Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Teoria usług
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia sektor usług w ujęciu klasyków oraz podaje definicje usług. Omawia też znaczenie usług na tle rozwoju regionalnego, kierunki rozwoju usług i przyczyny wzrostu ich znaczenia oraz rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym.
XX
Autor artykułu prowadzi rozważania na temat stosunku ekonomii do usług, jak również usiłuje docieć, dlaczego należy wypracować pozytywną teorię usług. (fragment tekstu)
EN
Most of the hitherto existing theories of services are embedded in "negative benchmarking" [defining the attributes of services by negating 'characteristics' of material production]. The argument presented in this article represents initiation into 'an affirmative' theory of services [similar to affirmative psychology]. This new managerial concept is based on a nodal cognitive unit composed as a service "nexus" [communicating/ designing/realization/concretization], written into the sendce-ground of research traced by four limit points: 1) the service as a product; 2) service organization; 3) nearer surrounding [Lebenswelt]; 4) culture. The author argues that by starting from these bases a new paradigm of service-organization management theory can be arrived at. (original abstract)
XX
Powiernictwo jest jedną z najstarszych koncepcji prawniczych. Zasadniczym celem artykułu było wykazanie, że pojęcie powiernictwa, ze względu na jego wieloznaczność, może mieć zastosowanie nie tylko w naukach o prawie, ale również i w ekonomii, a przede wszystkim może stać się niezwykle przydatnym łącznikiem w konstruowaniu podstaw interdyscyplinarnej teorii usług. Przeprowadzony wywód teoretyczny pozwala stwierdzić, że przyjęcie różnych perspektyw poznawczych umożliwia odsłonienie nowych treści znaczeniowych usług, dzięki którym pojawia się szansa na wyjście z impasu poznawczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The trust is one of the oldest legal concepts, but it has also played an important role in achieving various social and economic goals. The purpose of this paper is to prove that trust, as an institute of great elasticity and generality, may as well provide substantial benefits in the economy, particularly for building interdisciplinary theory of services. (original abstract)
4
Content available remote Definicja usługi i to, co poniżej
75%
XX
W przedstawianych poniżej wywodach mających charakter przyczynkarski ograniczono się do przytoczenia dwóch przykładowych definicji usług, sformułowanych na gruncie marketingu usług oraz ekonomicznej teorii usług. O ile w marketingowej wersji teorii usług przechodzi się od cech przez usługobiorcę do kształtowania produktu2, o tyle w ekonomicznym nurcie teorii wystarczy przyjąć - zgodnie ze stereotypem - że usługa to po prostu odmateria-lizowany towar. Jednak nawet dostrzeżenie tej specyficznej cechy niczego za-sadniczo nowego nie wnosi do "handlu usługami", dlatego tym bardziej godne uwagi są wszelkie próby wyjścia poza ten schematyzm definiowania. (fragment tekstu)
EN
In the theory of service, definitions of service are formulated on two principal le-vels. First on a highly abstract level and, secondly, on a level determined by the mean-ing and utilization of economic categories of work. The author proposes in his paper to supplement these with a third, more fundamental, level. Only on this level can appear substantialization - according to Maurice Blondel - as a process of joining into one the heterogeneity of service. The classic philosophical word - substantialization - is treated and understood as the opposing method to generalization and abstraction. The applica-tion of substantialization implies important theoretical consequences, which shape the defining, understanding and classifying of services in a new manner, namely: para-service, semi-service, quasi-service and apo/post-service (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka genezy zachowań prospołecznych, jako leżących u podstaw przyjmowania odpowiedzialności za usługobiorcę, w perspektywie psychologicznej, jako uwarunkowanych osobowościowo i sytuacyjnie, a także w kontekście wybranych teorii psychologicznych i socjologicznych. Ze względu na to, że świadczenie usług wymaga prospołecznej postawy wobec usługobiorcy, w dalszej części artykułu autorka usiłuje odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmując założenia pozytywnej teorii usług, w szczególności mając na uwadze definiowanie usługi jako wydarzenia, które występuje w trakcie jej świadczenia, możemy mówić o wykreowaniu "w miarę stabilnego profilu kompetencji" usługodawcy, mającego określoną wartość prognostyczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is pro-social behaviour genesis in a psychological perspective, especially as influenced by personality and situation, also in the chosen psychological and sociological theories. It is necessary for services to possess pro-social attitudes toward clients, therefore the authoress tries to answer the following question: if we consider an assumption that a service is an event taking place when being provided, is it possible to create the stable, prognostic competence profile of the service provider. (original abstract)
XX
Wraz z coraz większym wkładem logistyki do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem wzrasta znaczenie usług logistycznych. Wnikliwa analiza standardowo rozumianej usługi ujawnia niedoskonałości na poziomie definicji usługi. Przemyślenia poparte doświadczeniami z praktyki, sugerują, że definicję porządkującą działalność, którą praktycy uznają za świadczenie usług logistycznych, należy formułować, odwołując się do ujęcia procesowego. W artykule przestawiono jedynie skrót myślowy argumentacji na rzecz postrzegania usług jako procesu. Prezentowane podejście zostało zweryfikowane przez autora zarówno przez konfrontację z badaniami cytowanymi w literaturze światowej, jak i opinie przedstawicieli praktyki. (fragment tekstu)
EN
Scientific analysis of service definitions as used in professional literature shows certain flaws that may negatively affect the evaluation of companies offering logistic services. The confrontation of views presented in foreign publications, especially German, with practical experience suggests that perceiving services in terms of process theory may provide a satisfactory definition of service. This paper briefly presents the most essential aspects of process approach together with resulting modifications in the definition of services. Similarly, consistent modifications are postulated in respect to the definition of logistics services. Perceiving logistics as a function that coordinates development and functioning of support systems for basic company activities, i.e. transcending the traditional perception of logistics as a set of transport, storage and materials flow operations, may prove helpful in proper identification of services that qualify as logistic services. The process perspective offers a more precise delineation of duties and responsibilities of clients and service providers in all phases of the service process as well as emphasizes the role of controlling over the course of logistic services.(original abstract)
XX
W Polsce obserwuje się powolny wzrost znaczenia sektora usług. Autorka dokonała charakterystyki usług, ich klasyfikacji oraz omówiła proces zakupu usługi
XX
Autor zwraca uwagę na występujące w teorii usług zamieszanie w zakresie terminologii oraz systematyki usług.
XX
Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat miejsca usług w teorii ekonomii. Nawiązuje polemicznie do artykułu Czesława Bywalca zamieszczonego w Wiadomościach Statystycznych nr 9/2001.
10
75%
XX
Problemom międzynarodowego handlu usługami poświęca się w literaturze z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych coraz więcej uwagi. Analizy dotyczą jednak wąskiego ujęcia usług, gdyż odnoszą się tylko do usług nieczynnikowych. Sytuacja ta nie w pełni ukazuje tendencje w handlu usługami ogółem, które są bardziej złożoną kategorią. W tej części pracy przedstawiono klasyfikację usług w szerokim ujęciu, które obejmuje zarówno usługi nieczynnikowe (usługi tradycyjne, tak zwane czyste), jaki i czynnikowe (usługi towarzyszące przemieszczaniu się czynników produkcji, czyli pracy i kapitału). Następnie zaprezentowano strukturę tych usług ogółem na przykładzie eksportu Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w szerokim ujęciu wartość międzynarodowej wymiany usług jest dwukrotnie większa od wartości usług w wąskiej definicji. Ukazano tendencje i przekształcenia w strukturze wyodrębnionych rodzajów usług czynnikowych i nieczynnikowych w latach 2004-2013.(abstrakt oryginalny)
EN
Problems of international trade in services are gaining increasing attention in the literature on international economic relations. However, analyses usually concern a narrow scope of services, namely non-factorial ones, and so do not fully reveal trends in total services, which include much more components. This chapter presents a broad classification of services, which covers both non-factorial (traditional services also known as pure services) and factorial services (accompanying movement of factors of production, namely capital and labour) in international trade. It shows the structure of these total services on the example of the EU's exports. The conducted analysis demonstrates that in the broad approach the value of international trade in services is twice the value of the services in their narrow definition. Furthermore, it shows trends and transformations in the structure of separate types of factorial and non-factorial services in 2004-2013.(original abstract)
XX
Usługi nie są łatwym obszarem formułowania paradygmatu. Zresztą sama konieczność właśnie jego zbudowania i brak gotowego idealnego wzorca już stosowanego w usługach, jako swoistego "produktu ubocznego" poznawania zaspokajającego ciekawość uczonego, świadczy o niewątpliwej słabości usług. Autor skłania się ku szczególnemu uwzględnianiu w ewentualnym paradygmacie właśnie wymiaru poznawczego i optuje za "antropizmem" sprowadzonym do holizmu oraz "sytuacyjnością". Jak zapewne każda propozycja i ta ma swoje słabości, tym bardziej że wciąż pozostaje in statu nascendi. (fragment tekstu)
EN
The paper touches on one of the most critical, in the author's opinion, aspects of formulating a new services paradigm - the cognitive problem belonging to this paradigm. The starting point is understanding of the concept of paradigm in natural and social sciences (including economics and services) and the sense of creating it in services. The next part of the paper contains reflections on advantages of the cognitive component (epistemology) over the ontological one in the possible paradigm and false ontology in services ("idols" in sendces). The final result is proposition of including in the paradigm the ideas of holistic (organic concept) and situational thinking. (original abstract)
XX
Przeprowadzona refleksja nad stanem teorii usług skłania autora do oceny, że osiągnęła ona stadium przedparadygmatyczne i sformułowania postulatu wypracowania nowego paradygmatu.
XX
Główna teza niniejszego artykułu jest następująca: istnieje wiedza poza znajomością sektora na temat usług, a jej użycie pozwoliłoby znacząco zmniejszyć lukę poznawczą w teorii organizacji. Do dnia dzisiejszego nie powstała jeszcze teoria organizacji usługowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim I have set myself is a rather humble one. Firstly, to raise consciousness on the harder and harder to justify gap in the organization and management theory. Secondly, to explain the reasons why it is high time to endeavour to close that gap. Next, to gather a set of premises for further development of systematic research and scientific analysis. The above mentioned intentions are reflected in the following theorem: I do not wish in a critical review of literature, schools and opinions to investigate why, so far, we have been able to do without "the theory of service providing organizations". The starting point will be the acceptance of necessary assumptions regarding the subject area (allowing to limit the universum of services) in order to formulate such premises which will lead to deductive construction of not as much the "structure" as the "form". Hence, it is not an outcome of the transformation of (some) emancipating peripheral function of an enterprise but it emerges as a projection inferred from understanding of a phenomenon (i.e. service) not recognised beforehand in the systematic area of cognition, whose range - for both economy and management sciences - has been drawn by the industrial cognitive scheme. (original abstract)
XX
Service dominant logic (SDL) w artykułach i dysertacjach na stopnie naukowe traktowana jest jako obowiązująca teoria usług. Przyjmowana jest bezkrytycznie, zwłaszcza przez niedoświadczonych badaczy, chociaż narzuca niemal "kanoniczny" sposób nie-zrozumienia usług. Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z teorią, to z pozycji popperowskiej corroboration warto się jej krytycznie przyjrzeć. Taki też jest cel tego artykułu.(abstrakt autora)
EN
In scientific publications, especially in dissertations for an advanced degrees, SDL is treated as a valid theory of services. It is adopted uncritically, especially by inexperienced researchers; theory which establish and fix the almost "canonical" way of non-understanding of services. If we are actually dealing with theory, then from the position of popper's corroboration, it is worth criticizing. This is the main intention of this paper.(author's abstract)
XX
Przeprowadzona dyskusja literatury przedmiotu wskazała na duże znacznie współprodukcji usług dla głębszego zrozumienia usług a tym samym dla zarządzania usługami. Jak wykazały studia literaturowe zagadnienie kształtowania jakości podczas współprodukcji usług nie jest jeszcze szerzej zbadane. Zebrane dane jakościowe poddane analizie treści pokazują różne mechanizmy kształtowania jakości w trakcie współtworzenia usług. Wyróżnia się tu cztery zasadnicze typy współtworzenia: 1. inicjowane przez klienta, 2. inicjowanie przez personel, 3. inicjowane przez personel ale nie prowadzące do jednoznacznego określania wymagań wobec usługi (gra w ciemno) oraz 4. inicjowane przez klienta ale nie dające personelowi usługowemu pewności co do wymagań (asystowanie klientowi). Wyróżnienie przedstawionych typów współprodukcji usług ma znaczenie teoriopoznawcze oraz menedżerskie. W zakresie teorii usług jest próbą głębszego wniknięcia w, traktowane dotychczas jako homogeniczne, pojęcie współprodukowania usług. Badania wykazały, że współprodukcja ma złożoną dynamikę, i role obu stron relacji usługowej mogą różnić się znacznie. Przeprowadzona systematyka otwiera pole do dalszych badań empirycznych nad tym zagadnieniem. Na płaszczyźnie praktyki zarządzania usługami wywnioskowane typy współprodukcji implikują przygotowanie systemu świadczenia usługi na różne sposoby w zależności, z jakimi rodzajami współtworzenia przedsiębiorstwo usługowe ma najczęściej do czynienia. Przy każdym typie potrzebne jest odpowiednie przystosowanie systemu świadczenia usługa a także właściwa wiedza i umiejętności personelu zajmującego się obsługą klientów. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to identify ways of shaping the service quality whilst a service is co-produced with customers. The theory of value co-creation with customers, including the issue of co-production, is spreading in popularity. However, so far very few researchers became interested in the problem of shaping quality in situations of service co-creation. This article takes up this challenge. In addition to reviewing the literature related to the service co-creation and co-production and service quality, there are presented the results of qualitative empirical research where the data were interpreted using content analysis methodology. Empirical investigation conducted on staff involved in customer service allowed to gather 168 descriptions of situations (incidents) of service co-production. As a result there are identified the four main types of co-creation: (1) initiated by a customers, (2) initiated by service staff, (3) playing in the dark - initiated by the staff but not lead to an unambiguous determination of service requirements, and (4) customer assistance - co-initiated by the customer and not giving a service staff sureness what exactly requirements are. (original abstract)
XX
Przedstawiono rynek usług w Polsce, ich rolę w gospodarce narodowej, istotę i miejsce w teorii ekonomii. Szczególną uwagę Autor poświęcił czterem rodzajom usług, których rozwój jest obecnie nabardziej dynamiczny: tj turystyce, telekomunikacji, usługom finansowym (bankowym i ubezpieczeniowym).
EN
In recent years services have become a dominating sector of many highly developed economies. The "industrial era" has already been over and those countries have transformed into "services ecomies", where service activities account for over 60 procent of their GDP. The service sector in Poland seems to be backward as services have been considered unproductive for many years. NOwadays, this sector undergoes many substantial changes, which results are visible in banking, telecommunication and touristic services. This process in convergent upon the deep transformations taking places in the whole Polish economy. (original abstract)
XX
Słowo "utopia" można rozumieć, zgodnie z intencją jego twórcy - Tomasza Morusa - jako "miejsce nieistniejące" i "miejsce lepsze" (najlepsze, najbardziej pożądane). Niniejszy tekst to próba odniesienia pojęcia "utopia" do kształtującej się nowej (autonomicznej, pozytywnej) teorii usług będącej w opozycji do tej ufundowanej na paradygmacie-powszechnie nazywanym industrialnym. W opinii autora owa nowa teoria ma szansę urzeczywistnienia, a więc może zostać uznana za utopijną w sensie bycia lepszą, a zarazem spełnianą. Jako że, jak się wydaje, jej głównym wyróżnikiem jest humanistyczne podejście procesu świadczenia usługi, wymaga ona jednak innego "kontekstu (środowiska) ekonomicznego". W warunkach współczesnego kapitalizmu, z jego kultem efektywności za wszelką cenę, mogłaby się urzeczywistnić jedynie w formie "zubożonej" (ułomnej), a nie o to przecież chodzi jej twórcom i zwolennikom. (abstrakt oryginalny)
EN
The word " Utopia" may be understood in conformity with the intention of its creator - Thomas Moore - as "a place that does not exist" or" the best place" (the most desirable one). The present paper is an attempt to refer the notion" Utopia" to a new (autonomous, positive) theory of services, still in the state of taking shape, being in opposition to that dominating one based on the paradigm commonly known as" industrial". In the opinion of the author this new theory has a chance to materialize and, being regarded as Utopian in the sense of being a better one, and thus fulfilled. Since, as one may think, its main distinguishing attribute is humanistic (anthropologic) attitude to the process of rendering a service, it still requires a different " economic context" (environment). In the situation of present capitalism, with its cult of effectiveness at all cost, this new theoretical (and practical) concept could materialize only in some" impoverished" (defective) form, and this is not what its creators and adherents want. (original abstract)
XX
Przedstawiono przyczyny tworzenia niezależnych agencji regulacyjnych w dziedzinie usług publicznych formułowane na gruncie teorii ekonomii. Omówiono dwa aspekty braku wiarygodności: niespójność w czasie, która jest następstwem sprzeczności między krótko-i długookresowymi celami prowadzonej polityki, oraz niepewnością polityczną, wynikającą z konfliktu między obecnymi i przyszłymi mocodawcami.
EN
In this article, the author presents theories that explain the reasons for establishing independent regulatory bodies for public utility services. He discusses explanations for such actions formulated on the basis of agency theory; explanations that see in this independence a desire on the part of politicians to shift responsibility for costly decisions; and explanations that analyse independence as a method of addressing the problem of the lack of regulatory policy credibility due to its inconsistency over time and political uncertainty. The author also presents hypotheses developed within the framework of sociological and historical institutionalism. He contends that neither agency theory, nor the desire to shift responsibility, satisfactorily explain independence. On the other hand, the inconsistency over time of regulatory policy and political uncertainty, by making it necessary to take steps to increase policy credibility, lead to the granting of real independence to the regulator. In turn, studies in sociological and historical institutionalism explain the differentiation of regulatory institutions across countries. (original abstract)
XX
Opisano działalność usługową w teorii trzech sektorów i teorii marketingowej.
EN
The article presents ways of description of services in the theory of three sectors of economy and in theory of marketing (marketing of services). (short original abstract)
XX
Pojęcie usług społecznych obejmuje oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, kulturę i sztukę, kulturę fizyczną i rekreację. Ich charakter jest różny od innych (materialnych) usług, jest to tzw. sfera "inwestycji w człowieka", albo dóbr merytorycznych. Autor używa określenia sektor trzeci dla tej sfery działań gospodarczych. Analizując je na podstawie literatury wprowadzającej jako alternatywne dla welfare state (państwa dobrobytu) termin welfare mix, które to państwo stanowić ma remedium na negatywne skutki działań rynkowych, a jednocześnie nie jest nadopiekuńcze.
EN
The article deals with problems pertaining to social services, namely, education, health care, culture, physical culture. The author attempted a comparison of the category of social services to the notion of common property and welfare state. The issue is whether social services cane be considered as public property and to what extent their expansion can be related to the performance of state's protective functions. In the final section of the article, the author paid attention to the 'third sector', which is expanding in Western countries as an alternative to the public and private sector in the field of social services. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.