Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 660

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
EN
In mining uncertainties related to equipment and operation are major reasons for loss of production. In order to address this issue, a wide literature review was done in this study. It showed that reliability of equipment, spare part availability, automation of equipment are researched areas focused. However, a methodology which relates operational issues directly to production levels has been not studied with detailed analysis. In order to overcome this issue and propose, a method to achieve production assurance is the objective of this study. A case study with 2.5 years of data from a large open pit mine is carried out. Following the statistical principles, multiple regressions modelling with details analysis, optimization of payload and interpretation of analysis are used. It showed that at system level availability, utilization and maximum capacities are important criteria for finding root cause in loss of production. Model for shovel fleet showed that availability is the most important characteristics hindering it to achieve a higher level of production. It was also seen that 3 to 4 number of shovels are optimal for achieving current level of production. For truck fleet model represented that capacities involved are less important factor as compared to the utilization of the fleet.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę stanu modernizacji spalarni odpadów medycznych przy Samodzienym Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Suwałkach, uzasadnionego względami racjinalizacji gospodarki odpadami medycznymi oraz spełniajacego obowiązujące wymogi prawne Dyrektywy 2000/76/EC.
EN
The paper reports the modernization characteristic of incinerating plant for the hospotal wastes management in Suwalki. The analusis of modernization state based on the rationalization of the hospital wastes mangement and performed the law of directive 2000/76/EC.
3
Content available remote Přínos využití modelů v teorii resilience
100%
EN
Over three decades of research into resilience, this concept has been elaborated in considerable detail, and it now covers a wide range of aspects. Various models are increasingly being applied in order to present the theory of resilience in the clearest possible way. The goal of this paper is to assess the ways in which these models are utilized and to evaluate their benefits and contribution to the development of resilience theory. The article presents various approaches to the use and structure of models (narrative, simplex, complex) and outlines their basic characteristics. The conclusion includes a brief assessment of the benefits of these models and their contribution to the development of resilience theory.
EN
The problem of utilizing plant wastes of the agro-industrial complex is equally important and urgent. In this regard, it is advisable to develop a complex technology of plant waste application to solve the ecological problems of environmental pollution with heavy metals. Modification of walnuts shells with orthophosphoric acid has proven to be a promising process for obtaining the biosorbents with the efficient sorption properties. It was found out that the increase in the concentration of inorganic acid in modification time promotes the improvement in sorption capacity. Such biosorbents can be used in low-waste water demineralization systems. The utilization of waste biosorbents through the use in the composition of building materials is effective from an economic point of view. It was shown that the biosorbent acts as a fine additive; the increase in normal density and acceleration in hardening time takes place. At the same time, the compressive strength of the cement with the application of biosorbents decreases slightly. The results show that the modified walnuts shells have a slightly adverse effect on the hardening time of cement.
EN
Improvement in the range of conventional raw materials balance for electricity production is possible through the use of renewable fuels. According to standard procedures co-combustion of biomass with coal is one of the simplest and cheapest solutions leading to an increase in the share of energy from renewable fuels. The main aim of this work was to determine the chemical and mineral composition of ash derived from biomass co-combustion with coal and its utilization. The assessment of composition and possibilities of ash utilization were based on the literature and own research. The presented data show that the chemical and mineral composition of ash depends on the used biomass and its amounts in initial fuel. In the work in conclusion the use of obtained ash under Polish conditions is recommended.
XX
Poprawę w zakresie bilansu surowców konwencjonalnych można uzyskać poprzez stosowanie odnawialnych zasobów paliw do produkcji energii elektrycznej. Wśród producentów energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z od¬nawialnych źródeł energii, współspalanie biomasy z węglem według standardowych procedur zalicza się do najprostszych i najtańszych rozwiązań prowadzących do wzrostu energii z paliw odnawialnych. Zasadniczym celem pracy było określenie składu chemiczno-mineralnego popiołów lotnych pochodzących ze współspalania oraz jego wykorzystania. Oceny dokonano w oparciu o dane literaturowe i badania własne. Z przedstawionych danych wynika, że skład mineralno-chemiczny zależy od użytej biomasy i jej udziału w paliwie. W pracy wypowiedziano się na temat możliwości wykorzystania popiołów w warunkach krajowych.
6
100%
PL
W artykule wskazano rozmiar i wpływ powstających odpadów przemysłowych zawierających związki chromu, zarówno na człowieka, jak i środowisko naturalne. Opisano metodykę badań chemicznych odpadów stałych i ich wyciągów wodnych, służących do oceny stopnia toksyczności danego odpadu. Przedstawiono sposób unieszkodliwiania odpadów w procesie solidyfikacji z wytypowaniem badań chemicznych świadczących o stopniu unieczynnienia związków chromu w zestalonej strukturze.
EN
The magnitude and influence of industrial waste with chromium content on human organisms and natural environment have been presented in this paper. There were shown the methods of analysing the chemical solid waste and its water extracts with the objective to establish the toxicity of a given waste. The neutralizing techniques were presented in the process of solidification with the selection of chemical analyses showing the neutralization degree in the solidified structure.
PL
Opisano wpływ obecności PVC w składzie odpadowych tworzyw sztucznych (OTS) na możliwość ich termicznej utylizacji. Scharakteryzowano proces termopreparacji OTS przez termolizę w bitumach. Omówiono wyniki serii doąświadczeń termolitycznego rozkładu OTS w paku węglowym przy różnych warunkach prowadzenia procesu. Opisano wpływ czasu i końcowej temperatuty termolizy OTS na zawartość chloru w produkcie stałym. Wskazano na termolizę w bitumach jako metodę przekształcenia OTS w półprodukt możliwy do zastosowania w energetyce, przemyśle chemicznym i koksownictwie.
EN
Chlorine removal from waste plastics conditions their utylization as energy and raw material sources. Effect of PVC presence in waste plastics on their thermal utylization has been described. The thermal preparation of waste plastics by thermolysis in bitumen has been characterised. Results of experiments concerning the thermal decomposition of waste plastics in coal tar pitch carried out in different conditions have been diskussed. It was described the influence of time and final temperature of waste plastic thermolysis on the chlorine content in solid product. The thermolysis in bitumen has been recommended as the method of waste plastics processing towards the semi-finished product which can be applied in power, coking and chemical industries.
PL
W EC Żerań w miejsce wyeksploatowanych dwóch turbin oznaczonych numerami TZ-8 i TZ-9 zainstalowano nowy turbozespół TZ-11. Płyta dolna posadowiona na palach rozebranego fundamentu ramowego TZ-8 została wbudowana nową konstrukcję fundamentu TZ-11. Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu elementów fundamentu TZ-8 przeprowadzono badania metodą prześwietlenia akustycznego betonu w płycie dolnej. Wyniki badań wykazały, że wymienioną płytę można wbudować w nową konstrukcję. Zwiększono wymiary płyty przez wykonanie dodatkowej warstwy betonu na powierzchni górnej i po bokach elementu. Poszerzona część płyty została posadowiona na dodatkowych palach fundamentowych. Na poszerzonej płycie wykonano pozostałe części nowego fundamentu ramowego. Przedstawione rozwiązanie pozwoliło na uniknięcie kosztownych robót rozbiórkowych.
EN
At the Thermal Power Plant Żerań two overexploited turbo-sets TZ-8 and TZ-9 have been replaced by the new turboset TZ-ll. The existing Iower foundation slab supported by the piling system of old demolished frame type foundation was incorporated to the new structure of TZ-11 turboset. The decision on incorporating the old elements of turboset TZ-8 the cross-hole sonic logging evaluation method of concrete testing in Iower slab were completed. The tests results confirmed, that the old slab can be incorporated to the new foundation structure. The external dimension of the foundation slab were increased, as the result of completion an additional layers of concrete at upper slab side, as well as at its sides. The enlarged part of slab was founded on additional foundation piling system. The remaining parts of the new frame type foundation structure was completed over the enlarged slab. The solution described allowed to avoid costly removal works.
9
Content available remote Utylizacja amunicji lotniczej z ładunkiem trotylowym
100%
PL
W pracy przedstawiono dwie technologie utylizacji amunicji w których wykorzystuje się metodę wypławiania materiału wybuchowego za pomocą przegrzanej pary. Pierwsza jest stosowana do ładunków o dużej zawartości trotylu. Druga technologia służy utylizacji kostek, zwierających środki wybuchowe A-IX-1, A-IX-2O i polega na otrzymywaniu elastycznych wydłużonych ładunków kumulacyjnych metodą przejściowego prasowania.
10
Content available remote Utylizacja kolagenu z odpadów skór garbowanych
100%
PL
Dokonano przeglądu metod utylizacji odpadów skór nie garbowanych i garbowanych. Zagospodarowanie odpadów nie garbowanych jest względnie proste. Natomiast utylizacja odpadów garbowanych, które ze względu na 3–5-proc. zawartości soli chromu(III) należą do grupy odpadów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego, jest rozwiązana tylko w niewielkim stopniu.
XX
A review with 34 refs. covering utilization of untanned and tanned leather waste materials, recovery of collagen from chrome-tanned wastes and its use as a filler for isoprene rubber mixes.
11
Content available remote Utylizacja odpadów przemysłowych z produkcji kwasu siarkowego (VI)
100%
PL
Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem ilości produkowanych odpadów przemysłowych, a ich ilość na składowiskach przekroczyła 2 mld t. Pod względem szkodliwości odpady zostały podzielone na 27 grup. Wśród nich są również odpady z produkcji kwasu siarkowego. Przedstawiono sposoby ich zagospodarowania w sposób minimalizujący szkodliwy wpływ na środowisko.
EN
A review with 17 refs. covering wastes from process-gas purification step, oxidn. of SO2 and absorption of SO3, spent V catalyst and off-gases and their utilization methods.
12
100%
EN
In connection with IPGR participation in various national and international projects during the recent years, investigations have been conducted, in order to create a database of available old plant materials of grain legumes of Bulgarian origin. Different areas throughout Bulgaria with diverse relief, soil and climatic conditions have been visited. From the literature review and collected from previous studies data we identified the specific areas these crops occupy traditionally in the home garden and are sentimentally linked to family traditions. Questionnaires were developed, which intended to complement and update the existing information about location, farmer’s name, number cultivated species, usage, cooking recipes and storage. In this respect, numerous interviews with local people were conducted and were visited community centers, museums, schools and other organizations and institutions.
EN
In the face of intense development of our civilization, municipal waste contributes greatly to environmental pollution. In Poland, especially in large conurbations, municipal waste is a major category of waste. This paper discusses trends in municipal waste management, resulting from applicable standards in the European Union which are intended, fi rst of all, to minimize landfi lling. Problems relating to the handling of thermal processing and mechanical-biological treatment (MBT) of waste are described. Waste processing, intended to generate energy by co-combustion, is also presented. Moreover, this paper refers to the legal regulations that waste processing plants are expected to comply with.
14
Content available Spent Biosorbents as Additives in Cement Production
100%
EN
The research is related to solving the problem of rational use of materials and to the creation of resource-saving technologies for the protection of the environment from pollution. Sorption technologies are quite effective in wastewater treatment, but most sorbents are quite expensive, and their regeneration raises the question of recycling of spent solutions. The cheapness and availability of raw material base of biosorbents makes these technologies attractive for wastewater treatment. The research is aimed at investigation of the ways to effectively utilize the spent sorbents, which are obtained after water purification, in the production of building materials. The obtained results allow creating a complex low-waste technology of water demineralization and purification from heavy metal ions.
15
Content available Coal mine gas from abandoned mines
100%
EN
Coal mine gas usually consists of methane, nitrogen and carbon dioxide. Its appearance is a constant and well-documented concomitant of coal-mining. In the Ruhr Basin, Germany, after the shut-down of the mines, up to 1,000 cubic metres per hour of coal mine gas continue to escape from the pits and get into the atmosphere through special degassing systems. A not insignificant part of coal mine gas migrates in addition diffuse at the surface. Thus, a natural energy carrier is given up for lost. To make matters worse, the methane component of the coal mine gas could form an explosive mixture with air and it is ecologically harmful since it significantly contributes to the greenhouse effect: It is estimated that methane is approximately 21 times more harmful then carbon dioxide. Since 1994, engineers of the Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology in Oberhausen, Germany, have been working on new concepts regarding:o the deliberate migrations of coal mine gas also effectively minimises potential dangers resulting from its uncontrolled emission, accumulation and forming explosive mixtures with air; o the energetic utilisation of coal mine gas from abandoned mines in CHP units (Combined Heat and Power Generation).Since 1998 UMSICHT operates several sucking-stations the danger defence and for potential inquiry of coal mine gas from abandoned mines. Therefore coal gas is sucked off of boreholes in the surface area (depth < 50 m) and boreholes into old workings of the abandoned mines. A result of the different sucking tests is the minimisation of the diffuse gas migrations. By the direct sucking of the old pit a substantially bigger area could be hold gas free than by sucking off surface boreholes. The sucking off of abandoned coal mines has resulted an increase of the CH4-concentration from 40% to more than 70% over the testing time independent of the atmospheric conditions. During the time of sucking (more than 3 month) an influence to the pressure in the abandoned mine could not verified. Water ring pumps and roots-compressors in different kinds of operating are tested in the sucking-stations.Coal mine gas is estimated to be available for a long time. An economic utilisation seems to be possible within the next decades. The gas deposit within the coal mines of North-Rhine Westphalia is enormous: It is considered to amount to approximately 120 million tons of methane per year, most of it energetically utilisable. The utilization of coal mine gas is one way to reach the aims of the Kyoto-Conference. Therefore the energy generation with coal mine gas is supported in Germany by a guaranteed price for the produced electrical energy since 2000. Because of the decreasing coal-prices in many countries a lot of mines were abandoned in the last years. Dezentralizied CHP-concepts created by UMSICHT are one way for an effective and quick solution of the problems of these mines.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężeń i strumieni masy wybranych składników gazowych w spalinach z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w systemie fluidalnym firmy Seghers. Badania przeprowadzono zarówno w gazach surowych, jak i za suchym systemem oczyszczania spalin, polegającym na wtryskiwaniu sorbentu wapniowo-węglowego bezpośrednio do gazów odlotowych oraz odpylaniu w filtrze ceramicznym. W ten sposób możliwa była także do określenia skuteczność zatrzymywania w tym systemie rozpatrywanych zanieczyszczeń powietrza. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na ocenę wpływu różnych czynników na ilość zanieczyszczeń powstających w badanej instalacji. W efekcie zaproponowano kilka możliwości ograniczenia ich powstawania i emisji do atmosfery.
EN
In the paper selected gaseous constituent concentrations and their mass flow in combustion gases from the thermal destruction of medical wastes in the Seghers fluid system were presented. The researches were carried out both in the raw gases and behind the dry system of the combustion gases cleaning consisting in a calcium-carbon sorbent injection direct to the flue gases and dedusting in a ceramic filter. In this way the efficiency of the air pollutant catching in the system was possible to the determination. Analyses of the measurement results allowed the paper authors to the evaluation various factors influencing on the scale of the pollutant formations in the thermal conversion system. Thanks to this a few possibilities of the limitation the pollutant formations and emissions to the atmosphere were proposed.
PL
W artykule przedstawiono stan realizacji działań podjętych w resorcie obrony narodowej w celu rozwiązania problemu utylizacji zbędnych środków bojowych utrzymywanych w magazynach Sił Zbrojnych RP.
EN
The status of activities focused on the utilisation of superfluous explosive ordnance being in the inventory and depots of the Polish Armed Forces is presented in the paper.
19
Content available Zagospodarowanie ubocznych produktów poubojowych
100%
EN
EU law obliges businesses to arise during the development of technological processes by-products, including waste from meat processing plants and slaughterhouses. Historically, the primary direction of slaughter waste was the production of meat and bone meal, which was fed animals for slaughter. Currently, due to concerns of people moving to the deadly prions, which was diagnosed in a patient with BSE cattle, fed to meat-and-bone meal, as her animal nutrition is prohibited. The most common method of land use by-products of animal origin is the thermal utilization of the material or the production of biogas. The resulting combustion process heat energy can be used for heating purposes. Moreover, the combustion of organic materials produces smaller amounts of dioxin, nitrogen oxide, sulfur dioxide or particulate matter as compared with coal. Biogas produced in turn, can be successfully used as an energy source.
PL
Prawo unijne zobowiązuje przedsiębiorców do zagospodarowania powstających podczas procesów technologicznych produktów ubocznych, w tym odpadów z zakładów mięsnych i ubojni. Dawniej głównym kierunkiem utylizacji odpadów rzeźnych była produkcja mączki mięsno-kostnej, którą skarmiano zwierzęta rzeźne. Obecnie ze względu na obawy przenoszenia na ludzi śmiercionośnych prionów, które zdiagnozowano u chorego na BSE bydła, skarmianego mączką mięsno-kostną, stosownie jej w żywieniu zwierząt jest zabronione. Najczęściej stosowaną metodą zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego jest termiczna utylizacja materiału lub produkcja biogazu. Uzyskana w procesie spalania energia cieplna może zostać wykorzystana w celach grzewczych. Ponadto, spalanie organicznych materiałów wytwarza mniejsze ilości dioksyn, tlenków azotu, pyłu czy tlenku siarki w porównaniu z miałem węglowym. Produkowany z kolei biogaz może być z powodzeniem wykorzystany jako źródło energii.
PL
W artykule przedstawiono przegląd granulacji bezciśnieniowej przydatnych do utylizacji pyłów przemysłowych. Przedstawiono też koncepcję linii technologicznej aglomerowania odpadów pylistych z zastosowaniem granulatora talerzowego.
EN
Principles of non-pressure granulation technologies useful to utileze industrial dust are described. The conception of technological line to agglomerate dusty waste products with disk granulator is described.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.