Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrydyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Hybrydyzacja rozwoju regionów Europy Środkowej
100%
PL
W artykule podjęto problematykę oceny dynamiki rozwoju regionów Europy Środkowej na rzecz identyfikowania różnic w tendencjach wzrostu. Jego celem jest z jednej strony empiryczna weryfikacja podstawowego wymiaru ekonomicznej prężności regionalnej (regional economic resilience), związanego z PKB, z drugiej zaś podjęcie próby wyjaśnienia znaczących zróżnicowań dynamiki rozwoju gospodarczego regionów Europy Środkowej w kontekście koncepcji hybrydyzacji. Wnioski wynikające ze wstępnych badań prowadzonych dla regionów Europy Środkowej wydają się kontestować powszechnie uznawane zależności dotyczące dynamiki rozwoju, zgodnie z którymi regiony większe, o wyższej randze i większej gęstości zaludnienia, cechuje większa dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego. Tego rodzaju niespójność może sugerować pojawienie się nowych, hybrydowych wzorców rozwoju, wynikających ze współwystępowania mechanizmów neoliberalnego kapitalizmu, dziedzictwa postsocjalistycznego oraz globalizacji.
2
100%
PL
Konieczność upiększania publicznych przestrzeni miejskich, jak też wykorzystania ich funkcjonalnego i przestrzennego potencjału, w procesie adaptacji miast do współczesnych realiów społecznych i cywilizacyjnych stymuluje pojawianie się nowych rozwiązań i metod ich kształtowania. Nośność idei „miasta zwartego” (compact city), jako przeciwwagi dla zjawiska „rozlewania się miast” (urban sprawl) sprawia, że przestrzeń publiczna pod wieloma względami rozwija się w kierunku idei wertykalności.
EN
The need to beautify urban public space, and also to exploit its functional and spacial potential, as part of the process of adapting cities to modern social and civilizational realities, stimulates the appearance of new solutions and methods for its creation. The popularity of the idea of the „compact city” as a counterbalance to the phenomenon of „urban sprawl” results in public space developing in many regards in the direction of verticalness.
4
Content available Hybrydyzacja wśród ryb -przyczyny i jej znaczenie
100%
PL
Hybrydyzacja jest krzyżowaniem się osobników dwu populacji, które różnią się jedną lub więcej podstawowymi cechami dziedzicznymi. Proces ten związany jest z introgresją, która jest trwałym włączeniem genów z jednego zespołu różniących się populacji do drugiego zespołu [22]. Koniecznym, ale nie wystarczającym punktem wyjścia do powstania hybrydowego gatunku, jest rosnący zasięg zróżnicowanej genetycznie populacji, wchodzącej w kontakt pozbawiony barier rozrodczych lub, kiedy izolacja reprodukcyjna załamała się np. w wyniku zaburzeń w środowisku [12]. Hybrydowy takson jest niezależnie ewoluującą, historycznie stabilną populacją lub grupą populacji posiadającą unikatowe kombinację cech dziedzicznych, wywodzących się z krzyżowania przedstawicieli z dwu lub więcej oderwanych zespołów np. ras, podgatunków czy gatunków. Stabilność i ewolucyjna niezależność, jest podstawą dla wyróżnienia taksonu pochodzenia hybrydowego, z przypadkowej hybrydyzacji międzygatunkowej [22].
EN
Hybridization is the crossing of individuals of two populations that differ in one or more of the basic hereditariness features. In the nature there are reproduction isolation mechanisms that are blocking interspecies hybridization of animals. In fish, more often than in other vertebrates, interbreeding occurs. This is due to external fertilization and the specificity of the living environment. Under breeding conditions hybridization of fish, including salmonids, is easy to implement and under natural conditions in interspecific hybrids such as salmon and trout appear to relatively rare, due to the presence of insulating mechanisms, mostly related to the separation of spawning sites. One of the main factors causing hybridization is, as a result of anthropogenic activities, disruption of the normal water conditions causing fluctuation of water level in rivers and reduction area of spawning sites. Hybridization is a process that has a significant role in the process of evolution and the creation of new species. Hybridization is often used in biotechnology, in order to obtain specimens of advantageous, in terms of aquaculture, features. Thanks to hybrydization populations are obtained with higher tolerance to cold, salinity, ammonia and better growth rates and greater resistance to disease. Note however that, given the growth of known hybrid taxa, it is essential to conduct comprehensive research on the hybridization of fish, in order to preserve and develop natural resources, and full understanding of physical and ecological changes will allow to protect better clean species. It is therefore necessary to protect natural populations against breeding individuals from experiments, which is not always realized. To preserve the natural populations it is crucial to protect limited areas species occurence, which is important especially when conducting restock and catches of fish. It is very important to preserve or restore the correct state of the natural environment and to consider each decision relating to implementation of new species due to exposure of wild populations to introgression. Hybridization advantageous in terms of biotechnology is therefore a major threat to wild populations, which, through appropriate measures, should be especially protected.
PL
Artykuł dotyczy problematyki związanej z poszukiwaniem wyjaśnienia istotnych zróżnicowań dynamiki rozwoju polskich miast niezależnych od wielkości ośrodka miejskiego. Rozważania prowadzone są w kontekście nowej koncepcji rozwoju związanej z hybrydyzacją. Celem opracowania jest, z jednej strony, prezentacja zmian dynamiki rozwoju miast, z drugiej zaś wykazanie braku powiązań między pogłębiającym się zróżnicowaniem dynamiki rozwoju miast a wielkością polskich ośrodków miejskich. W warstwie metodycznej artykuł bazuje na analizie dokumentów, analizie indeksów dynamiki zestawionych w portfele dla wymiarów porównujących dynamikę sytuacji: gospodarczej, finansowej, społecznej i demograficznej 223 polskich miast. Miasta zostały pogrupowane zgodnie z metodyką EUROSTAT, tj. od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, od 100 tys. do 250 tys. mieszkańców, od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców, od 500 tys. do 1 mln mieszkańców oraz powyżej 1 mln mieszkańców.
EN
Sociological exploration of topics related to broadly understood security is carried out using the following approaches or theoretical concepts: sociology of security, sociology of dispositional groups, sociology of risk and uncertainty or sociology of disasters and crisis management. The multiplicity of these areas of research of the (in)security landscape in the discipline of sociology is due to the adoption of different perspectives for the view of interesting investigators. However, each of them contributes to building a range of knowledge that strengthens the sensitivity of the social fabric to all kinds of threats. Ensuring security should be understood here as a conscious effort, supported by rationality, creating conditions for social development. The paper proposes the possibility of using supra-disciplinary logic to view issues related to security based on assumptions of hybridization. We would like to prove that the following thesis is justified from the point of view of contemporary challenges: The hybrid concept remains the most adequate analytical construction for issues related to ensuring security. Considerations on the hybridization of environmental (in) security research areas becomes an extremely interesting concept, filling in the “structural gaps” existing in the classical approaches of individual disciplines.
PL
Energetyka wiatrowa wkracza w fazę dojrzałości technicznej i atrakcyjności finansowej dla potencjalnych inwestorów. Uzyskuje również preferencje polityczne, stanowiąc rozwiązanie, spełniające atrybuty rozwoju zrównoważonego: zasadność ekonomiczną, małą szkodliwość dla środowiska i akceptowalność społeczną. Rosnąca rola OZE (w tym energetyki wiatrowej) stwarza istotne problemy współpracy z istniejącymi systemami zaopatrzenia w energię. Odpowiedzią na to wyzwanie jest hybrydyzacja źródeł i zasobników energii oraz tworzenie wirtualnych przedsiębiorstw energetycznych.
EN
Wind power engineering has recently achieved a high level of technical development and is also an attractive alternative from potential investor's point of view. As well, politicians are in favor of wind power engineering, because it is consistent with economic rules, environment friendlyand supported by a society. The growing importance of none exhaustible energy resources evokes many problems connected with cooperation between existing energy supply systems. Hybridization of energy sources and accumulators and formation of virtual enterprises seem to be the best solution.
PL
W powszechnym dyskursie dotyczącym przeobrażeń współczesnych miejskich przestrzeni publicznych prym wiodą rozważania nad zmianami będącymi udziałem dużych światowych metropolii. Wskazuje się na powstawanie regionów zurbanizowanych, skoncentrowanych wokół nich, oraz słabnącą, a z pewnością zmieniającą się rolę małych miast w coraz większym stopniu zależnych od ekspansywnych i silnych ośrodków miejskich. Jednak przestrzeń małych miast także podlega współcześnie istotnym przekształceniom i swoistej „hybrydyzacji”. Niniejszy artykuł omawia przykłady transformacji przestrzeni publicznych małych miast w wybranych krajach Europy Zachodniej, dające świadectwo i obraz wielowymiarowości wspomnianych przemian, stanowiących element szerszej i przemyślanej strategii rozwoju.
EN
The common discourse on today’s transformations of contemporary public urban spaces, are dominated by reflections of changes occurring within the biggest world cities. Majority of discussions focus on the process of urban regions development while small cities’ role weakens and changes, as they are more and more dependent on the expansionist, stronger and larger ones. Nonetheless, the public spaces of small cities undergo similar modifications and are susceptible to phenomena of “hybridization”, much the same as big urban centers. The paper discusses and presents select examples of public space transformations in small Western European cities, underpinning the image and proof of the multilayered nature of these unusual changes often being results of thoughtfully planned city development strategies.
EN
Multi-agent system denotes a group of agents (solutions) that cooperate and exchange information in order to meet the common target of finding a minimum of a given function and, thus, to realize the optimization method. These methods are typically modified for enhancing their effectiveness – the process called hybridization. This presentation includes the effects of hybridization applied to the method of Particle Swarm Optimization used to solve the problem of reservoir model calibration. In mathematical terms the calibration problem is an example of an optimization problem that cannot be solved with traditional methods because: (i) the problem is ill-posed, (ii) the problem is of the global optimization type (iii) the space of solutions is multidimensional with a big number of dimensions, (iv) the target function evaluation is very time consuming. The hybridization applied to the method is shown to be more convergent and effective than the original one.
PL
Pod pojęciem optymalizacyjnych systemów wieloagentowych należy rozumieć grupę agentów (rozwiązań), które współpracują wymieniając informacje w celu osiągnięcia wspólnego celu, którym jest znalezienie globalnego minimum funkcji. Metody te są nierzadko modyfikowane – proces ten nazywa się hybrydyzacją. W pracy przedstawiono efekty hybrydyzacji wybranej wieloagentowej metody optymalizacyjnej przy kalibracji symulacyjnego modelu złożowego. Z matematycznego punktu widzenia problem kalibracyjny jest przykładem problemu optymalizacyjnego, który nie może być rozwiązany metodami tradycyjnymi, ponieważ: (i) jest źle uwarunkowany, (ii) jest problemem optymalizacji globalnej, (iii) przestrzeń rozwiązań jest wielowymiarowa z dużą liczba wymiarów, (iv) wyznaczenie funkcji celu jest czasochłonne. Zastosowana hybrydyzacja wskazuje na istotną poprawę zbieżności i efektywności w porównaniu z oryginalną metodą optymalizacji.
Energetyka
|
2013
|
tom nr 9
660-663
PL
Problemy, jakie pojawiły się wraz z globalnym ociepleniem i świadomością ograniczoności zasobów paliw kopalnych, wymagają przemyśleń w obszarze efektywności wykorzystywania energii elektrycznej w konwencjonalnych sieciach przemiennoprądowych i nowego podejścia do istniejących struktur przesyłu i dystrybucji. Aczkolwiek nie jest łatwe wprowadzenie nowych rozwiązań do zdominowanych przez koncepcję przemiennoprądową systemów dystrybucyjnych, to przyszłością wysokoefektywnych systemów dostaw energii są hybrydowe sieci AC/DC oraz DC/AC. Te obydwa systemy mogą współpracować harmonijnie dzięki zaawansowanym technikom energoelektroniki, umożliwiającym dostarczanie bardziej zielonej i wysokiej jakości energii przy najwyższej efektywności procesów. W ostatnim półwieczu w sektorze elektroenergetyki zaszły istotne zmiany, takie jak zastosowanie zaawansowanych technologii sterowania zapotrzebowaniem mocy, wprowadzenie wysokonapięciowych przesyłów stałoprądowych, wykorzystujących układy energoelektroniki oraz pojawienie się rozproszonych źródeł odnawialnych w niskonapięciowych sieciach dystrybucyjnych. Skłania to do rewizji poglądów na możliwości współpracy systemów AC i DC.
EN
Problems that appeared together with global warming and awareness of limited amount of fossil fuels need a serious thought in the area of electric energy utilization efficiency in conventional alternating current networks as well as a new approach to the existing structures of tranmission and distribution. Although it is not easy to introduce new solutions to the distribution systems dominated by an alternating current conception, the future of highly effective energy supply systems lies in AC/DC and DC/AC hybrid networks. These two systems can cooperate harmonically thanks to advanced power electronic technologies enabling supply of greener and high quality energy alongside with the most effective processses. During the last half-century many fundamental changes took place, like application of advanced technologies for power demand control, implementation of high- voltage direct current transmissions with the use of power electronic systems as well as emerging of distributed renewable sources in low-voltage distribution networks. All this inspires to revise opinions on possibility of AC and DC systems cooperation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.