Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Peter Singer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper confronts Peter Singer’s ideal of impartial ethics with the idea of ethical consumerism. The first part shows the view of Singer concerning moral responsibility for passivity in the face of others’ suffering. The philosopher argues that an agent is responsible for not providing help to a person standing next to him in the same way as he or she is responsible for not doing it for someone on the other side of the world.The second part describes the idea of ethical consumerism, which postulates buying things only when there is no ethical concerns to the process of their production. Sweathops are shown as an example of unethical practices. In the context of consumer’s rights, there is a depiction of consumer’s real position on the market and difficulties he meets when trying to buy ethically. The paper leads to a finding that Peter Singer’s view concerning equal responsibility for not providing help to suffering, no matter where the person is, is impossible to accept. When the consumer’s decision is taken he cannot obtain full information on the product. What is more, there is a need of similar behavior from a lot of other people and a decision from the bosses of the company to achieve change. At the end, the result of everything may be – and it happened in the past – worse for suffering people than their situation at the beginning.
PL
Praca bada, czy proponowany przez Petera Singera ideał bezstronności w kwestii wyborów etycznych nadaje się na filozoficzną podstawę dla etycznego konsumeryzmu. W pierwszej części przedstawiony zostaje pogląd Singera dotyczący odpowiedzialności moralnej za bierność wobec cierpienia innych ludzi. Filozof argumentuje, że podmiot jest w tym samym stopniu odpowiedzialny za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się tuż obok niego, co człowiekowi przebywającemu na drugim końcu świata. Druga część pracy przybliża ideę etycznego konsumeryzmu, postulującą dokonywanie wyborów rynkowych z uwzględnieniem etyki postępowania producenta towaru. Jako przykład nieetycznych praktyk dokonywanych przez część przedsiębiorców opisywany jest wyzysk pracowników w fabrykach określanych jako sweatshopy, mieszczących się najczęściej w krajach rozwijających się. Następnie, w kontekście praw konsumenta, ukazana zostaje faktyczna sytuacja kupującego na rynku oraz napotykane przez niego trudności, gdy stara się wspierać producentów, których postępowanie nie rodzi etycznych wątpliwości. Całość rozważań prowadzi do wniosku, że pogląd Singera o zrównaniu odpowiedzialności za bierność wobec cierpienia osób w bliskim otoczeniu podmiotu oraz oddalonych od niego nie może zostać zaakceptowany jako podstawa dla etycznego konsumeryzmu. Na etapie podejmowania decyzji konsumenckiej w praktyce niemożliwe okazuje się uzyskanie pełnej, zrozumiałej i prawdziwej informacji na temat towaru. Ponadto, aby osiągnąć zamierzony cel konieczne jest zmobilizowanie większej liczby osób oraz dotarcie z postulatami do adresatów, którzy są władni doprowadzić do ich urzeczywistnienia. Ostatecznie skutek również jest niepewny – w przeszłości miały miejsce bojkoty konsumenckie, które doprowadziły do pogorszenia sytuacji wyzyskiwanych pracowników.
PL
W artykule zostanie przedstawiona ciekawa próba wykazania, że różnice stanowisk między Peterem Singerem a szeroko rozumianą etyką chrześcijańską są mniejsze, niż by się mogło wydawać. Pogląd ten przedstawił w swojej książce pt. Peter Singer and Christian ethics. Beyond polarization Charles Camosy, katolicki etyk z USA. Celem jego pracy było wykazanie, że Peter Singer i etycy szukający inspiracji w myśli chrześcijańskiej mogą pracować razem w wielu kwestiach i że przedstawianie tych stanowisk jako radykalnie przeciwnych jest błędne. W niniejszym artykule tok rozumowania Camosy’ego będzie zreferowany i poddany krytycznej refleksji. Rzetelna praca badawcza, jakiej podjął się Camosy dla udowodnienia swoich tez, jest nowatorska i wiele wnosi do zrozumienia istoty sporu. Metoda, którą się posłużył, może wyznaczyć nowy standard dla dialogu między współczesnymi systemami etycznymi. W ostatniej części artykułu zostanie jednak zasugerowane, że autor marginalizuje pewne nieusuwalne trudności w sporze między etyką chrześcijańską a najbardziej znanym australijskim bioetykiem. Do takich trudności należy, jak się wydaje, radykalnie różne rozumienie pojęcia „osoba” oraz niechęć etyki chrześcijańskiej do pragmatycznych kompromisów w obszarze moralności.
EN
This paper presents an interesting attempt to show that the differences between Peter Singer and Christian ethics are smaller than they appear to be. This view was presented in Peter Singer and Christian ethics. Beyond polarization by Charles Camosy, a Catholic thinker from the US. Camosy wanted to prove, that Peter Singer and ethicists looking for the inspiration in Christian thought can cooperate on many issues and to present their positions as radically polarized is incorrect. This paper is focused on the critical presentation of Camosy’s argument. The research he conducted to support his thesis is useful for understanding the whole discussion between Peter Singer and Christian ethics. His method could be a new standard of discussion between different ethical approaches. In the last part of this paper, it will be suggested, that the author has marginalized some unavoidable obstacles, which make a dialogue between Christian ethics and the famous Australian bioethicsist very difficult. Among them, understanding the notion of person, as well as the reluctance of Christians to pragmaticly compromise in the field of ethics are worth noticing.
3
Content available remote Inocent-Mária V. Szaniszló o Peteru Singerovi
99%
EN
The Slovak theologian Inocent-Mária V. Szaniszló, in his article Does man have a special status in the world in relation to other animals?, attempts to subject the ethical thought of Peter Singer to a philosophical critique. In this polemical reaction I show that the author interprets Singer in a very misleading, and often quite mistaken, way. I attribute the reason for this to a relatively serious fact: the Slovak theologian has probably not read the main works of the criticised author. I attempt to set forth the most serious mistakes and, in the context of this discussion, to describe in detail how Singer really understands speciesism and his own preference utilitarianism.
CS
Slovenský teolog Inocent-Mária V. Szaniszló se ve svém článku Má človek vo vesmíre zvláštne postavenie medzi inými živočíchmi? pokouší podrobit filosofické kritice etické myšlení Petera Singera. Ve své polemické reakci ukazuji, že autor interpretuje Singera velmi zavádějícím, často zcela chybným způsobem. Určuji, že příčinou je poměrně závažný fakt: slovenský teolog pravděpodobně nečetl hlavní díla kritizovaného autora. Pokouším se některé nejvážnější omyly uvést na správnou míru a v rámci diskuze přiblížit, jak Singer skutečně smýšlí o speciesismu a o svém preferenčním utilitarismu.
DE
Der Artikel präsentiert metaethische Grundlagen für die Möglichkeit, die soziale Wahrnehmung der Werte in Anlehnung an die Analyse der Schriften von Peter Singer zu verändern. Es wird die These aufgestellt, dass Singer das Prinzip der Interessenabwägung als das Beurteilungsinstrument der vorgeschlagenen Veränderungen in den sozialen Werten anwendet. Einen innovativen Akzent des Artikels stellt die Bemerkung dar, dass einige Veränderungen im Verständnis des Wertes des menschlichen Lebens und ihre Implikationen, die aus der Anwendung des Prinzips der gleichen Interessenabwägung in der ethischen Reflexion (die vom Philosophen auf einem kritischen Niveau der moralischen Schlussfolgerung geführt wird) resultieren, nicht als Prinzipien auf intuitivem Niveau verbreitet werden können, wegen der Anwendung des Prinzips der gleichen Interessenabwägung auf metaethischem Niveau.
EN
Following an analysis of Peter Singer’s works the article reviews metaethical grounds for possible change of perception regarding social values. The author asserts that Singer applies the principle of equal consideration of interests as a tool to assess proposed changes in societal values. The novel point made in this paper is the observation that some changes in perceiving the values of human life and their implications arising from applying the principle of equal consideration of interests in ethical reflection conducted by the philosopher on the critical level of moral reasoning, cannot be promoted as principles on the intuitive level due to the application of the principle of equal consideration of interests on the metaethical level.
PL
Artykuł przedstawia metaetyczne podstawy dla możliwości zmiany społecznego postrzegania wartości, w oparciu o analizę prac Petera Singera. Tezą artykułu jest, że Singer stosuje zasadę równego rozważania interesów jako narzędzie oceny proponowanych zmian w wartościach społecznych. Nowatorskim akcentem artykułu jest dostrzeżenie, że niektóre zmiany w rozumieniu wartości życia ludzkiego oraz ich implikacje wynikające z zastosowania zasady równego rozważania interesów w refleksji etycznej, prowadzonej przez filozofa na krytycznym poziomie rozumowania moralnego, nie mogą być popularyzowane jako zasady ma poziomie intuicyjnym, ze względu na zastosowanie zasady równego rozważania interesów na poziomie metaetycznym. 
5
Content available remote Má človek vo vesmíre zvláštne postavenie medzi inými živočíchmi?
85%
EN
In our discussion about the value of human life various attitudes appear at different levels, influenced by diverse philosophical approaches. A notable role is played by the attitudes and theory of Peter Singer in influencing some Slovak philosophers. In this paper we advance several observations on Singer’s theory of speciesism, especially from the view of philosophical and theological ethics. We are above all concerned with authors from German-speaking areas, who have focused on speciesism in their theories. The aim of this paper is not to logically refute the theory, but rather to show its shortcomings and to offer reasons why it should not be accepted. In the concluding part we attempt to turn around the case in support of research into human embryos and human-embryo stem-cells. It is those who support such research, we argue, who should clearly demonstrate that a human embryo is not a person and that, in the cause of scientific enquiry, they can be used and killed.
SK
V diskusiách o hodnote a počiatku ľudského života sa aj v našich slovenských pomeroch objavujú, na rozličných úrovniach, rozmanité postoje, ktoré sú často ovplyvnené rozdielnymi filozofickými prúdmi a zmýšľaním. V posledných rokoch k tomu prispieva aj stupňujúci sa vplyv myslenia, vo Viedni narodeného Austrálčana, Petra Singera, pôsobiaci na viacerých slovenských filozofov. V tomto príspevku podávame niekoľko reakcií a názorov na anglosaskému mysleniu blízku Singerovu teóriu druhizmu (speciesizmu) a iné jeho názory z pohľadu filozofickej a teologickej etiky. Priblížime si hlavne názory autorov z nemecky hovoriaceho prostredia, ktorí sa vo svojich dielach venujú aj posúdeniu jeho teórie druhizmu. Nemecko totiž dodnes bojuje s následkami nacizmu, teda s nočnou morou 20. storočia, ktorá úzko súvisí práve s touto teóriou. Cieľom príspevku však nie je logicky vyvrátiť Singerovu teóriu, ale poukázať na jej nedostatky a zdôrazniť dôvody, prečo ju nie je možné z etického hľadiska akceptovať. V záverečnej časti sa pokúšame otočiť argumentovanie smerom k tým, ktorí preferujú výskum na ľudských embryách a na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách. Práve títo odborníci by sa mali, podľa nás, podujať jasne dokázať, že v prípade ľudských embryí nejde o človeka (alebo osobu), a teda že v rámci výskumu môžu byť ľubovoľne použité, a teda i usmrtené.
6
85%
EN
The problem of the moral status of animals holds an important place in contemporaryethical debates. Usually the intensity of ongoing discussions focuses on sentience(the ability to sense pain and/or pleasure) as criterion of moral status, which wasfirst introduced by Peter Singer. This article aims to show difficulties in his understandingof moral status like the argument of substitutability. It also supplementsutilitarian arguments on behalf of the animal’s interest with the notion of potentialityand postulate that the moral status should not only be attributed to the beingsthat are currently capable of feeling pain and/or pleasure, but also: 1) to beingswho currently do not have this capacity but are in the process of its development (eg. fetus), 2) beings that temporarily lack this characteristic they once had, but willregain at some point in the future (eg. human/animal in a coma), and 3) consciousbeings that are not capable of feeling pain (eg. patients with congenital analgesia)but that meet other morally relevant criteria (they are self-conscious, they are partof the family). This introduced viewpoint recognizes our obligation to not causeany suffering in animals (unless absolutely necessary) but also that in the majorityof the cases killing them should not take place.
7
Content available Minimalizacja cierpienia zwierząt a wegetarianizm
71%
EN
The article is a reductio ad absurdum of assumptions which are shared by a largenumber of followers of the animal welfare movement and utilitarianism. I arguethat even if we accept the main ethical arguments for a negative moral assessmentof eating meat we should not promote vegetarianism but rather beefism (eating onlymeat from beef cattle). I also argue that some forms of vegetarianism, i.e. ichtivegetarianism,can be much more morally worse than normal meat diet. In order to justifythese thesis I show that there are significant moral differences in the consumptionof animal products from different species.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.