Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy jest podsumowanie projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2007 w ramach działania 3.4 ZPORR w aspekcie wpływu ich realizacji na rozwój lokalny województwa. Podsumowanie to stanowi punkt wyjścia do próby oceny szans na efektywniejsze wykorzystanie przez firmy sektora MŚP środków w perspektywie finansowej 2007-2013 i jeszcze większy wpływ na rozwój lokalny. Stąd też kolejnym celem pracy, jaki założył autor, jest wskazanie potencjalnym beneficjentom środków unijnych szans i zagrożeń, jakie pojawiają się wraz z realizacją projektu inwestycyjnego dofinansowanego z Unii Europejskiej. Źródła danych dla niniejszej pracy stanowią publikacje instytucji kontraktujących, literatura zwarta oraz czasopisma traktujące o tematyce funduszy unijnych. W pracy zamieszczono wyniki badań przeprowadzonych metodą ankietową oraz metodą auditu, prowadzonych w ramach badań własnych.
EN
The article shows how effective was the process of applying for resources from EU funds. It shows how SME can develop on the EU market using the EU founds. It contains also explanation of low using the EU founds . The article compares ways of accessing EU founds programs. It describes also chance and threaten for Micro- and Small sized Enterprises in Poland using the EU founds in theirs business. It contains the estimation of the period 2004-2006 and shows perspectives on years 2007-2013.
PL
Przedstawiono użyteczność metod symulacji rozkładu ciężarów cząsteczkowych (MWD) do badania mechanizmów oraz kinetyki procesów polimeryzacyjnych. Omówiono symulacje metodą Monte Carlo (MC) polimeryzacji jonowej z odwracalną dezaktywacją centrów aktywnych propagacji jak również polimeryzacji jonowej z przeniesieniem na polimer prowadzącym do rozerwania łańcucha i wymiany międzyłańcuchowej segmentów polimeru. Wykazano, że możliwe jest występowanie bimodalnego MWD w układach charakteryzujących się jednakowymi stałymi szybkości propagacji na wolnych jonach i parach jonowych. W przypadku wymiany segmentalnej, symulacja MC była podstawą do opracowania omówionego w publikacji sposobu określania stosunku stałych szybkości propagacji i przeniesienia na polimer (rys. 3). Przedstawiono możliwość użycia metody MC do weryfikacji przybliżonych metod symulacji MWD opartych na numerycznym całkowaniu równań różniczkowych (rys. 5).
EN
Molecular weight distribution (MWD) simulations are shown to be useful in studying the mechanism and kinetics of polymerization processes. Monte Carlo simulations of MWD in (i) ionic polymerizations involving reversible deactivation of active centers of propagation and (ii) ionic polymerization with transfer onto the polymer, resulting in chain rupture and interchain exchange of polymer segments showed bimodal MWD to occur in the systems characterized by identical propagation rate constants on free-ion and ion-pairs. In the exchange of segments, Monte Carlo simulations served to establish the ratio of the rate constants of propagation and segmental interchain exchange (Fig. 3). The Monte Carlo method is shown to help verify the approximate MWD simulation methods based on numerical integration of differential equations (Fig. 5).
3
100%
PL
Ze względu na zastosowanie zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje automatów biletowych: stacjonarne - przystosowane do zabudowania na wolnym powietrzu i mobilne - montowane wewnątrz pojazdów. System pobierania opłat można podzielić na dwa segmenty: gotówkowy - składający się z elementów obsługujących monety oraz akceptory banknotów i bezgotówkowy - składający się z czytnika kart bankowych oraz terminalu do wprowadzania numeru PIN dla karty.
PL
Artykuł zawiera opis rodzajów i parametrów materiałów kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. Przedstawiono również rozwój technologiczny kompozytów pod kątem ich zastosowania w najbardziej ważnych elementach konstrukcji lotniczych, takich jak kompozytowe łopaty do śmigłowców, poddawane dużym obciążeniom podczas pracy. Porównano trzy główne technologie wykonywania kompozytów: ręczne laminowanie „na mokro" z zastosowaniem worka próżniowego, infuzyjne oraz preimpregnatowe, użyte do wykonania krawędzi natarcia łopaty nośnej. Opisano sposob wykonania struktur lotniczych, w celu minimalizacji porowatości kompozytu w całej objętości. Wymieniono niezbędną aparaturę stosowaną podczas wykonania kompozytów, odpowiedniej dla danej technologii. Przedstawiono rodzaje zastosowanych mieszanek sycących oraz dobór czasu i temperatury w procesie utwardzania w celu odpowiedniego połączenia warstw laminatu podczas jego utwardzania. Wymieniono rowniez główne wady i zalety poszczególnych technologii oraz przedstawiono tendencje rozwoju kompozytów.
EN
The article contains the types and parameters of composite materials used in the aerospace industry. It also presents technological development of composites for their use in the most important elements of aircraft structures, such as composite blades for helicopters, subjected to high loads during operation. Three major technologies of composites manufacturing were compared: hand layup "wet" using a vacuum bag, infusion and prepregs, used to make the leading edge of the main rotor blade. The method of minimizing the porosity of the composite aircraft structures was explained. The necessary apparatus used during the execution of composites, appropriate for the technology was listed. Different types of resin matrices and optimal selection of time and temperature curing process in order to properly bond the laminate layers during final polymerization are presented. The paper also lists the main pros and cons of each technology and presents trends in the development of composites.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykonania master modelu z odpowiedniej płyty narzędziowej. Master model został wykonany na potrzeby budowy foremnika kompozytowego. Foremnik wykonano w technologii preimpregnatow bezautoklawowych (00 A - Out Of Autoclave), lecz model ten posłużyć może również do wykonania foremnika w technologii na mokro. Przedstawiono rownież technologie stosowane w przemyśle lotniczym do wykonywania elementów kompozytowych (foremniki metalowe, kompozytowe i z płyt narzędziowych). Zaprezentowano porównanie tych metod z uwzględnieniem przeznaczenia - produkcję mało i dużo seryjne. Wyszczególniono również ich odporność na uszkodzenia i wpływ podwyższonej (ok 140"C) temperatury na jakość późniejszego wyrobu. Wykonanie master modelu podzielono na trzy etapy: przygotowanie prefabrykatu do frezowania, frezowanie, wykończenie gotowego master modelu, ustawianie i nałożenie środków rozdzielczych. Pokazano zalecenia dotyczace obróbki mechanicznej mające wpływ na dokladność wykonania master modelu.
EN
The article shows how to build a master model with the use of tooling board to manufacture a composite mold. Mold will be made for out of autoclave technology (model can be used also in wet layup technology).Technologies for composite parts used in aerospace industry (metal, composites and model board tooling) are shown. A comparison of those methods regarding the destination - production on a small and large scale is also presented. The article also highlights resistance to damage and high temperature influence (140 °C) for the quality of the product. The building process was divided into the following stages: preparing stock for milling, milling, sanding, scanning and application of release agents. Recommendations for machining parameters which have influence on the accuracy of the master model were shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prędkości detonacji oraz średnicy krytycznej mieszanin dwuskładnikowych zawierających azotan(V) amonu i paliwo organiczne oraz trójskładnikowych zawierających dodatkowo pył aluminiowy. Określono wpływ rodzaju oraz zawartości paliwa organicznego na parametry detonacyjne tych mieszanin.
EN
This paper presents the measurement results of detonation velocity and critical diameter of two-component mixtures containing ammonium nitrate (V) and organic fuel, and of three-component mixtures which additionally contain aluminium powder. The effects of the type and composition of organic fuel on detonation parameters of these mixtures were determined.
PL
W artykule przedstawiono działalność Zakładu Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest to druga część materiału, w której zostanie przedstawiona działalność badawcza i dydaktyczna tej jednostki. W części pierwszej zaprezentowano krótki rys historyczny powstania Zakładu oraz podstawowe elementy infrastruktury badawczej tej jednostki naukowo-dydaktycznej. Zakład od ponad 30 - stu lat zajmuje się szerokim spektrum badań z zakresu technologii prac podwodnych i obecnie jest to jedyna tego typu jednostka badawcza w kraju, która tak kompleksowo rozwiązuje problematykę w tych obszarach.
EN
The article outlines the activity of the Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy of Gdynia. This is the second part of the material aimed at presenting research and educational activity of this organisational unit. The first part provided a brief historical background related to the foundation of the department, as well as the main elements of its research infrastructure. For over 30 years the department has been engaged in a broad spectrum research related to underwater works technologies and to date it is the only research unit of this type which offers complex solutions to the related issues.
EN
The paper presents the manufacturing technology and quality control of samples made of composite materials intended, inter alia, for aircraft elements. The samples are made from carbon fiber reinforced prepreg in a polymer matrix which is commonly used in the aerospace industry. The authors described the dimensional requirements for samples made of composite materials for strength testing, and the main stages of production which have a direct impact on the quality of composite samples. Also presented is the technological process of producing flat carbon composite panels for composite samples, cutting the produced panels with a CNC plotter, cutting the samples on a conventional milling machine, and surface treatment of the samples on a surface grinder. The machining parameters that were experientially found to be optimal for the milling and grinding of carbon samples are specified as well. Finally, the method of quality control of the ready composite samples is described and solutions are presented to improve the production of high-quality samples.
PL
W artykule przedstawiono technologię wytwarzania oraz kontrolę jakości próbek kompozytowych wykonanych z materiałów przeznaczonych między innymi na elementy statków powietrznych. Próbki wykonano z preimpregnatu węglowego w osnowie polimerowej, który powszechnie stosowany jest w przemyśle lotniczym. Opisano wymagania wymiarowe dla próbek wytworzonych z materiałów kompozytowych przeznaczonych do badań wytrzymałościowych oraz główne etapy produkcji, które mają bezpośredni wpływ na jakość próbek kompozytowych. Przedstawiono również proces technologiczny wytwarzania płaskich węglowych paneli kompozytowych przeznaczonych na próbki kompozytowe, cięcie na ploterze CNC wyprodukowanych paneli, cięcie próbek na frezarce konwencjonalnej oraz obróbkę powierzchni próbek na szlifierce do płaszczyzn. Podano parametry obróbki dla frezowania oraz szlifowania próbek węglowych, które na drodze doświadczeń uznano za optymalne. Opisano sposób przeprowadzania kontroli jakości gotowych próbek kompozytowych oraz przedstawiono rozwiązania usprawniające produkcję próbek o wysokiej jakości.
PL
Jest to pierwszy z cyklu artykułów poświęconych problematyce poszukiwań podwodnych realizowanych w celach procesowych. W materiale proponuje się definicję strategii poszukiwań jako działania mającego na celu stworzenie i egzekucję planu poszukiwań realizowanych z wykorzystaniem określonej metodyki poszukiwań, rozumianej jako techniczny sposób realizacji zadania. Takie podejście ma zapewnić najbardziej adekwatne zaangażowanie sił i środków w jego realizację. Ponieważ na wybór strategii ma wpływy wiele czynników od technicznych do środowiskowych, w części pierwszej omówiono zagadnienia związane z miejscem prowadzenia poszukiwań oraz warunkami ich realizacji.
EN
This is the first publication from a series of articles devoted to the issues of underwater exploration carried out for litigation purposes. The present paper suggests that an exploration strategy should be defined as: all actions that aim at creating and implementing a plan of exploration, conducted with the application of a defined exploration methodology – here understood to refer to the technical way the task is completed. Such an approach is taken in order to ensure the most adequate involvement of means and resources for the plan’s implementation. Since the choice of strategy affects many aspects that range from the technical to the environmental, this first part focuses on the location of the exploration and the anticipated conditions.
PL
Artykuł ten poświęcony jest analizie wpływu otworów odciążających na wartość sił krytycznych oraz lokalne wytężenie materiału pokrycia. Takie otwory wykonywane są np.: w pokryciach dźwigarów, żeber, itp. elementów konstrukcji cienkościennych. Sto-sowanie otworów "odciążających" jest znane od wielu lat i chętnie stosowane w kon-strukcjach lotniczych. Są przynajmniej dwa powody ich stosowania: po pierwsze pod-niesienie siły krytycznej dla pokrycia; po drugie zmniejszenie masy. Oba powody sta-nowią niewątpliwe zalety. Pomimo powszechności tego typu rozwiązań, w literaturze nie ma rzetelnych opracowań analitycznych wspomnianego problemu. Zwłaszcza w od-niesieniu do zwłaszcza zjawisk lokalnych, które powodują koncentracje naprężeń wokół otworów i w miejscach połączeń blach pokrycia z elementami szkieletu. Oczywiście, takie opracowania istnieją, natomiast zwykle są to niepublikowane opracowania wewnętrzne stanowiące „knowhow” zakładu produkcyjnego. Jeśli chodzi o publikacje, to w większości przypadków mamy odniesienia do dawnych prac badawczych. Dla przykładu można wymienić prace wykonane dla firmy SAAB, które opublikował Heinrich Hertel w 1960 roku. Jednym z osiągnięć tych prac było twierdzenie, że postać wyboczenia dźwigara z otworami odciążającymi jest zależna od stosunku średnicy otworów do podziałki. Ze względu na zbyt małą ilość opublikowanych danych nie udało się potwierdzić powyższego twierdzenia. Stwierdzono natomiast, że owszem, wprowadzenie otworów „odciążających” zwiększa siłę krytyczną dla pokrycia, ale powoduje również istotny wzrost naprężeń zredukowanych w pokryciu. W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki analiz typowych, dwupasowych dźwigarów cienkościennych. Zakres analiz obejmował obliczenia sił krytycznych oraz nieliniowe analizy zginania dźwigarów. Rozpatrzono dwa przypadki: dźwigar bez usztywnień poprzecznych oraz dźwigar z poprzeczkami zwiększającymi sztywność szkieletu. Dla obu przypadków wykonano obliczenia uwzględniające trzy najbardziej rozpowszechnione sposoby wykonania otworów odciążających: Lufo - Schussler, Naca-Kuhn, SAAB-Anevi. Rozwiązania te różnią się sposobem ukształtowania brzegów otworów. Analizy obejmowały najczęściej występujący przypadek pracy tego typu konstrukcji – tj. przypadek, w którym obciążenie dźwigara działa w płaszczyźnie pokrycia. Uzyskane wyniki obliczeń pozwoliły na analizę sił krytycznych oraz ocenę stanu wytężenia pokrycia w okolicach otworów odciążających. Stwierdzono, że otwory odcią-żające, stosowane w cienkościennych dźwigarach, żebrach, itp. konstrukcjach, powodują wzrost siły krytycznej oraz znaczące obniżenie masy, ale niosą ze sobą również niebezpieczeństwo powstania znacznych koncentracji naprężeń w blachach pokrycia.
EN
This article is devoted to the analysis of the effect of lightening holes on the value of the critical forces and local effort of covering material. Such holes are made for example in the coatings beams, ribs, etc. of thin-walled structure elements. The uses of lightening holes are known for many years and are luckily used in aircraft construction. There are at least two reasons for using them: first raising the critical force of cover, and second weight reduction. Both reasons are undoubted advantages. Despite the prevalence of this type of solutions, in the literature there are no reliable analytical studies of this problem. Especially, with regard to the particular local phenomena which cause stress concentrations around the openings and joints between sheets of cover elements of the framework. Of course, such studies exist, but they are usually not published internal develop constituting knowhow of production plant. As for publications, in most cases, we have reference to the former research. For example, you can replace the work done for the company SAAB, which were published by Heinrich Hertel in 1960. One of the achievements of this work was to claim that the buckling mode of girder with lightening holes is dependent on the ratio of hole diameter to pitch. Due to the very small amount of published data has failed to confirm this assertion. It was found, however, that, yes; the introduction of lightening holes increases the criti-cal force for cover, but also causes a significant increase in reduced stresses in the cover. In this paper we present the results of analyzes of typical thin-walled two-flange girders. Examined two cases: girder without transverse stiffeners and girder with cross increases the framework rigidity. For both cases performed calculations using the three most common ways to do lightening holes: Lufo - Schussler, Naca-Kuhn, and SAAB-Anevi. These solutions differ in the way the edges shaping holes. The analyzes included the most common case of this type of construction work - that is, a case in which the load girder is in the plane of the cover. The results of calculations made it possible to analyze the forces and critical assessment of the effort in the area of coverage of lightening holes. It has been found, that the lightening holes, used in thin-walled beams, ribs, etc. structures, causes increasing of the critical and significant weight reduction, but also carry the danger of significant stress concentration in the sheet metal cover.
PL
Na podstawie własnych, wcześniejszych publikacji wykazano użyteczność modelowania kinetyki reakcji w badaniu mechanizmów polimeryzacji oraz w przewidywaniu jej przebiegu, z uwzględnieniem ewolucji cech molekularnych takiego procesu. Przedstawione przykłady modelowania (ko)polimeryzacji pozwoliły na zrozumienie przyczyn wolniejszego przebiegu polimeryzacji 1,3-dioksolanu niż 1,3-dioksepanu, wyjaśnienie różnic dotyczących stopnia rozgałęzienia makrocząsteczek otrzymywanych w wolnorodnikowej ikontrolowanej rodnikowej polimeryzacji akrylanów, ocenę wpływu różnych stałych szybkości homopropagacji na rozkład mas molowych w kopolimeryzacji bezładnej, przewidywanie ewolucji kopolimeryzacji odwracalnej w dochodzeniu do stanu równowagi termodynamicznej oraz weryfikację hipotezy tłumaczącej niektóre cechy wymiany segmentalnej w polimeryzacji laktydu.
EN
The paper discusses the usefulness of modeling the kinetics of polymerization processes in studying their mechanism and predicting the progress, including evolution of their molecular characteristics. The presented examples of modeling (co)polymerization helped to clarify some important issues : (1) understanding why polymerization of 1,3-dioxolane is slower than polymerization of 1,3-dioxepane, (2) explanation for the differences in the extent of branching in radical polymerizations of acrylates, proceeding as free radical and controlled radical processes, (3) evaluation of the impact of the differences in homopropagation rate constants on the molar mass distribution in random copolymerization, (4) predicting the evolution of reversible copolymerization up to the state of thermodynamic equilibrium and (5) verification of the hypothesis explaining some characteristics of the segmental exchange in polymerization of lactide.
PL
W artykule przedstawiono działalność Zakładu Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. jest to pierwsza część materiału, w której zaprezentowano krótki rys historyczny powstania Zakładu oraz podstawowe elementy infrastruktury badawczej tej jednostki naukowodydaktycznej. W części drugiej zostanie przedstawiona działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Zakładu. Zakład od ponad 30 - stu lat zajmuje się szerokim spektrum badań z zakresu technologii prac podwodnych i obecnie jest to jedyna tego typu jednostka badawcza w kraju, która tak kompleksowo rozwiązuje problematykę w tych obszarach.
EN
The article presents the activities of the Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy of Gdynia. This is the first part of material presenting a short historical background concerned with the establishment of the department as well as basic research infrastructure of this scientific and didactic unit. The subsequent part, on the other hand, will discuss the research and didactic activity of the department. For over 30 years the department has been engaged in a broad spectrum of activities related to underwater works technologies and, to date, it is the only research unit of this type offering complex solutions to the related issues.
14
Content available Manufacturing of composites samples with graphene
51%
EN
The article presents the state of knowledge within the scope of graphene production used in polymer matrices composites, as well as methods of obtaining graphene for these composites, including chemical method. The way of obtaining graphene in form of planes with dimensions of90 x 100 mm and the method of manufacturing multilayer composite with graphene were presented. Composites were produced from carbon fiber-epoxy resin prepregs in out of autoclave process. The adhesive film were used as an additional component which allows to transfer of graphene plane on carbon-epoxy resin prepregs and facilitate the consolidation process. In terms of the quality analysis of prepared composite samples results of ultrasonic tests of composites plate without the graphene and with graphene as an A-scan, B-scan, C-scan, S-scan were shown. The use of ultrasonic methods of registration: C-scan type amplitude of the echo and bottom echo signal amplitude, that allows to detect manufacturing defects caused by the mismatch of parallel edges of carbon prepregs, were engaged. The analysis of C-scan images allows to determine the accuracy of the angular orientation of the carbon layers.
PL
W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie wytwarzania grafenu do zastosowań w kompozytach o osnowach polimerowych, a także metody pozyskiwania grafenu dla tych kompozytów, w tym metodę chemiczną. Przedstawiono sposób pozyskiwania grafenu w formie płaszczyzn o wymiarach 90x100 mm, a także metodę wytwarzania wielowarstwowego kompozytu z grafenem. Kompozyty wytwarzano z preimpregantów węglowo-epoksydowych w procesie bezautoklawowym. Zastosowano klej błonkowy, jako dodatkowy składnik kompozytu pozwalający na przeniesienie płaszczyzn grafenowych na preimpregnat węglowo-epoksydowy oraz ułatwiający proces konsolidacji kompozytu. W zakresie wykonanych analiz jakości przygotowanych próbek kompozytowych przedstawiono wyniki badań ultradźwiękowych płyt kompozytowych bez grafenu i z grafenem w postaci: A-scan, B-scan, C-scan i S-scan. Przedstawiono użycie metody ultradźwiękowej z rejestracją typu C-scan amplitudy echa oraz amplitudy echa dna, która pozwala na wykrycie wad produkcyjnych powstałych w wyniku niedopasowania równoległego krawędzi preimpregnatu węglowego. Z analizy obrazów typu C-scan określono dokładność kątową ułożenia warstw węglowych.
EN
The thin-walled structures, especially in the girders, holes are often used with a corresponding rib, which are called "lightening holes." This article concerns the impact of these holes on the critical forces and local effort of covering1 material. It presents the results of analyzes of typical two-belt thin-walled girders, with lightening holes. Tests were performed for girders with openings of different diameters and different ways of shaping the edges of the holes: includes three basic types of embossment, and no extrusion. The results were compared with the girders without openings. In the studies taken into account the existence of "spacers" - ribs, which are additional stiffening elements. The analyzes included the most common way of operating this type of construction - the case, where the load works in the plane of girder coverage. Analyzing the results, special attention was paid to the significant increase in the stress concentration caused by the presence of holes.
PL
Omówiono układ rozruchowy turbiny parowej K200-130-3 z zastosowaniem smoczków parowych. Przedstawiono wyniki wybranych pomiarów akustycznych i eksploatacyjnych instalacji rozruchowej. Opisano zasadę działania i konstrukcję tłumików hałasu instalowanych na wylotach rurociągów zrzutowych mieszaniny pary i powietrza.
PL
Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technik wykorzystywanych w badaniach sondażowych jest ankieta internetowa. W pracy poddano analizie dane dotyczące ankiety wykonanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umieszczonych w chmurze obliczeniowej [7]. Mianowicie, rozpatrzono liczbę odpowiedzi udzielonych w kolejnych dniach liczonych od momentu wysłania ankiety. W pracy rozpatrzono zagadnienie modelowania rozkładu zmiennej losowej jaką jest dzienna liczba odpowiedzi. W procesie modelowania uwzględniono następujące rozkłady: geometryczny, Poissona oraz Polya, dla których wykonano test zgodności rozkładu chi-kwadrat. Udowodniono, że dzienna liczba udzielonych odpowiedzi w przeprowadzonej ankiecie posiada rozkład geometryczny. Dla badaczy prowadzących swoje działania przy wykorzystaniu płatnych chmur obliczeniowych lub innych narzędzi generujących koszty w zależności od długości czasu ich wykorzystania, wnioski płynące z powyższych analiz mogą wskazywać na niezasadność kontynuowania badań po przekroczeniu pewnego oczekiwanego zwrotu odpowiedzi ankietowych zgodnie z rozkładem geometrycznym. To zaś może być kolejnym kluczem do sukcesu badacza, przekłada się bowiem na optymalne zaangażowanie budżetu i czasu poświęconego na badania.
EN
One of the most dynamically developing techniques used in surveys is online survey. The study analyzed the data gathered in the survey done with the use of the tools in the cloud computing [ 7]. Namely, the number of answers given on consecutive days from the time of dispatch of the survey was examined. The study looked into the issue of modeling the random variable distribution which is the daily number of responses. The modeling process included the following distributions: geometric, Poisson and Polya, for which chi-square distribution compliance test was performed. It has been proven that the daily number of responses in the conducted survey has a geometric distribution. For researchers conducting their activities with the use of paid cloud computing or other tools which generate costs depending on the length of time they are used, the conclusions of these analyses may indicate the lack of justification for continuing research after a certain expected return of questionnaire responses according to the geometric distribution. This could be yet another key to the success of the researcher, as it translates into optimal involvement of the budget and the time spent on research .
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej ściskania bloku skalnego pomiędzy współosiowymi płaskimi stemplami. Kruszenie przeprowadzono przy trzech wielkościach obrotu stempli ( α = 0, 6.42°, 11.3°). Analiza wyników badań wykazała, że ustawienie stempli ma wpływ na parametry procesu rozdrabniania (energię kruszenia, siły kruszenia, mechanizmy i postacie zniszczenia). W celu wyznaczenia właściwości mechanicznych wykonano jednoosiowy test na ściskanie.
EN
The present work is focused at experiments and analysis of block compression by rotated smooth punches. Three cases of punches location, defined by angle �ǯ = 0, 6.42, 11.3 degrees, were considered. Numerical simulations, carried out by finite element method, showed similarity of predicted and experimental results in respect to energy and limit crushing forces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prędkości detonacji, intensywności powietrznej fali podmuchowej i zdolności do detonacji amonali zawierających od 0,6 % do 15 % pyłu aluminiowego płatkowanego. Podano również wyniki szacowań numerycznych parametrów termodynamicznych amonali wykonanych z zastosowaniem kodów TIGER i ZMWCyw.
EN
The study presents the results of measurements of detonation velocity, intensity of air burst wave and detonation ability of ammonals containing from 0.6 % to 15 % of sliced aluminium powder. Moreover, the results of estimations of numerical thermodynamic parameters of ammonals performed using the TIGER and ZMWCyw codes were given.
PL
W artykule omówiono konsekwencję nieprawidłowych rozwiązań i wzajemnej korelacji stopni ochrony przeciwprzepięciowej, które prowadzą do zwarć doziemnych. Na podstawie opisanej chronologii zdarzeń zapoczątkowanych wyładowaniami atmosferycznymi, które doprowadziły do eksplozji wewnątrz kadzi transformatora i całkowite jego zniszczenie, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule.
EN
Consequences of wrong solutions and intercorrelation of overvoltage protection degrees leading to earth faults have been discussed in the paper. On the basis of chronology of events initiated with atmospheric discharges which caused an explosion inside the transformer.s casing and a total destruction of the transformer, it has been made effort to answer the question asked in the title of the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.