Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Three Seas Initiative
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
The purpose of this article is to analyse activities of the new regional grouping in the Central Europe – the Three Seas Initiative. The research covered the declared and factual goals, with particular emphasis on the question to what extent the project is infrastructural and economic, and how much the political and geostrategic. It covers also description of both summits held before 2018 in Dubrovnik and Warsaw, which is followed by analysis of criticism of the idea. Main fields of cooperation are presented with its perspectives, possibilities and constraints. The final part of the article presents factors that in the future will determine the dynamic development of the Initiative or its rapid stagnation and disappearance.
EN
The objective of the present paper is to discuss the Three Seas Initiative (TSI) as a project in statu nascendi. The TSI aims to tighten the cooperation of states located between the Baltic, the Black, and the Adriatic seas. The initiative was inaugurated during the Dubrovnik summit (Croatia) in August 2016. The TSI encompasses EU member states. The second summit was held in Warsaw on 6th May 2017. In 2018, the third summit will be held in Romania. The paper will outline objectives the initiative aims to achieve and its determinants. Subsequently, challenges and threats for the EU associated with the initiative will be discussed. Will the TSI fall hostage to thinking in geopolitical categories, or will it constitute a new model of regional cooperation?
3
Content available Central Europe after 1918. A short outline
75%
EN
This paper analyses changes in the region’s states, and the evolution of Central Europe’s (CE) position in the international environment. Since forming in 1918, the new CE independent states have remained a focus for neighbouring powers and Western powers. The paper looks at the background for the historical, political, economic, demographic, cultural and geopolitical importance of Central Europe. Th ree essential periods can be distinguished, the first being the post-WW1 period, when after the downfall of Austria-Hungary and the weakening of Germany, Russia and Turkey, a number of independent states emerged. The lack of Western assistance and insufficient mutual cooperation meant that CE countries became subject to aggression from Berlin and Moscow. After WW2, the region was forcefully reintegrated into the Soviet Union – and its states were subjected to political, social, economic and cultural degradation. The downfall of the Soviet Union and democratic transition in the states of Central Europe contributed to the regional economic and security integration. EU membership and close ties to the USA forged significant possibilities for development and becoming a subject of European policy. Historical experiences show that Central Europe has had a significant impact on international security in Europe. The region’s states of increasing signifi cance have the capability potential to forge their own concepts of close regional political and economic cooperation.
4
Content available remote Central Europe after 1918. a short outline1
75%
EN
This paper analyses changes in the region’s states, and the evolution of Central Europe’s (CE) position in the international environment. Since forming in 1918, the new CE independent states have remained a focus for neighbouring powers and Western powers. The paper looks at the background for the historical, political, economic, demographic, cultural and geopolitical importance of Central Europe. Three essential periods can be distinguished, the first being thepost-WW1 period, when after the downfall of Austria-Hungary and the weakening of Germany, Russia and Turkey, a number of independent states emerged. The lack of Western assistance and insufficient mutual cooperation meant that CE countries became subject to aggression from Berlin and Moscow. After WW2, the region was forcefully reintegrated into the Soviet Union – and its states were subjected to political, social, economic and cultural degradation. The downfall of the Soviet Union and democratic transition in the states of Central Europe contributed to the regional economic and security integration. EU membership and close ties to the USA forged significant possibilities for development and becoming a subject of European policy. Historical experiences show that Central Europe has had a significant impact on international security in Europe. The region’s states of increasing significance have the capability potential to forge their own concepts of close regional political and economic cooperation.
5
75%
Instal
|
2022
|
tom nr 1
10--11
PL
Przyjęło się, iż gaz ziemny jest przez Rosję traktowany na obszarze Europy Wschodniej jako instrument polityki zagranicznej. Państwa regionu mogą zdecydować się na ustępstwa polityczne wobec Rosji w zamian za tani gaz, albo mogą mierzyć się z podwyżkami cen, a w skrajnych sytuacjach - z przerwami dostaw. Istnieje jednak trzecia droga. Jest nią dywersyfikacja źródeł dostaw poprzez rozbudowę połączeń z innymi państwami regionu i budowa terminali LNG.
6
75%
EN
The problem of the geopolitical constructing of Central Europe appeared at the end of the 18th century. It was connected with several circumstances: the liquidation of the First Polish Republic as the largest Central European state; displacing Turkish influence from the Balkans; the modern nation-building processes and national movements of dominated nations that were initiated at this time and in this region. Attempts to geopolitical regulate the status of Central Europe because of the political dependability of this area were taken by external centers. It was element of the game between the global powers. The first striving in this direction can be seen in the Napoleonic era – in the policy of the French Emperor, Napoleon Bonaparte; then in Russian and later German and British projects. Then – already in the 20th century – such projects tried to undertake the elite of the reborn Poland, an eagerly seeking allies with which it could create a strong geopolitical alternative for Germany and Russia. Such project or perhaps more idea was the pre-war concept of Intermarium, and now it is the Three Seas Initiative. This article will provide an overview of all these conceptions.
EN
The establishment of the Three Seas Initiative (TSI) in 2016 initiated the integration processes around the concept of building a new geopolitical entity in Central Europe. The TSI itself was created as a result of a reaction from a group of countries belonging to the European Union to the increased threat from the Russian Federation after its attack on Ukraine and the annexation of Crimea. The countries of the region not only noticed the growing threat to military security, but also the growing energy dependence (Gazprom) on the Russian Federation. The whole concept of the TSI for the region’s energy independence from the region met with a negative reaction from other EU countries (mainly France and Germany) and the Russian Federation itself. Gradually, the United States began to be positive about the Initiative. Apart from TSI countries, the very concept based on transport, IT and energy investments has met with the interest of other EU countries and countries outside the Community, for which it creates many new development opportunities.
PL
Powstanie Inicjatywy Trójmorza (TSI) w 2016 r., zapoczątkowało procesy integracyjne wokół koncepcji zbudowania nowego podmiotu geopolitycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Sama TSI powstała jako efekt reakcji ze strony grupy państw należących do Unii Europejskiej na wzrost zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, po jej ataku na tereny Ukrainy i aneksji Krymu. Państwa regionu zauważyły nie tylko wzrost zagrożenia bezpieczeństwa militarnego, ale i rosnącej zależności energetycznej (Gazprom) od Federacji Rosyjskiej. Cała koncepcja TSI stopniowego uniezależnienia energetycznego regionu spotkała się z negatywną reakcją innych krajów UE (głownie Francja i Niemcy) i samej Federacji Rosyjskiej. Pozytywnie do Inicjatywy zaczęły odnosić się Stany Zjednoczone. Poza krajami TSI sama koncepcja oparta na inwestycjach transportowych, informatycznych i energetycznych, spotkała się z zainteresowaniem innych państw UE oraz krajów znajdujących się poza Wspólnotą, dla których stwarza ona wiele nowych możliwości rozwoju. Prezentowany artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest prezentacja stanowiska państw Europy Środkowej wobec koncepcji TSI. Autor stawia pytania dotyczące wpływu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej na rozwój Inicjatywy, korzyści płynących dla państw członkowskich z udziału w Inicjatywie, roli Stanów Zjednoczonych i UE w koncepcji Trójmorza oraz wzrostu zainteresowania państw spoza TSI współpracą z państwami tego regionu.
PL
Ważnym kierunkiem przyszłego rozwoju Polski jest budowanie unii państw Trójmorza. Jest to droga realistyczna w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych, ale długa i niełatwa. Unia Trójmorza do swojej samodzielności politycznej potrzebuje własnej strefy walutowej, która zapewni niezależność i oryginalną siłę ekonomiczną państwom członkowskim. Ta strefa walutowa różni się istotnie w teorii i praktyce od strefy euro; jest ona integracyjna a nie dyskryminacyjna. Jej podstawą jest ekonomia pracy, w której bank centralny nie ma prawa emisji waluty, lecz działa jako płatnik wynagrodzeń dla sektora budżetowego. W wyniku tworzenia unii ujawnią się pozytywne czynniki innowacyjne jak zwiększenie skali działalności i postępowa organizacja finansów państwa. Artykuł zawiera także teorię translacji wielkości ekonomicznych do wspólnej jednostki pieniężnej.
EN
The building of the Threa Seas union is an important direction for the future development of Poland This is a realistic path in the current geopolitical conditions, but it is long and not easy. For its political independence the Three Seas nnion needs its own currency zone, which will ensure independence and original economic power for the member states. This currency area is significantly different in theory and practice from the euro area; it is inclusive and not discriminatory. It is based on the labor economy, in which the central bank does not have the right to issue currency, but acts as a remuneration payer for the public sector. As a result of the creation of the union, positive innovative factors will appear, such as an increase in the scale of operations and the progressive organization of state finances. The paper also contains the theory of translating economic values into a common monetary unit.
9
63%
EN
On 5 and 6 September 2018, the 21st “Europe of the Carpathians” conference was held, organized as a part of the 28th Economic Forum in Krynica-Zdroj. This year’s edition was scheduled for two days and comprised nine panels and a gala, where the best Carpathians projects were rewarded. At the conference, discussions were held on strengthening the cooperation in the Carpathian region as regards infrastructure, security and science. Specific values and traditions connecting the states of the Central and Eastern Europe were also discussed. An agreement on the Carpathian strategy as a macroregional strategy was also signed.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza dyskursu prawicowych tygodników opinii na temat wizyty Donalda Trumpa w Polsce w lipcu 2017 roku. Autor podejmuje się zbadania trzech obszarów dyskursu: użycia językowych i retorycznych technik służących do opisu wizyty, rozpoznania potencjalnego wpływu wybranych mediów na postrzeganie przyjazdu prezydenta USA do naszego kraju przez ich czytelników (przekazywania idei) oraz opisania interakcji społecznych wynikających z tworzenia określonych typów dyskursów.
EN
This study is to present the discourse of Polish right-wing opinion weeklies on Donald Trump’s visit to Poland in July 2017. The author examines three areas of discourse: the use of linguistic and rhetorical techniques, selected magazines’ potential impact on their readers (transmission of ideas regarding the US President’s arrival to our country) as well as social interactions resulting from the creation of specific types of discourses.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena systemu zabezpieczeń dla trwałości i skuteczności Inicjatywy Trójmorza jako nieformalnego bloku państw Europy Środkowej. Autor diagnozuje zbiór elementów stanowiących potencjalne „bezpieczniki” dla realizacji założonych przez 3SI celów: osadzenie priorytetów Inicjatywy w ramach strategicznych programów UE, odformalizowanie i zdecentralizowanie współpracy oraz rozwijanie wzajemnej współpracy biznesowej i gospodarczej. Analiza systemu zabezpieczeń została osadzona w kontekście współczesnych wyzwań, z jakimi mierzy się Europa. Celem weryfikacji problemu mechanizmów zabezpieczenia przeprowadzono analizę danych zastanych, na co składały się analiza systemowa (polityczna) oraz elementy analizy strategicznej. Rezultatem pracy badawczej było określenie wzajemnego oddziaływania na siebie i warunkowania poszczególnych filarów trwałości i skuteczności 3SI, a tym samym przeprowadzono dowodzenie na rzecz zasadności uznania trzech określonych wcześniej aspektów za kluczowe dla efektywnego działania Trójmorza.
EN
Abstract The purpose of this article is to evaluate the security system for the durability and effectiveness of the Three Seas Initiative as an informal union of Central European countries. The author diagnoses a set of elements that constitute potential ‘fuses’ for implementing the goals set by 3SI: embedding the Initiative’s priorities within strategic EU programmes, informalization and decentralization of cooperation, and development of mutual business and economic cooperation. The analysis of the security system has been embedded in the context of contemporary challenges faced by Europe. In order to verify the problem of security mechanisms, desk research was carried out, which consisted of a system (political) analysis and elements of strategic analysis. The result of the research work was to determine the mutual interaction and conditioning of the individual pillars of the durability and effectiveness of 3SI. Thus, evidence was carried out for the legitimacy of recognizing the three previously defined aspects as crucial for the effective operation of the Three Seas Initiative.
PL
Artykuł dotyczy Inicjatywy Państw Trójmorza (IPT), zaproponowanej przez Polskę i Chorwację w sierpniu 2016 r. na i Szczycie IPT w Dubrowniku. Autor skupił się na rezultatach II Szczytu Inicjatywy, który odbył się 6-7 lipca 2017 r. w Warszawie. Wyjaśniono genezę IPT oraz jej główne cele. W przekonaniu Autora oscylują one wokół kwestii społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza rozwoju sieci transportowej, która pozytywnie może wpłynąć na rozwój powiązań handlowych oraz bezpieczeństwa, a zwłaszcza na dywersyfikację dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej. Wspomniana dywersyfikacja jest warunkiem bezpieczeństwa ekonomicznego, a w dalszej perspektywie również suwerenności gospodarczej i politycznej krajów IPT. Ma to szczególne znaczenie w okolicznościach agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i zagrożenia terrorystycznego w państwach Europy Zachodniej, którego źródeł należy szukać w konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie, oraz wywołanym przez nie kryzysie migracyjnym. W tym też kontekście należy zauważyć konieczność współpracy krajów IPT w zakresie bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu.
EN
The article concerns the Three Seas Initiative, proposed by Poland and Croatia in August 2016 at the i Summit in Dubrovnik. The author focused on the results of the Second Summit of the Initiative, which took place on July 6-7, 2017 in Warsaw. The origin of Three Seas Initiative and its main goals are explained. In the Author's conviction, they oscillate around socio-economic issues, especially the development of the transport network, which may positively affect the development of economic and trade links and security - in this context it mainly focused on the diversification of energy resources, especially natural gas and oil supplies. The mentioned diversification is a condition of economic security, and in the long run also of economic and political sovereignty of IPT countries. This is particularly important in the circumstances of the aggressive policy of the Russian Federation towards Ukraine and the terrorist threat in Western European countries, whose sources should be sought in the armed conflicts in the Middle East and the migration crisis that they caused. In this context, it should be noted that the IPT countries must cooperate in the field of security and counter-terrorism
EN
The aim of the article is to determine potential strategic directions of development of the Three Seas initiative so as to ensure that it becomes an effective geopolitical system capable of the diversification of current natural gas sourcing towards non-Russian sources. The Russian Federation bases its geostrategic approach to foreign policy on controlling geopolitical pivots, and endeavors to regain lost influence spheres due to the collapse of the Soviet Union. As a monopolist in terms of natural gas supply to Central-East European countries, the Russian Federation has strengthened its position by having reach a set of geostrategic goals within the years of 2008-2018. The threat of using natural gas supply shortage as an instrument of foreign policy is one of the biggest challenge for Central-East European countries. The Three Seas Initiative is a popular international policy concept in Central-East Europe. However, its capabilities in terms of diversification of natural gas supply are limited because of the control of geopolitical pivots by the Russian Federation. The article indicates a set of challenges for diverting current natural gas supply, and proposes a set of strategic directions for developing the Three Seas Initiative.
PL
Celem artykułu jest określenie strategicznych kierunków rozwoju Inicjatywy Trójmorza jako efektywnego systemu geopolitycznego, zdolnego do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z nierosyjskich źródeł. Federacja Rosyjska opiera swoje podejście geostrategiczne w polityce zagranicznej na kontrolowaniu sworzni geopolitycznych. Federacja Rosyjska dąży do odzyskania kontroli nad utraconymi strefami wpływów w wyniku upadku Związku Radzieckiego. Jako monopolista w zakresie dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej, Federacja Rosyjska wzmocniła swoją pozycję przez osiągnięcie zespołu geostrategicznych celów w latach 2008-2018. Zagrożenie użycia podaży gazu ziemnego jako instrumentu polityki zagranicznej jest jednym z największych wyzwań dla Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa Trójmorza jest jedną z najpopularniejszych koncepcji polityki międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednakże, jej potencjał w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jest ograniczony z powodu przejmowania kontroli nad sworzniami geopolitycznymi przez Federację Rosyjską. Artykuł wskazuje zarówno zespół wyzwań dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, jak i strategiczne kierunku rozwoju Inicjatywy Trójmorza.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy Inicjatywy Trójmorza, którą kraje je tworzące (z wyjątkiem Austii) traktują jako metodę na: a) zmniejszenie uzależnienia energetycznego w zakresie importu ropy i gazu z Rosji, b) szybsze nadrobienie nadal istniejących różnic cywilizacyjnych względem bardziej rozwiniętych krajów EU dzięki poprawieniu jakości i rozwoju infrastruktury transportowej i cyfrowej z Północy na Południe, c) realnemu urzeczywistnieniu „wizji całej, wolnej i pokojowej Europy”. W analizie przyjęto następującą tezę badawczą: Przystąpienie krajów ESW do UE nie przyczyniło się w istotny sposób do zmiany ich statusu rozwojowego, ponieważ w dalszym ciągu istnieją znaczące różnice w poziomie rozwoju pomiędzy krajami nowej i starej Unii, która została zweryfikowana pozytywnie.
EN
The objective of this paper is a presentation of results of an analysis of the Three Seas Initiative (TSI), whose participating countries (except Austria) treat it as a method of: a) reducing their dependence on crude oil and natural gas imports from Russia, thus increasing their energy security; b) accelerated filling of the persisting civilisation gap between the initiative participants and more developed EU countries owing to the improved quality and maturity of the transport and digital North‑South infrastructure; and c) the actual implementation of the “vision of a Europe whole, free and at peace.” The analysis has assumed the following research hypothesis: The CEE states’ joining the EU has not markedly changed those states’ development, as material differences do still exist in this respect between the new EU states and the old ones, which was verified positively.
15
Content available Trójmorze w bułgarskiej polityce bezpieczeństwa
51%
PL
W artykule zaprezentowano regionalny wymiar bułgarskiej polityki bezpieczeństwa. Dokonano tego w oparciu o nowopowstałą Inicjatywę Trójmorza. Zaprezentowano priorytety bułgarskiej polityki bezpieczeństwa w ramach tej inicjatywy, ale także w ramach integracji euroatlantyckiej. Przedstawiono szanse i zagrożenia, jakie stoją przed powołaną Inicjatywą Trójmorza, ukazano jej potencjał oraz zaangażowanie Bułgarii w realizację projektów Trójmorza. Celem artykułu było także udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, jaką rolę i znaczenie ma powyższa inicjatywa dla polityki Bułgarii i jaką rolę odgrywa współpraca regionalna w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że główny kierunek w polityce stanowi integracja euroatlantycka. To w ramach tego priorytetu Bułgaria realizuje częściowo zadania związane z polityką regionalną. Współpraca regionalna jest intensyfikowana. Istnieje potencjał do lepszej współpracy w ramach Trójmorza.
EN
The article presents the regional dimension of the Bulgarian security policy. This was done on the basis of the newly created Three Seas Initiative. The priorities of the Bulgarian security policy under this initiative were presented, as well as within the framework of Euro-Atlantic integration. Presented are the opportunities and threats that stand before the Three Seas Initiative, showing its potential and the involvement of Bulgaria in the implementation of the project. The aim of the article was also to answer the question about the role and importance of the above-mentioned initiative for Bulgarian politics and what role regional cooperation plays in foreign policy and security policy of contemporary Bulgaria. The conducted analysis led to the conclusion that the main direction in politics is Euro-Atlantic integration. It is within this priority that Bulgaria partially implements tasks related to regional policy. Regional cooperation is intensified. There is potential for better cooperation within the framework of the Three Seas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.