Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 300

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Production management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Przedmiotem zainteresowania autora jest wzrost znaczenia, zarówno w praktyce jak i w teorii, naukowego rozwiązywania problemów związanych z realizacją funkcji produkcyjnej. Ewolucję organizacji produkcji przedstawia na tle głównych faz rozwoju przemysłu i metod produkcji.
EN
On the background of production method development, a trial of presenting a science discipline evolution named "Production Organization" was made. The changes in external conditions of enterpise's functioning and permutations set in the technical and informatic sphere have created the requirement of emerging a new discipline named "Production Management". Either essential field of "Production Organization" or indirect phases ("Economics and Production Organization", "Production Control"), and also "Production Management". The universal character of rules and methods used in production management was pointed.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano sposoby sterowania ciągłością przepływu produkcji o zróżnicowanym asortymencie. Zaproponowana procedura sterowania przepływami procesów komórki stwarza możliwość realizacji danej produkcji w ustalonym terminie. Jest elastyczna, gdyż umożliwia wygenerowanie nowych przepływów dla zmiennych warunków początkowych lub powstałej zmiany w dowolnej fazie realizacji procesów komórki.
EN
Production flow control relies on making adequate quantity of products in the specified time. The best flow is a synchronous constant flow with fixed realisation time. The paper proposes a procedure for unit flow control, which allows for realisation of the desired production in a set time. The presented procedure is flexible as it enables to generate new flows (realisation plans) for variable initial conditions or a change that occurs at any phase of unit processes' flow. (original abstract)
XX
Treścią referatu będzie rozgraniczenie pojęć controlling produkcji i zarządzania produkcją. (fragment tekstu)
EN
Transformation of economy exacts permanent changes in previous methods of production and management. The conception of controlling is close connected with production management. It is very difficult to distinguish between this both conceptions, because of common functions of controlling and management. There was made an effort to distinguish between conceptions of production controlling and production management in present paper. The paper contains presentation of several views of production management and definition of production controlling based on German literature. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano przykład zmian rozmieszczenia zasobów w strukturze zakładów firmy produkcyjnej branży stolarki budowlanej wytwarzającej produkty na indywidualne zamówienie klienta. Przedmiotem badań była firma charakteryzująca się produkcją niepowtarzalną, jednostkową, o wysokiej zmienności cech wytwarzanych produktów. Opisywane zmiany polegały na zwiększeniu ilości hal produkcyjnych, powiększaniu powierzchni użytkowej, zautomatyzowaniu procesów produkcji oraz alokacji zasobów maszynowych i ludzkich. Zmiany realizowane były na dwa sposoby. Autor przedstawił sposób realizacji zmian przy zatrzymaniu bieżącej produkcji zakładu z okresem przerwy na czas przenosin linii technologicznej oraz sposób relokacji zasobów zakładu produkcyjnego przy utrzymaniu ciągłości procesu wytwórczego. Ten drugi sposób odbywał się bez dokonywania przerw w obsłudze bieżących zamówień. Artykuł opisuje scenariusz dokonanych zmian wraz ze wskazaniem parku maszynowego, technologii oraz przedstawieniem zmian organizacyjnych dokonujących się w firmie. Opisywane zmiany są jednym z przykładów zastosowania elastyczności działań wytwórczych w turbulentnym (niepewnym) otoczeniu gospodarczym. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article we are presenting an examples of relocation of two production's plants in one company. One way is on example of PCV windows production plant with stop of current production process and second is on example of ALU constructions production plant without stop of current production process; with normal and current production in this plant. Here presented organizational solutions of relocation and changes of production plants and production's process together with surroundings in situation of full currently production and with "screen" plan and time table - placed in reality. (original abstract)
5
Content available remote Algorytm KANBAN w zintegrowanym systemie zarządzania produkcją
100%
XX
W coraz większym stopniu wdraża się w krajowych przedsiębiorstwach zintegrowane systemy zarządzania produkcją. W artykule omówiono systemy: ssący "pull"(Kanban) oraz tłoczący "push" (Material Requirements Planning). Przedstawiono implementację algorytmu Kanban w zintegrowanym systemie informatycznym IFS Applications. (abstrakt oryginalny)
EN
Integrated management production systems as computer decisions making sys- tems have been implemented in Polish company in arising range. Systems: "pull" (Kanban) and "push"(MRP) are presented in the paper. The implementation of the Kanban algorithm in the integrated management systems is described. (original abstract)
6
Content available remote An Assembly Line Balancing Problem Automotive Cables
100%
EN
In this paper, an Assembly Line Balancing Problem (ALBP) is presented in a real-world automotive cables manufacturer company. This company found it necessary to balance its line, since it needs to increase the production rate. In this ALBP, the number of stations is known and the objective is to minimize cycle time where both precedence and zoning constrains must be satisfied. This problem is formulated as a binary linear program (BLP). Since this problem is NP-hard, an innovative Genetic Algorithm (GA) is implemented. The full factorial design is used to obtain the better combination GA parameters and a simple convergence experimental study is performed on the stopping criteria to reduce computational time. Comparison of the proposed GA results with CPLEX software shows that, in a reasonable time, the GA generates consistent solutions that are very close to their optimal ones. Therefore, the proposed GA approach is very effective and competitive. (original abstract)
7
100%
XX
Jednym z warunków efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest umiejętność właściwego wykorzystania wszelkich danych i informacji, powstających w samym przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu, które mogą być ważne ze względu na możliwość osiągania postawionych celów jakościowych, wydajnościowych itp. Zdolność kojarzenia i wiązania tych informacji relacjami, znajdywanie dla nich wspólnego mianownika, umieszczanie we właściwym kontekście, wreszcie - poznanie modelu ich przetwarzania sprawia, że przedsiębiorstwo wzbogaca się o nowe zasoby wiedzy. Zasoby wiedzy przedsiębiorstwa obejmują zarówno wiedzę jawną, jak i ukrytą. Wiedza jawna jest dostępna w przedsiębiorstwie w postaci dokumentacji projektowej, warsztatowej, normatywnej itd. (papierowej bądź elektronicznej) oraz w systemach informatycznych przedsiębiorstw, bazach danych oraz wiedzy, portalach korporacyjnych itp. Wiedzę tę można podzielić na deklaratywną (o materiałach, narzędziach, obrabiarkach, wyrobach itp.) oraz proceduralną, mówiącą o tym, w jaki sposób działać (ten rodzaj wiedzy jest zawarty w instrukcjach, kartach technologicznych, procedurach). Część wiedzy przedsiębiorstwa jest jednak czymś nieuchwytnym, czym "nie daje" się zarządzać. Jest to wiedza ukryta, intuicyjna, personalna, będąca w posiadaniu pojedynczych pracowników. Ma ona swoje korzenie w praktycznym działaniu i jest niedostępna dla pozostałych pracowników do momentu, kiedy może być obserwowana w trakcie jej stosowania i w ten sposób nabywana, np. w trakcie zespołowego projektowania wyrobu, rozwiązywania problemów lub doskonalenia procesów. Fakt uświadomienia sobie przez menedżerów istnienia oraz znaczenia zasobów niematerialnych w postaci wiedzy zaowocował różnorodnością rozwiązań organizacyjnych, mających na celu wzbogacanie oraz odkrywanie tych zasobów. Rozwiązania te mają charakter działań ekstensywnych (wymagają wysokich nakładów) lub intensywnych, polegających na efektywnym wykorzystaniu zasobów już posiadanych. (fragment tekstu)
EN
The contemporary enterprises have found themselves in a situation in which the ability of dynamic adaptation to the changing market conditions becomes the crucial factor of competitive advantage. It means that all the employees of enterprises who are responsible for and engaged in the processes have to be equipped with appropriate tools that would enable them taking quick, easy and effective improvement actions. It concerns both the employees of executive positions and those who are directly engaged in the realization of manufacturing processes. The attempt of solving this problem will consist in preparation of author's methodology of selection and application of quality management tools, according to the needs of the manufacturing process improvement. In the situation of wide access to literature, gaining knowledge concerning an instrument, its application, etc. does not pose a problem; the problem is a great variety - making access to the most useful instrument, in given technical and organizational conditions of a process, difficult. So far prepared classification of quality instruments puts in order theoretical material; however it is not accurate enough to indicate "paths" of searching out the required, in a given moment, instruments. Available manuals comprise reviews of tens or even hundreds of instruments. While delegating powers and encouraging employees participate in quality matters, one often forgets that they may easily get lost due to the lack of abilities to move in the cobweb of numerous required in the case of operating decisions and executive actions. The attempt of solving this problem consists in preparation of author's methodology of selection and application of quality management tools, according to the needs of the manufacturing process improvement. The presented method of criteria matrix is one of the elements of the methodology. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń procesu identyfikacji czynników zmian systemu produkcyjnego. Wiąże się on z badaniem relacji występujących pomiędzy elementami wielowymiarowych przestrzeni otoczenia a systemem produkcji. (fragment tekstu)
EN
Examination of relationships in the following arrangements: environment space elements, environment-the manufacturing system, the manufacturing system-environment elements, is necessary for the identification and monitoring as well as generating key causative changes impulses. (original abstract)
EN
The article presents the issues covering the modern ERP cloud systems for manufacturing companies within the currently developed concept Industry 4.0. In this approach, research problems arose as to which parameters and characteristics of ERP cloud systems are the most important from the point of view of manufacturing companies as well as how the process of choosing an ERP system should be conducted. In addition, mutual relationships between these parameters were established. In the article, a multi-criteria decision analysis (MCDA) was used to assess these characteristics. The Decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) technique was chosen for this assessment. The article can be useful to people interested in modern IT solutions in the production industries. (original abstract)
EN
The paper presents the use of the pattern search method for optimization of the plant production process. The described approach can be used for management of production and for increasing the quality of products obtained during the production process. The presented optimization method can be applied in various fields of service economics, such as: quality management, financial management, production management and many others. In the production process the maximization of income with constraint conditions is taken into account. Proper management of plant production is based on the correct rotation of plants in order to obtain the highest crop, keeping the soil in good condition.(author's abstract)
XX
Jedną z charakterystycznych cech współczesnego zarządzania produkcją jest jego ewolucja. Wytwarzanie w toku zmian staje się wytwarzaniem odpornym na zakłócenia i zdolnym do adaptacji w zmiennym otoczeniu. Ewolucja wytwarzania wypływa przede wszystkim ze zmian technologii, jak i zmian w sposobach jego organizacji. Rewolucja techniczna, mająca niewątpliwie największy wpływ na sposoby organizacji wytwarzania wymaga dyfuzji wiedzy pomiędzy ogniwami systemu jak i zmiany technik wytwarzania. Zmiany organizacyjne nie wynikają tylko z przewagi technologicznej, lecz są także rezultatem stosowania nowych koncepcji organizacji wytwarzania. Nowoczesne twory organizacyjne różnią się zasadniczo od typów organizacji, które dominowały w zeszłym stuleciu'. Procesy wytwarzania coraz częściej posiadają jednostkowy, a wręcz prototypowy charakter, stąd organizacja procesu wytwarzania opiera się na klasycznych jednostkach produkcyjnych wyposażonych w tanie, uniwersalne maszyny z odcinkowym wykorzystaniem elastycznej automatyzacji, opartym na fazowym podziale produkcji i wykorzystującym automatyzację w fazach charakteryzujących się dużą pracochłonnością. (fragment tekstu)
12
Content available remote Aspekty wytwarzania powłok konwersyjnych
100%
XX
Własności użytkowe wielu produktów i ich elementów, zależą nie tylko od możliwości przeniesienia obciążeń mechanicznych przez cały czynny przekrój elementu z zastosowanego materiału najczęściej obrobionego cieplnie, lub od jego własności fizykochemicznych, lecz bardzo często także lub głównie od struktury i własności warstw powierzchniowych. Zaproponowany temat pracy, jak i zawartość artykułu ma na względzie przedstawienie analizy zarządzania łańcuchem tworzenia się powłoki konwersyjnej w firmie GOTEC POLSKA Sp. z o.o w Jastrzębiu na przykładzie linii do fosforanowania. W pracy zostaną zwrócone uwagi na poszczególne etapy procesu, jak również ich wpływ na własności użytkowe wyrobu finalnego. Analizując tworzenie się warstwy wierzchniej, w pracy zwrócono uwagę oddziaływania procesu na środowisko. (abstrakt oryginalny)
EN
Fatigue life calculation of machine design components in random loading conditions are performed with the usage of loading spectra being a result of elaboration of operational loading tests. General rules connected with recording of stress (strain) change courses were defined in references. The proposed topic of the paper is connected with the following question: what minimum sampling frequency can be assumed during operational loads of machine components and what is the influence of the sampling frequency on loading spectrum character, and as a consequence on fatigue life calculation results? The answer on the questions will be presented on the example of operational load of a passenger car steering spindle recorded in specific conditions of motor traffic. (original abstract)
13
100%
EN
The purpose of this article is to explain what lean management concept is and to evaluate its effectiveness from different points of view. The article attempts at evaluating the effect of using lean management,not only referring to economic impacts but also to other criteria. It also includes an analysis mof hazards that may result from implementing the concept and in particular from its improper implementation. The author also points out gaps in the studies concerning lean management. (original abstract)
EN
Objective: This article illustrates how, on the subsidiary level, the mixture of management practices in Japanese manufacturing subsidiaries operating in Poland changes over time.Methodology: Study represents the first, rigorous, longitudinal replication of Japanese Multinational Enterprise Study Group hybridization studies conducted using the original methodology. Researchers visited eight original research sites and measured changes after fourteen years in six of them.Findings: The results indicate significant change in terms of manufacturing practices as well as in the localization of management. On the other hand, there has been practically no change in terms of equipment, organizational culture, and procurement methods.Value Added: Article contributes to the existing literature in two ways. First it confirms dynamic nature of hybridization trough a longitudinal exploration of changes that took place in management practices. Secondly, it combines JMNESG methodology with the most recent developments in research methods, increasing its clarity and replicability thus paving a way for future longitudinal studies of hybridization.Recommendations: Based on this research future studies could replicate JMNESG studies in various locations and contexts thus providing further insights into the nature of change in the hybrid factories operating around the world and the nature of Japanese management over the last 20 years. (original abstract)
16
Content available remote Cztery metody realizacji dodatkowego dużego zadania produkcyjnego (ddzp)
100%
XX
W artykule przedstawiono cztery metody realizacji produkcji przy dodatkowym dużym zadaniu produkcyjnym (ddzp) w zakładzie produkcji stolarki budowlanej - konstrukcji aluminiowych (zpsb). Opisano eksperckie metody produkcji wyrobów na zamówienie, dla różnych zada_ produkcyjnych - rozliczanych za wykonaną produkcją: wg kryterium czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych czynności albo wg kryterium za gotowy wyrób. Metody rozgranicza także sposób zorganizowania pracowników: w ramach ustalonej w zakładzie struktury produkcyjnej, albo poprzez wydzielenie odrębnej jednostki produkcyjnej. Przedstawiono definicję ddzp, oraz wybrane przykłady zmian - wymuszonych dyskretnymi uwarunkowaniami podczas realizacji ddzp - przyjętych początkowych założeń w metodzie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article herein presents four methods realization of the additional large production tasks in the windows and doors manufacturing plant - in aluminum constructions. Herein presents production's methods of the goods to order. As a case of high variety/low volume production. Methods are different in two ways: on the base of ready goods and on the base of time necessary for each production action. And the methods are different too - in two other ways: production process in existing infrastructure and production process in new (short-term organized) production unit. Herein presents too: definition of additional large production task (alpt) and some examples of flexible changes during production process in each of four methods. (original abstract)
17
Content available remote Meaning of the Quality in the Production of Medical Products
75%
XX
W rozdziale zaprezentowano definicję jakości oraz podstawowe ujęcia jakości. Przedstawiono przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lekkich wózków inwalidzkich. Metodyka badań to charakterystyka ankiety BOST - zasad zarządzania Toyoty w pytaniach. W rozdziale dokonano szczegółowej analizy dwóch wybranych obszarów ankiety BOST- obszaru E8, związanego z zasadą 14 zarządzania Toyoty i obszaru E12 czyli charakterystyki respondenta. Stwierdzono, że w badanym przedsiębiorstwie jakość postrzegana jest jako obszar przedsiębiorstwa, który może przynieść największe efekty po udoskonaleniu. Do analizy użyto wykresów słupkowych i diagramów Pareto-Lorenza. (abstrakt oryginalny)
EN
This chapter presents the definition of the quality and basic concepts of quality. An enterprise which manufactures the lightweight wheelchairs of the disabled was analysed. The methodology used in the study was BOST questionnaire - their principles of Toyota management in questions. The chapter contains a detailed analysis of the two selected areas of BOST questionnaire: the area E8, connected with the 14th principle of Toyota management and the area E12, i.e. respondent's characteristics. It was found that the quality in the enterprise studied is considered as an area in the enterprise which might produce the greatest effects if it is improved. The analysis used bar charts and Pareto-Lorenz diagrams. (original abstract)
XX
Podczas badań przeprowadzono studium literatury w celu ustalenia stanu wiedzy w badanym obszarze, dokonano analizy wymaganego zakresu modeli danych oraz formatów, a także metod transformacji danych dających są zaimplementować w metodzie generowania modeli półautomatycznie. Jakość generowanych modeli weryfikowana jest m.in. w odniesieniu do kryteriów takich jak kompletność zasobów produkcyjnych, pomocniczych i informacyjnych, parametrów zasobów czy reguł sterujących przepływem. W dalszej części artykułu zaprezentowano zarys proponowanej metody integracji oraz pokazano jej praktyczne zastosowanie. Sformułowano wnioski końcowe oraz pokazano kierunki dalszych prac badawczych. (fragment tekstu)
EN
The ERP and discrete-event simulation systems integration based on datadriven automatic models generation method are presented. The proposed method is also based on a data-driven approach method to automatic generation of models for simulation systems. Due to elimination of the disadvantages associated with cost and time-consuming process of building the simulation models, the proposed method can become an efficient and effective tool to support the planning and verification of the production flow subject to manufacturing and logistics constraints. Developed IT solution allows, among others, to conduct rapid analysis with regard to available quantity and the capacity of transport means, timetable, and the location and capacity of the storage system. Due to the use of the intermediate data model the integration module can be commercialized with practically any ERP or simulation system as well. (original abstract)
XX
Przedsiębiorstwa produkcyjne reprezentują jedną z wiodących gałęzi gospodarki państwa polskiego. W głównej mierze dzieje się tak, ponieważ zatrudnia się w nich dużą ilość pracowników fizycznych wspartych grupą specjalistów. Wśród rozległego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa produkcyjnego można wyszczególnić ścisłą współpracę/doradztwo przede wszystkim z osobami związanymi z konkretną branżą, naukowców (pełniących funkcję doradców/ekspertów), specjalistów od marketingu, ekonomistów, informatyków itd. Struktura zatrudnienia osób w przedsiębiorstwach produkcyjnych niejako wymuszona jest przez konkurencję, która skłania do podejmowania kroków związanych z wdrażaniem nowości produktowych, technologicznych czy też innowacji na poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
EN
This paper presents the effects of researches regarding the computer programming systems to support the management of production conducted in Polish manufacturing companies. The research based on a survey covered 57 companies in all 16 voivodeship. The analysis of research presents development issues and the need for further function of ERP system. While researching the functionality of ERP systems, 23 functions has been included, among other things: - registration of active time, - registration of active time of technologist, - calculation cost of fabrication of product, - configuration of product, - minimalization of surplus, - production planning. The researches include the elements of the number od critical and essential problems and the number of critical and essential problems with function state. Critical problems mostly appear in small and middle companies. Many critical and essential problems in supply industry, operation of magazine and furtherance work of sale. Small companies have maximum problems in this field. The number of critical and essential problems with deployment of ERP function has increased in companies lacking the deployed, problematic ERP functions - this outcome is illogical. This situation that came into existence might be perceived as probable difficulties of the company in a certain area. The paper includes the research of the General Agency of Statistics applying to the market saturation of ERP systems for the manufacturing companies. The researches presents analysis of studies point to the important role and usefulness of the supervising consultants of ERP systems. The direction of the management of the company and the benefits of introducing information systems has been included.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera charakterystykę koncepcji systemu ekspertowego szacowania kosztów wytwarzania. Autorzy owawiają zasady budowy systemu ekspertowego do szacowania kosztów wyrobów oraz etapy budowy przykładowego systemu ekspertowego.
EN
In the modern market economy aimed at meeting customer needs, a special role is played by a fast and reliable answer to the offer inquiries. The methods used so far have been too time-consuming, because they require planning of the entire technological process, which is costly and involves a series of tedious and timely calculations. That is why it is necessary to develop such a method of evaluating production costs that would enable to provide a fast answer to the offer inquiry at minimal cost of its development. The paper presents the concept of the new method of production costs calculations using the expert system to determine the similarity of costs based on the similarity of technology applied. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.