Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3726

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 187 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 187 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia Targi Zagospodarowania i Utylizacji Odpadów EKO-POLIS.
PL
Autor prezentuje działalność Fundacji PROZON na polu ochrony warstwy ozonowej.
PL
Artykul prezentuje osągnięcia Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PRON, prezentuje bieżące działania Fundacji i jej plany na przyszłość.
PL
Artykuł prezentuje bioaerozole w powietrzu pomieszczeń ,metody badań i zapobieganie ich szkodliwości
PL
GUS wydał - jak corocznie - kompleksowe opracowanie o tematyce ekologicznej 'Ochrona środowiska 1997', zawierające ujęty syntetycznie pełny zakres badań statystycznych, uzupełniony o funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska, wewnętrzne systemy informacyjne ministerstw, ekspertyzy, inwentaryzacje, raporty i inne liczne źródła tzw. danych administracyjnych.
EN
The Chief Census Bureau has edited - as it does every year -a complex ecological elaboration 'Environmental protection 1997' which contains in synthetic form the whole rarige of statistical investigations. It containe also information on subsystems of the State Monitoring of the Environment, internal information systems of ministries, expertises, inventories, reports and other numerous sources of soalled administrative data.
PL
Referat omawia wybrane zagadnienia związane z kierunkami rozwoju sieci transportowej w naszym Kraju. Transport będąc istotnym ogniwem procesów logistycznych, generuje znaczną część kosztów, a jego funkcjonowanie nie pozostaje bez znaczenia dla naszego środowiska naturalnego. Jednym z istotnych elementów ograniczenia szkodliwego oddziaływania transportu jest jego usystematyzowanie i określenie kanałów, w których będą przemieszczały się potoki ładunków, ponieważ łatwiej będziemy mogli walczyć z jego negatywnymi skutkami. Transport intermodalny będący pewnego rodzaju integratorem gałęzi transportowych a zarazem wykorzystujący ich najlepsze cechy powinien stać się ważnym elementem sieci transportowej w Polsce.
EN
The paper shows some topics concerned with trends of the transports networks in Poland. Transport being important link of logistics processes, generate at the same time big part of costs and it performance isn't without implication for natural environment. One of important reduction destructive elements of transport influence is to put it in order and to define channels in with cargos will move, because in this way we are able to fight with negative consequences of it. Inter - modal transport being some kind transports branches integrator and at the same time using their the best features, should become important element of transports network in Poland.
9
Content available remote Czystsza Produkcja (CP) - strategia ochrony środowiska XXI wieku
63%
PL
W artykule przedstawiono ocenę efektywności polityki ochrony klimatu. Dokonano tego na podstawie rachunku spodziewanych kosztów i korzyści z ewentlualnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Podstawowym źródłem informacji o wielkościach prognozowanych kosztów i korzyści były wyniki modeli stosowanych do oceny skutków ekonomicznych polityki ochrony klimatu. Na tej podstawie przedstawiono optymalną strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych.
EN
The article presents an economic evaluation of Poland's climate protection policy. The evaluation was performed based on an account of expected costs and profits gained from potential reduction of greenhouse gases. Data from models applied to evaluate economic effects of climate protection policy were used as source of information of the forecasted costs and profits. Based on them, an optimal strategy of greenhouse gases emission reduction has been presented.
PL
Zachowanie naturalnego charakteru Zielonych Płuc Polski, a jednocześnie tworzenie podstaw gospodarczych i cywilizacyjnych wymagają środków i pomocy finansowej. Dlatego BOŚ S.A. wraz z instytucjami tworzącymi system finansowania ochrony środowiska wspierają finansowo przedsięwzięcia służące nie tylko ochronie tych cennych obszarów, ale również wspomagają potencjał gospodarczy w ramach zasad zrównoważonego rozwoju.
EN
The paper presents the origin of the creation of that act and discusses the main purposes of the document and connected with them tasks. The international cooperation is of crucial importance for creation and implementation of the ..Programme...". The paper discusses also matters connected with the cost of realization of the Programme including proposals for sources of financing and presents main problems which condition its realization.
PL
Zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako instrumenty ochrony środowiska znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu krajach świata. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.) po raz pierwszy w Polsce uregulowała prawnie ograniczone możliwości handlu emisjami zanieczyszczeń w postaci tzw. postępowania kompensacyjnego. Artykuł ma na celu przybliżenie istoty handlu emisjami, a także podstawowych pojęć związanych z tym instrumentem. W sposób szczegółowy przeprowadzona została analiza regulacji prawnej (przesłanki wszczęcia postępowania kompensacyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania) oraz porównanie konstrukcji zbywalnych pozwoleń na emisję z postępowaniem kompensacyjnym.
EN
Transferable permissions on profiting from environments as tools of protection of environment find more and more wider use in many countries of world. Law from day 27 of April 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 from day 20 of June 2001) for first time in Poland ordered legally limited possibilities of emission trading of pollutions in form so-called compensation procedure. Article has in view approximation shows emission trading and basic notions connected with this tool. In detailed manner effected analysis of legal regulation (premises and motion) and comparison of construction transferable permissions on emission with compensation procedure.
PL
Artykuł ukazuje relacje między programowaniem ochrony środowiska a programowaniem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu gminy. W opracowaniu obydwu programów mogą być wykorzystywane dwie formy planistyczne - masterplan i scenariusze rozwoju - zgodnie z zaleceniami UNEP. Z analizy programów rozwoju dla wybranych gmin wynika wiele wniosków, o których mówi artykuł. Najważniejsze jest, że programowanie ochrony środowiska nie powinno być traktowane sektorowo. Winno ono być składową programu zrównoważonego rozwoju.
EN
The relationship between environmental protection programming and the programming of sustainable social/economical development on the level of local community has been shown in paper. In the development of both programmes two planning formulas, recommended by UNEP, may be applied, namely masterplan and development scenarios. Out of the analysis of some selected communes development programmes numerous conclusions, presented in the article, may be drawn. The most important one states that environmental protection programming should not be treated separately, but as a component of sustainable development programme.
PL
Artykuł jest prezentacją idei 'sozologii' sformułowanej przez W. Geotla. Omówiono w związku z tym samo rozumienie sozologii, jej przedmiotu, przy czym wskazuje się także na jej interdyscyplinarny i systemowy charakter. Jest także wskazana rola jaką może pełnić sozologia w procesie edukacji ekologicznej, gdyż włączenie jej do tego procesu jest jedynym z postulatów Autora.
EN
This article is a presentation of the idea of sozology proposed by W. Geotl. Paying special attention to its interdisciplinary and systematic character, the notion and the subject of sozology have been discussed. The role that sozology may play in environmental education process have been also pointed out, as the author suggests it to be introduced to that process.
Karbo
|
1998
|
tom Nr 3
112-117
PL
Określono kondycję ekologiczną krajowego koksownictwa, a w tym dotychczasowe osiągnięcia, zakres zadań proekologicznych ujętych do realizacji w prognozowanym horyzoncie czasowym, jak również przewidywane nakłady finansowe. Przedstawiono nie tylko kompleksowe zabiegi modernizacyjne podstawowych urządzeń koksowni ujętych w 'Programie Restrukturyzacji , ale również przedsięwzięcia podwyższające efektywność i funkcjonalność gospodarek: energetycznej i gazowej, a także wodno-ściekowej i innych zmniejszających energochłonność i uciążliwość na ekosystem w obszarze oddziaływania zakładów.
EN
It was determined ecological conditions of Polish cokemaking including existing attainments, scope of proecological tasks to realise in future as well as expected costs. It was discussed not only the complex modernisation undertakings of principle installations in coke plants but also undertakings increasing the efficiency of energy and gases management, water-wastewater management and the others decreasing energyconsumption and negative impact to ecosystem in the area of coke plants action.
first rewind previous Strona / 187 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.