Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The article contains basic issues connected with information system security taking into particular consideration selected problems relating to developing these systems’ security policy. The author presented basic actions in the process of creating information systems security that are of great importance to assure complex protection of processed, sent and stored in these systems information. Among others there have been shown security mechanisms necessary to create a coherent and sealed system. The idea and place of system security policy in a given organisation have been presented. The author has shown universal principles for all information systems that are important to work out a security policy. Moreover, he characterised the risk analysis and its role on the stage of information security system designing and functioning. In the final part of the article the author presented the idea and major actions connected with managing the information security system while its exploitation.
PL
Wskazano na możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do modelowanie cech dynamicznych elementów liniowych i nieliniowych. Wyniki badań mogą posłużyć za wskazówki do użycia sztucznej sieci neuronowej ze sprzężeniem zwrotnym, jako symulatora rzeczywistego serwonapędu elektrohydraulicznego.
EN
Application possibilities of artificial neuron network for the mo delin g of dynarnic properties of linear and nonlinear elements are discussed. The test results are applicable for the usage of artificial neuron network with feedback as simulator of a true e1ectro hydraulic servo drive.
Karbo
|
2015
|
tom Nr 3
107--112
PL
Zwiększone zapotrzebowanie na energię z tzw. źródeł odnawialnych (OZE) oraz rosnąca wrażliwość na ochronę zasobów naturalnych i poprawę czystości środowiska naturalnego powoduje wzrost intensywności badań nad technologiami, mogącymi podejmować te wymagania. Tego typu technologią jest m.in. wykorzystanie mikroalg do wychwytu i utylizacji CO2. Szczególnie interesujący jest gatunek morski Nannochloropsis gaditana, który charakteryzuje się efektywną utylizacją CO2 oraz dużą zawartością lipidów. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków hodowli na efektywność utylizacji CO2. Zwiększenie pH z 7 do 9 skutkowało zwiększeniem efektywności tej utylizacji. W hodowli o podwyższonym pH wychwycono 5,01 gCO2/Lw ciągu 10-dniowej hodowli, natomiast w hodowli o warunkach standardowych 4,16 gCO2/L. W hodowlach o podwyższonej temperaturze i podwojonej ilości związków fosforu, efektywność była niższa niż w hodowli standardowej. W pracy przedstawiono również wyniki z procesu pirolizy w złożu stałym biomasy Nannochloropsis gaditana, w 600°C. Otrzymano produkty mogące znaleźć zastosowanie przemysłowe, to znaczy gaz bogaty w metan (~50%), karbonizat zawierający ok. 70% popiołu, który może być wykorzystany w przemyśle nawozowym oraz produkty ciekłe, zawierające alkany i alkeny, które mogą być wykorzystane do produkcji biopaliwa. Nannochloropsis gaditana może znaleźć potencjalne zastosowanie do celów energetycznych, zarówno do utylizacji CO2 jak i do produkcji biopaliw.
EN
Increased demand for energy from renewable energy sources (RES), growing sensitivity to the protection of natural resources and improvement of the natural environment protection causes an increase in intensity of research on technologies that may address these demands. This kind of technology includes, among others, using microalgae for capture and utilization of CO2. Especially interesting is seawater species, Nannochloropsis gaditana, which is characterized by the effective utilization of CO2 and high lipid content. The aim of this study was to investigate the effect of culture conditions on the efficiency of utilization of CO2. Increasing the pH from 7 to 9 resulted in increasing efficiency of the CO2 utilization. During the 10-day culture, in culture with higher pH, were utilized 5,01 gCO2/L, whereas in standard conditions culture,4,16 gCO2/L. In culture with high temperature and twice amount of phosphorous compounds, the efficiency was lower than in standard culture. The paper presents also the results of the pyrolysis process in a fixed bed of Nannochloropsis gaditana biomass, at 600° C. Products obtained may find use in industry i.e., a gas rich in methane (~ 50%), char containing approx. 70% of ash, which can be used in the fertilizer industry and liquid products, comprising alkanes and alkenes, that can be used to produce biofuels. Nannochloropsis gaditana may have potential application for energy use, both for the utilization the CO2 and the production of biofuels.
7
Content available remote On Indistinguishability of Quantum States
100%
EN
In this paper we shall study quantum ancillary statistics. For a given quantum measurement M we will define the indistinguishability relation of states in the following way: Two states are indistinguishable by M if they generate with M the same probability measure. For such a relation the equivalence classes will be described. At the end we will give some elementary examples of informationally complete measurements that arise from the theorems characterizing the indistinguishability relation.
10
Content available remote Wybrane problemy dowodzenia siłami powietrznymi RP na tle integracji z NATO
100%
EN
Certain problems connected with the integration of Polish and NATO air force command system have been dealt with in the article. The crucial tasks and priorities in order to reach interoperability with NATO have been presented in a methodological approach to solutions of the integration with NATO problem. Also selected research methods have been pointed out so that to enable to solve explicit problems. The directions of command systems integration actions referring to the role and functioning of the Polish Air Forces have been discussed in the further part of the article. The idea of NATO modified strategy and its influence on integration actions, taking into account national and coalition factors, have been touched on. The way (directions) to reach an inner compatibility and interoperability of NATO international air force (air defence) structures have been defined.
12
Content available remote Doskonalenie podsystemu rozpoznania radiolokacyjnego wojsk obrony powietrznej
100%
EN
The role of information system in the process of command has been described in the article. The author claims that ensuring a high effectiveness requires a precise definition of the information system, defining basic information sets in the system and elementary processes to ensure gaining necessary information sets and the constant information influx for selected command levels. Basing on general considerations concerning the choice of information system command, the author has attempted to define major conditions and problems connected with creating (restructuring) the subsystem of the air defence radio location reconnaissance.
PL
Artykuł ten opisuje przegląd i koncepcje zastosowania zintegrowanego systemu pomiarowego. System zbudowany został w oparciu o działające autonomicznie jednostki pomiarowe. Są to bezprzewodowe minikomputery wyposażone w odpowiednie zasilanie, czujniki i układ komunikacji, całość dostosowywana jest do danego zadania. Układy te zoptymalizowane zostały pod kątem energooszczędnego działania. Dane uzyskane przez jednostkę pomiarową zostają poddane obróbce a następnie są przekazywane do jednostki nadrzędnej za pomocą bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Jednostki mogą posiadać wiele różnych czujników i prowadzić pomiary i analizę sygnałów diagnostycznych.
EN
The paper deals with the review and a concept of an integrated measurement system that might be applied for different diagnosing and monitoring purposes. The system is built with the use of autonomously working measurement units. The units arc microcomputers working in a wireless network. They arc equipped with memory, sensors, communication and supply modules. Work of this unit is optimized due to less energy consumption. Data measured by this unit arc analyzed and then sent through the wireless network to the superior unit. Units can be equipped with various sensors and then carry out measurements and analyzes of signals.
PL
Ze względu na przytłaczającą obecność systemów informatycznych i komputerów w każdym aspekcie naszego życia i coraz łatwiejszy dostęp do zaawansowanych technologii oprogramowania i sprzętu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informacji i komputerów występuje w dzisiejszych czasach na porządku dziennym.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.