Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Socjologia przedsiębiorczości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W kontekście kreowania i wzmacniania przedsiębiorczości znaczenie mają czynniki zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne, w tym również społeczne. Celem artykułu jest eksploracja społecznych determinant postaw przedsiębiorczych obejmujących zmienne społeczno-demograficzne, a także te związane z socjalizacją, stanowiące istotne mechanizmy warunkujące przedsiębiorczość. Podstawę empiryczną prezentowanych analiz stanowią badania ogólnopolskie zrealizowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej na zlecenie Uniwersytetu Łódzkiego w ramach grantu nt. Przedsiębiorczość Polaków - aspekt społeczny i przestrzenny. (abstrakt oryginalny)
EN
The important factors, both economic and non-economic ones, responsible for creating and strengthening entrepreneurial attitudes include those of a social nature. The article aims at exploring the social determinants of entrepreneurial attitudes including socio-demographic variables, and the ones associated with socialization, which are important mechanisms conditioning entrepreneurship. The paper assesses the potential of entrepreneurial attitudes among Poles. The empirical basis of the presented analysis is the nationwide survey carried out by the Public Opinion Research Center on behalf of the University of Lodz as part of the grant entitled "Entrepreneurship of Poles - social and spatial aspect". (original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące istoty przedsiębiorczości. Zaprezentowano sytuację oraz problemy rozwoju małego biznesu w Polsce i na Białorusi. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa lubelskiego (Polska) i województwa brzeskiego (Białoruś) na temat postrzegania przez nich przedsiębiorczości. W obu krajach badania wykazały pozytywny stosunek ludności do przedsiębiorczości, ale niską aktywność i chęć działań przedsiębiorczych. Nie wykryto większych różnic w ich poglądach i postawach. (abstrakt oryginalny)
EN
Issues concerning the essence of entrepreneurship have been discussed. The situation and problems of small business development in Poland and Belarus have been presented. Results of poll research conducted among citizens of the district of Lublin (Poland) and the district of Brest (Belarus) in order to research their attitude towards the entrepreneurship have been presented. The research have proven their positive attitude towards the entrepreneurship but also the lack of activity and willingness to take up enterprising actions alike. No major differences in views and attitudes of the population of the Polish-Belarusian frontier have been detected. (original abstract)
XX
Artykuł omawia wewnętrzne okoliczności jednostek jako czynniki, które mogą powodować niepowodzenie przedsiębiorczości, na które składają się zjawiska psychoekonomiczne i zachowania oportunistyczne. Jest to badanie ilościowe i opiera się na analizie relacyjnej, która wiąże istniejące argumenty dotyczące czynników psychoekonomicznych z niepowodzeniem przedsiębiorczości. Badanie dodatkowo dodaje i analizuje konstrukcję zachowań oportunistycznych jako kolejny możliwy czynnik, który może powodować porażkę przedsiębiorczości. Próbą badania jest 1541 młodych przedsiębiorców z prowincji West Sumatra w Indonezji, którzy doświadczyli niepowodzeń w swoich wcześniejszych firmach. Analizę przeprowadzono przy użyciu analizy regresji wielokrotnej i częściowej, w której użyto protokołu statystycznego. Stwierdzono, że czynniki psychoekonomiczne wraz z oportunistycznymi zachowaniami jednostek w mniejszym lub w większym stopniu spowodowały przedsiębiorczą porażkę w kontekście badania. Badanie sugeruje również, że zachowania oportunistyczne mogą być nie tylko postrzegane jako źródło sukcesu przedsiębiorczości, ale także przyczyniają się do niepowodzenia przedsiębiorczości. To odkrycie wyraźnie pokazuje oryginalność i wartość tego badania, ponieważ dowodzi, że zachowania oportunistyczne można również postrzegać jako czynnik - oprócz innych istniejących czynników psychoekonomicznych (deterministycznych, dobrowolnych i emocjonalnych) - które mogą powodować porażkę przedsiębiorczości. Badanie sugeruje, że wzmocnienie osobowości przedsiębiorczej, cech i aspektów psychologicznych powinno być celem rządu indonezyjskiego w promowaniu i rozwijaniu młodych przedsiębiorców. Aspekty psychologiczne mogą odnosić się do wysiłków zmierzających do wzmocnienia motywów, dojrzałości, racjonalnych procesów decyzyjnych oraz sposobów radzenia sobie z presją społeczną, środowiskową i biznesową. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper investigates and discusses individuals' internal circumstances as factors that may cause entrepreneurial failure, which consists of psycho-economic phenomenon and opportunistic behavior of individuals. The study is a quantitative study, and it operates relational analysis that relates existing arguments regarding psycho-economic factors to entrepreneurial failure. The study further adds and analyses the construct of opportunistic behavior as another possible factor that may cause entrepreneurial failure. The sample of the study is 1541 young entrepreneurs in West Sumatra Province, Indonesia, who have experienced failures in their previous businesses. The analysis was undertaken by using multiple and partial regression analysis in which the statistical protocol was operated. It is found that psycho-economic factors, together with opportunistic behavior of individuals in a lesser to a greater degree, have caused entrepreneurial failure to the context of the study. The study also implies and argues that opportunistic behavior may not only be viewed as a source of entrepreneurial success, as it also contributes to entrepreneurial failure. This finding clearly demonstrates the originality and value of this study since it argues that opportunistic behavior can also be viewed as a factor - apart from the other existing psycho-economic factors (deterministic, voluntaristic, and emotive) - that can cause entrepreneurial failure. The study further suggests that strengthening entrepreneurial personality, characteristics and psychological aspects should be a focus for the Indonesian government in promoting and developing young-nascent entrepreneur. (original abstract)
XX
Przedstawiono raport z badań przedsiębiorczości w Polsce 1995. Badania dotyczyły small businessu: motywacji zakładania własnej firmy, trudności w jej prowadzeniu, preferowanej branży, płci i wykształcenia właściciela. Badaniami objęto 1050 firm.
XX
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia przedsiębiorczości jako cechy osobowości. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną - stanowiącą opis dostępnych informacji na temat zagadnienia oraz empiryczną, która przedstawia wyniki badania w obszarze postaw przedsiębiorczych. Rezultaty ukazały, iż badana cecha jest społecznie silnie kojarzona z cechami takimi jak kreatywność, zorganizowanie czy wytrwałość. Ponadto, wskazano, iż przedsiębiorczość jako cecha, mimo iż jest zdolnością, która może zostać nabyta, w opinii społecznej jest kojarzona jako zdolność wrodzona.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to define the concept of entrepreneurship as a personality trait. The work was divided into two parts: the first one, describing the available information on the subject and the second one, which presents the results of the research on entrepreneurial attitudes. The results showed that the studied trait is socially strongly associated with features such as creativity, organization and perseverance. In addition, it has been indicated that entrepreneurship as a trait, although it is a capability that can be acquired, is considered in the public opinion as an innate ability.(original abstract)
6
Content available remote Kultura przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych i Europie
75%
XX
Przedsiębiorczość jest powszechnie uznawana za jeden z kluczowych warunków rozwoju gospodarczego. Rozumiana jest zazwyczaj jako swoista kompozycja cech osobowości, którymi odznaczają się osoby przedsiębiorcze. Jednakowoż, jak wynika z literatury przedmiotu przedsiębiorczość indywidualna to jedna strona medalu. Drugą stroną są uwarunkowania tkwiące w kulturze społeczeństwa, które mogą stymulować albo ograniczać przedsiębiorczość (Berger 1994). Przedmiotem artykułu są właśnie owe kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, prowadzące do sformułowania pytań i hipotez dotyczących różnic pomiędzy kulturą przedsiębiorczości w USA i Europie. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że przedsiębiorczość jest kulturowo uwarunkowana i a hipotezą jest stwierdzenie, że główną wartością różniąca obydwa te kręgi kulturowe, która wpływa na przedsiębiorczość jest gotowość do podejmowania ryzyka. (fragment tekstu)
EN
This paper examines various factors that are impacting entrepreneurial intentions. It's a bi-country study exploring culture and entrepreneurship in the USA and Europe. The thesis of the article is that entrepreneurship is culturally conditioned and the hypothesis is that the main difference between these two differing cultural circles, which affects entrepreneurship is the willingness to take risks. (original abstract)
7
Content available remote Uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków
75%
XX
Jako cel pracy przyjęto ocenę uwarunkowań indywidualnych przedsiębiorczości młodych Polaków w porównaniu z pozostałą częścią populacji w wieku produkcyjnym. Pozwoliło to na określenie profilu młodego i dojrzałego przedsiębiorcy, a następnie ich porównanie. Analizy empiryczne przeprowadzono w oparciu na danych indywidualnych badania ludności, zrealizowanego metodą wywiadów bezpośrednich w ramach V edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego, projektu badawczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.(fragment tekstu)
EN
Entrepreneurship is the subject of numerous studies conducted in various perspectives and fields. This paper was limited to an individual (personal) entrepreneurship approach, which we analyze in the context of choosing by young people the form of their activity on the labour market. The aim of this paper is the assessment of individual entrepreneurship determinants with comparison of young Poles and the rest of the working age population. It allowed to define the profile of a young and mature entrepreneur, and then to compare them. The research was carried out based on individual data on the population study - the part of the Study of Human Capital. The analysis was made using logistic regression.(original abstract)
XX
Artykuł podejmuje problem psychologicznych determinant przedsiębiorczości, w kontekście, jaki prezentuje koincydencji teoria rozwoju Grzegorza Kołodki. Na współczesnym rynku pracy, tak trudnym dla absolwentów, postawa przedsiębiorcza jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces zawodowy młodych ludzi. Ponadto wpływa ona także na ich sposób funkcjonowania w świecie i aktywne angażowanie się w różnego rodzaju działania pozazawodowe. Zależy ona z jednej strony od predyspozycji osobowych danej jednostki i jej wewnętrznych zasobów, a z drugiej od czynników zewnętrznych, w tym także od wsparcia otoczenia i edukacji. Koincydencji teoria rozwoju proponuje zmianę paradygmatu związaną z przejściem od koncentracji na czynnikach do koncentracji na współwystępowaniu czynników, a także, poprzez inteligentną manipulację tą koincydencją, postuluje aktywne budowanie indywidualnych strategii i polityki rozwoju. Nowy pragmatyzm, będący postulatywnym elementem tej teorii nakazuje dbać o szerokie spektrum źródeł wiedzy, doświadczeń, inspiracji i pomysłów oraz o poszukiwanie przede wszystkim skutecznych rozwiązań, nawet jeśli byłyby one nieortodoksyjne czy niestandardowe. Postawa przedsiębiorcza w świetle tej teorii musi zatem cechować się dużą otwartością na nowe rozwiązania, elastycznością i twórczością. Ważną jest także świadomość danej osoby, że istnieje cały wachlarz czynników, które wpływają na jej gotowość do podjęcia działań przedsiębiorczych, oraz, co ważniejsze, że na część z nich może ona wpływać, by manipulować ich koincydencją. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the problem of the psychological determinants of entrepreneurship in the context of Grzegorz Kołodko's coincidence theory of development. In today's job market, so difficult for graduates, entrepreneurial attitude is one of the key factors influencing the professional success of young people. In addition, this attitude also affects the way they function in the world and their active involvement in various non-work activities. The entrepreneurial attitude depends on a given individual's personal predisposition and internal resources, and also on external factors, including education and support of their environment. The coincidence theory of development proposes a paradigm shift associated with a transition from a focus on factors to focus on the coexistence of factors, and intelligent manipulation of coincidence. The theory advocates active building of individual strategies and of development policy. The new pragmatism proposed by this theory requires taking care of a wide range of sources of experiences, inspiration and ideas and seeking above all effective solutions, even if they might be unorthodox or unconventional. An entrepreneurial attitude in the light of this theory must therefore be characterized by flexibility, creativity and a great openness to new solutions. It is important that a given person be aware of a whole range of factors affecting their readiness to undertake entrepreneurial activities, and, more importantly, that the person can influence some of them in order to manipulate their coincidence. (original abstract)
XX
Artykuł omawia wybrane zagadnienia związane ze współczesnym znaczeniem i rolą przedsiębiorczości na przykładzie przedsiębiorczości rodzinnej. Na całym świecie wiele ośrodków akademickich oraz instytucji pozarządowych zdaje sobie sprawę z tego, jak kluczowe dla stabilnego rozwoju gospodarczego jest zrozumienie specyfiki tego typu przedsiębiorczości i przedsiębiorstw. Również w Polsce mają one społecznie i ekonomicznie zrównoważony układ celów prowadzenia działalności gospodarczej, oraz sposób pojmowania i osiągania sukcesu. Dzięki temu przedsiębiorstwo rodzinne jest mniej podatne na kryzysy, a tym samym jest czynnikiem stabilizującym rozwój gospodarczy. Zdaniem autora, doświadczenie wynikające z funkcjonowania tego typu firm może stać się podstawą do odpowiedzi na pytanie: jak edukować przyszłych przedsiębiorców i jak uczyć przedsiębiorczości? (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses selected issues related to contemporary importance and role of entrepreneurship, on an example of family business. All over the world academic centers and non-governmental institutions realize, how crucial for stable economic development is to understand this specific kind of entrepreneurship and business. Also in Poland they have socially and economically balanced system of economic activities objectives, and a manner of understanding and achieving success. Thanks to this family firm is less vulnerable to crises, and thus is a factor stabilizing economic development. According to the author, the experience of such companies functioning could become the basis for answering the question: how to educate future entrepreneurs and how to teach entrepreneurship? (original abstract)
XX
Dane statystyczne charakteryzujące gospodarkę polską uwidaczniają wyraźne, trwałe terytorialne zróżnicowanie poziomu aktywności gospodarczej i społecznej, w tym poziomu przedsiębiorczości. Spośród czynników wpływających na rozwój przedsiębiorczości współcześni badacze dominującą rolę przypisują kapitałowi ludzkiemu. W artykule scharakteryzowano rolę kapitału ludzkiego w kreowaniu przedsiębiorczości, przedstawiono zasoby kapitału ludzkiego i poziom przedsiębiorczości w Polsce oraz określono zależności między poziomem kapitału ludzkiego a poziomem przedsiębiorczości w przekroju regionalnym. Przedstawione dane wskazują, że występuje wyraźna zależność między tymi kategoriami. Regiony, które charakteryzują się wysokim poziomem przedsiębiorczości, to równocześnie obszary o wysokim potencjale zasobów ludzkich mierzonym poziomem wykształcenia, posiadanymi kompetencjami w zakresie korzystania z technik komputerowych, stanowiące atrakcyjne miejsce osiedlania się i poszukiwania pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Statistical data characterizing the Polish economy highlight a clear, stable territorial differentiation in the level of economic and social activity, including the level of entrepreneurship. Among the factors affecting the development of entrepreneurship contemporary researchers assign the dominant role to the human capital. The article characterizes the role of human capital in the creation of entrepreneurship, presents the resources of human capital and levels of entrepreneurship in Poland, and determines the relationship between the level of human capital and the level of entrepreneurship by region. The presented data indicates that there is a clear relationship between these categories. Regions that are characterized by high levels of entrepreneurship are also areas with high potential of human resources measured in education level and computer skills, are an attractive places to settle and seek employment. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest empiryczne zbadanie poglądów młodzieży akademickiej o zjawisku przedsiębiorczości i czynnikach kształtujących jej rozwój. Badania ankietowe przeprowadzono na próbie losowej stu studentów studiów ekonomicznych. Ich wyniki wykazały, że młodzież akademicka postrzega przedsiębiorczość głównie przez pryzmat nabywanych umiejętności praktycznych (pracy w czasie studiów, praktyk studenckich i innych rodzajów działalności zawodowej), a także przyswajania wiedzy teoretycznej na wykładach i ćwiczeniach. Co więcej, w opinii studentów, ważnym czynnikiem w kształtowaniu się postawy przedsiębiorczej człowieka jest proces jego wychowania, a zwłaszcza wzorce i wartości wyniesione z domu rodzinnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to conduct survey research regarding students' views of entrepreneurship as a social phenomenon and the factors affecting its development. The survey was performed on a random sample of a hundred students of economics and related disciplines. The results of the study show that the students perceived entrepreneurship mainly as a collection of acquired practical skills (developed through academic education, student work experience programmes, and other professional activities), as well as during lectures and classes attended at university. Additionally, students thought that the upbringing process - the patterns and values instilled by parents - might be an important determinant of entrepreneurial attitude. (original abstract)
XX
Artykuł jest prezentacją wyników badań wybranych aspektów przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Przedstawiono charakterystykę firm objętych badaniem, źródła pomysłu na realizację procesu przedsiębiorczości, elementy motywacyjne i utrudnienia w działalności gospodarczej. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań dotyczących wszystkich grup ankietowanych, wraz z próbą wykazania ewentualnych różnic w odpowiedziach grup. Odpowiedzi te ujęto w następujące problemy: rozpoznanie rynku, działania organizacyjne w ramach przedsięwzięcia założycielskiego oraz inne działania zwiększające szanse firmy na rynku. Na koniec omówiono stosunek studentów i uczniów do procesu przedsiębiorczości.
XX
Tematem artykułu jest istota przedsiebiorczości na tle przekształceń ustrojowo-systemowych. Autorzy zwracają uwagę na istotę przedsiębiorczości nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również w aspekcie psychospołeczno-kulturowym, sięgając do koncepcji Piageta. W końcowej części artykułu przedstawiono konsekwencje przedsiębiorczości w województwie podkarpackim.
EN
The article presents essence of entrepreneurship in the process of structurals changes in the Podkarpackie province. The subject conditionings which their origin derive from Piaget's ideation conception for the structure remain in a direct relationship with the object conditionings. In the final part of the article shows consequences of entrepreneurship in Podkarpackie province. (MP)
XX
Ukazano, jak mieszkańcy wsi pojmują istotę przedsiębiorczości, jakie cechy ich zdaniem charakteryzują osobę przedsiębiorczą, czy sami uważają się za osoby przedsiębiorcze, jak oceniają działania przedsiębiorcze sąsiadów, w czym upatrują bariery rozwoju przedsiębiorczości na wsi, czy w ich opinii władze samorządowe gmin stwarzają klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Badania, których wyniki prezentowane są w opracowaniu, zostały przeprowadzone w 2006 r. wśród mieszkańców sześciu gmin wiejskich pogranicza wschodniego.
EN
Because of the multiplication of his phenomenon, entrepreneurship is the object of interest of many scientific disciplines, such as economy, marketing, phraseology, sociology, psychology. In most research approaches it is connected with economic activity, however public awareness of entrepreneurship and its connection with definite human features or groups of human features is rarely regarded. Developing entrepreneurship is particularly necessary in the rural areas. It is the condition of overcoming of many unfavorable occurrences in these regions, e.g. unemployment, deteriorating financial status of village families, claiming approaches. The purpose of this study is to present: how rural citizens understand the essence of entrepreneurship, which features characterize a man of initiative according to them, how they estimate entrepreneurship of their neighbors, how they explain the barriers with developing new activities, if, according to them, the self--government of the communes create good atmosphere for enterprise development. The research of which results are presented in this study were done in 2006 among the inhabitants of six village communes of east borderland in Poland. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie stanu przedsiębiorczości studentów z Polski i Litwy oraz określenie uwarunkowań ich decyzji o stworzeniu własnej firmy. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Na potrzeby badania problemu wykorzystano metody analizy literatury przedmiotu, sondaż diagnostyczny z techniką ankiety oraz analizę porównawczą. W artykule po omówieniu teoretycznych aspektów przedsiębiorczości, przedstawiono wyniki badań ankietowych postaw przedsiębiorczych wśród dwóch grup studentów - polskich i litewskich. Pozwoliły przeanalizować postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów i ich skłonność do tworzenia własnej działalności gospodarczej. Poza tym ujawniły determinanty wyboru formy aktywności zawodowej i postawy przedsiębiorczej polskich i litewskich studentów. Uzyskane wyniki wskazują, że studenci z obu krajów wykazywali postawy przedsiębiorcze i byli skłonni do tworzenia własnej firmy. Dostrzegali jednak występowanie dosyć istotnych utrudnień w tworzeniu własnej działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the state of entrepreneurship of students from Poland and Lithuania and to determine the conditions for their decision to create their own company. The article have theoretical and empirical nature. For the purpose of studying the problem, methods of literature analysis, a diagnostic survey with a survey technique and a comparative analysis were used. In the article after discussing the theoretical aspects of entrepreneurship, the results of surveys of entrepreneurial attitudes among two groups of students - Polish and Lithuanian - were presented. They allowed to analyze the entrepreneurial attitudes and behavior of students and their tendency to create their own business. In addition, they revealed the determinants of choosing the form of professional activity and the entrepreneurial attitude of Polish and Lithuanian students. The obtained results indicate that students from both countries showed entrepreneurial attitudes and were willing to create their own company. However, they noticed the existence of quite significant barriers and difficulties in creating their own business. (original abstract)
XX
Autor podejmuje się próby przedstawienia ogólnego obrazu polskiego przedsiębiorcy lat dziewięćdziesiątych. Na potrzeby analizy tematu przyjęto wzorcowy model przedsiębiorczości, w którym wzorzec przedsiębiorcy jest określany przez zbiór cech, postaw, zachowań, a także opinii społecznych związanych z przedsiębiorcą, jego rolą w życiu gospodarczym i społecznym. W przedstawionej charakterystyce polskiego przedsiębiorcy uwzględniono również realizowane role związane z działalnością gospodarczą, tj.: innowator, pracodawca, menedżer.
EN
The article has attempted to create a general model of Polish businessman in 90's. Model of businessman has some characteristics, attitudes, behaviours, and social opinions related to businessmann, its role in economic and social life. Another roles played by Polish businessman are such as innovator, employer and manager were also presented. (A.Ł)
XX
Celem artykułu jest wskazanie cech, jakie powinien posiadać przedsiębiorca oraz analiza motywów, które skłaniają do podjęcia działalności gospodarczej.
EN
The goal of the article is pointing out features, which businessman should have. There is also an analysis of motives, which help to establish economic activity.(AŁ)
XX
W artykule dowodzi się, że upowszechnianie współcześnie przedsiębiorczości powszechnie opartej na wiedzy, tworzy szansę na przekształcanie środowiska i polepszanie jakości życia w różnych sferach bytu ludzkiego. Za podstawę wnioskowania o przedsiębiorczości jednostek, zespołów, organizacji i społeczności, krajów i regionów Unii Europejskiej, przyjęto wyniki stosowanych od 2001 r. miar innowacyjności w ramach European Innovation Scoreboard i Key Figures of Science, Technology and Innovation. (abstrakt oryginalny)
EN
The article provides evidence that current promotion of entrepreneurship, which is generally based on knowledge, creates an opportunity to rebuild the environment and improve the quality of life in various spheres of human existence. The process of drawing conclusions about the entrepreneurship of entities, teams, organizations and societies, countries and regions was based on the levels of innovativeness indicators, which are being applied in the frame of European Innovation Scoreboard and Key Figures of Science, Technology and Innovation since 2001. (original abstract)
XX
Autorka w swoim artykule skupia się na społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorczości. Na uwagę zasługuje podkreślenie, że przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za efekty swojej działalności przed społeczeństwem, ale również państwo musi dbać o interes przedsiębiorstwa i gospodarki jako całości. (abstrakt oryginalny)
EN
The author in the paper focuses on social responsibility of enterprise. It is important to stress that enterprise is responsible for results of its activity to society, however, the state also has to take care of an enterprise as well as of an economy as a whole. (original abstract)
20
63%
EN
The aim of the article is to present the literature review of the most important articles dedicated to the entrepreneurial education and published between January 2004 and April 2010 in the scientific journals belonging simultaneously to both the Social Science Citation Index and the Entrepreneurship Journals Rankings. Research was focused on graduate entrepreneurship and employability. The following results of the literature review were found as the most surprising: the creation of a new firm is more widespread than the creation of a new household or a baby born in society; those with full or part time job are more likely to start their business than unemployed, housewives, retirees, students; women are more likely to start solo-owned business, while men are more likely to use teams; learning and incubation resources do notcorrelate with an increase in attitudes towards self-employment and intentions, whereas inspiration does. There have been three research questions and they built an order of the article: 1. How "the entrepreneurship" was defined? 2. Who can be "an entrepreneur"? 3. What are the main factors affecting entrepreneurial ability and having a positive impact on the decision to start a new venture? (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.