich.
EN
The paper presents possibility of GIS and GPS application for hydrographic research aimed at evaluation of engineering geology conditions at two various sites representing river and lake environments. On the basis of the data collected at the middle Vistula river bad zone and small water storage reservoir in Sierpc, some efforts were undertaken aimed at evaluation of usefulness of integrated Echo Sounder GPS in tracing geodynamic processes taking place in those environments. The collecting data consists input parameters for prediction of engineering geology characteristics.
PL
Przedstawiono rys historyczny i podstawy teoretyczne topienia indukcyjnego w warunkach lewitacji. Omówiono podstawowe zastosowania i wykorzystanie metody. Zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń pól fizycznych i deformacji wsadu. Omówiono zależność siły lewitacji w funkcji średnicy wsadu przy określonych parametrach materiału i warunkach zasilania dla wybranego kształtu wzbudnika. Obliczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem komercyjnych programów obliczeniowych oraz autorskich procedur i algorytmów. Przeprowadzono porównanie wyników obliczeń deformacji z dokumentacją zdjęciową oraz przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych wykonanych na rzeczywistym urządzeniu.
EN
Historical outline and the theoretical bases of the melting in conditions of stability levitation were introduced in the article. Basic uses and utilization of the method were talked over. The example results of calculations physical fields and the deformation of the charge were presented. The dependence of the force of levitation were talked over in the function of the diameter of charge near the definite parameters of the material and the conditions of power supply for the chosen shape of heating coil. Calculations were conducted with utilization of the commercial applications and authors' procedures and algorithms. The calculations of the batch deformation with the real shapes recorded during the experiments were compared. The main results of the experiments with the real device use were presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały przykładowe zastosowania róznych mikroskopów optycznych w laboratoryjnych badaniach tworzyw sztucznych. Omawiane przykłady mają na celu zobrazowanie spectrum możliwości pomiarowych współczesnych mikroskopów, kamer i oprogramowania.
EN
This article presents the examples of the usage of various optical microscopes in laboaratory studies of plastics. These examples illustrate the spectrum of measurement capabilities of modern microscopes, cameras and sofware.
PL
Badania przeprowadzono w dolinie Pilicy na odcinku od Inowłodza do Domaniewic. W dnie koryta stwierdzono występowanie wychodni skał budujących podłoże doliny, takich jak piaskowce krzemionkowe jury i plejstoceńskie gliny morenowe, przykryte często rezydualnym brukiem. Utwory te tworzą trudno rozmywalne progi, piętrzące wody wezbrań. Powierzchnia tarasu zalewowego w sąsiedztwie progów nosi ślady erozji i depozycji rumowiska, które w różnym stopniu zacierają ślady ewolucji rzeki w holocenie.
EN
Investigations were carried out in the Pilica River valley between Inowłódz and Domaniewice. There are protrusions of the valley basement composed of Jurassic sandstones, as well as moraine deposits in the channel zone. They act as erosion resistant thresholds, resistant to the flood waters flows. The traces of the erosion and deposition of these flows exist on the floodplain surface, concealing traces of Holocene Pilica evolution.
PL
Krzem jest obecnie materiałem najchętniej używanym do produkcji urządzeń fotowoltaicznych, będących w stanie przetwarzać energię promienlowania słonecznego w sposób bezpośredni na energię elektryczną. Problemem są jednak nadal wysokie koszty wytwarzania krzemu, odpowiedniego do zastosowań w przemyśle fotowoltaicznym. Opracowanie efektywnych metod, umożliwiających skuteczne zagospodarowanie powstających na każdym etapie produkcji odpadów, pozwala na odzysk surowców wtórnych. Ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów pozwala na osiągnięcie ekologicznych i ekonomicznych korzyści oraz poprawę bilansu surowcowo-materiałowego, umożliwiając oszczędności energetyczne w odniesieniu do materiałów, wytwarzanych z surowców pierwotnych, a także zaspokojenie ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na krzem przy jednoczesnej oszczędności surowca pierwotnego.
EN
Currently, silicon is the most commonly used material for the photovoltaic devices to directly convert the such energy into electricity. However, the problem is in the high cost pure silicon, suitable for the photovoltaic industry. Devising the effective methods for the efficient waste management, which are generated at every stage of production, allows the recyclable materials recovering. Re-use of recycled materials will give ecological and economic benefit, improving balance of raw materials. Repeated use of recyclable materials allows to energy saving and to cover the still increasing demand for silicon, saving the primary material.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.