Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Tworząc podstawy systemu nanoinformatycznego można skorzystać z rozwiązań, jakie wypracowały nanosystemy biologiczne. Pierwszym krokiem może być zidentyfikowanie i opisanie z punktu widzenia informatyki tych procesów biologicznych, które dotyczą przetwarzania informacji: od programu DNA do funkcjonowania całego organizmu. Na tej podstawie można stworzyć model systemu. Model takiego systemu jest zbliżony do modelu obiektywnego oraz oparty jest na koncepcji sterowania przepływem danych. W artykule podjęto próbę opisania takich biologicznych procesów informatycznych i stworzenia modelu systemu nanoinformatycznego.
EN
In order to create a working nanoinformatics system one can as samples existing biological nanosystems. The first step is the identification and description of those biological processes which concern the data processing from the informatics point of view: starting from a DNA program, finishing with a function of the whole organism. On this basis one can create the model of system. Such a model is similar to the object programming model. The model is also based on the data flow system conception. In the article the problem of biological informatics processes and the development of the nanoinformatics systems' model are described.
PL
Tekst obrazuje proces powołania Spółki Lotniskowej Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. oraz rozwój przedsiębiorstwa od chwili, kiedy Spółka przejęła zarządzanie lotniskiem w 2009 roku z uwzględnieniem planowanych i wdrożonych procesów inwestycyjnych oraz rozwojem siatki połączeń i zwiększaniem liczby obsłużonych pasażerów. Całość procesu przedstawiona jest w świetle korzyści, jakie z funkcjonowania Spółki odnosi Województwo Podkarpackie.
EN
The text illustrates the process of launching of the Company Airport "Rzeszow-Jasionka" Sp. z o. o. and its development from the time when the Company took over management of the Airport in 2009, taking into account planned and implemented investment processes and the development of routes network, as well as increasing the number of passengers handled. The whole process is presented in light of the benefits for the Subcarpathian region.
PL
W pierwszej części artykułu (CH&K 1-2/2012 str. 54) omówiono najczęściej stosowane czynniki chłodnicze oraz opisano zjawisko obiegu oleju w instalacjach chłodniczych. W tej części zaprezentuję dalszy ciąg problematyki z awariami sprężarek chłodniczych pod kątem braku oleju do smarowania ruchomych części oraz po spaleniu się silnika. Omówię również układy jedno- i wielosprężarkowe oraz wyrównanie poziomu oleju.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę algorytmu RED dla kontroli ruchu i zapobiegania przeciążeniom w sieciach z przełączaniem pakietów (w szczególności w sieci Internet). Przedstawiono zalety tego algorytmu na tle innych popularnie stosowanych rozwiązań, omówiono problem optymalnego doboru parametrów algorytmu oraz zbadano zachowanie się algorytmu RED dla wybranych modeli symulacyjnych.
EN
The paper presents characteristics of the RED algorithm to control traffic intensity and to avoid congestion in pavked-switched networks (especially in the Internet). It explains the features of the mentioned algorithm in the comparison to other popular approaches. The paper discusses the problem of influence of RED parameters for optimal performance and illustrates a behavior of the algorithm with the use of simulation models.
PL
Omówiono nowoczesne układy sterowania procesem spawania impulsowego w osłonie gazów ochronnych, zapewniające wysoką stabilność procesu, szerokie możliwości zastosowania i komfortową obsługę. Stosowane są źródła prądu z obsługą jednopokrętłową, ze specjalnymi programami zajarzania i wygaszania łuku oraz obwodem stabilizacji jego długości. Coraz szersze wprowadzanie techniki cyfrowej pozwala na zwiększenie liczby funkcji przy zachowaniu korzystnego stosunku ceny do osiąganych wyników.
EN
It has been discussed modern control systems for gas shielded pulsed arc welding processes providing high stability of welding processes, wide possibilities of application and confortable servicing. There are used power sources with single-handweel operation, with special arc start and arc breaking programs and arc length stabilization circuits. More and more extensive application of digital electronics enables to increase the number of functions, keeping simultaneously an advantageous ratio of the system price to the results possible to achieve.
PL
W pierwszej części artykułu (CH&K 1-2/2012 str. 54) omówiono najczęściej stosowane czynniki chłodnicze oraz opisano zjawisko obiegu oleju w instalacjach chłodniczych. W drugiej części (CH&K 9/2012 str. 50) zostały opisane wytyczne do projektowania układów chłodniczych oraz powrotu oleju w instalacjach jedno- i wielosprężarkowych. Pokazano również sposoby wyrównania oleju w układach statycznych oraz dynamicznych. W tej części zajmę się tylko uszkodzeniami elektrycznymi silnika sprężarki chłodniczej związanymi ze spaleniem się uzwojenia elektrycznego oraz przedstawię wytyczne, gdy już dojdzie do takiej usterki.
EN
The article presents the idea of informatics systems for logical organization and control of the process of structures creation with the use of nanoassemblers and as well as polymorphic systems. Basing on certain assumption, specific for future nanosystems, we try to define abstract problems for technical nanosystems of informatics.
PL
Nanotechnologia przestała być jedynie dziedziną teoretyczną i stała się dynamicznie rozwijająca się nauką. Mimo iż rozwój nanotechnologii napotyka wiele trudności i ograniczeń, działające od milionów lat biologiczne nanosysyemy pokazują, że możliwe jest ich przezwyciężenie. Dużym wyzwaniem jest opracowanie technicznych systemów nanoinformatyki, niezbędnych w realizacji procesów nanotechnologicznych. Ze względu na swoją specyfikę trudno odnieść się do już istniejących, makroskopowych systemów informatycznych. Podejmowane są pierwsze próby tworzenia nowych architektur logicznych, sposobów komunikacji, sterowania i wymiany danych. Jest to jednak pole do intensywnych badań dla specjalistów zajmujących się przetwarzaniem informacji. Artykuł przedstawia koncepcję systemów informatycznych odpowiedzialnych za organizację i sterowanie w przyszłych nanosystemach. Procesy wytwarzania obiektów materialnych obejmują zastosowanie asemblerów (uniwersalnych jednostek wytwarzających) oraz systemów polimorficznych, zdolnych do reorganizacji własnej struktury. Opierając się na pewnych założeniach, specyficznych dla przyszłych nanosystemów, można spróbować zdefiniować abstrakcyjny problem dla technicznych nanosystemów informatyki, zgodny jednak z rzeczywistymi warunkami i ograniczeniami. Pozwoli to na rozpoczęcie prac nad koncepcjami logicznej organizacji takich systemów, niezależnie od szczegółów i problemów, jakie wiążą się z ich fizyczną implementacją. Problem nanosystemu infromatyki można sprowadzić do rozwiązania, opartych na powyższych założeniach, klasycznych zagadnień: kodowania i przetwarzania informacji, komunikacji, koordynacji działań, gospodarki zasobami. W dalszej części artykułu omówiono te zagadnienia, od koncepcji kodowania informacji, związanych z tym architektur i logicznej organizacji do organizacji procesu wytwarzania.
PL
Lokomotywa E6ACT została przygotowana z myślą o obsłudze ciężkich pociągów towarowych na liniach kolejowych, gdzie dopuszczalny nacisk na oś wynosi 20 t. Lokomotywa E6ACT została zaprojektowana w Polsce. Jej producentem są Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A. w Gliwicach.
EN
The E6ACT locomotive has been designed to haul heavy freight trains operating on rail lines of 20 t of maximum axle load. In the first half of 2010 the prototype of the E6ACT railway vehicle was subjected to various stationary and motor tests on an experimental rail track of the Institute of Railway Engineering in Węglewo near Żmigród, Poland. Operational tests of the locomotive in regular operative conditions are planned to be carried out later this year.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy sprężarki pod kątem smarowania olejem elementów ruchomych.
PL
Artykuł omawia podstawowe założenia i sposób organizacji nanotechnologicznej realizacji produktów, w oparciu o rozwiązania biologiczne i techniczne. Przedstawiono główne problemy związane z nanotechnologią i możliwe sposoby ich rozwiązania. Przedstawiono również przykładową architekturę złożonego nanosystemu działającego w oparciu o koncepcję Rdzenia Logicznego (Logical Core Architecture).
EN
The paper presents basic assumptions and ways of arrangement which conceded with molecular nanotechnology production based on both biological and technical systems. There are described main problem of molecular nanotechnology and potential solutions. There are also presented hypothetical architecture of complex nanosystem based on Logical Core Architecture.
PL
Celem niniejszej pracy było przeanalizowanie na podstawie dostępnych danych wpływu autostrady A4 na florę i faunę Parku Krajobrazowego 'Góra św.Anny' .Przedstawiono sposoby minimalizacji negatywnego oddziaływania A4 na środowisko przyrodnicze chronionego obszaru.Występuje tam kilkanaście stanowisk roślin chronionych i rzadkich,z których jedynie część zostanie przesadzona (orlik pospolity,wawrzynek wilczełyko,dziewięćsił bezłodygowy oraz len austriacki).W zakresie ochrony fauny przewidywać należy zmiany tras migracji i etologii niektórych gatunków zwierząt.Poddano w wątpliwość parametr szerokości zaprojektowanych przejść dla zwierząt.
PL
Na podstawie informacji zawartych w rocznych operatach ewidencyjnych z lat 1989 - 2003, udostępnionych przez KWK "Wujek", przeanalizowano zmiany bazy zasobowej w/w kopalni. Dokładnie prześledzono przyczyny zmian powodujących ruch w zasobach. Na podstawie uzyskanych wyników podano prognozę odnośnie wystarczalności zasobów KWK "Wujek".
EN
The changes of coal reserves in "Wujek" Coal Mine were analyzed using data contained in annual operates from 1989 - 2003 period. The reasons of these changes were especially described. Onyhe basis of obtained results the reserve sufficiency prognosis was given.
PL
Artykuł przedstawia sytuację gospodarczą 8 kopalń ("Wujek", "Wieczorek", "Wesoła", "Katowice-Kleofas", "Staszic", "Śląsk", "Mysłowice" oraz "Murcki") przez pryzmat wskaźników techniczno-ekonomicznych. Prezentuje również osiągane wyniki finansowe poszczególnych kopalń oraz stara się wyjaśnić przyczyny wpływające na trudności osiągnięcia dodatnich wyników finansowych w wyżej wymienionych kopalniach.
EN
The economic situation of 8 mines (,,Wujek", ,,Wieczorek", ,,Katowice-Kleofas", ,,Staszic", ,,Sląsk", ,,Myslowice" and ,,Murcki")is shown in the paper by means of the technical and economical indices. It presents also achieved financial results of the particular collieries and tries to explain the causes having influence on difficulties in achievement of positive financial results.
17
100%
EN
The aim of the study was to create a method of assessing the development of pilgrim cities PCDI. During building PCDI method, a number of indicators that determine important areas of the city were subject to verification and divided into two main groups. The first group characterizes pilgrims coming to the shrine, while the other relates to infrastructure affecting the comfort of pilgrims. Using available tools such as the presented method PCDI will allow making the right management decisions and may contribute to the development of tourism and tourism-related infrastructure.
PL
Celem pracy było stworzenie metody oceny rozwoju miast pielgrzymkowych PCDI. Budując metodę PCDI, weryfikacji poddano szereg wskaźników determinujących istotne obszary funkcjonowania miasta dzieląc je na dwie główne grupy. Pierwsza grupa charakteryzuje pielgrzymów przybywających do sanktuarium, natomiast druga odnosi się do infrastruktury wpływającej na komfort przybywających pielgrzymów. Wykorzystywanie dostępnych narzędzi jak na przykład zaprezentowanej metody PCDI, pozwali podejmować właściwe decyzje zarządcze i może przyczynić się do rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.
EN
The paper presents basic concepts and definitions which conceded with molecular nanotechnology. There are described research efforts and experiments toward development of nanotechnology and construction nanomechanisms and nanocomputers. The main problems to solve are presented. Two main conceptions of nanocomputers construction are discussed (mechanical and electronic nanocomputers) and fields of potential future application are enumerated.
PL
Artykuł prezentuje podstawowe definicje i koncepcje związane z nanotechnologią molekularną. Opisane są dotychczasowe osiągnięcia i eksperymenty z dziedziny nanotechnologii i podstawowe problemy wymagające jeszcze rozwiązania. Zaprezentowano problematykę związaną z opracowaniem nanokomputerów oraz dwie podstawowe koncepcje ich realizacji: nanokomputery mechaniczne oraz elektroniczne. Omówiono liste potencjalnych zastosowań nanotechnologii.
19
Content available remote Self-organization in the Informatics Systems of the Direct Production of Materials
100%
EN
This paper concerns a modeling approach for the self-organization phenomena of systems composed of the autonomous units behave according to rules of suitable programs. The problem is to determine the local programs in order to achieve the intended goal on the appropriate level of hierarchy of the system. In the paper the self-organization problem in informatics systems with the specificity of nanotechnology has been presented. An introduced model of the description of cooperating units is based on the graph theory.
PL
Artykuł dotyczy modelowania zjawisk samoorganizacji w oparciu o systemy złożone z autonomicznych jednostek, realizujących reguły odpowiednich programów. Funkcją systemu jest zorganizowanie się jednostek w zaplanowane wcześniej struktury o określonych właściwościach. Problemem jest określenie lokalnych programów działania jednostek w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel na poziomie całego systemu. W artykule przedstawiono problem samoorganizacji w systemach informatycznych z uwzględnieniem specyfiki nanotechnologii. Przedstawiono model opisu współdziałających jednostek w oparciu o teorię grafów.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.