Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacje komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Niniejszy referat zawiera omówienie zagadnienia grafikowania (planowania produkcji bloków energetycznych), uwzględniające ekonomiczny rozdział obciążeń pomiędzy poszczególne bloki elektrowni (i zespolów elektrowni - Operatorów Handlowo Technicznych); opis oprogramowania służącego do rozwiązania zbadania, a także wyniki symulacji komputerowych, ilustrujących wyniki generowane poprzez omawiane oprogramowanie. Na ich podstawie można spodziewać się redukcji kosztów paliwa użytego do produkcji energii elektrycznej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej azotowania gazowego, pokazujące wpływ potencjału azotowego atmosfery NH3-H2 na budowę i kinetykę wzrostu faz azotkowych: [wzór] i [wzór] na żelazie. Do symulacji wykorzystano niedawno opracowane i opisane matematycznie układy równowagi [wzory], modele kinetyki wzrostu wyżej wymienionych faz oraz wyniki najnowszych badań eksperymentalnych. Wyniki symulacji wskazują na optymalne, z punktu widzenia kinetyki procesu możliwości sterowania procesem celem wytwarzania warstw o z góry zadanych budowie fazowej, grubościach występujących stref, stężeniach powierzchniowych i profilach stężeń azotu w poszczególnych strefach. Symulacje wzrostu warstw azotowanych mogą być użyteczne w programach automatycznego sterowania procesem azotowania gazowego żelaza i stali niskowęglowych, a po uwzględnieniu w obliczeniach węgla i pierwiastków stopowych - również do innych stali poddawanych współcześnie azotowaniu.
EN
The article presents results of computerized simulation of the gas nitriding process, demonstrating the effect of the nitriding potential of NH3-H2 atmosphere on the composition and growth kinetics of [formula] and [formula] nitride layers on pure iron. For the simulation, the recently developed and mathematically described Fe-N and [formula] phase diagram, growth kinetics models above mentioned phases, as well as latest results of experimental research were utilized. Simulation results indicate optimum possibilities of process control for the formation of layers of predictable phase composition, thickness of particular zones and surface nitrogen concentrations. Simulation of growth of nitride layers can be useful on automatic control programs of gas nitriding of iron and low-carbon steels and after taking into consideration the role of carbon and other alloging elements - also to another nitriding steels.
4
Content available remote Komputerowe metody modelowania w symulacji ruchu pojazdów szynowych
80%
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono metody modelowania dynamiki pojazdów szynowych, wykorzystywane w budowie modeli matematycznych stosowanych do opisu ruchu pojazdów szynowych. Celem modeli tworzonych tymi metodami i odpowiadającego im opisu ruchu, jest symulacja komputerowa (numeryczna) ruchu modeli, pozwalająca na odwzorowanie ruchu rzeczywistych obiektów. Wyniki symulacji mogą być podstawą wszechstronnej analizy własności danego obiektu, tak na poziomie inżynierskim, jak i badawczym, umożliwiając ograniczenie bądź zastąpienie badań rzeczywistego obiektu badaniami numerycznymi jego modeli. W części drugiej artykułu obszernie omówiono spotykane w rzeczywistości zastosowania praktyczne modeli matematycznych w symulacji ruchu pojazdów szynowych. Dokonano ich uporządkowania oraz pokazano różnorodność i ogrom tych zastosowań.
EN
The methods of modelling railway vehicle dynamics are utilised to describe the motion of railway vehicles, are presented in the first part of this article. The aim of the models, built using these methods and for the corresponding description of motion, is the computer (numerical) simulation of model motion, which makes it possible to imitate the motion of real object. It is possible that the results from such a simulation might form the basis for a comprehensive analysis of a given object`s properties, both on an engineering and research level, which enable replacement or limitation studies of a real object with numerical studies. In the second part of the paper, real practical applications of the mathematical models in the simulation of railway vehicles` motion are discussed in depth. The applications were classified and their variety and countless numbers were revealed.
EN
The properties of porous silicon prepared at different illumination and electrochemical conditions were studied. Here, the illumination was applied from the backside of the wafer (side not immersed in the electrolyte), from the topside (side immersed in the electrolyte), and for the highly doped silicon, etching proceeds without illumination. The electrolyte contains HF in the range of 2-50 wt%. These conditions results in the pores formation with diameter in the range of 20 nm to 3 nm. The smallest pore size was obtained for highly doped n-Si (111) wafers, etched without illumination. The experimental results were compared with computational simulations of pore nucleation and growth. It was find that the electric field enhancement occurs at the pore bottom, leading to focusing of the holes trajectories. This leads to weakening of the Si-Si backbonds resulting in easy atom removing. The maximum electric field was observed at the semispherical pore bottom.
PL
Krzem porowaty wytworzono w różnych warunkach oświetleniowych i elektrochemicznych. Powierzchnię krzemu oświetlano od tyłu (powierzchnia nie zanurzona w elektrolicie), góry (powierzchnia zanurzona w elektrolicie) i dla krzemu wysokodomieszkowanego trawienie przeprowadzono bez oświetlenia. Stosowano elektrolit o zawartości 2-50 wag.% HF. Takie warunki trawienia umożliwiły otrzymanie porów o średnicy od 20 nm do 3 urn. Najmniejsze pory otrzymano dla wysokodomieszkowanego n-Si (111) trawionego bez oświetlenia. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z symulacjami komputerowymi zarodkowania i wzrostu porów. Zwiększone pole elektryczne, które występuje na dnie porów, prowadzi do ogniskowania trajektorii dziur (ładunków dodatnich). Prowadzi to do osłabienia wiązań wstecznych Si-Si, ułatwiając usuwanie atomów. Maksymalne pole elektryczne występuje na półkolistym dnie porów.
EN
Metal oxide surge arresters are used for protection of high and low voltage electric devices against overvoltages. Mathematical models of surge arresters should properly represent current-voltage dependencies of varistors during influence overvoltages. From among numerous models created so for two versions of a selected model were used for computer simulations of current-voltage dependences of surge arresters. Parameters of elements of the selected model can be calculated by use of data published in the catalogues. Current-voltage dependencies of the surge arrester designed for electric power systems of 110 kV for different current stroke were modelled. The results of computer simulations were compared with the experimental data.
PL
Ograniczniki przepięć są powszechnie stosowane do ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia. Modele matematyczne ograniczników powinny właściwie odzwierciedlać charakterystyki napięciowo-prądowe warystorów podczas oddziaływania przepięć. Spośród wielu modeli opracowanych dotychczas do symulacji komputerowych zależności napięciowo-prądowych wybrano jeden model ograniczników. Parametry elementów modelu wyznaczono przy wykorzystaniu danych katalogowych. Modelowano zależności napięciowo-prądowe dla różnych udarów prądowych ogranicznika przepięć stosowanego w układach elektroenergetycznych 110 kV. Obliczenia porównano z wynikami badań.
PL
Prezentowana praca badawcza miała na celu przeprowadzenie eksperymentu na stanowisku z płaskim kolektorem słonecznym w warunkach laboratoryjnych, a następnie porównanie otrzymanych parametrów z wynikami pracy analogicznej instalacji w dwóch wybranych programach symulacyjnych: komercyjnym TRNSYS i darmowym ScenoCalc. Analiza zbieżności danych pomiarowych z modelowymi ma wskazać czy uzasadnione jest zastępowanie tradycyjnego eksperymentu badaniami komputerowymi w omawianym zakresie. Badania pokazały, że odpowiednio rozbudowany program komputerowy służący do symulacji instalacji z kolektorami słonecznymi może zastąpić prowadzenie eksperymentu w warunkach rzeczywistych. Jest to korzystne, na przykład, gdy istnieje potrzeba badania wielu urządzeń różnej budowy lub w sytuacji, gdy budowa wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i niezbędne jest zapewnienie sponsora o dobrze rokujących, wstępnych badaniach modelowych.
EN
The investigation of the flat-plate solar collector in laboratory conditions has been presented in this article. Authors have carried out an exploration for the differences between the three sets of data. The obtained findings are based on the conducted experiment and numerical simulations done in two differing calculating software – commercial one, TRNSYS 16, and freeware - SCEnOCalc. An efficiency was selected as a comparison parameter. Range of convergence for different boundary conditions is more satisfying for the TRNSYS. It is related to the amount of design parameters, materials, and the specific actions that can be represented in the simulation software. Presented research has shown that well-developed computer program can substitute the experiment in real conditions. It is a significant advantage e.g. when there is a need to test multiple devices of different construction, also when the construction process requires great investment, and even if it is necessary to provide sponsor with promising preliminary model results.
PL
W artykule przedstawiony został proces wyhamowania układów do wy-buchowego formowania pocisków. Zaprezentowano wyniki symulacji komputerowych doboru gęstości materiałów wypełniających tunel do odzyskiwania nieuszkodzonych pocisków. Pokazano analizę wpływu masy oraz kształtu wybuchowo formowanych pocisków na ich prędkość wewnątrz tunelu, długość drogi hamowania oraz wartość chwilowego ciśnienia wywieranego na pocisk podczas jego przechodzenia przez kolejne warstwy tunelu wychwytującego. Symulacje komputerowe wychwycenia pocisku prowadzono od momentu wejścia pocisku w pierwszą warstwę wyhamowującą a kończono gdy prędkość pocisku spadła poniżej 100 m/s.
EN
The paper presents soft-catch recovery system applicable for investigations of explosively formed projectiles (EFP). One method of capturing EFP is to fire it into a stack of progressively densing media. A soft-catch test is successful when the EFP is recovered intact and non deformed. The aim of a successful stack is to limit the stress on the EFP to a value below the strength of the material in the EFP. Influence of shape and mass of EFP-projectile on decrease in velocity, instantaneous pressure, EFP path and its braking time (for chosen densing media) is calculated. Results of computer simulation of density material selection of EFP soft-catch recovery system are shown.
PL
W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania zasięgu stref trwałych zniszczeń w caliźnie węglowej podczas prowadzenia eksploatacji. W tym celu zasymulowano komputerowo eksploatację górniczą w płaskiej tarczy ośrodka górniczego. Jako kryterium zniszcenia przyjęto przekroczenie przez wartość naprężeń eksploatacyjnych wytrzymałości na ściskanie calizny węglowej. Ponadto w pracy podjęto próbę określenia gabarytów filara węglowego pozostawionego przy podchodzeniu eksploatacji górniczej do starych zrobów.
EN
The paper presents a way of determination of stable failure in solid coal wich occurs durin mining. Authours used computer methods to simulate two dimensional mining exploitation. The overflow of coal mass compression strength by exploitation stress wa taken as a failure criterion. Problem of coal pillar determination in case of approach with working front to adandoned workings was also considered.
EN
Paper presents the results of numerical calculations of air flow through a conical diffuser with divergence angle 2alpha = 70 degrees and aspect ratio L/w = 0.82. Constructional changes were introduced into the diffuser in order to obtain a uniform velocity distribution in the outlet cross-section as well as to lower the pressure drop caused by the air flow. The changes consisted in installing two or three coaxial conical flow guides inside the diffuser. Three diffuser inlet velocities were investigated: 5.6 m/s, 6 m/s and 25 m/s. Computer modelling analyses were made using commercial ANSYS software. Calculation results were verified by comparison with laboratory experiment results carried out for the inlet velocity of 5.6 m/s and for two diffuser constructions — without any flow guides and with two conical flow guides installed.
PL
W artykule przeprowadzono obliczenia numeryczne przepływu powietrza przez dyfuzor stożkowy o kącie rozwarcia 2alpha = 70 stopni i smukłości L/w — 0,82. W celu uzyskania równomiernego rozkładu prędkości w przekroju wylotowym dyfuzora oraz zmniejszenia straty ciśnienia związanej z przepływem powietrza wprowadzono zmiany w konstrukcji dyfuzora poprzez współosiowe zainstalowanie w dyfuzorze dwóch lub trzech stożkowych kierownic. Prędkości na wlocie dyfuzora przyjmowały trzy wartości 5,6 m/s, 6 m/s i 25 m/s. Symulacje komputerowe wykonano w kodzie komercyjnym ANSYS. Weryfikację otrzymanych wyników uzyskano przez ich porównanie z wynikami badań laboratoryjnych dla prędkości wlotowej 5,6 m/s i dla dwóch przypadków konstrukcyjnych dyfuzora, tj. dyfuzora bez kierownic i dyfuzora z dwiema kierownicami.
EN
Effect of the internal geometry of catalytic reactor capillary channels have been studied by means of numerical simulations. ANSYS FLUENT software was applied for carrying the analysis out. The temperature and pressure distribution for different channel lengths and cross-sectional shapes were presented.
PL
Wpływ geometrii wewnętrznej kapilarnych kanałów reaktorów katalitycznych badano za pomocą symulacji komputerowych. Do przeprowadzenia analizy zastosowano oprogramowanie ANSYS FLUENT. Przedstawiono rozkłady temperatur i ciśnienia w kanałach o różnych długościach i kształtach przekrojów poprzecznych.
PL
Referat prezentuje analizę symulacyjna mieszanego procesu technologicznego spawania i głębokiego tłoczenia dla przykładu wykrojki spawanej z dwóch blach o różnej grubości. Wyniki analizy spawania wykonanego przy wykorzystaniu programu SYSWELD zostały przeniesione do programu do symulacji tłoczenia PAM-STAMP. Wyniki symulacji zostały porównane z wynikami eksperymentu laboratoryjnego poprzez porównanie krzywych FLD otrzymanych na drodze eksperymentalnej i poprzez symulację.
EN
This paper describes simulation of welding and consecutive deep drawing of tailored steel blanks. Results from program SYSWELD (welding simulation software) are imported into program PAM-STAMP (stamping simulation software). Simulation results are compared with the real experiment in FLD.
PL
W pracy ścisła metoda analizy wrażliwości zastosowana jest do optymalizacji położenia progów ciągowych. Symulacj aprocesu tłoczenia blach odbywa sie za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES). Geometria i własności progu ciągowego zastąpione są przez zastępczy próg ciągowy. Prezentowany jest algorytm wprowadzania elementu zastępczego progu ciągowego do algorytmu symulacji procesu tłoczenia i analizy wrażliwości. W procesie optymalizacji przyjęto jako funkcję celu różnicę prędkości w wybranych węzłach deformowanej blachy. Pochodne funkcji celu względem zmiennych decyzyjnych opisujących położenie zastępczych progów ciągowych liczone są Metodą Bezpośredniego Różniczkowania (MBR). Obliczone wartosci wrażliwości wykorzystywane są następnie w algorytmie optymalizacyjnym. Minimum funkcji celu określa optymalne położenie progów ciągowych.
EN
In this paper the optimization of drawbead position based on sensitivity analysis is considered. The finite element simulation of sheet metal forming process and "exact", Direct Differentiation Method (DDM) of sensitivity analysis are used. The real drawbead geometry and its characteristics are replaced by the equivalent drawbead. The methodology of introducing the equivalent drawbead is presented. The difference between velocities calculated at selected nodes of the workpiece is chosen as the objective function for the optimization algorithm. Gradients of this function with respect to the drawbead position parameter are evaluated by DDM. Calculated sensitivities are used as input for the optimization algorithm from which the new values of the design variable are obtained. The objective function is minimized yielding the optimal configuration of the drawbead. The theory is illustrated by numerical example.
PL
Przedstawiono metodę korekcji sprężynowania powrotnego blach tloczonych opartą na metodzie elementów skończonych. Proponowana metoda polega na stworzeniu wirtualnych narzędzi na bazie typowych wyników symulacji komputerowej procesu tloczenia, pozwalających na kompensację ksztaltu narzędzi uwzględniającą sprężynowanie powrotne materiału wytłoczki. Otrzymano dobrą zgodność uzyskanych wyników teoretycznych z wynikami doświadczalnymi. Narzędzia opracowane tą metodą pozwalają na otrzymywanie wytloczek o bardzo malych blędach wksztaltowowymiarowych.
EN
A FEM-based correction springback method for sheet metal forming is presented in this paper. The proposed method minimization springback error consists in the creation of virtual tools which make it possible to determine shape compensation for sheet-metal forming tools. Exellent agreement is found between the theoretical and experiment results. The designed toolings were found to produce the desired part shapes with very small error. _UU~, uV. u.-. SPRINGBACK ERROR CORRECTION FOR SHEET METAL FORMING PROCESSES 11''''''1<'1111, I1V")""
PL
Wraz z postępem technologicznym oraz rozwojem wiedzy z zakresu projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego, w tym w szczególności systemów wentylacji pożarowej, będących bardzo istotnym elementem wyposażenia współczesnych budynków oraz obiektów budowlanych, pojawiła się konieczność weryfikacji poprawności rozwiązania projektowego oraz sprawdzenia jego wykonania. O ile narzędziem coraz powszechniej stosowanym na etapie projektowym są programy do modelowania rozwoju pożarów i przepływu dymu, bazując na zasadach numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fire Dynamics – CFD), o tyle narzędziem sprawdzającym systemy bezpieczeństwa pożarowego na etapie odbiorowym w rzeczywistym obiekcie są próby przy użyciu ciepłego dymu (ang. Hot Smoke Tests – HST).
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji procesu utraty nadprzewodnictwa w taśmie nadprzewodnikowej z elektrodą lutowaną. W opracowanym modelu założono dominujący charakter procesów cieplnych inicjowanych w połączeniu oraz uwzględniono pełną nieliniową zależność współczynnika przejmowania ciepła od temperatury. Badania symulacyjne zrealizowano w środowisku obliczeniowym COMSOL. Uzyskane rezultaty potwierdziły znaczący wpływ zmienności procesu przejmowania ciepła na charakter symulowanych zjawisk.
EN
The paper presents the results of the simulation of the loss of superconductivity in superconducting tape with the soldered electrode. The model assumes the dominant nature of thermal processes initiated in the connection, and it includes a full non-linear heat transfer coefficient depending on the temperature. The simulation studies were carried out in COMSOL computing environment. The results confirmed a significant effect of variation of the process of heat transfer to the nature of the simulated phenomena.
PL
Wypadki przy pracy to zjawisko bardzo powszechne. Mogą skutkować one kalectwem, a nawet śmiercią pracownika. Często okoliczności zajścia wypadku nie są znane, np. z powodu braku naocznych świadków lub ich sprzecznych zeznań. Znajomość przebiegu i przyczyny wypadku przy pracy może być bardzo pomocne przy rozstrzyganiu kwestii spornych, np. w procesie sądowym. Inną zaletą może być zapobieganie wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym realizowane są prace związane z wykorzystaniem symulacji komputerowej do rekonstruowania wypadków przy pracy. Dzięki temu możliwe jest ustalenie prawdopodobnej przyczyny wypadku.
EN
Accidents at work are very common. They can result in a worker's serious injury or even death. The cause of anaccident in often unknown, e.g., because of conflicting reports of eyewitnesses or because there were none. Knowing the course and cause of an accident at work may be very helpful in resolving controversies in a lawsuit. Prevention of similar situations is another advantage. CIOP-PIB studies the use of computer simulation in reconstructing accidents at work. Simulations make determining the probable cause accidents possible.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące przeprowadzania ewakuacji budynków w przypadkach zagrożenia wywołanego katastrofami budowlanymi, zamachami terrorystycznymi i wybuchami. Opisano metodę matematycznego modelowania procesów ewakuacji i komputerowych badań symulacyjnych. Prezentowany model matematyczny opiera się na równaniach Langevina, które są równaniami ruchu ewakuujących się ludzi. Równania te uzupełnione są o składnik social force, reprezentujący składową mentalną w ruchu ewakuowanych osób, determinowaną głównie przez poczucie poziomu zagrożenia w czasie ewakuacji. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ewakuacji wybranych pojedynczych pomieszczeń i dwóch budynków wielokondygnacyjnych, dla różnych poziomów zagrożenia, oraz przedyskutowano czynniki wpływające na czasy ewakuacji i umożliwiające zminimalizowanie liczby ewentualnych ofiar w ludziach.
EN
This paper presents the problems of carrying out the evacuation of buildings in case of an emergency caused by construction disasters, terrorist attacks and expIosions. It describes the method of mathematical modeling and numerical simulations. The presented mathematical model is based on the Langevin equations, which are motion equations of pedestrians, with an additional term social force Social force represents the mental component of the pedestrians,driven primarily by a sense of the level of risk during the evacuation.The article presents the results of numerical simulations of evacuation from selected individual rooms and two muitistorey buildings for different levels of risk. It also discusses factors affecting evacuation time and mimmizing the number of possible casualties.
PL
W artykule przedstawiono program symulujący proces przeróbki rudy miedzi. Program ma służyć do szybkiego projektowania dowolnych układów wzbogacania rudy i komputerowej symulacji takiego procesu.
EN
In the paper the software for the simulation of the copper ore dressing simulation is presented. The programme should be used to the making the project of the processing plants and computer simulation of the process of beneficiation.
PL
Symulacja komputerowa zjawisk dynamicznych pojazdów w ruchu stanowi dziś podstawową metodę w studiach rozwojowych, przy projektowaniu i ocenie jakości dynamicznobiegowej pojazdów szynowych. Kluczowe znaczenie ma tu model matematyczny pojazdu i jego otocze-nia odniesiony do definicji problemu do rozwiązania. Model ten jest automatycznie generowa-ny przez program komputerowy a jego podstawą jest zastępczy model fizyczny stworzony przez specjalistę. Przedstawiono schemat metodyczny pakietu programowego
EN
in respect of the problem detinition is of vital importanCt, This model is automatically generated by a computer program, its foundation being an equiva. lent physical model created by a specialisL A functional block diagram of a programmin! package is presented, created for The computer simulation of the dynamical behaviour of vehicles in motion nowada)~ consti-tutes the fundamental method in design studies, development and evaluation ofthedy. namical and running quality of railway vehicles. In this process, the mathematical model~ the vehicle and its environment internal purposes by vehicle system dynamics specialistsina company involved in development and production of running gear for railway vehicles. AR exercise with-in the scope of an international benchmark announced by ERRI is briefly pre. sented, together with the result, compared to measurements under real conditions.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.