Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 361

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka komunalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Na podstawie artykułów opublikowanych w ciągu 25 lat wydawania kwartalnika „Człowiek i Środowisko" (100 numerów) przedstawiono zagadnienia i problemy z dziedziny gospodarki komunalnej. Problematyka artykułów została podzielona na następujące części: zagadnienia ogólne, komunikacja miejska, gospodarka wodna, gospodarka odpadami i energetyka komunalna. W podsumowaniu zamieszczono propozycje dalszych kierunków prac badawczych z zakresu gospodarki komunalnej. Dotyczy to zwłaszcza ich rozszerzenia na problemy wsi, reperkusje przekształceń organizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstw komunalnych, uwzględnienie w tematyce badań problemów osób niepełnosprawnych i w starszym wieku oraz wpływu obecnej rewolucji informatycznej: telematyki i Internetu.
EN
Basing on the articles published in the course of 25 years of the quarterly magazine „Man and Environment" publication (100 numbers) the issues and problems from the field of municipal economy were presented. The issues in articles were divided into the following sections: general issues, municipal transport, water economy, wastes economy and municipal energetics. Summing up the proposals of further directions in research works from the range of municipal economy. It especially concerns their spreading to the rural issues, repercussions of organizational and property transformations in municipal enterprises, consideration of handicapped persons and elders in the subject of examinations and the influence of the present information revolution as computer science: telematics and internet.
PL
Niniejsze opracowanie, które dotyczy prawnych aspektów prowadzenia gospodarki komunalnej,zawiera objaśnienie prawnego znaczenia terminu gospodarka komunalna. Wspomniane wyżej wyjaśnieniezostało zaczerpnięte z art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.Opracowanie opisuje także specyficzne rozwiązania prawne, które wynikają z tej ustawyi z innych aktów prawnych. Reguły te muszą być przestrzegane przez jednostki samorządu terytorialnegopodczas prowadzenia gospodarki komunalnej. W szczególności tekst prezentuje prawneformy prowadzenia gospodarki komunalnej, które są wymienione w art. 2 ustawy o gospodarcekomunalnej. Przepis ten wskazuje, że istnieją zwłaszcza dwie takie formy: samorządowy zakładbudżetowy oraz spółki handlowe. W tym kontekście należy także wspomnieć, że art. 22 ust. 1 ustawyo gospodarce komunalnej stanowi w szczególności o możliwości likwidacji wspomnianegowyżej zakładu celem powołania szczególnego podmiotu, którym może być spółka akcyjna albospółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
PL
W grudniu ubiegłego roku odbył się wyjazd grupy praktyków gospodarki komunalnej do zakładów MULTICAR-a. Celem jego było zapoznanie się z cyklem produkcyjnym oraz możliwościami sprzętowymi samochodów MULTICAR-a. Impreza została zorganizowana przez gliwicką firmę ECO-CLEAN (polskiego przedstawiciela Zakładów MULTICAR Spezialfahrzeuge GmbH) oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.
PL
Wymagania gospodarki rynkowej oraz obecna sytuacja ekonomiczna wymuszają na przedsiębiorstwach komunalnych poszukiwanie nowoczesnych metod zarządzania. Podejście strategiczne jest niezbędne i możliwe do realizacji zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla wielkiej międzynarodowej firmy. Dobrze opracowana strategia decyduje o rozwoju organizacji, pozycji rynkowej, wizerunku firmy itd.
PL
Na wielu płaszczyznach gospodarki komunalnej w kraju widoczny jest proces przyjmowania standardów i rozwiązań wypracowanych w najbardziej rozwiniętych państwach świata, takich jak USA czy kraje Europy Zachodniej. Wymuszone jest to przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a także potrzebą ochrony środowiska naturalnego.
7
Content available Innowacje na rynku sektora komunalnego w Polsce
51%
PL
W gospodarce komunalnej podobnie jak w innych sektorach gospodarczych mamy do czynienia z działaniami innowacyjnymi między innymi na poziomie produktowym, procesowym i organizacyjnym. Liderami w tym zakresie w Europie są przede wszystkim kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria. Innowacje produktowe znane od dłuższego czasu i procesowe dotyczą między innymi: pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z paneli słonecznych i spalania odpadów komunalnych, wykorzystywania odpadów stałych i płynnych (ścieków) do produkcji energii dokonywane w tzw. kogeneracji branżach: odpadowej, cieplnej i wytwarzania energii elektrycznej. Innowacją organizacyjną w gospodarce komunalnej jest tworzenie komunalnych grup kapitałowych, dzięki którym można przez efekt skali obniżać koszty świadczenia usług komunalnych oraz gromadzić środki na badania i wdrożenia innowacyjne. Najbardziej zaawansowane w tym zakresie są również kraje zachodnie: Niemcy, Francja, kraje skandynawskie. Polska pomimo wielu inicjatyw proinnowacyjnych, w tym wykorzystania środków pomocowych z UE, aktywności ośrodków akademickich czy inicjatyw samorządów terytorialnych, między innymi Stalowej Woli, jest postrzegana jako kraj poza głównym nurtem innowacyjności. Średnio na milion mieszkańców notuje się 20 patentów rocznie wobec prawie 1500 w tzw. Wielkiej Szwajcarii. Propagacja wszystkich pozytywnych inicjatyw w zakresie innowacyjności przy wsparciu jeszcze niesprzedanych przedsiębiorstw branż komunalnych jest jedną z możliwości poprawy poziomu innowacyjności w Polsce. Dodatkowym rozwiązaniem byłoby tworzenie spółek europejskich łączących kapitał polski i zagraniczny, ale na tych samych zasadach dla obu typów kapitału.
PL
O precedensowej sprawie warszawskich odpadów mówi się ostatnio bardzo często, ale czy rzeczywiście zmieniły się zasady in house na odbiór i zagospodarowanie odpadów? 
PL
Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 500 spółdzielni socjalnych, a ich działalność wpisuje się w założenia ekonomii społecznej. Należy przy tym podkreślić, że pojęcie to jest bardzo szerokie i odnosi się do wielu sfer życia społecznego. Niemniej jednak podstawową zasadą jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych spółdzielni), a nie tylko kierowanie się chęcią osiągnięcia wysokiego zysku.
10
Content available remote Przegląd unormowań w zakresie zarządzania ryzykiem
51%
Instal
|
2013
|
tom nr 1
51-53
PL
W krajowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej coraz częściej wdrażane są standardy zarządzania ryzykiem. Uzupełniają one powszechnie znane polisy ubezpieczeniowe. W pracy omówiono normy i standardy związane z zarządzaniem ryzykiem. Szczegółowo odniesiono się do nowej normy ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem - zasady i wytyczne. Zapoznanie się ze standardami zarządzania ryzykiem, to pierwszy krok w kierunku bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
EN
The national municipal enterprises are increasingly being implemented risk management standards. They complement the commonly known insurance policies. The paper discusses the norms and standards of risk management. Detailed reference is made to the new standard ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines. Introduction to the standards of risk management is the first step in the direction of safety associated with the operation of public utilities companies.
PL
"Mój mąż jest z zawodu dyrektorem" - tak w filmie "Poszukiwany, poszukiwana" przedstawiła gosposi swego męża niezapomniana Barbara Rylska. Ów mąż - "wieczny dyrektor" - stał się symbolem niedouczonego cwaniaczka "na stołku". Takich dyrektorów próżno by szukać w Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (KFDZOM), które obchodzi właśnie kryształowy jubileusz.
PL
Monitoring gospodarki komunalnej utworzony został w 1993 roku z założeniem, że będzie stanowił instrument polityki komunalnej Państwa, dostarczając informacji o rynku usług komunalnych. Jednostką upoważnioną do zorganizowania i prowadzenia monitoringu jest Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie na zlecenie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Jednostkami monitorowanymi są gminy miejskie liczące 10 tysięcy i więcej mieszkańców oraz działające na ich obszarze komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Informacje pozyskiwane są korespondencyjnie, na zasadzie dobrowolności, na podstawie ankiet zawierających zestaw pytań zamkniętych za okres jednego roku. Obecnie monitoring jest jedynym źródłem danych empirycznych dla wieloaspektowych analiz i oceny stanu w komunalnym sektorze użyteczności publicznej. Uzyskane bazy danych pozwalają określić tendencje zmian na rynku usług komunalnych. Ukazują również procesy dostosowawcze do warunków gospodarki rynkowej po stronie gmin jako ustawowych organizatorów usług oraz przedsiębiorstw komunalnych - dostawców usług. Wyniki monitoringu w 1999 r. potwierdzają postępującą restrukturyzację sektora komunalnego, wspieraną wielorakimi narzędziami polityki samorządów lokalnych i Państwa. W zakresie przekształceń własnościowych rozwiązania polskie potwierdzają kierunek rozwiązań światowych, zarówno stosunkowo szybkiej prywatyzacji niektórych dziedzin usług (wywóz odpadów), jak i stopniowego angażowania kapitału prywatnego w wysoce kapitałochłonne dziedziny infrastruktury komunalnej (ciepłownictwo zdala czynne, wodociągi, kanalizacja). Prywatyzacja postępuje w dziedzinach niższego ryzyka inwestowania (okres zwrotu kapitału, stopa zysku w działalności operacyjnej). Spółki prawa handlowego, jako dominująca forma organizacyjna działalności gospodarczej, dają potencjalne możliwości zarówno usprawnienia zarządzania, eksploatacji, jak i rozwoju finansowego przedsiębiorstw komunalnych. Spadek ilości świadczonych usług, o dużej skali, stwarza nowe wymagania dla systemów ekonomicznych przedsiębiorstw i zapewnienia ciągłości dostaw usług. Odnotowane w trzech dziedzinach infrastruktury zmiany są następstwem procesów recesyjnych w sferze produkcyjnej i racjonalizacji zużycia wody w gospodarstwach domowych, modernizacji systemów ciepłowniczych obniżających jednostkowe zużycie energii, wzrostu udziału motoryzacji indywidualnej w przewozach osobowych. Gminy jako ustawowy organizator usług komunalnych realizują politykę zapewnienia powszechnej ich dostępności. Priorytetowymi dziedzinami wysokiego wsparcia inwestycyjnego z budżetów gmin są usługi kanalizacyjne - odprowadzania i oczyszczania ścieków, oraz zwyżkujące od 1999 r. obiekty unieszkodliwiania odpadów. Gminne programy (plany) rozwoju systemów infrastruktury komunalnej nie stanowią jeszcze powszechnie stosowanego narzędzia zarządzania gospodarką lokalną. Niemniej intencje licznych gmin są zbieżne z polityką państwa, odnośnie dopełniania standardów jakości wody i ścieków oraz tworzenia zintegrowanej gospodarki odpadami na obszarze kilku gmin, niekiedy powiatu. Deklarowany horyzont czasowy programów (planów) rozwoju, w wysokim stopniu długookresowy i kierunkowy, podnosi ich rangę w kształtowaniu infrastruktury technicznej gmin. Ograniczony zakres finansowania bieżącej działalności gospodarczej usług odpłatnych (woda, ścieki, energia cieplna, odpady) wskazuje na zmianę strategii gmin respektujących zasadę samofinansowania przedsiębiorstw komunalnych. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw komunalnych jest determinowana niekorzystnymi zmianami na rynku usług (spadek dostaw). Czynnikiem podwyższającym koszty bieżące jest poprawa standardów usług. Te i inne jeszcze czynniki zwiększają stopień niedostosowania relacji koszty-ceny usług, szczególnie w kapitałochłonnych dziedzinach infrastruktury. Niski stosunkowo poziom rentowności netto przedsiębiorstw stwarza ograniczania w finansowaniu modernizacji i rozbudowy istniejących systemów ze środków własnych. Wzrasta stopień samofinansowania tych inwestycji poprzez korzystanie ze źródeł zewnętrznych (pożyczki, kredyty preferencyjne, kredyty komercyjne, środki pomocowe i inne).
EN
Monitoring of municipal economy was established in 1993 with the assumption that it will be the instrument of state municipal politics, concerning the information on the municipal service market. The authorized unit to the organization and management of monitoring is the Institute of Physical Planning and Municipal Economy in Warsaw on the order of the Central Office of Housing and Urban Development. The moinitoring units are the urban communities of 10 thousand and more inhabitants and working on their area municipal enterprises of public use. Informations are obtained by correspondence, on voluntary principle,basing on inquiries including a set of questions closed for a period of one year. Nowadays the monitoring is one of empiric data sources for many aspect analyses and evaluation of condition in the municipal sector of public use. The obtained data-bases allow to define the tendencies of changes on the municipal service market. They also show the conformity processes to the conditions of market economy on the side of communities as the statutory organizers of services and municipal companies - service supplyers. The results of monitoring in 1999 year confirm the advancing restructu- rization of the municipal sector, supported by various tools of local governments and state politics. In the range of property transformations the Polish solutions confirm the direction in the worldwide solutions, both a comparatively fast privatization of some fields of services (wastes transport), as a gradual engagement of private capital in a highly capital needed fields of municipal infrastructure (remote control heating, water-supply service, sewerage system). Private enterprises are going in the fields of lower risk of investment (period of capital refund, rate of profit in the operational activities). The commercial law companies as the dominant organizational form of economic activity, give potential abilities both for the improvement of management and exploitation, as well the financial development of municipal enterprises. The increase in the number of rendered services of a big scale creates the new requests for the economic, systems of enterprises and assures the permanent services delivery. The noted changes in the three fields of infrastructure are the succession of recession processes in the production scope and the rationalization of water consumption in the households, the modernization of heating systems decreasing the unit energy consumption, growth of individual motorization in passenger transport.The communities as the statutory organizer of the municipal service realize the politics of their universal accessibility assurance. The priority fields of high investment support from community budgets are sewerage service - offtake and purification of sewerage and increasing from 1999 year objects of wastes destruction and neutralization. The community development programmes (plans) of municipal infrastructure systems do not constitute yet the commonly applied tool of management with the local economy. Nevertheless, the intentions of numerous communities are strict with the state politics, refe- ring to the standards accomplishment of water and sewerage quality and the creation of integrated wastes economy on the area of a few communities, sometimes a poviat. The declared time horizon of the development programmes (plans) in a high degree long-term and directional, rises their importance in the shaping of technical infrastructure in communities. The limited range of current economic activity financing of payable services (water, sewerage, heat energy, wastes) indicates for the change in community strategy, respecting the principle of self-financing in municipal enterprises. The financial situation of municipal enterprises is determined by disadvantageous changes on the service market (decrease of supplies). The factor rising the current costs is the betterment of service standards. These and another services increase the degree of inadju- stment of relation costs-prices of services, particulary in capital-absorptive fields of infrastructure. The relatively low level of net remunerativeness of enterprises creates the limitations in the financing of modernization and rebuilding of existing systems from the own finances. The self-financing degree of these investments is growing by using of external sources (loans, preferential credits, commercial credits, assistance means and the others).
PL
Dotychczas biologiczno-mechaniczne przetwarzanie odgrywało kluczową rolę w polskim systemie unieszkodliwiania odpadów. Zmienia się to na naszych oczach. Dziś aktualne stają się pytania: budować - czy nie - instalacje MBP? Modernizować je, przebudowywać czy może likwidować?
PL
W przeciągu minionego dziesięciolecia nastąpił szybki rozwój informatyki. Dotyczy on wszystkich dziedzin życia. Nadeszły czasy, kiedy nie potrafimy wyobrazić sobie życia bez komputera. Rozwiązania informatyczne opanowują coraz to nowe dziedziny. Nic dziwnego skoro ułatwiają one pracę, życie codzienne a także, a może przede wszystkim, usprawniają działanie przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych i wszelkich struktur ekonomicznych.
PL
Na początku wykorzystywano go przede wszystkim jako maszynę do pisania, czasem służył za źródło rozrywki. W tej chwili wiele podmiotów nie mogłoby bez niego istnieć. Mowa rzecz jasna o komputerze. Ale sam komputer to nie wszystko. Aby móc w pełni wykorzystać jego możliwości potrzebne jest jeszcze odpowiednie oprogramowanie. Poniżej prezentujemy krótki przegląd oprogramowania dla szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, z przyczyn technicznych jest to tylko część oferty dostępnej na rynku. Wybrane programy zostały także omówione w osobnych artykułach.
PL
Tematyka ekonomiczna gospodarki odpadami komunalnymi z trudem przebija się w dyskusji nad sensem rozwiązań technologicznych używanych w tym zakresie w kraju. Stosowanie zasad ekonomii przypomina proces dawkowania gorzkiego lekarstwa. Niby wiadomo, że konieczne i pomocne, ale jeżeli można opóźnić jego zażywanie, to dlaczego nie?
PL
Do powstawania lokalnych rynków energii przyczynia się między innymi postęp w technologii wytwarzania energii, umożliwiający produkcję energii elektrycznej oraz ciepła w pobliżu miejsca ich użytkowania. Duży udział w powstaniu nowoczesnych lokalnych przedsiębiorstw multienergetycznych mogą mieć zatem gminy, na terenie których przedsiębiorstwa te będą działać.
PL
Zaprezentowano problematykę związaną ze spalaniem węgla w krajo-wym ciepłownictwie. Przedstawiono koncepcję redukcji zanieczyszczeń powodowanych jego spalaniem poprzez wprowadzanie stałych paliw uszlachetnionych i nowoczesnych urządzeń grzewczych opalanych pa-liwami stałymi. Podano możliwości techniczne produkcji takich paliw. Omówiono aktualny stan krajowego rynku urządzeń grzewczych dla indywidualnego ogrzewnictwa oraz uregulowań prawnych w tym zakresie. Zaprezentowano kryteria energetyczne i emisyjne standardu certyfikacji kotłów na znak bezpieczeństwa ekologicznego.
EN
The article presents the subject matter associated with combustion of coal by the country's heating system. It presents a concept of reduction the pollution generated during coal combustion by introduction of solid up-graded fuels and modern heating appliances burning solid fuels. Tech-nical possibilities of such fuels production have been presented. The article discusses the current status of home market for heating applian-ces for individual customers and legal regulations in this respect. It pre-sents energetic criteria and emission standards of certification of boilers to gain a mark of ecological safety.
PL
Czy gminy mogą być innowacyjne? W jakim stopniu gotowe są zastosować wiedzę i technologie dostępne na rynku produktów dla gospodarki komunalnej? Nie wszystko można tłumaczyć brakiem pieniędzy. Nic nie usprawiedliwia niekorzystania z form dofinansowania inwestycji ze środków pomocowych. Po prostu brakuje gotowości do absorbcji nowych technologii, brak odwagi do odrzucenia starych rozwiązań, zastępowania starego sprzętu nowym.
PL
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają co do zasady transakcje, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że są one wykonywane przez podatników VAT w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.